0

Môn NGUYÊN lý kế TOÁN đề tàì tìm HIỂU về nội DUNG, CÁCH lập, LUÂN CHUYỂN các LOẠI CHỨNG từ TRONG DOANH NGHIỆP

15 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 09:31

  ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH BÀI TIỂU LUẬN Mơn: NGUN LÝ KẾ TỐN  Đề tàì: TÌM HIỂU VỀ NỘI DUNG, CÁCH LẬP, LUÂN CHUYỂN CÁC LOẠI CHỨNG TỪ TRONG DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn: Phan Xuân Quang Minh   HUẾ, 2020 I Phần mở đầu  Nguyên lý kế tốn mơn học sở chương trình đào tạo kinh tế nói chung Phần chứng từ kế toán giúp bạn sinh viên bắt đầu hiểu mơn học từ làm tảng cho việc học tiếp môn chuyên sâu kế tốn kế tốn tài kế tốn quản trị Lý chọn đề tài Trong trình hoạt động đơn vị, nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn tất cách thường xuyên, việc lập chứng từ sổ sách kế toán làm sở chứng minh trạng thái biến động loại tài sản, loại nguồn vốn, chi phí doanh thu mang tính chất thường xuyên yêu cầu cần thiết khách quan Nghiên cứu nội dung chứng từ kế tốn giúp bạn sinh viên có kiến thức tảng kế toán, làm tiền đề để nghiên cứu sâu nội dung khác nghiệp vụ kế tốn Vì nhóm chọn đề tài “chứng từ kế toán doanh nghiệp” nhằm giúp bạn sinh viên có nhìn bao qt rõ ràng vấn đề Phần chứng từ kế toán nhằm trình bày nơi dung, trình tự lập ln chuyển chứng từ kế toán nêu rõ hệ thống biểu mẫu chứng từ Mục tiêu nghiên cứu Bài tiểu luận nhóm nhằm cung cấp đầy đủ nội dung chứng từ kế toán, hi vọng đem đến kiến thức hữu ích làm tảng cho bạn sinh viên khối ngành kinh tế Bài tiểu luận nghiên cứu đối tượng chứng từ kế toán Chứng từ kế toán: hệ thống, nội dung, cách lập, luân chuyển chứng từ kế toán Phương pháp nghiên cứu - Thu thập kiến thức, nội dung qua sách vở, báo chí, phương tiện truyền hình Internet   - Tham khảo chứng từ kế toán doanh nghiệp từ rút kết luận học II Nội dung nghiên cứu Định nghĩa “ Chứng từ kế toán”:  Chứng từ kế toán giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh hồn thành, làm ghi sổ kế toán Chứng từ kế toán mặt hình thức thể dạng:   - Chứng từ giấy: chứng từ văn giấy Ví dụ: hóa đơn bán hàng, vé, phiếu thu, phiếu chi, giấy báo nợ, giấy báo có…  - Chứng từ điện tử: chứng từ kế toán có nội dung lưu trữ dạng liệu điện tử, mã hóa mà khơng bị thay đổi q trình truyền qua mạng máy tính vật mang tin băng từ, đĩa từ, loại thẻ tốn  Phân loại chứng từ kế tốn: có cách phân loại  - Phân loại theo hình thức vật mang tin: + Chứng từ giấy + Chứng từ điện tử - Phân loại theo công dụng: + Chứng từ gốc + Chứng từ ghi sổ - Phân loại theo nội dung kinh tế: + Chứng từ lao động tiền lương + Chứng từ hàng tồn kho + Chứng từ tiền tệ + Chứng từ bán hàng + Chứng từ tài sản cố định Nội dung – tính chất pháp lý chứng từ kế toán: 2.1 Nội dung:   - Đối với yếu tố bắt buộc, chứng từ kế tốn đơn vị lập nhận từ bên ngồi vào phải có nội dung chủ yếu sau đây: Tên gọi số hiệu chứng từ kế toán Ngày, tháng, năm lập chứng từ Tên, địa đơn vị cá nhân lập chứng từ kế toán Tên, địa đơn vị cá nhân nhận chứng từ kế toán Nội dung, nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế tài Chữ ký, họ tên người lập, người