kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

14 551 0
kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở một số nước và vận dụng vào Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më đầu Kinh doanh xuất phẩm trình đầu t công sức tiền để tổ chức hoạt động mua bán hàng hoá xuất phẩm nhằm mục đích có lợi nhuận liên tục không ngừng phát triển Nền kinh tế thị trờng theo định hớng XHCN dới lÃnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam đà tạo môi trờng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh nói chung kinh doanh xuất phẩm nói riêng Hiện kinh doanh xuất phẩm có nhiều thành phần, lực lợng tham gia tạo nên thị trờng xuất phẩm đa dạng phong phú Điều góp phần đáng kể vào việc tuyên truyền chủ trơng, đờng lối, sách Đảng Nhà nớc nhân dân giới Nền kinh tế thị trờng đảm bảo tồn phát triển cho doanh nghiệp tổ chức kinh doanh Đối với doanh nghiệp tổ chức kinh doanh làm ăn hiệu bị đào thải Do để tồn phát triển doanh nghiệp kinh doanh nãi chung, kinh doanh xuÊt b¶n phÈm nãi riêng phải có trình phấn đấu nỗ lực để tìm hớng thích hợp cho Quá trình việc nghiên cứu, tìm hiểu phơng pháp để tiêu thụ XBP, nghệ thuật bán XBP đời nh công cụ hữu hiệu hỗ trợ hoạt động tiêu thụ XBP phát triển Bán XBP khâu nghiệp vụ cuối nhng lại tác động mạnh mẽ trực tiếp đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Do việc sử dụng nghệ thuật bán XBP nh để bán đợc nhanh nhất, nhiều nhất, bán đối tợng vấn đề xóc cđa c¸c doanh nghiƯp hiƯn Víi ý nghÜa đó, em chọn chuyên đề nghiên cứu là: Tình hình sửTình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP công ty Phát Hành sách Hà Nội Ngoài lời mở đầu kết luận, chuyên đề gồm có chơng: Chơng I: Những vấn đề chung nghệ thuật tiêu thụ XBP ý nghĩa công ty PHS Hà Nội Chơng II: Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP công ty PHS Hà Nội Chơng III: Nhận xét chung thành tựu đà đạt đợc việc sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP hiÖn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Chơng I Những vấn đề chung nghệ thuật tiêu thụ XBP ý nghĩa công ty PHS hà nội Công ty Phát hành sách Hà Nội đợc thức thành lập vào năm 1954 theo quy định số 531/VHQN Bộ Văn hoá Thông tin với tên gọi Tình hình sửChi sở Phát hành sách Việt Nam Sau thời gian hoạt động đến ngày 14/6/1960 đợc đổi tên thành Công ty Phát hành sách (PHS) Hà Nội Trải qua trình hoạt động đầy khó khăn, thử thách năm đầu chuyển đổi chế quản lý kinh tế Công ty PHS Hà Nội doanh nghiệp Nhà nớc thuộc Sở Văn hoá Thông tin Thành phố Hà Nội, đơn vị quản lý kinh doanh chuyên ngành PHS, có trụ sở 34 Tràng Tiền Công ty PHS Hà Nội đà khẳng định đợc vị trí ngành PHS Mác nói: Tình hình sửCon ngời tổng hoà mối quan hệ xà hội góc độ Công ty PHS Hà Nội nh Bởi trình hình thành phát triển Công ty diễn mối quan hệ với bạn hàng, khách hàng bao trùm lên yếu tố kinh tế trị, văn hoá xà hội nớc nói chung Thủ đô Hà Nội nói