0

TIỂU LUẬN TRIẾT học mác LÊNIN đề tài THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP đi làm THÊM của SINH VIÊN APD, NHÌN từ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG

47 1 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/01/2023, 05:16

HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN BỘ MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN ĐỀ TÀI “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐI LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN APD, NHÌN TỪ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG’’ GVHD Thạ[.] HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CƠ BẢN BỘ MƠN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TIỂU LUẬN TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN ĐỀ TÀI: “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐI LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN APD, NHÌN TỪ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG’’ GVHD : Thạc sĩ Ngô Minh Thuận SVTH: Trần Khánh Hịa- MSSV: 7123403025 Bùi Ngọc Hồi- MSSV: 7123403026 Triệu Út Hoài- MSSV: 7123403027 Trần Đức Huy- MSSV: 7123403035 Vũ Hồng Huy- MSSV: 7123403036 Ngơ Thị Huyền- MSSV: 7123403041 Đào Liên Hương- MSSV: 7123403033 Nguyễn Thảo Hương- MSSV: 7123403061 Trịnh Thị Thu Hương- MSSV: 7123403062 Lê Thụy Khanh - MSSV: 7123403063 Lớp: Kế Toán Kiểm Toán HÀ NỘI – 2021 Tieu luan LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Ngơ Minh Thuận – Học viện Chính sách Phát triển Trong trình học tập tìm hiểu môn Triết học, chúng em nhận quan tâm giúp đỡ, hướng dẫn tận tình, tâm huyết thầy Thầy giúp chúng em tích lũy thêm nhiều kiến thức để có nhìn sâu sắc hoàn thiện vấn đề xã hội Từ kiến thức mà thầy truyền tải, chúng em dần trả lời câu hỏi sống qua Tư tưởng Triết học Mác – Lênin Thơng qua tiểu luận này, em xin trình bày lại mà tìm hiểu đề tài “Thực trạng giải pháp làm thêm sinh viên APD, nhìn từ phạm trù lao động” Có lẽ kiến thức vơ hạn mà tiếp nhận kiến thức thân người tồn hạn chế định Do đó, q trình hồn thành tiểu luận chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Bản thân em mong muốn có lời góp ý đến từ thầy để tiểu luận em hoàn thiện Kinh chúc thầy sức khỏe, hạnh phúc thành công đường nghiệp giảng dạy Tieu luan MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: .7 HỆ THỐNG KHÁI NIỆM CHÍNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Khái niệm phạm trù Phạm trù lao động .7 Việc làm thêm điều nên biết việc làm thêm 10 CHƯƠNG 14 THỰC TRẠNG  LÀM THÊM CỦA SINH VIÊN APD NHÌN TỪ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG 14 Khái quát thực trạng đề tài 14 a Trải nghiệm làm thêm sinh viên Học viện Chính sách Phát triển 15 b Những mối quan tâm sinh viên Học viện Chính sách Phát triển làm thêm .16 c Những phương tiện giúp sinh viên tìm kiếm việc làm thêm 17 d Những công việc sinh viên lựa chọn thu nhập từ cơng việc 19 Tác động việc làm thêm sinh viên 21 a Thành tựu, ảnh hưởng tích cực việc làm thêm 21 b Những hạn chế mà sinh viên gặp phải làm thêm .26 Vấn đề đặt sinh viên làm thêm 28 CHƯƠNG 30 GIẢI PHÁP VỀ VIỆC LÀM THÊM CHO SINH VIÊN APD .30 ( NHÌN TỪ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG ) 30 Giải pháp sinh viên .30 a Sinh viên nên