duyệt người có liên quan đến chứng từ 2.2 Tính chất pháp lý : - Thông tin số liệu chứng từ kế toán để ghi sổ kế toán - Chứng từ kế tốn phait người có thẩm quyền kí duyệt - Kiểm tra tình hợp pháp, hợp lệ nghiệp vụ kinh tế phát sinh thông qua việc kiểm tra phát sai lầm để giảm rủi ro Cách lập luân chuyển chứng từ kế tốn: Quy trình lập ln chuyển chứng từ   3.1 Trình tự luân chuyển chứng từ kế toán gốm bước sau: - Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán - Kế toán viên, kế tốn trưởng kiểm tra kí chứng từ kế tốn trình Giám đốc doanh nghiệp ký duyệt - Phân loại, xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán - Lưu trữ, bảo quản chứng từ kế tốn 3.2 Trình tự kiểm tra chứng từ kế tốn: - Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế tốn - Kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế tốn với tài liệu khác có liên quan - Kiểm tra tính xác số liệu, thơng tin chứng từ kế tốn Ý nghĩa, tác dụng chứng từ kế toán 4.1 Ý nghĩa: - Chứng từ kế tốn có ý nghĩa quan trọng việc tổ chức cơng tác kế tốn, kiểm sốt nội chứng minh tính pháp lý nghiệp vụ số liệu ghi chép sổ kế toán 4.2 Tác dụng: - Giúp cho việc thực hạch tốn ban đầu - Đảm bảo tính hợp lệ hợp pháp nghiệp vụ kinh tế tài - Dùng làm để ghi sổ - Giúp cho việc xác định trách nhiệm cá nhân tổ chức trước pháp luật nghiệp vụ kinh tế tài phát sinh   Quy trình lập luân chuyển số chứng từ kế tốn 5.1 Quy trình lập ln chuyển phiếu thu, phiếu chi: Bước 1: Lập chứng từ - Đề xuất: Tập hợp chứng từ, hóa đơn có liên quan đến thu chi tiền mặt, lập phiếu đề nghị toán, phiếu đề nghị thu tiền Trưởng phận kiểm ta ký xác nhận kèm theo phiếu đề xuất phát sinh nghiệp vụ kinh tế duyệt giám đốc - Cần phải ghi đầy đủ rõ ràng cá chi tiết theo mẫu quy định, không sửa chữa, tẩy xóa - Kiểm tra: Nhân viên kế tốn kiểm tra xem giấy tờ chứng từ có đầy đủ xác không Với phiếu chi: giấy đề nghị chi tiền, hóa đơn tài hợp đồng mua bán liên quan, giấy giới thiệu, phiếu nhập kho Với phiếu thu: giấy đề nghị thu tiền  Nếu đầy đủ hợp lệ tiến hành lập phiếu, khơng hợp lệ chuyển trả lại  phòng nghiệp vụ để họ chỉnh sửa, bổ sung cho - Ký duyệt: giám đốc, kế toán trưởng xem xét duyệt - Thực hiện:Nhân viên kế toán viết phiếu thu phiếu chi Bước 2: Kiểm tra chứng từ: Bộ phận kế toán kiểm tra tính hợp pháp hợp lệ nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chứng từ, kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu ghi chứng từ Bước 3: Hoàn chỉnh chứng từ: Sau kiểm tra, nhân viên kế toán ghi yếu tố cần bổ sung, phân loại, định khoản phiếu thu, phiếu chi phục vụ cho việc ghi sổ kế toán Bước 4: Chuyển giao sử dụng chứng từ:   Phiếu thu, phiếu chi kiểm tra, hoàn chỉnh đảm bảo tính hợp pháp chuyển giao cho thủ quỹ để thực thu, chi Bước 5: Đưa chứng từ bảo quản lưu trữ 5.2 Quy trình lập luân chuyển phiếu xuất kho: Bước 1: Người có nhu cầu vật tư, sản phẩm, hàng hóa…lập giấy xin xuất lệnh xuất vật tư, sản phẩm, hàng hóa…  Bước 2: Chuyển cho chủ doanh nghiệp người phụ trách đơn vị duyệt lệnh xuất Bước 3: Phụ trách phận kế toán vật tư vào đề nghị xuất lệnh xuất tiến hành lập