riªng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Thủ đô Hà Nội với diện tích gần 1000 km2 thành phố có mật độ dân số đông có vị trí chiến lợc quan trọng Nghị 08 Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V đà khẳng định cần xây dựng Thủ đô Hà Nội trung tâm đầu nÃo trị văn hoá - khoa học kỹ thuật, đồng thời trung tâm lớn kinh tế giao dịch quốc tế nớc Do đó, Hà Nội vinh dự nơi diễn nhiều giao lu Nguyên thủ Quốc gia nớc bạn với nớc ta Với vị trí vai trò quan trọng nh vậy, Hà Nội đợc Nhà nớc trọng đầu t lĩnh vực Đó điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu t sản xuất kinh doanh Hà Nội với phơng châm xây dựng phát triển giáo dục nh chắn việc mua xuất phẩm phục vụ cho giáo dục cần thiết Nghệ thuật bán XBP chế thị trờng Bán XBP kinh tế thị trờng khâu cuối nhng lại có vai trò vô quan trọng kinh doanh XBP Bán XBP trình thực việc trao đổi giá trị cho hàng hoá XBP từ hàng sang tiền, chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá XBP tõ tay ngêi b¸n sang tay ngêi mua KÕt thúc trình này, ngời mua có đợc XBP, ngời bán có đợc tiền tơng ứng với giá trị hàng hoá Kinh doanh XBP lĩnh vực hoạt động kinh tế đặc thù, chất đích thực hoạt động kinh doanh XBP chế thị trờng phải thực song song hai mục tiêu: kinh tế xà hội Tuy nhiên hai mục tiêu có tác động qua lại lẫn Trên phạm vi xà hội: Kinh doanh XBP lấy mục tiêu trị, xà hội làm tôn mục đích định hớng cho doanh nghiệp thực mục tiêu kinh tế Còn xét phạm vi doanh nghiệp, mục tiêu kinh tế đóng vai trò động lực, sở cho tồn phát triển doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp thực tốt nhiệm vụ trị xà hội Nh kinh tế thị trờng với đặc trng riêng có đà làm cho hoạt động kinh doanh nói chung, kinh doanh XBP nói riêng thay đổi hẳn chất NỊn kinh tÕ thÞ trêng víi tÝnh u viƯt cđa đà làm cho hoạt động kinh doanh XBP trở nên sôi động không ngừng thông qua số lợng hàng hoá đa vào thị trờng nhiều hơn, chất lợng tốt hơn, đáp ứng đợc nhu cầu XBP ngày đa dạng phong phú khách hàng Khi chuyển sang chế thị trờng, giá biểu giá trị, hàng hoá XBP bán đợc khách hàng có nhu cầu, có khả toán ngời bán có khả đáp ứng Kết thúc bán hàng ngời mua nhận đợc XBP mà mong mn, ngêi b¸n sÏ cã tiỊn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tơng ứng với giá trị XBP để tiếp tục tái sản xuất kinh doanh, thùc hiƯn viƯc phỉ biÕn tri thøc cho nhiỊu ngêi trªn mäi vïng l·nh thỉ Trong nỊn kinh tÕ thị trờng nay, vấn đề xúc doanh nghiƯp kinh doanh nãi chung vµ kinh doanh XBP nói riêng làm để hàng hoá bán đợc nhanh nhất, nhiều nhất, bán đối tợng Muốn doanh nghiệp phải có công cụ thực Xuất phát từ yêu cầu loạt học thuyết kinh tế với vấn ®Ị lý ln - thùc tiƠn vỊ kinh doanh nãi chung nghệ thuật bán hàng nói riêng đà đời Nghệ thuật bán hàng đà trở thành công cụ hữu hiệu việc hỗ trợ việc bán hàng doanh nghiệp Trong thành công doanh nghiệp góp phần không nhỏ đóng góp phơng tiện thông tin đại