0

Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

191 142 0
  • Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/12/2012, 09:31

Tài liệu tham khảo kinh tế thương mại: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước Phần mở đầu1.Tính cấp thiết của luận ánBao một trong những yếu tố quan trọng của sản phẩm. Nó xác định khả năng bán/tiêu thụ sản phẩm trên thị trờng, nhng bản thân nó không phải là sản phẩm mà ngời tiêu dùng cần mua để thoả mãn nhu cầu vật chất của họ.Từ xa xa, ngời ta đã sử dụng bao bì, nhng chủ yếu với mục đích để chứa đựng, vận chuyển sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Sử dụng bao để bảo quản sản phẩm, để tiêu thụ/bán sản phẩm không phải là mục đích cơ bản khi nền kinh tế hàng hoá kém phát triển. Trong điều kiện nền kinh tế phát triển, lu thông hàng hoá ngày càng mở rộng, việc hình thành các đơn vị kinh doanh thơng mại tách khỏi hệ thống tiêu thụ của các doanh nghiệp sản xuất thì vấn đề bao trở nên quan trọng hơn đối với cả ngời sản xuất, ngời kinh doanh và ngời tiêu dùng. Mối quan hệ giữa một sản phẩm và bao của nó là mối quan hệ phụ thuộc chặt chẽ với nhau.Một sản phẩm có chất lợng tốt còn cần phải có bao đẹp, thích hợp, hấp dẫn mới có thể bán đ ợc trên thị trờng. Bao mang lại cho hàng hoá sức cạnh tranh mới và thúc đẩy quá trình kinh doanh hàng hoá. Trong nhiều năm qua, bao sản phẩm nớc ta cha đợc quan tâm đúng mức, cha đợc nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của nó đối với quá trình phát triển kinh tế nói chung và hiệu quả kinh doanh của mỗi đơn vị kinh tế nói riêng. Việc sản xuất, sử dụng bao còn nhiều bất cập gây ra nhiều hậu quả đối với sự phát triển kinh tế, hiệu quả kinh doanh và vấn đề môi trờng sinh thái. Hệ thống lý luận về bao bì, quản lý bao sử dụng bao cha đợc hoàn thiện, còn chắp vá. Trong các doanh nghiệp thơng mại, việc sử dụng bao còn phụ thuộc nhiều vào ngành sản xuất hàng hoá, cha chủ động khai thác tiềm năng của bao để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là trong các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc. Thực trạng trên đặt ra vấn đề cần có sự nghiên cứu, hệ thống hoá cácsở lý luận và thực tiễn về bao sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp th-ơng mại, trớc hết là doanh nghiệp thơng mại nhà nớc để phát huy vai trò của bao bì, nâng cao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Vì vậy, việc lựa chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc (lấy ví dụ địa bàn Hà Nội) làm luận án có ý nghĩa cấp thiết cả về mặt lý luận và thực tiễn. Mong muốn của tác giả luận án là góp phần nhỏ bé vào việc tìm ra những giải pháp chủ yếu làm cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại nói chung và các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng.2. Mục đích nghiên cứu của luận án Làm rõ sự cần thiết của bao sử dụng bao trong kinh doanh thơng mại nói chung và các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc nói riêng. Nghiên cứu tình hình sử dụng bao và ảnh hởng tích cực của việc sử dụng đúng đắn, hợp lý bao đối với sự phát triển nền kinh tế và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc. Đề ra các giải pháp chủ yếu để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng bao các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệpbảo vệ môi trờng sinh thái.3. Đối tợng và phạm vi nghiên cứu của luận án Đối tợng nghiên cứu của luận án là hiệu quả sử dụng bao trong kinh doanh thơng mại. Phạm vi nghiên cứu của luận án: Bao các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc trên địa bàn Hà Nội từ năm 1991 đến nay.4. Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác - Lênin. Phơng pháp so sánh, phân tích hệ thống, điều tra, thống kê kết hợp với khảo sát, sử dụng chuyên gia. Vận dụng các chính sách, đờng lối của Đảng, Nhà nớc trong lĩnh vực kinh doanh, trong từng thời kỳ một cách có hệ thống.5. Điểm mới của luận án Đã tổng hợp và làm rõ đợc những vấn đề lý luận về bao bì, hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại; nghiên cứu các đặc điểm hoạt động của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc và các yêu cầu đặt ra trong việc sử dụng bao hiệu quả. Khái quát và phân tích đợc hiệu quả sử dụng bao hiện nay, ảnh hởng của việc sử dụng bao đến sự phát triển kinh doanh hàng hoá, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệpbảo vệ môi trờng sinh thái. Đề xuất một số giải pháp có tính hệ thống để nâng cao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.6. Nội dung và cơ cấu luận ána. Tên luận án: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc (lấy ví dụ địa bàn Hà Nội).b. Cơ cấu luận án: Ngoài phần mở đầu, kết luận, các biểu bảng, phụ lục và các tài liệu tham khảo, luận án gồm 3 chơng:Chơng 1: Bao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại.Chơng 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.Chơng 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.chơng 1bao hiệu quả sử dụng bao trong hoạt động kinh doanh các doanh nghiệp thơng mại1.1. Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thơng mạisự cần thiết phải sử dụnghiệu quả bao trong kinh doanh thơng mại1.1.1. Kinh doanh thơng mại và những cơ sở của kinh doanh thơng mạiNền kinh tế nớc ta là một tổng thể kinh tế quốc dân thống nhất. Nó bao gồm nhiều ngành và mỗi ngành thực hiện một chức năng nhất định. Kinh doanh thơng mạimột ngành kinh tế, một lĩnh vực hoạt động kinh tế, là một mắt xích quan trọng trong hệ thống kinh tế quốc dân thống nhất.1.1.1.1. Thơng mạiKinh doanh thơng mại [8] [10]Chúng ta đều biết rằng để tồn tại và phát triển, mỗi cá nhân, mỗi gia đình, mỗi tổ chức (kinh tế, văn hoá, xã hội .) hay một quốc gia đều luôn có và phải thoả mãn các nhu cầu vô cùng đa dạng, phong phú, phức tạp của mình. Cách thức để thoả mãn những nhu cầu đó có thể thực hiện đợc bằng cách tự mình sản xuất, lao động ra những sản phẩm vật chất - tinh thần để tự đáp ứng cho mình. Nhng với những nhu cầu đa dạng, phức tạp, cách thức đáp ứng này không đảm bảo về số l-ợng, chất lợng ngày càng cao của mỗi thành viên cũng nh toàn xã hội. Khi sự phân công lao động xã hội xuất hiện, mỗi thành viên, mỗi tổ chức chuyên môn hóa một lĩnh vực hoạt động tạo ra nhiều loại sản phẩm hơn, khối lợng lớn hơn cho phép việc thoả mãn các nhu cầu một cách tốt hơn. Khi đó, mỗi ngời, mỗi tổ chức, quốc gia có thể thoả mãn nhu cầu của mình bằng cách trao đổi các kết quả hoạt động cho nhau. Tuy nhiên, khi sự phân công lao động ngày càng sâu sắc thì các dạng kết quả của hoạt động thể hiện ngày càng đa dạng phong phú. Kết quả hoạt động của các thành viên có thể đợc biểu hiện dạng vật chất cụ thể nh xi măng, sắt thép, bánh kẹo, máy móc thiết bị . hoặc dới các dạng một kết quả nghiên cứu, một quyết định quản lý, một lời khuyên (t vấn) hoặc một văn bản pháp lý . đây, để khái quát kết quả hoạt động đó chúng ta dùng chung khái niệm sản phẩm.Với một dạng sản phẩm có những đặc trng riêng về mục đích sử dụng, đối tợng tiêu thụ, tính chất kỹ thuật . do đó cách thức trao đổi cũng khác nhau: Cho không: là việc cung cấp các sản phẩm cho các thành viên để đáp ứng nhu cầu của họ mà không đòi hỏi bất kỳ sự hoàn trả nào, chẳng hạn nh các hoạt động viện trợ nhân đạo, quà tặng, trợ cấp xã hội, phúc lợi xã hội . Cung ứng cho các lợi ích xã hội: Đây là dạng cung cấp sản phẩm với mục đích thoả mãn các nhu cầu công cộng, mang tích chất xã hội. Với hình thức này tất cả các