phiếu xuất kho  Bước 4: Chuyển phiếu xuất kho cho thủ kho tiến hành xuất vật tư, sản phẩm, hàng hóa… sau kí vào Phiếu xuất kho giao chứng từ lại cho kế toán vật tư Bước 5: Khi nhận phiếu xuất kho, Kế toán vật tư chuyển cho Kế toán trưởng ký duyệt chứng từ ghi sổ kế tốn  Bước 6: Trình phiếu xuất kho cho Thủ trưởng ký duyệt chứng từ, thường trình ký theo định kỳ, chứng từ duyệt xuất từ đầu nên Thủ trưởng kiểm tra lại duyệt  Bước 7: Kế toán vật tư tiến hành bảo quản lưu giữ chứng từ   Một số ví dụ thực tế chứng từ kế toán doanh nghiệp: 6.1 Quy trình lập luân chuyển phiếu thu:      Nội dung chứng từ kế toán : Tên gọi: Phiếu thu, số hiệu: PT1401001 Ngày tháng năm lập chứng từ: 01/01/2014 Tên, địa đơn vị lập chứng từ kế toán: - Tên đơn vị :cty ABC - Địa chỉ: 87 võ thị sáu, quận Tên, địa đơn vị nhận chứng từ kế toán: - Tên đơn vị: Nguyễn Văn A - Địa chỉ: 374/12 Bình Quế, phường 28, quận Bình Thạnh, Tp.HCM Nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh: nộp tiền góp vốn Số lượng, đơn giá, số tiền nghiệp vụ kinh tế tài chính: 200.000.000đ Chữ ký, họ tên ngươì lập, người duyệt ng liên quan đến chứng từ - Giám đốc: - Kế toán trưởng - Người nộp tiền - Người lập phiếu - Thủ quỹ  Quy trình lập luân chuyển chứng từ: 1/Lập chứng từ kế tốn: Sự kiện kinh tế: nộp tiền góp vốn 2/kiểm tra chứng từ: (1) kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế toán; (2) kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với tài liệu khác có liên quan; (3) kiểm tra tính xác số liệu, thông tin chứng từ kế toán 3/ Ghi sổ kế toán 4/ Bảo quan lưu trữ hủy chứng từ    Nội dung chứng từ kế toán : Tên goi số hiệu chứng từ: Phiếu thu Ngày tháng năm lập chứng từ: 03/01/2017 Tên, địa đơn vị cá nhân lập chứng từ kết toán: - Tên đơn vị: Cơng ty đào tạo kết tốn Thiên Ưng - Địa chỉ: 19- Nguyễn Trãi- Thanh Xuân- Hà Nội Tên, địa đơn vị cá nhân nhận chứng từ kết toán: - Tên đơn vị: Trần Văn Đức - Công ty cổ phần Nam Trung Hải - Địa chỉ: 233- Xuân Thủy- Cầu Giấy- Hà Nội Nội dung nghiệp vụ tài phát sinh: Thu tiền bán điều hòa Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế tài chính: - Đơn giá: 500 000 VNĐ - Số lượng: Chữ kí, họ tên người lập, người duyệt người liên quan đến chứng từ: - Giám đốc: Hồng Trung Thật - Kế tốn trưởng: Đoàn Thị Hồng Mơ  - Người nộp tiền: Trần Văn Đức   - Người lập phiếu: Tạ Thị Mai - Thủ qũy: Trần Hồng Hoa • Quy trình lập luân chuyển chứng từ: 1/Lập chứng từ kế toán: Sự kiện kinh tế: Thu tiền bán điều hòa Samsung 9000BTU-ASLDK  2/kiểm tra chứng từ: (1) kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế toán; (2) kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế toán với tài liệu khác có liên quan; (3) kiểm tra tính xác số liệu, thông tin chứng từ kế toán 3/ Ghi sổ kế toán 4/ Bảo quan lưu trữ hủy chứng từ 6.2 Quy trình lập luân chuyển phiếu xuất kho:  Nội dung chứng từ kế toán : Tên goi số hiệu chứng từ: Phiếu xuất kho Ngày tháng năm lập chứng từ: 06/10/2017 Tên, địa đơn vị cá nhân lập chứng từ kết toán: 10   - Tên đơn vị: Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Thiên Ưng - Địa