chúng việc giới thiệu tuyên truyền sách ý nghĩa việc sử dụng nghệ thuật bán XBP công ty phát hành sách Hà Nội Việc sử dụng nghệ thuật bán XBP có ý nghĩa vô quan trọng có làm tốt khâu hoạt động bán XBP đạt đợc hiệu cao Trong kinh tế thị trờng doanh nghiệp cần sử dụng nghệ thuật bán XBP Nghệ thuật bán XBP đà trở thành công cụ thiếu doanh nghiệp kinh doanh XBP Công ty Phát hành sách Hà Nội không nằm điều Ngoài sử dụng nghệ thuật kinh doanh, doanh nghiệp cần áp dụng phơng tiện thông tin đại chúng để giới thiệu tuyên truyền XBP điều hỗ trợ tích cực cho doanh nghiƯp thùc hiƯn tèt hiƯu qu¶ kinh doanh hiệu xà hội Nhiều doanh nghiệp đà khẳng định đợc vai trò, vị trí thị trờng nhờ thực biện pháp, hình thức kinh doanh phù hợp để thoả mÃn nhu cầu khách hàng cách tốt Chính điều tạo sức mạnh khổng lồ làm cho tiến trình lên doanh nghiệp đợc thuận lợi Vì vậy, doanh nghiệp kinh doanh XBP cần có nhận thức vai trò ý nghĩa việc sử dụng phơng tiện thông tin để giới thiệu tuyên truyền XBP Để thực tốt việc sử dụng nghệ thuật bán XBP đòi hỏi doanh nghiệp tổ chức kinh doanh phải vào hàng hoá XBP, vị trí hàng hoá XBP thị trờng giá trị sử dụng khả bán, khả doanh nghiƯp vµ tỉ chøc kinh doanh Kinh doanh XBP hoạt động thơng mại nên việc thực mục tiêu kinh tế tất yếu song song với hiệu xà hội Bởi kinh doanh có hiệu doanh nghiệp tồn phát triển đợc Việc áp dụng hoạt động giới thiệu tuyên truyền sách góp phần thúc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đẩy, hỗ trợ cho hoạt động bán hàng Hàng hoá XBP qua giới thiệu tuyên truyền quảng cáo trở lên hấp dẫn khách hàng có ấn tợng, nảy sinh nhu cầu cầu XBP Vì XBP bán đợc nhiều hơn, nhanh bán đối tợng Hoạt động giới thiệu tuyên truyền khẳng định nâng cao uy tín cho Công ty Phát hành sách Hà Nội CHƯƠNG II Tình hình sử dụng nghệ thuật tiêu thụ XBP công ty phs hà nội Nhận thức sâu sắc tất yếu việc sư dơng nghƯ tht b¸n XBP nỊn kinh tÕ thị trờng, Công ty PHS Hà Nội nhiều năm đà sử dụng nghệ thuật bán XBP nh công cụ để thúc đẩy hoạt động bán hàng Trong đặc biệt sử dụng biện pháp xóc tiÕn tiªu thơ mang tÝnh nghƯ tht cao nh: quảng cáo, khuyến mại, giao tiếp ứng xử biện pháp khác nh: Hội chợ Triển lÃm; tụ ®iĨm ®êng phè;dÞch vơ: bu ®iƯn, fax, internet v.v… Quảng cáo đài phát : Quảng cáo đài phát truyền tin đến nơi, thính giả.Tỷ lệ công chúng tiếp nhận thông tin cao nông thôn Tuy nhiên hạn chế phơng tiện tính lâu bền dƠ bÞ ngêi nghe Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 bá qua hc thiÕu tËp trung tác động môi trờng xung quanh Hiện nay, DN thơng mại sử dụng khoảng 59 đài phát tỉnh, thành phố 2228 đài phát huyên, thị trấn Đài tiếng nói Việt Nam phơng tiện quảng cáo truyền thông tin đến 70% dân số nớc giới Ngời tiêu dùng Việt Nam tiếp nhận thông tin quảng cáo từ kênh phát : kênh AM, kênh FM kênh SW Trong có kênh phát 13 tiếng thứ tiếng giới, SW phát sang 24/24 h ngày Lợi kênh phát đợc xa Hiện nay, kênh đến