thành viên trong xã hội đều phải có trách nhiệm đóng góp để thanh toán chi trả cho những nhu cầu đó nh các nhu cầu quốc phòng an ninh, công tác quản lý xã hội, các sản phẩm hàng hóa công cộng. Trao đổi sản phẩm thông qua mua bán hàng hóa trên thị trờng: Hình thức trao đổi này là phổ biến nhất. Với hình thức trao đổi này, các sản phẩm hàng hóa trong xã hội đều đợc trao đổi thông qua hành vi mua - bán bằng đồng tiền đợc diễn ra trong không gian và thời gian nhất định (thị trờng). Hình thức trao đổi đó là thơng mại.Thơng mại có thể đợc hiểu theo nhiều cách khác nhau:+ Thơng mạisự trao đổi hàng hóa thông qua mua - bán bằng đồng tiền trong nền kinh tế. Nh vậy, đâu có mua bán, đó có thơng mại. Thơng mại đồng nghĩa với mua bán.+ Thơng mại cũng đợc hiểumột hành vi làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa những ngời mua và ngời bán để thoả mãn nhu cầu của mỗi ngời.+ Thơng mại có thể là một hoạt động. Hoạt động thơng mại bao gồm một số khâu hoặc tất cả các khâu của hành vi thơng mại, có thể do một cá nhân hoặc một tổ chức hoặc toàn xã hội thực hiện.Nhìn chung có nhiều cách hiểu khác nhau về thơng mại song có thể khái quát thơng mại dới các góc độ khác nhau:Thơng mại, hiểu theo nghĩa hẹp, là quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên thị trờng, là lĩnh vực phân phối và lu thông hàng hóa. Hành vi thơng mại thể hiện nhiều dạng khác nhau. Theo Luật Thơng mại, các hình vi thơng mại bao gồm: mua bán hàng hóa, đại diện cho thơng nhân; môi giới thơng mại, uỷ thác mua bán hàng hóa, đại lý mua bán hàng hoá, gia công thơng mại, đấu giá hàng hóa, đấu thầu hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa, khuyến mại, quảng cáo th-ơng mại, trng bày giới thiệu hàng hóa và hội chợ triển lãm thơng mại.Theo nghĩa rộng, thơng mại là toàn bộ các hoạt động kinh doanh trên thị trờng. Thơng mại đợc hiểu nh các hoạt động kinh tế nhằm mục tiêu lợi nhuận của các chủ thể tham gia kinh doanh trên thị trờng. góc độ này, thơng mại đồng nghĩa với kinh doanh. Cách hiểu này trùng hợp với cách hiểu của các nớc nh Anh, Pháp, Nga. Theo từ điển Nga- Việt, xuất bản 1977 thì TB đợc hiểu là nền (ngành, nghề, việc, sự) thơng nghiệp, thơng mại, buôn bán, mua bán mậu dịch [24, tr 452].Kinh doanh thơng mại [12, 39]Nền kinh tế ngày càng phát triển, hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa ngày càng sâu rộng với quy mô, cơ cấu ngày càng lớn, đa dạng, phong phú làm xuất hiện lĩnh vực kinh doanh mới - kinh doanh thơng mại. Kinh doanh thơng mại đợc hiểusự đầu t tiền của, công sức của cá nhân, một tổ chức vào việc mua, bán hàng hóa nhằm thu lợi nhuận.Nói đến kinh doanh thơng mại là nói đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lu thông hàng hóa. Chủ thể kinh doanh (cá nhân, tổ chức) có thể đầu t một phần, đa số hoặc toàn bộ nguồn lực của mình để thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các hành vi thơng mại, buôn bán. Dù biểu hiện dới hình thức nào thì kinh doanh thơng mại đòi hỏi các yêu cầu sau:- Phải có vốn kinh doanh. Vốn kinh doanh là toàn bộ tài sản (thể hiện bằng tiền) mà các chủ thể huy động vào hoạt động của mình. Đó là các khoản vốn bằng tiền và các tài sản khác nh nhà xởng, kho tàng, cửa hàng . Tuỳ thuộc vào thành phần kinh tế tham gia kinh doanh mà nguồn vốn sẽ đợc hình thành theo các phơng thức khác nhau, có thể do nhà nớc cấp, do tự đóng góp vốn, do liên doanh, do tích luỹ, do vay dới các hình thức khác nhau. Có vốn mới thực hiện đợc chức năng lu thông hàng hóa, thực hiện đợc mua để bán các sản phẩm hàng hoá trên thị trờng.