chỉ: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Long Biên, Hoàng Mai Tên, địa đơn vị cá nhân nhận chứng từ kết toán: - Tên đơn vị: Nguyễn Thị Hoa- Công ty TNHH Thương mại Toàn Phát - Địa chỉ: P207 Nhà A5, KĐT Đại Kim, Định Công, HM, HN Nội dung nghiệp vụ tài phát sinh: Xuất bán hàng hóa Số lượng, đơn giá số tiền nghiệp vụ kinh tế tài chính: - Đơn giá: 10 000 000 VNĐ - Số lượng: Chữ kí, họ tên người lập, người duyệt người liên quan đến chứng từ: - Giám đốc: - Kế toán trưởng - Thủ kho - Người nhận hàng - Người lập phiếu • Quy trình lập ln chuyển chứng từ: 1/Lập chứng từ kế toán: Sự kiện kinh tế: Xuất kho máy điều hòa Samsung 12000BTU 2/kiểm tra chứng từ: (1) kiểm tra tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế tốn; (2) kiểm tra tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế toán, đối chiếu chứng từ kế tốn với tài liệu khác có liên quan; (3) kiểm tra tính xác số liệu, thơng tin chứng từ kế tốn 3/ Ghi sổ kế toán 4/ Bảo quan lưu trữ hủy chứng từ 11   III KẾT LUẬN Chúng ta dễ dàng nhận thấy điều kiện kinh doanh kinh tế thị trường nay, để đứng vững không ngừng phát triển vấn đề khó khăn doanh nghiệp Để phát triển nữa, doanh nghiệp phải khơng ngừng hồn thiện mình, cơng tác kế tốn đóng vai trị quan trọng Kế tốn với vai trị cơng cụ để quản lý kinh tế tài doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phải thay đổi hoàn thiện cho  phù hợp tình hình để giúp cho doanh nghiệp quản lý tốt mặt hoạt động sản xuất kinh doanh có cơng tác kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh Trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu với kiến thức học trường kết hợp với nguồn tài liệu tham khảo, tiểu luận trình bày chi tiết nội dung liên quan đến chứng từ kế tốn Bài tiểu luận trình bày nội dung, cách lập, luân chuyển chứng từ kế tốn từ giúp bạn sinh viên bắt đầu hiểu mơn học từ làm tảng cho việc học tiếp môn chuyên sâu kế tốn Cũng qua tiểu luận này, nhóm hiểu thêm nhiều điều mơn ngun lý kế tốn 12   MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Định nghĩa “ Chứng từ kế toán” .2 Nội dung – tính chất pháp lý chứng từ kế toán Cách lập luân chuyển chứng từ kế toán Ý nghĩa, tác dụng chứng từ kế toán Quy trình lập luân chuyển số chứng từ kế toán .5 Một số ví dụ thực tế chứng từ kế toán doanh nghiệp .7 III KẾT LUẬN 12 13   14 ... ro Cách lập luân chuyển chứng từ kế tốn: Quy trình lập ln chuyển chứng từ   3.1 Trình tự ln chuyển chứng từ kế tốn gốm bước sau: - Lập, tiếp nhận, xử lý chứng từ kế toán - Kế toán viên, kế toán. .. II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Định nghĩa “ Chứng từ kế toán? ?? .2 Nội dung – tính chất pháp lý chứng từ kế toán Cách lập luân chuyển chứng từ kế toán Ý nghĩa, tác dụng chứng từ kế toán. .. luận nghiên cứu đối tượng chứng từ kế toán Chứng từ kế toán: hệ thống, nội dung, cách lập, luân chuyển chứng từ kế toán Phương pháp nghiên cứu - Thu thập kiến thức, nội dung qua sách vở, báo
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn NGUYÊN lý kế TOÁN đề tàì tìm HIỂU về nội DUNG, CÁCH lập, LUÂN CHUYỂN các LOẠI CHỨNG từ TRONG DOANH NGHIỆP,