đợc với đông đảo khán giả nghe đài lứa tuổi, tầng lớp khu vực khác kể vùng núi hải đảo Đặc biệt đến với doanh nghiệp XBP tạo điều kiện cho công ty có thêm đối tác, bạn hàng Biểu : Giá quảng cáo phút số đài phát lớn nớc nh sau : Đài Giá cho DN nớc Giá cho DN Giá cho DN nớc phát (đồng ) liên doanh ngoµi TP.HC 600.000 - 800.000 80 - 60 U SD 120-240usd M TiÕng 300.000 60.000 ® 150 usd nói VN 50.000-80.000 200.000-300.000 đ Cần Thơ 40.000-60.000 Hải 20.000-30.000 60.000-100.000 đ đ Phòng 150.000 200.000 đ 250.000-300.000đ QN-DN Nguồn: Báo giá đài phát TP.HCM, Cần Thơ, Tiếng nói Việt Nam, HảI Phòng Qua biểu cho thấy, giá quảng cáo đài phát tơng đối cao Trong quảng cáo số đài phát lớn nh: TP.HCM, Tiếng nói Việt Nam với giá cao nhất, mức độ phí doanh nghiệp nớc, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp nớc có khác biệt Mặc dù có giá quảng cáo cao so với số đài phát nh: Cần Thơ, Hải Phòng nhng quảng cáo hai đài phát thu hút đợc nhiều doanh nghiệp tham gia đối tợng thính giả lớn Mặc dù Nhà nớc có sách để giảm chi phí quảng cáo đài phát cho doanh nghiƯp níc so víi doanh nghiƯp níc ngoµi Song với mức chi phí để chi thờng xuyên cho quảng cáo đài phát doanh nghiệp XBP đặc biệt công ty PHS Hà nội khó khăn Tuy nhiên, năm qua công ty PHS Hà Nội đà tìm giải pháp cho riêng để khai thác tính lợi phơng tiện quảng cáo Công ty đà tËn dơng chuyªn mơc T T Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đọc truyện đêm khuya phát sang FM Đài tiếng nói VN để quảng cáo sách, chủ yếu sách văn học có ®Ị cËp nh÷ng vÊn ®Ị bøc xóc cc sèng Ví dụ tác phẩm:.Cuộc đời dài liên kết với NXB Hội nhà văn đà đợc xuất chuyên mục đọc truyện đêm khuya Thông qua câu chuyện bạn đọc đợc giới thiệu nội dung truyện, địa tìm mua sách Ngoài ra, công ty tận dụng mục điểm tin hoạt động văn hoá để quảng cáo XBP th«ng qua viƯc giíi thiƯu XBP míi cã HiƯn nay, quảng cáo XBP đài phát công ty cha đợc phổ biến, điều nhiều nguyên nhân khác Hàng hoá XBP hàng hoá đặc thù, khác với hàng hoá thông thờng Vì việc quảng cáo XBP quảng cáo phút chốc đài nh hàng hoá khác Song qua sách đợc giới thiệu đài đà góp phần làm tăng lợng khách hàng đến với công ty Quảng cáo truyền hình: Để thu hút khách hàng, công ty PHS Hà Nội tận dụng mạnh quảng cáo truyền hình Truyền hình phơng tiện truyền tải thông tin tốt, hấp dẫn sâu rộng đến với nhiều khách hàng Điểm mạnh truyền hình có khả gây đợc ý cho đối tợng, lứa tuổi, ngời có thu nhập nghề nghiệp khác Truyền hình có khả biểu đạt ý tởng tuyên truyền quảng cáo cách hoàn hảo truyền hình kết hợp âm lẫn hình ảnh, ngôn từ quảng cáo Do đó, quảng cáo truyền hình có nhiều lợi cho công ty PHS Hà Nội Tuy nhiên quảng cáo truyền hình cao, nhiều lúc vợt khả công ty PHS Hà Nội Qua biểu cho thấy: Giá quảng cáo truyền hình cao, mức độ phí có khác thời gian khác tuần ngày Để khuyến khích doanh nghiệp nớc quảng cáo, đài truyền hình Hà Nội đà giảm phần lớn kinh phí