- Thực hiện mua - bán hàng hoá. đây, "các đơn vị kinh doanh thơng mại không phải mua hàng hóa để thoả mãn nhu cầu của mình mà mua hàng hóa để bán lại cho ngời khác, đáp ứng các nhu cầu của họ. Việc mua để bán này đợc thực hiện với nhiều hình thức khác nhau phù hợp với điều kiện kinh doanh cụ thể của mỗi đơn vị và chức năng của các đơn vị kinh doanh thơng mại. Hay nói một cách khác, kinh doanh thơng mại phải thực hiện việc buôn bán hàng hóa phù hợp với điều kiện môi trờng kinh doanh của mỗi đơn vị.- Kinh doanh thơng mại sau mỗi chu kỳ kinh doanh phải đảm bảo bảo toàn đợc vốn kinh doanh và có lợi nhuận (lãi). Việc đảm bảo vốn kinh doanh cho doanh nghiệp là yêu cầu bắt buộc để thực hiện tái kinh doanh, nhng mới chỉ mức độ giản đơn. Trong điều kiện kinh tế thị trờng, để tăng trởng, phát triển, để thực hiện mục tiêu an toàn và có vị thế trong cạnh tranh, kinh doanh phải có lãi. Lợi nhuận doanh nghiệp là nguồn vốn quan trọng để tích luỹ, tái kinh doanh mở rộng. Theo quy luật của kinh doanh hàng hóa, lợi nhuận của chu kỳ kinh doanh sau bao giờ cũng phải lớn hơn lợi nhuận kỳ trớc. Công thức lu chuyển T- H- T (trong đó T= T + T) mới thực sự là yêu cầu, là động lực cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghịêp. Lợi nhuận trong kinh doanh thơng mại đợc thực hiện trực tiếp từ hành vi mua - bán.1.1.1.2. Cơ sở của kinh doanh thơng mại [7]Kinh doanh thơng mại hình thành bắt nguồn từ phân công lao động xã hội và chế độ chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất (TLSX) - cơ sở của sản xuất hàng hóa. Xét trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân, quá trình tái sản xuất xã hội bao gồm: sản xuất - phân phối - trao đổi - tiêu dùng. Sản xuất là khâu khởi đầu, tiêu dùng là khâu kết thúc, phân phối và trao đổi là khâu trung gian.Phân công lao động xã hội là quá trình chuyên môn hóa ngời sản xuất. Mỗi ngời chỉ chuyên sản xuất một hay một số sản phẩm thậm chí chỉ sản xuất một bộ phận (chi tiết) của sản phẩm. Để thoả mãn nhu cầu đa dạng, phong phú của mỗi thành viên nên họ phải trao đổi sản phẩm cho nhau, tức là sự chuyên môn hóa sản xuất gây ra sự cách biệt về mặt không gian, thời gian giữa những ngời sản xuất cá biệt và để thoả mãn nhu cầu của đời sống, sản xuất kinh doanh đòi hỏi phải có sự trao đổi giữa những ngời sản xuất với nhau. Xét trên phạm vi xã hội, sản xuất đồng nghĩa với tiêu dùng. Muốn sản xuất ra sản phẩm này, phải tiêu dùng, sử dụng loại sản phẩm khác mà bản thân họ không tự chế tạo ra đợc. Nhờ sự trao đổi này mà sản phẩm trở thành hàng hoá trên thị trờng, trong xã hội tồn tại sản xuất và lu thông hàng hóa. V.I. Lênin đã chỉ ra rằng Nên hiểu sản xuất hàng hóa là một tổ chức kinh tế xã hội trong đó sản phẩm đều do những ngời sản xuất cá thể riêng lẻ sản xuất ra. Mỗi ngời chuyên làm một thứ sản phẩm nhất định, thành thử muốn thoả mãn nhu cầu của xã hội thì cần phải mua bán sản phẩm, vì vậy, sản phẩm trở thành hàng hóa mua bán trên thị trờng [28, tr 22]Phân công lao động xã hội đòi hỏi phải trao đổi sản phẩm giữa những ngời sản xuất với nhau. Đây là điều kiện cần của trao đổi hàng hóa. Nhng bản thân sự phân công lao động xã hội không quyết định sự trao đổi phải đợc tiến hành theo hình thức nào. Chỉ khi chế độ chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất làm cho những ngời sản xuất độc lập với nhau về kinh tế thì trao đổi hàng hóa mới ra đời. Chế độ chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất làm cho các sản phẩm sản xuất ra thuộc quyền chiếm hữu của từng ngời sản xuất riêng lẻ, không ai có quyền lấy không của họ. Vì vậy, đòi hỏi sự trao đổi sản phẩm giữa những ngời sản xuất với nhau phải đợc tiến hành trên cơ sở trao đổi phải hoàn lại, không chỉ thế mà còn phải hoàn lại với một vật có giá trị tơng đơng. Từ đó sản phẩm trở thành hàng hóa trên thị trờng; trao đổi sản phẩm trở thành trao đổi hàng