trang bị kiến thức luật lao động: .30 b Sinh viên biết tự bồi dưỡng, tăng cường sức khỏe thân: .32 c Sinh viên nên chủ động tìm kiếm cơng việc phù hợp với khả ngành học: .34 d Sinh viên nên tích lũy trau dồi kỹ cần thiết để làm việc hiệu quả : 35 Giải pháp Học viện 40 a Học viện định hướng, nâng cao nhận thức tầm quan trọng việc làm thêm cho sinh viên : 40 b Học viện tổ chức buổi giới thiệu việc làm : 42 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 Kiến nghị với Học viện 44 Kiến nghị với sinh viên 45 Kết luận .46 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 Tieu luan MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Bước vào thời kì cơng nghiệp hóa - đại hóa, xã hội thay đổi ngày với tốc độ chóng mặt Chúng ta học tập tiếp thu nhiều luồng tư tưởng từ bạn bè khắp năm châu Do vậy, vận động không ngừng nghỉ xã hội kéo theo nhiều tượng, vấn đề đời Trong đó, việc làm thêm sinh viên đề tài quan tâm Nhắc đến bạn sinh viên Việt Nam, nghĩ đến hệ trẻ với trái tim đầy sức sống, nhiệt huyết sáng tạo Sinh viên lực lượng không nhỏ mặt số lượng; đào tạo toàn diện, đầy đủ mặt chất lượng Bằng chứng sinh viên Việt Nam tạo điều kiện để tiếp cận với chuyên ngành khắp lĩnh vực: khoa học, tự nhiên, xã hội,…Họ nỗ lực trau dồi thân ngày để lao động làm việc sau trường Tuy nhiên, đông đảo sinh viên dần nhận thức có nhiều phương pháp để phát triển thân việc học tập giảng đường Đại học Vậy nên ngày có nhiều sinh viên chọn cách học thực tế Mà biểu rõ nét việc làm thêm bạn sinh viên không tượng mà trở thành xu gắn liền với đời sống học tập, sinh hoạt bạn ngồi ghế giảng đường Có nhiều nguyên nhân để đưa định làm thêm, kèm với nhiều tác động đến bạn sinh viên trẻ Vậy, tác động tích cực hay tiêu cực; đem đến cho bạn hội thách thức nào, giải pháp cho điều ? Với mong muốn sâu vào nghiên cứu vấn đề trên, nhóm chúng em chọn đề tài “Thực trạng giải pháp làm thêm sinh viên APD nhìn từ phạm trù lao động” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích đề tài Tieu luan Trên sở phân tích thực trạng làm thêm sinh viên APD thời gian qua, đưa giải pháp để có định hướng đắn cho việc làm thêm 2.2 Nhiệm vụ đề tài *Về mặt lý luận : Làm rõ quan điểm việc làm thêm sinh viên nhìn từ phạm trù lao động * Về mặt thực tiễn : - Tạo nhìn tổng quát nhu cầu tìm việc làm sinh viên APD - Ứng dụng cho sinh viên nước vấn đề làm thêm - Đề xuất số giải pháp thiết thực từ mặt lợi mặt hại Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Phạm trù lao động, thực trạng làm thêm sinh viên APD 3.2 Phạm vi nghiên cứu :Đề tài giới hạn phạm vi nghiên cứu sau: Không gian : sinh viên từ năm đến năm cuối Học viện Chính sách Phát triển Thời gian : thời gian gần Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Cơ sở lý luận Dựa sở lý luận phương pháp luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam 4.2 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu trình bày luận án, tác giả sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử; đồng thời vận dụng quan điểm khách quan, quan điểm toàn diện, quan điểm phát triển, quan điểm lịch sử cụ thể, quan điểm thực tiễn Những đóng góp đề tài 5.1 Về lý luận Tieu luan Nghiên cứu việc làm thêm sinh viên Học viện để có nhìn tổng qt việc làm