quảng cáo so với doanh nghiệp nớc Song mức giá cao so với công ty PHS Hà Nội Vì mà nhiều năm việc quảng cáo XBP truyền hình đợc thực không nhiều công ty PHS Hà Nội Do đó, hầu hết chơng trình quảng cáo XBP công ty phải sử dụng dới hình thức làm phóng Vì XBP hàng hoá đặc thù nên ngời phải trải qua trình sử dụng biến tri thức XBP thành hành vi đời sống thấy đợc giá trị sử dụng Vì thực việc quảng cao XBP trun h×nh theo Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 quảng cáo thơng mại hiệu Những tác phẩm quảng cáo truyền hình thông qua phóng nh:.Từ điển tên riêng giới.;.Những phơng thuốc bí truyền Thông qua chơng trình này, công ty PHS Hà Nội giới thiệu tới công chúng tác giả, tác phẩm Từ XBP đợc quảng cáo sâu rộng 3.Quảng cáo XBP qua báo tạp chí: Quảng cáo XBP qua báo tạp chí phơng thức quảng cáo thu hút khách hàng không so với phơng thức quảng cáo khác Bởi lẽ, báo chí phơng tiện truyền thông đại chúng thiếu đời sống xà hội Đọc báo đà trở thành nhu cầu hàng ngày ngời dân đô thị Phụ nữ quan tâm nhiều đến báo gia đình, ngời đẹp Nam giới quan tâm nhiều đến lĩnh vực điện tử Số lợng độc giả báo ngày phát triển kinh tế phát triển trình độ dân trí cao Quảng cáo tạp chí vừa có khả lựa chọn-cung cấp thông tin rộng rÃi vừa có tính toàn quốc-vừa có tính địa phơng Điều đà tạo u cho việc tuyên truyền quảng cáo XBP Giá quảng cáo báo tạp chí khác Giá quảng cáo báo, tạp chí Việt Nam tơng đối rẻ so với giá quảng cáo nớc giới Giá quảng cáo Việt Nam tham khảo qua biểu gi¸ cđa mét sè b¸o nh sau: BiĨu : Giá quảng cáo trang in bốn màu số tờ báo Việt Nam năm 1998 ST Tần xuất Số lợng Giá trang Giá trang Tên báo T Phát hành Phát hành bìa Diễn đàm DN Báo tuần 50.000 2.5 2.5 Nhân dân Báo ngày 300.000 15.0 15.0 Thanh minh Báo ngày 150.000 10.0 14.0 Tuổi trẻ Báo tuần 175.000 19.5 19.9 Lao động Báo ngày 80.000 22.0 24.0 ( Nguồn: soạn báo ) Qua biểu cho ta thấy, giá quảng cáo trang in bốn màu báo khác Với mức cáo quảng cáo trên, quảng cáo tạp chí so với truyền hình rẻ Cũng mà quảng cáo báo, tạp chí đợc nhiều doanh nghiệp a chuộng Mặc dù giá quảng cáo nh nhng để quảng cáo báo , tạp chí công ty PHS Hà Nội phảI bỏ khoảng chi phí định Do việc lựa chọn nghiên cứu quảng cáo sách báo để có hiệu cao mà chi phí thấp vấn đề xúc công ty PHS Hà Nội Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 HiÖn XBP mà công ty PHS Hà Nội kinh doanh phong phó víi nhiỊu lÜnh vùc tri thøc kh¸c Tuỳ theo lĩnh vực tri thức mà công ty lựa chọn báo, tạp chí để quảng cáo cho phù hợp Ví dụ: a Đối với sách thiếu nhi: Công ty thờng quảng cáo báo Nhi Đồng,Thiếu Niên Tiền Phong Hoa Học Trò Việc quảng cáo báo thu hút đợc lợng độc giả lớn Hiện nay, hởng ứng đợt phát động Nhà nớc về.Tháng Hành Động Vì Trẻ Thơ , công ty PHS Hà Nội đà quảng cáo Tủ Sách Hoa Hồng báo Thiếu Niên đợc em học sinh, bậc phụ huynh hởng ứng nhiệt tình Nhiều đơn vị trờng học đà đăng ký mua sách để làm quà tặng cho em