hóa - tiền tệ.Sản xuất và lu thông hàng hóa là những phạm trù lịch sử. Sự hình thành ngành kinh doanh thơng mại là nấc thang cao nhất trong những nấc thang của quá trình phát triển nền kinh tế hàng hóa. Kinh doanh thơng mại đợc coi là đỉnh cao, là hình thái phát triển cao của trao đổi và lu thông hàng hóa Kinh doanh thơng mại: Khi quá trình phân công lao động trở nên sâu sắc, trình độ cao thì mức độ chuyên môn hóa của nền sản xuất xã hội cũng phát triển mạnh mẽ, hình thái các ngành với các chức năng rất cụ thể. Lu thông hàng hóa đợc tách thành một chức năng độc lập khỏi chức năng sản xuất. Qúa trình này tất yếu đòi hỏi một sự hao phí lao động nhất định trong quan hệ trao đổi. Bộ phận lao động này thực hiện chức năng lu thông sản phẩm hàng hoá từ các nhà sản xuất đến nơi tiêu dùng, thực hiện hành vi mua để bán. Tiền tệ đóng vai trò là phơng tiện để tổ chức quá trình lu thông hàng hóa của xã hội.Công thức tổng quát của kinh doanh thơng mại là T- H- T với T= T+ T. Đặc trng của hình thức này là:+ Đã xuất hiện tầng lớp trung gian (thơng nhân, tổ chức kinh doanh thơng mại). Những trung gian này dùng tiền để mua hàng, sau đó bán hàng để thu tiền về. Khoản tiền bán hàng lớn hơn khoản tiền ứng trớc để mua hàng. đây, kinh doanh thơng mại (T- H- T): mua để bán hay vì bán mà phải mua.+ Kinh doanh thơng mại một mặt làm tăng thêm khả năng mất cân đối giữa cung và cầu, giữa sản xuất với tiêu dùng, mặt khác chính nó cũng có khả năng điều hoà cung cầu trong phạm vi toàn bộ nền kinh tế, làm cân đối giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa các ngành, các vùng và hơn nữa giữa các quốc gia.Nh vậy, cơ sở của kinh doanh thơng mạisự phân công lao động xã hội, là chế độ chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất và sự xuất hiện tiền tệ trong quá trình lu thông hàng hoá. Phân công lao động xã hội là điều kiện cần để hình thành sự trao đổi sản phẩm giữa các nhà sản xuất.Chế độ chiếm hữu t nhân về t liệu sản xuất hình thành quyền độc lập về kinh tế giữa các nhà sản xuất với nhau. Do đó, việc trao đổi sản phẩm phải đợc tính toán phù hợp với lợi ích kinh tế của mỗi nhà sản xuất.Sự xuất hiện tiền tệ làm môi giới trung gian làm cho quá trình lu thông - trao đổi sản phẩm diễn ra thuận lợi hơn, trôi chảy và kịp thời hơn khi nền sản xuất xã hội phát triển nhanh, mạnh cả về quy mô, không gian và cơ cấu sản phẩm.Trình độ phân công lao động ngày càng sâu sắc buộc các nhà sản xuất phải từ bỏ một phần hoặc hoàn toàn chức năng tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của mình và hình thành một tầng lớp trung gian độc lập với sản xuất, thực hiện chỉ một chức năng lu thông hàng hóa, đáp ứng nhu cầu của sản xuất, tiêu dùng xã hội - đó là các tổ chức kinh doanh thơng mại - một loại hình tổ chức xã hội hoạt động trong lĩnh vực lu thông hàng hóa. Sự xuất hiện của loại hình kinh doanh thơng mại độc lập không phủ định lu thông hàng hóa mà trái lại nó lấy lu thông hàng hóa làm chức năng hoạt động của mình, làm cho hàng hóa lu thông ngày càng rộng rãi hơn, thuận lợi, nhanh chóng hơn.Với t cách là một ngành kinh tế tơng đối độc lập trong nền kinh tế quốc dân, việc hình thành, phát triển kinh doanh thơng mại gắn liền, phụ thuộc vào sự phát triển của phân công lao động xã hội và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất mỗi quốc gia trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể.Cũng cần lu ý rằng kinh doanh thơng mại không trực tiếp sáng tạo ra của cải vật chất, nó chỉ phục vụ quá trình sản xuất và tiếp tục quá tình sản xuất trong khâu lu thông mà thôi. Có nghĩa là kinh doanh thơng mại thực hiện việc mua, bán hàng hoá, đảm nhận các dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ thuần tuý và cả các dịch vụ có tính chất sản xuất).Những dịch vụ thuần tuý không làm tăng thêm giá trị của hàng hóa, nó chỉ phục vụ và gắn liền với quá trình mua bán hàng hóa nhằm thay đổi hình thái giá trị của hàng hóa từ hàng sang tiền và ngợc lại.Những dịch vụ mang tính chất sản xuất (vận chuyển, bảo quản, gia công, chế biến, phân loại hàng hóa, đóng gói làm đồng bộ sản phẩm .) nhằm bảo tồn và hoàn thiện giá trị sử dụng của hàng hóa. Do đó, các dịch vụ này làm tăng thêm giá trị của hàng hoá và thờng chiếm chủ yếu. Các tổ chức kinh doanh thơng mại cần thấy rõ chức năng và thực chất của kinh doanh thơng mại để có định hớng đúng đắn trong nội dung hoạt động của mình.1.1.2. Nội dung hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại trong cơ chế thị trờngsự điều tiết của nhà nớc [7, 12, 39]Nh trên đã phân tích, sự ra đời của các thơng nhân, các tổ chức chuyên làm chức năng lu thông hàng hoá trên thị trờngmột tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của nền kinh tế xã hội. Những tổ chức thơng nhân đó là các đơn vị (doanh nghiệp) kinh doanh thơng mại. V.I. Lênin đã mô tả một cách sinh động quá trình hình thành thơng nhân từ việc chuyên môn hoá lao động trong những ng-ời làm nghề thủ công Nga trong tác phẩm Sự phát triển của chủ nghĩa t bản Nga nh sau: Lúc đầu, do nhu cầu phải tiêu thụ hàng hoá sản xuất ra, những ngời làm nghề thủ công đã phân công một số ngời đa hàng ra thị trờng để bán, dần dần công việc đó đợc cố định vào một số ngời. Những ngời này lập tức biến quan hệ của họ thành quan hệ mua bán với những ngời làm nghề thủ công. Họ mở rộng quan hệ ra một số vùng rộng lớn và trở thành những thơng nhân chuyên đảm nhận chức năng lu thông hàng hóa [29][...]... nhất của doanh nghiệp Vì nguồn lực bao giờ cũng có giới hạn, do vậy doanh nghiệp phải tìm mọi cách huy độngsử dụnghiệu quả các nguồn lực đó Trên cơ sở các nguồn lực bên trong (nội lực), doanh nghiệp cần tìm ra các phơng án kết hợp tối u với các nguồn lực bên ngoài doanh nghiệp nhằm tạo ra các cơ hội và thời cơ hấp dẫn để hoạt động kinh doanhhiệu quả Tổ chức các hoạt động nghiệp vụ: mua,... và quản trị chặt chẽ, khoa học các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp + Quản trị vốn, phí, hàng hoá và nhân sự trong hoạt động kinh doanh Vốn kinh doanh của DNTM là thể hiện bằng tiền của tài sản lu động và tài sản cố định; vốn hữu hình và vốn vô hình của doanh nghiệp Quản trị vốn là thực hiện sử dụng vốn trong kinh doanh và theo dõi đợc kết quả sử dụng vốn là có lãi hay lỗ Chi phí kinh doanh là các. .. mọi quản trị cũng là quản trị con ngời, sử dụng con ngời đúng đắn thì thành công hoặc ngợc lại + Quản trị các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại Để đảm bảo thành công trong kinh doanh, bên cạnh quản trị các yếu tố của quá trình kinh doanh, doanh nghiệp cần phải thực hiện quản trị theo quá trình mang tính nghiệp vụ trong kinh doanh Tức là cần có sự chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh. .. thúc đẩy hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Một vật chứa đựng thực hiện một hoặc nhiều chức năng trên có thể đợc xem là bao sản phẩm Chính những chức năng này của bao đã làm cho bao trở thành loại sản phẩm đặc biệt trong cơ cấu sản phẩm của nền kinh tế quốc dân, có ảnh hởng to lớn đến hiệu quả hoạt động của các DNTM 1.2.2 Phân loại bao hàng hoá [13] [36] Trong kinh doanh thơng mại, việc... dùng Bao hợp thành sản phẩm hoàn chỉnh trong cơ cấu hợp lý với sản phẩm cơ bản (giá trị sử dụng cụ thể) Nhà sản xuất quan tâm đến phơng tiện biểu hiện và chi phí bao khi sử dụng bao trong hoạt động thơng mại Theo các nhà kinh tế, bao đợc xem xét một cách toàn diện hơn Ngời ta nghiên cứu bao gắn liền với