thêm môi trường khác Đồng thời làm rõ vấn đề tồn đời sống sinh viên 5.2 Về thực tiễn Kết nghiên cứu đưa nhìn mặt lợi mặt hại thơng qua phân tích từ số liệu khảo sát Từ giúp cho tồn thể sinh viên Học viện có định hướng rõ ràng, đắn việc làm thêm để giúp ích cho tương lai thân Từ nâng cao phần chất lượng đầu sinh viên Học viện Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, luận văn kết cấu thành chương Tieu luan CHƯƠNG 1: HỆ THỐNG KHÁI NIỆM CHÍNH CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Khái niệm phạm trù Phạm trù khái niệm rộng phản ánh mặt, thuộc tính, mối liên hệ chung, vật tượng thuộc lĩnh vực định [1] Thí dụ, tốn có phạm trù “số”, “hình”, “điểm”, “mặt phẳng”…, vật lý học có phạm trù “khối lượng”, “vận tốc”, “gia tốc”…, kinh tế học có phạm trù “hàng hóa”, ‘giá trị”, ‘tiền tệ” [2] Phạm trù lao động Phạm trù lao động mặt, thuộc tính, mối liên hệ chung, vật tượng thuộc lĩnh vực lao động a Khái niệm lao động Chủ tịch Hồ Chí Minh nói “Lao động vinh quang” cho thấy tầm quan trọng ý nghĩa việc lao động Trong sống, chủ thể cần sống có ý nghĩa, có mục đích, đặc biệt lao động tạo cải vật chất nuôi sống thân gia đình Vậy lao động gì? Trong lịch sử phát triển loài người, loài vượn cổ xuất biết cầm nắm, hái lượm dần tiến hóa thành người tinh khơn, người đứng thẳng đến loài người đại Loài người khơng ngừng lao động để cải tạo mình, sử dụng đôi tay để tạo dụng cụ phục vụ đời sống, tạo lửa để nấu chín thực phẩm, hóa thú ni, trồng trọt, cải tạo thiên nhiên, khơng cịn hang hóc mà biết xây dựng nơi trú ngụ Quá trình lao động diễn từ lâu đời có ý nghĩa quan trọng với loài người Tieu luan Việc đưa khái niệm lao động có nhiều góc độ cách giải thích khác Lao động hiểu hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm thay đổi vật thể tự nhiên phù hợp với nhu cầu người Thực chất vận động sức lao động trình tạo cải vật chất cho xã hội, lao động q trình kết hợp sức lao động tư liệu sản xuất để sản xuất sản phẩm phục vụ nhu cầu người Có thể nói lao động yếu tố định cho hoạt động kinh tế, đặc biệt hoạt động lao động có suất, chất lượng hiệu cao nhân tố định phát triển đất nước, xã hội, gia đình thân người lao động [3] Nhà văn M.Gorki nói: "Lao động đơi cánh ước mơ, cội nguồn niềm vui sáng tạo" Con người lao động hướng tới tương lai tốt đẹp phía trước; làm để hồn thiện thân, tiếp thu kiến thức để bắt nhịp với sống xã hội Ph.Ăngghen khẳng định rằng, ý nghĩa cao nhất, “lao động sáng tạo thân người" Như vậy, nhờ lao động sản xuất mà người vừa tách khỏi tự nhiên, vừa hoà nhập với tự nhiên, cải tạo tự nhiên, sáng tạo giá trị vật chất tinh thần, đồng thời sáng tạo thân người [4] Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Muốn thật yêu Tổ quốc, yêu nhân dân, yêu Chủ nghĩa xã hội phải u lao động, khơng có lao động nói sng” Theo quan điểm chủ nghĩa Mác - Lênin, lao động chất người, nguồn gốc hình thành người, đưa người trở thành “người” nghĩa Thông qua lao động, mối quan hệ người với người mối quan hệ người tự nhiên xác lập [5] Như tựu chung lại hiểu lao động vận dụng sức mạnh tay chân trí óc thơng qua công cụ lao động để cải tạo thiên nhiên nhằm mục đích tinh thần phục vụ người Chính nhờ lao động mà người trở thành loài thượng Tieu luan đẳng có sống văn minh ngày Trong xã hội có phân cơng lao động khác nhau, người lao động trí óc, người lao động chân tay,… [3] b Đặc điểm lao động   Lao động yếu tố đầu tiên, cần thiết cho phát triển xã hội Lao động hoạt động có mục đích, có ý thức người nhằm tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu đời sống xã hội Lao động hoạt động đặc trưng nhất, hoạt động sáng tạo người Có lao động thay đổi xã hội lên theo hướng tích cực   Lao động yếu tố định trình sản xuất Lao động tạo sản phẩm vật chất cho sống người Không phải tự nhiên vật có sẵn để sử dụng mà cần có q trình lao động sáng tạo chúng  Lao động yếu tố định giàu có xã hội Mỗi lao động cụ thể tạo loại giá trị sử dụng định Lao động cụ thể nhiều loại tạo nhiều loại giá trị sử dụng khác Các lao động cụ thể hợp thành hệ thống phân công lao động xã hội Cùng với phát triển khoa học, kỹ thuật, hình thức lao động cụ thể ngày đa dạng, phong phú, phản ánh trình độ phát triển phân cơng lao động xã hội c Ý nghĩa lao động Lao động có ý nghĩa vơ quan trọng to lớn khắp mặt đời sống, kinh tế, xã hội : • Lao động tạo nguồn vật chất ni sống cho người, gia đình cho tồn xã hội Tieu luan • Lao động nguồn thu nhập đáng, giúp ổn định sống người • Lao động giúp phân cơng, tổ chức lao động hợp lý, biết tính tốn sáng tạo để đạt suất, chất lượng, hiệu cao nhất, chi tiêu hợp lý, tiết kiệm Từ việc lao động mà cá nhân xã hội giữ cân sống Ngoài lao động cịn q trình sáng tạo khơng ngừng để tạo làm thay đổi xã hội, tạo tiến xã hội • Lao động đóng góp vào lịch sử phát triển xã hội lồi người bao đời qua [3] Việc làm thêm điều nên biết việc làm thêm a Việc làm thêm gì? Khi bước vào hành trình tìm việc làm cho thân bắt gặp nhiều hình thức việc làm khác việc hiểu hết định nghĩa hình thức việc làm khơng phải điều đơn giản Trong đó, ngồi hình thức việc làm tồn thời gian tức cơng việc hàng ngày bạn việc làm thêm xem hình thức thứ hai nhắc đến nhiều Vậy việc làm thêm gì? Thực chất việc làm thêm định nghĩa nhằm mô tả hay diễn đạt công việc mang tính chất chất khơng thức, khơng thường xun, khơng cố định, không ổn định bên cạnh công việc thức Việc làm thêm cịn có khái niệm khác việc làm part time hay gọi bán thời gian Các công việc làm thêm, bán thời gian, part time thường kéo dài khoảng thời gian từ đến ngày tùy vào tính chất cơng việc Khác với hình thức việc làm tồn thời gian hay cịn gọi Full time cơng việc làm thêm thường không cố định, không bắt buộc bạn phải 10 Tieu luan ... việc làm thêm sinh viên nhìn từ phạm trù lao động * Về mặt thực tiễn : - Tạo nhìn tổng quát nhu cầu tìm việc làm sinh viên APD - Ứng dụng cho sinh viên nước vấn đề làm thêm - Đề xuất số giải pháp. .. thách thức nào, giải pháp cho đi? ??u ? Với mong muốn sâu vào nghiên cứu vấn đề trên, nhóm chúng em chọn đề tài ? ?Thực trạng giải pháp làm thêm sinh viên APD nhìn từ phạm trù lao động? ?? Mục đích nhiệm... 30 GIẢI PHÁP VỀ VIỆC LÀM THÊM CHO SINH VIÊN APD .30 ( NHÌN TỪ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG ) 30 Giải pháp sinh viên .30 a Sinh viên nên trang bị kiến thức luật lao động:
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN TRIẾT học mác LÊNIN đề tài THỰC TRẠNG và GIẢI PHÁP đi làm THÊM của SINH VIÊN APD, NHÌN từ PHẠM TRÙ LAO ĐỘNG,