học sinh b Đối với sách văn hoá-xà hội: Công ty PHS Hà Nội thờng lựa chọn quảng cáo sách báo Văn Hoá Việc quảng cáo đà thu hút đợc đông đảo độc giả quan tâm đến vấn đề văn hoá xà hội c Đối với sách xuất định kỳ dể tuyên truyền: Công ty đà giới thiệu số loại sách tạp chí sách cđa Cơc Xt B¶n Cã thĨ nãi, so víi qu¶ng cáo ti vi đài phát quảng cáo sách báo biện pháp mang lại hiệu trực tiếp cho công ty PHS Hà Nội Có thể nói thông qua việc quảng cáo sách báo tạp chí, công ty đà giới thiệu sách ®Õn víi ®éc gi¶, gióp ®éc gi¶ biÕt vỊ néi dung, hình thức, giá cả, tác giả sách, địa điểm bán Một số tên sách đà đợc công ty quảng cáo có hiệu phơng tiện thông tin đại chúng từ năm 1999 đến năm 2003: * Tình hình sửBách khoa tri thức phổ thông.- NXB Văn hoá thông tin-tái hai lần, giá 315.000 đ /cuốn * Tình hình sửTruyện ngắn hay Nga (4 tập-NXB Hội nhà văn ) Giá 240.000 đ * Tình hình sửLịch vạn niên thực dụng NXB Văn hoá thông tin-tái hai lần Giá 135.000 đ/cuốn * Tình hình sửTừ đIển Việt - Đức.- NXB Hội nhà văn- tái ba lần- giá 365.000 đ/cuốn Ngoài giới thiệu, tuyên truyền quảng cáo sách phơng tiện thông tin đại chúng, công ty phát hành sách Hà Nội quảng cáo XBP qua tờ rơi, tờ gấp, mục lục sách biện pháp quảng cáo đợc sử dụng phổ biến công ty Nội dung tờ rơi, tờ gấp, mục lục sách thờng giới thiệu tác giả, tác phẩm, giá cả, NXB Danh mơc nµy Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đợc công ty gửi th viện, trờng học, quan, Viên nghiên cứu, tới học sinh, sinh viên Danh mục thờng đợc gửi theo định kỳ quý, tháng theo yêu cầu khách hàng Sử dụng hình thức quảng cáo này, công ty đà thu hút đợc lợng khách hành lớn đến mua đặt hàng Đây nghệ thuật giới, chào hàng có hữu ích cho khách hàng công ty PHS Hà Nội Nói tóm lại, hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách phơng tiện thông tin đại chúng mà công ty PHS Hà Nội sử dụng thời gian qua đà góp phần tích cực việc nâng cao hiệu bán hàng 4.Khuyến mại: Khuyến mại biện pháp xúc tiến để bán hàng phổ biến có ý nghĩa quan trọng điều kiện Vì thế, ngời ta đà vận dụng biện pháp khuyến mại cách sáng tạo có hiệu kinh tế thị trờng Khuyến mại nhà tiêu thụ dành phần lợi ích cho khách hàng nhằm tạo mối quan hệ tốt đẹp ngời bán với ngời mua đồng thời khuyến khích họ mua hàng nhiều hơn, nhanh liên tục Xuất phát từ ý nghĩa khuyến mại mà doanh nghiệp nói chung, Công ty PHS Hà Nội nói riêng đà trích phần kinh phí đáng kể cho hoạt động khuyến mại Giảm giá: hình thức khuyến mại mà ngời Việt Nam đà quen thuộc với Giảm giá trực tiếp cho khách hàng gián tiếp thông qua việc tăng số lợng cho khách hàng Quà tặng: hình thức khuyến mại đợc doanh nghiệp thơng mại sử dụng để trao cho khách hàng Phiếu mua hàng: hình thức khuyến mại mà cửa hàng thực việc phát phiếu mua hàng cho khách hàng Sử dụng phiếu này, khách hàng đợc giảm giá vào lần mua sau 5.Nghệ thuật giao tiếp: Bất kể hình thức bán hàng cần có mối quan hệ ngời