quá trình lu thông hàng hoá và các yếu tố chi phí liên quan đến quá trình đó Bao bì. .. thúc đẩy đợc hoạt động của mình, nâng cao sức cạnh tranh và uy tín trên thị trờng, kinh doanh có lãi Huy độngsử dụng hợp lý các nguồn lực đa vào kinh doanh Muốn tiến hành hoạt động kinh doanh, DNTM phải biết huy động mọi nguồn lực của mình, đa chúng ra hoạt động để tạo ra lợi nhuận cho doanh nghiệp Các nguồn lực mà doanh nghiệp có thể huy động đợc bao gồm: + Vốn hữu hình nh tiền, nhà cửa, kho... chuyển, lu kho, sử dụng, trng bày hàng hoá Quan niệm bao đây đã đề cập đến các yếu tố của sản xuất bao bì, sử dụng bao sao cho có hiệu quả nhất Mục đích của bao đã đợc xác định trong mỗi khâu của quá trình vận động hàng hoá Sử dụng bao gắn liền với thực hiện nghiệp vụ bao gói hàng hoá, những nội dung cơ bản của nghiệp vụ bao Bao đợc coi nh chiếc chìa khoá để phát triển sản xuất... thông sử dụng sản phẩm Bao gắn với sản phẩm nhng ngời sử dụng không sử dụng hoặc có thể sử dụng bao chứa đựng những sản phẩm mà họ mua cho một mục đích nào đó Giá trị bao gắn với giá trị sản phẩm Việc chi phí một số tiền nhất định để tiêu dùng một sản phẩm nào đó có phần chi phí cho bao hàng hoá Hơn nữa đối với bao không sử dụng khi tiêu dùng sản phẩm, bao sẽ bị thải loại gây ra các. .. thuật Đây là cơ sở cho sự phát triển của ngành công nghiệp bao hiện nay - Nêu rõ đợc chức năng của bao - Phản ánh đợc ý nghĩa kinh tế, xã hội của sản phẩm bao trong phạm vi nền kinh tế Khái niệm này cũng nhấn mạnh muốn có một sản phẩm bao tối u và vấn đề sử dụng hiệu quả bao cần có sự kết hợp nhiều phía, từ các nhà sản xuất, ngời kinh doanh, ngời tiêu dùng và cả các nhà quản lý, môi trờng... xuất hiện đại, chất liệu bao đa dạng, quy cách, mẫu mã, kiểu dáng phong phú, khối lợng vô cùng lớn Công dụng của bao đã đợc mở rộng trong cả lĩnh vực bảo quản, vận chuyển, thơng mại Nhìn lại lịch sử của bao để có nhận thức đầy đủ hơn sự phát triển các chức năng bao bì, định hớng trong sản xuất, trong sử dụng và quản lý bao tốt hơn, đáp ứng đợc các yêu cầu của bao trong sản xuất lu thông . 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc.chơng 1bao bì và hiệu quả sử dụng. chọn đề tài: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc (lấy ví dụ ở địa bàn Hà
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước, Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước, Kinh doanh thơng mại và những cơ sở của kinh doanh thơng mại, Bao bì hàng hoá và chức năng của nó, Phân loại bao bì hàng hoá [13] [36], Vai trò của bao bì đối với hoạt động kinh doanh thơng mại [11] [13] [25]., Tính chất của hàng hoá kinh doanh., Sự phát triển ngày càng cao của nhu cầu tiêu dùng., Sự phát triển của sản xuất và lu thông hàng hoá trong nền kinh tế quốc dân., Sự phát triển của công nghiệp bao bì, Hiệu quả kinh tế - xã hội của việc sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại., Yêu cầu về bao bì hàng hoá của các doanh nghiệp thơng mại nhà nớc, Các loại bao bì chủ yếu sử dụng trong kinh doanh thơng mại, Hiệu quả sử dụng bao bì đối với xuất khẩu hàng hoá, Kinh nghiệm về tổ chức quản lý t vấn sản xuất bao bì ở một số nớc, Hoạt động sản xuất bao bì ở một số nớc, Pháp luật của nhà nớc về bao bì ở một số nớc, Những thành tựu: Những hạn chế:, Chiến lợc phát triển kinh tế Việt Nam những năm tới [17], Dự báo về nhu cầu bao bì hàng hoá trong kinh doanh thơng mại, Những yêu cầu đặt ra trong sử dụng bao bì, Cải tiến các nghiệp vụ kinh doanh của doanh nghiệp thơng mại nhà nớc, Kinh nghiệm về hoạt động sản xuất, sử dụng bao bì ở một số nớc, Bao bì và vai trò của nó trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thơng mại, Thực trạng sử dụng bao bì trong kinh doanh thơng mại của các 68

Hình ảnh liên quan

TT Loại hình DNTM 1993 1994 1995 1996 1997 1998 - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

o.

ại hình DNTM 1993 1994 1995 1996 1997 1998 Xem tại trang 77 của tài liệu.
Theo tài liệu của Packexim, khi nghiên cứu loại hình vật liệu kinh tế để sản xuất bao bì cho thấy: Tất cả các chi phí vật liệu, lao động, vận chuyển, đầu t  cho… sản xuất bao bì carton đều thấp hơn so với bao bì gỗ (xem biểu 2.7) - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

heo.

tài liệu của Packexim, khi nghiên cứu loại hình vật liệu kinh tế để sản xuất bao bì cho thấy: Tất cả các chi phí vật liệu, lao động, vận chuyển, đầu t cho… sản xuất bao bì carton đều thấp hơn so với bao bì gỗ (xem biểu 2.7) Xem tại trang 83 của tài liệu.
Bảng 2.14: Doanh thu của một số doanh nghiệp thơng mại nhà nớc trung ơng trên địa bàn Hà Nội (1996-1999). - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

Bảng 2.14.

Doanh thu của một số doanh nghiệp thơng mại nhà nớc trung ơng trên địa bàn Hà Nội (1996-1999) Xem tại trang 98 của tài liệu.
* Tình hình lợi nhuận của một số doanh nghiệp thơng mại nhà nớc trung ơng trên địa bàn Hà Nội - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

nh.

hình lợi nhuận của một số doanh nghiệp thơng mại nhà nớc trung ơng trên địa bàn Hà Nội Xem tại trang 98 của tài liệu.
Bảng 2.16: Doanh thu một số doanh nghiệp thơng mại nhà nớc địa phơn g- thành phố Hà Nội 1996   1999– - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

Bảng 2.16.

Doanh thu một số doanh nghiệp thơng mại nhà nớc địa phơn g- thành phố Hà Nội 1996 1999– Xem tại trang 99 của tài liệu.
Bảng 2.1 7: Tình hình lợi nhuận của một số doanh nghiệp thơng mại Nhà nớc địa phơng Hà nội (1996 - 1999). - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

Bảng 2.1.

7: Tình hình lợi nhuận của một số doanh nghiệp thơng mại Nhà nớc địa phơng Hà nội (1996 - 1999) Xem tại trang 99 của tài liệu.
Với hình thức (1) cần nêu rõ các điều kiện bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm, môi trờng) và thời hạn bảo quản của hàng mẫu trong điều kiện Việt Nam. - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

i.

hình thức (1) cần nêu rõ các điều kiện bảo quản (nhiệt độ, độ ẩm, môi trờng) và thời hạn bảo quản của hàng mẫu trong điều kiện Việt Nam Xem tại trang 136 của tài liệu.
Hình 3.3: Thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp - Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng bao bì trong hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp thương mại nhà nước

Hình 3.3.

Thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp Xem tại trang 147 của tài liệu.

Từ khóa liên quan