bán khách hàng tốt đẹp Ngời bán hàng dù cơng vị phải hoàn thành tốt nhiệm vụ nhân viên bán hàng Xuất phát từ vai trò quan trọng ngời bán nên doanh nghiệp XBP từ lâu đà có nỗ lực để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho họ, đặc biệt khả giao tiếp bán hàng Nhận thức đợc điều đó, năm qua, bên cạnh việc trọng đến hình thức ngời bán, Công ty PHS Hà Nội coi trọng đến việc nâng 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cao tr×nh độ lực bán hàng cho nhân viên, đặc biệt nghệ thuật giao tiếp 6.Sử dụng biện pháp bán hỗ trợ khác: Để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ XBP, Công ty PHS Hà Nội sử dụng số biện pháp bán XBP nh: bán tụ điểm, đờng phố, bán hội chợ triển lÃm, bán dịch vụcác cách bán đóng vai trò quan trọng việc tạo hiệu kinh tế xà hội cho Công ty PHS Hà Nội Bán XBP hội chợ triển lÃm biện pháp xúc tiến bán hàng tập trung thời gian định Trong tổ chức, cá nhân, doanh nghiƯp tham gia vµo trng bµy,giíi thiƯu XBP cđa nhằm mục đích khuếch trơng hàng hoá, ký kết hợp đồng mua bán hàng trực tiếp Trong năm qua, Công ty PHS Hà Nội đầu t Ngân sách tham gia nhiều hội chợ triển lÃm XBP nớc giới Tham gia hội chợ triển lÃm, Công ty đà có điều kiện khuếch trơng Mặt khác, Công ty chứng minh cho khách hàng đối tác thấy đợc khả Công ty hàng hoá, phong cách phục vụDo đó, hoạt động đà góp phần thúc đầy hoạt động bán hàng mang lại khoản thu lớn cho Công ty PHS Hà Nội 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch¬ng III Nhận xét chung thành tựu đà đạt dợc viƯc sư dơng nghƯ tht b¸n XBP hiƯn Nhận xét chung: Trong nhiều năm nay, tình hình KD XBP công ty PHS Hà Nội đà có bớc phát triển đáng kể Góp phần không nhỏ vào phát triển phải kể đến Công ty PHS Hà Nội đà vận dụng thành thạo nghệ thuật bán XBP cửa hàng để xúc tiến bán hàng có hiệu Tuy nhiên, xà hội phát triển, sản xuất XBP nhu cầu sử dụng có đòi hỏi Đặc biệt phong phú,đa dạng nhu cầu XBP nh lực lợng khách hàng thị trờng Từ đặt cho công ty PHS Hà Nội phải cố gắng liên tục, phải đổi thờng xuyên biện pháp kinh doanh, có tiêu thụ XBP Để đáp ứng với tình hình nay, công ty PHS Hà Nội cần sâu tìm hiểu quảng cáo Internet dịch vụ khác đà trở nên phổ biến phát triển Trong kinh tế thị trêng hiƯn nay, nhiƯm vơ cđa ngµnh PHS nãi chung công ty PHS nói riêng phải đảm bảo mục tiêu kinh tế mục tiêu thông qua việc truyền tải tri thức xà hội Để hoàn thành nhiệm vụ đó, công ty PHS cần đến hỗ trợ có hiệu Nhà Nớc Những thành tựu đà đạt đợc: Chuyển sang kinh doanh chế thị trờng, công ty PHS Hà Nội đà phải đơng đầu với nhiều khó khăn để đáp ứng tốt nhu cầu XBP ngày cao nhân dân Song với phấn đấu nh nghiên cứu học hỏi, ứng dụng đợc biện pháp kinh doanh tiên tiến Công ty PHS Hà Nội đà vợt qua đợc khó khăn để khẳng định vị trí thị trờng Để có đợc kết công ty đà sử dụng nghệ thuật bán XBP nhằm không ngừng thúc đẩy hoạt động kinh doanh Có thể nói nhận thức cánghệ thuật bán XBP công ty PHS Hà Nội ngày đợc khẳng định rõ vai trò Bởi lẽ ngày với phát triển kinh tế nghệ thuật bán XBP đợc nhìn nhận theo nghĩa công cụ hữu hiệu cạnh tranh đợc công ty Ngân sách dành cho biện pháp hỗ trợ bán hàng ngày tăng nhận thức có biến chuyển cao 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khoa học kỹ thuật công nghệ phát triển chất lợng việc sử dụng nghệ thuật bán XBP công ty ngày cao Ví dụ: Phơng tiện thông tin đại chúng thuận tiện, ngôn từ ngắn gọn dễ nhớ, dễ sâu vào lòng ngời Hiện biện pháp bán XBP đợc tổ chức với chất lợng ngày cao hoạt động quảng cáo đà đợc ý đầu t với nhiều hình thức quảng cáo hữu hiệu ,đặc biệt công ty đà đa phơng án tối u việc khắc phục tình trạng hạn hẹp kinh phí quảng cáo Công ty đà vận dụng đợc hình thức quảng cáo có hiệu mà chi phí thấp nh quảng cáo qua bảng đen, chuyên mục xà hội Nhờ mà việc giới thiệu- tuyên truyền sách đợc mở rộng, góp phần không nhỏ việc thu hút khách hàng tới cửa hàng công ty tạo khả tiêu thụ XBP nhanh ĐIều thể động sáng tạo trình hoạt động kinh doanh công ty PHS Hà Nội Nói tóm lại, với đạo sát ban Giám đốc phận chức năng, năm gần việc sử dụng nghệ thuật bán XBP công ty PHS Hà Nội đà đạt đợc thành tích khả quan Đó tạo đợc đội ngũ khách hàng quen thuộc, lớn việc mua bán hàng hoá XBP, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển, thực song song mục tiêu kinh tế xà hội nâng cao uy tín cho công ty PHS Hà Nội Kết luận Kinh tế ngày phát triển, hàng hoá XBP đợc đa vào thị trờng với số lợng ngày lớn Tính cạnh tranh kinh doanh XBP ngày trở nên gay gắt Nhu cầu XBP ngày phong phú đa dạng đòi hỏi DN kinh doanh XBP nói chung công ty PHS Hà Nội nói riêng phải có cách thức để đáp ứng cao phù hợp Công ty PHS Hà Nội muốn cạnh tranh phát triển thị trờng cần phải nghiên cứu áp dụng biện pháp kỹ thuật - nghiệp vụ thích hợp khai thác lợi nghệ thuật bán XBP để sách bán đợc nhiều hơn, nhanh hơn, nhằm không ngừng nâng cao hiệu kinh doanh Có giới thiệu tuyên truyền công ty PHS Hà Nội thu hút đợc nhiều khách hàng, phát triển mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời góp phần thực mục tiêu kinh tế xà hội đảm bảo phát triển lợng chất 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 14 ... Việt Nam tơng đối rẻ so với giá quảng cáo nớc giới Giá quảng cáo Việt Nam tham khảo qua biểu giá số báo nh sau: Biểu : Giá quảng cáo trang in bốn màu số tờ báo Việt Nam năm 1998 ST Tần xuất Số. .. kinh tế thị trờng doanh nghiệp cần sử dụng nghệ thu? ??t bán XBP Nghệ thu? ??t bán XBP đà trở thành công cụ thiếu doanh nghiệp kinh doanh XBP Công ty Phát hành sách Hà Nội không nằm điều Ngoài sử dụng. .. trích phần kinh phí đáng kể cho hoạt động khuyến mại Giảm giá: hình thức khuyến mại mà ngời Việt Nam đà quen thu? ??c với Giảm giá trực tiếp cho khách hàng gián tiếp thông qua việc tăng số lợng cho

Ngày đăng: 05/04/2013, 14:02

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan