0

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP. HCM CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI

61 9 0
  • HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP. HCM  CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/06/2022, 08:19

BỘ CÔNG THƢƠNG BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRỪƠNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP HCM KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP HCM CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI Giảng viên hƣớng dẫn Th S Nguyễn Thanh Tùng Sinh viên thực hiện Lê Thùy Ngân MSSV 14026821 Lớp ĐHKT 10B TP HCM, THÁNG 052018 LỜI CẢM ƠN Thời gian đƣợc học tập tại Trƣờng Đại học Công nghiệp Tp Hồ Chí Minh là khoảng thời gian quý báu đã giúp em có nhiều ki. BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BỘ CÔNG THƢƠNG TRỪƠNG ĐẠI HỌC CƠNG NGHIỆP TP.HCM KHOA KẾ TỐN - KIỂM TỐN ****** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI HỒN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI Giảng viên hƣớng dẫn : Th S Nguyễn Thanh Tùng Sinh viên thực : Lê Thùy Ngân MSSV : 14026821 Lớp : ĐHKT 10B TP HCM, THÁNG 05/2018 LỜI CẢM ƠN Thời gian đƣợc học tập Trƣờng Đại học Cơng nghiệp Tp Hồ Chí Minh khoảng thời gian quý báu giúp em có nhiều kiến thức cho thân Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn tất Quý Thầy Cô Trƣờng Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh giảng dạy em suốt năm vừa qua Để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp, em vô biết ơn Giảng viên Nguyễn Thanh Tùng, ngƣời trực tiếp hƣớng dẫn, dìu dắt em tiếp cận với thực tế Công ty suốt thời gian vừa qua tất lòng chân thành tinh thần trách nhiệm Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Chi nhánh Tp HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Cơng Nghệ Thắng Lợi Các anh chị Phịng kế tốn tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu, tiếp cận với thực tế, vận dụng kiến thức học mà phát huy khả sáng tạo mình, đồng thời biết đƣợc nhƣợc điểm mà khắc phục, sửa đổi để hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Cuối lời, với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc lần em xin chân thành cảm ơn kính chúc q Thầy cơ, Ban Giám Đốc tồn thể anh, chị Cơng ty đƣợc dồi sức khoẻ, thành đạt thăng tiến công việc Em xin trân trọng cảm ơn ! NHẬN XÉT (Của giảng viên hƣớng dẫn) Giảng viên hƣớng dẫn (ký ghi rõ họ tên) NHẬN XÉT (Của GV phản biện) Giảng viên phản biện (ký ghi rõ họ tên) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT KÝ HIỆU NỘI DUNG CN Chi nhánh TSCĐ Tài sản cố định BĐS Bất động sản GTGT Giá trị gia tăng MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ KẾ TỐN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 1.1 KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, VAI TRÒ CỦA HÀNG TỒN KHO 1.1.1 Khái niệm hàng tồn kho 1.1.2 Đặc điểm hàng tồn kho 1.1.3 Vai trò hàng tồn kho 1.2 KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO 1.2.1 Khái niệm kế toán quản trị hàng tồn kho 1.2.2 Vai trò, ý nghĩa, chức kế toán quản trị hàng tồn kho 1.2.3 Mục đích kế tốn quản trị hàng tồn kho 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến tồn kho dự trữ 1.2.5 Chi phí tồn kho 1.2.6 Mơ hình đặt hàng hiệu 1.2.7 Ch tiêu đánh giá lực quản trị hàng tồn kho CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 10 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 10 2.1.1 Tổng quan Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 10 2.1.2 Chức lĩnh vực hoạt động Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 10 2.1.3 Tầm nhìn, sứ mệnh định hƣớng Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 11 2.1.4 Tổ chức máy quản lý Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 12 2.1.5 Tổ chức cơng tác kế tốn máy kế tốn Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 15 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 19 2.2.1 Thực trạng nguồn nhân lực, phân loại hàng tồn kho kho 19 2.2.2 Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho yếu tố tác động đến quản lý hàng tồn kho Chi nhánh Tp HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 19 2.2.3 Quy trình xuất nhập hàng tồn kho 21 HÌNH THỨC THANH TỐN 22 CHẤP NHẬN BÁN CHỊU 22 2.2.4 Thực trạng công tác kiểm kê, kiểm soát kho 25 2.2.5 Tình hình thực cơng tác kế tốn quản trị hàng tồn kho Chi nhánh Tp HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 26 2.2.6 Nhận xét đánh giá hoạt động quản trị hàng tồn kho Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 31 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 33 3.1 ĐỊNH HƢỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI TRONG TƢƠNG LAI 33 3.2 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NHƢỢC ĐIỂM, ĐIỂM YẾU TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CÔNG TY 33 3.2.1 Về phƣơng pháp quản lý hàng tồn kho 33 3.2.2 Về hệ thống quản lý 34 3.3 PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 38 3.3.1 Hồn thiện chu trình quản lý hàng tồn kho Thắng Lợi 38 3.2.2 Xây dựng báo cáo quản trị hàng tồn kho 42 3.2.3 Hoàn thiện máy tổ chức hệ thống sổ sách kế toán quản trị hàng tồn kho Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 47 KẾT LUẬN 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC BẢNG/ SƠ ĐỒ/ HÌNH Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Công ty (Nguồn: Phịng hành – nhân sự) Sơ đồ 2.2: Hình thức kế tốn Nhật ký chung (Nguồn: Phịng kế toán) Sơ đồ 2.3: Sơ đồ tổ chức máy kế tốn (Nguồn: Phịng kế tốn) Lƣu đồ 2.5 Quy trình xuất bán hàng (Nguồn: Phịng kế tốn) Bảng 2.1 Bảng tình hình nhập xuất hàng thực giai đoạn 2016 – 2017 (Nguồn: Tổng hợp xuất nhập tồn Công ty Thắng lợi giai đoạn 2016 – 2017) Bảng 2.2 Bảng tình hình hàng tồn kho Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi (Nguồn: Phịng kế tốn) Bảng 2.3: Phân tích hiệu quản lý hàng tồn kho Chi nhánh TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi (Nguồn: Phịng kế tốn) Bảng 2.4: Bảng tổng hợp chi phí tồn kho năm 2017 (Nguồn: Phịng kế toán) Mẫu phiếu 3.1: Phiếu xuất kho bán hàng Mẫu phiếu 3.2: Phiếu nhập kho Mẫu phiếu 3.3: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Sơ đồ 3.4: Sự kết hợp phịng ban Cơng ty Mẫu biểu 3.5: Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng Mẫu biểu 3.6: Mẫu đơn đặt mua hàng Mẫu biểu 3.7: Mẫu phiếu yêu cầu hàng hóa Mẫu biểu 3.8: Phiếu xuất kho bán hàng Bảng mẫu 3.9: Bảng báo cáo toán hàng tồn kho Bảng mẫu 3.10: Bảng báo cáo toán hàng tồn kho năm 2017 (Nguồn: Phụ lục 1) Bảng mẫu 3.11: Bảng báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho Bảng mẫu 3.12: Bảng báo cáo tỷ trọng hàng tồn khonăm 2017 (Nguồn: Phụ lục 2) LỜI MỞ ĐẦU Cạnh tranh bối cảnh hội nhập kinh tế, doanh nghiệp phải nỗ lực hoàn thiện, phục vụ tốt nhu cầu thị trƣờng Để đạt đƣợc điều đó, nhà quản lý phải sử dụng đồng thời nhiều cơng cụ quản lý khác nhau, có kế tốn Kế tốn có vai trị quan trọng nhà quản lý, giúp họ phân tích hoạt động kinh tế, đƣa định đầu tƣ có hiệu quả, đem lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp sản xuất, thƣơng mại,… cơng tác kế tốn quản trị hàng tồn kho vấn đề quan trọng có ý nghĩa đặc biệt Hàng tồn kho phận tài sản lƣu động chiếm vị trí quan trọng trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Thơng tin xác kịp thời hàng tồn kho giúp doanh nghiệp ch đạo kịp thời nghiệp vụ kinh tế diễn hàng ngày, quản lý đƣợc chi phí liên quan đến hàng tồn kho Cơng tác kế tốn quản trị hàng tồn kho đƣợc thực tốt giúp doanh nghiệp giảm đƣợc chi phí cho việc tồn trữ hàng hóa, tránh đƣợc việc chiếm dụng nhiều hàng tồn kho, giảm chi phí cho việc thuê mặt bằng, thuê kho để cất trữ hàng hóa,… Nhƣng đơi cơng tác quản lý hàng tồn kho lại chƣa thực đƣợc xem trọng, quan tâm mực doanh nghiệp nƣớc nói chung doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực cơng nghệ thơng tin, máy tính, linh kiện điện tử nói riêng Do đó, em chọn đề tài “Hồn thiện hệ thống Kế tốn quản trị hàng tồn kho Chi nhánh Tp HCM – Công Ty TNHH Phát Triển Cơng Nghệ Thắng Lợi” để có nhìn tổng qt cơng tác kế tốn quản trị hàng tồn kho doanh nghiệp thƣơng mại, từ đƣa giải pháp nhằm nâng cao hiệu công tác quản trị Bài báo cáo có bố cục gồm chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận kế toán quản trị hàng tồn kho Chƣơng 2: Thực trạng hệ thống kế toán quản trị hàng tồn kho Chi nhánh Tp HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi Chƣơng 3: Đề xuất giải pháp, phƣơng hƣớng nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho Chi nhánh Tp HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 36 Mẫu phiếu 3.2: Phiếu nhập kho Mẫu số: 01 - VT CN TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PT CN THẮNG LỢI 43D/48A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 Bộ Tài chính) PHIẾU NHẬP KHO Ngày …… tháng …… năm …… Số: …………… Nợ: 156 Có: 331 - Họ tên người giao: - Theo hóa đơn số ……… Ngày… tháng ….năm … của ……………………………………… - Nhập kho: ………………………………… Địa điểm: Tên, nhãn hiệu, quy cách, STT phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa A B Mã số Đơn vị tính C D Số lượng Theo chứng từ Thực nhập Đơn giá Thành tiền Cộng - Tổng số tiền (Viết chữ): - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày tháng năm Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Hoặc phận có nhu cầu nhập) (Ký, họ tên) + Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ: Liên 1: Phịng Kế tốn lƣu Liên 2: Thủ kho lƣu Liên 3: Bên nhận vận chuyển GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 37 Mẫu phiếu 3.3: Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội Mẫu số: 03XKNB Tên Công ty: CN TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI Địa chỉ: 43D/48A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM Ký hiệu: Số: PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ Liên 1: Lưu Ngày ……… tháng ………năm ……… Căn lệnh điều động số:………………… Ngày…….tháng…………năm…………… ……………………………về việc……………… Họ tên người vận chuyển………………… Hợp đồng số……………………… Phương tiện vận chuyển:………………………………………………………………………… Xuất kho: …………………………………………………………………………………… Nhập kho: …………………………………………………………………………………… STT Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa) Số lượng Mã số Đơn vị tính Thực xuất Thực nhập Đơn giá Thành tiền Tổng cộng: Người lập (ký, ghi rõ họ tên) Thủ kho xuất (ký, ghi rõ họ tên) Người vận chuyển (ký, ghi rõ họ tên) Thủ kho nhập (ký, ghi rõ họ tên) (Cần kiểm tra, đối chiếu lập, giao, nhận hoá đơn) Các phòng ban cần đƣợc phân tách nhiệm vụ Phòng kinh doanh ch nên thực chức bán hàng lựa chọn khách hàng tiêu thụ Bộ phận nhập hàng thực chức mua hàng, kiểm tra số lƣợng hàng tồn kho nhập, xuất theo dõi biến động kì cần đƣợc thành lập Các nhân viên liên quan phải đƣợc đào tạo để nắm vững chu trình hàng tồn kho Cơng ty mình, từ hiểu rõ trách nhiệm cơng việc Để đạt đƣợc hiệu quản lý, Cơng ty cần thành lập phịng chức liên quan đến việc quản lý hàng tồn kho Cơ cấu nhƣ sau: GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 38 Sơ đồ 3.4: Sự kết hợp phịng ban Cơng ty Bộ phận kinh doanh Bộ phận nhập hàng Tƣơng tác hỗ trợ Thực chức mua hàng, kiểm tra nhập hàng Thực chức tìm kiếm khách hàng, lên đơn hàng, bán hàng - Đồng thời Ban lãnh đạo đƣa nhƣng biện pháp, sách bán hàng để thu hút ngƣời tiêu dùng nhằm đẩy mạnh khối lƣợng tiêu thụ, giảm bớt thời gian hàng bị lƣu kho tránh đƣợc tình trạng lỗi thời, lạc hậu mặt hàng linh kiện thiết bị điện tử vi tính, phụ kiện điện thoại Nếu tình hình tiêu thụ chậm dự kiến, doanh nghiệp tìm cách giảm bớt lƣợng dự trữ hàng cách bảo trợ cho biện pháp khuyến - Nâng cao công tác kế hoạch hóa, nhằm lên kế hoạch đơn đặt hàng đủ số lƣợng, chủng loại cần thiết với thời kỳ, tránh nhập thừa nhiều hàng hóa để giảm thiểu chi phí bảo hàng hóa tồn kho - Ln ln tìm hiểu thị hiếu, nhu cầu khách hàng nhằm nhập chủng loại, mẫu mã, dòng máy, đời máy mà khách hàng có nhu cầu, tránh thƣờng hợp nhập hàng ạt sau không đáp ứng đƣợc nhu cầu thị hiếu khách hàng dẫn đến tồn kho 3.3 PHƢƠNG HƢỚNG NÂNG CAO CÔNG TÁC KẾ TỐN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO CỦA CƠNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ THẮNG LỢI 3.3.1 Hồn thiện chu trình quản ý hàng tồn kho Thắng Lợi Để nắm bắt hoạt động liên quan đến hàng tồn kho Công ty, ta cần thiết lập chu trình hàng tồn kho Cơng ty Một chu trình hàng tồn kho thể đƣợc chức năng, hay hoạt động việc quản lý hàng tồn kho GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 39  Chức chu trình hàng tồn kho  Chức mua hàng Tại Thắng Lợi, phận thực chức phòng kinh doanh quyền định mua hàng thuộc Giám đốc Tuy nhiên, đến thời điểm phòng kinh doanh yêu cầu mua hàng ch thực thủ tục cách viết Email lời Vì thế, sử dụng phiếu phòng kinh doanh dễ dàng lập đơn mua hàng hàng hóa đƣợc quản lý chặc chẽ Và mẫu phiếu yêu cầu mua hàng theo mẫu nhƣ sau: Mẫu biểu 3.5: Mẫu phiếu yêu cầu mua hàng CN TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI PHIẾU YÊU CẦU MUA HÀNG Số: 1234 Ngày 28/08/2017 Nơi yêu cầu: Kho hàng hóa Loại hàng: Pin mili Power Miracle III Số lƣợng: 10 Xác nhận đơn vị yêu cầu Khi có đơn vị u cầu mua hàng, phịng kinh doanh có trách nhiệm soạn đơn đặt mua hàng Khi lập phiếu yêu cầu mua hàng, phòng kinh doanh chuẩn bị ba liên: liên gửi đến phịng kế tốn, liên chuyển tới đơn vị yêu cầu mua hàng dể làm đối chiếu, liên lại lƣu GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 40 Mẫu biểu 3.6: Mẫu đơn đặt mua hàng Cn Tại Tp Hcm - Công Ty TNHH Phát ĐƠN ĐẶT MUA HÀNG Triển Công Nghệ Thắng Lợi Số: TL123 43D/48A Hồ Văn Huê, Phƣờng 09, Ngày: 28/08/2017 Quận Phú Nhuận, TP HCM Gửi đến: Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi Đ/c: Ngõ 283 Trần Khắc Chân, P Thanh Nhàn, TP Hà Nội Chúng đặt mua: Loại hàng Pin mili Power Miracle III Đơn vị tính Số lƣợng Cái 10 Đơn giá Thành tiền 535.000VND 5.350.000VND TỔNG Phương thức vận chuyển: Bẳng xe giao tận nơi Điều kiện toán: Thanh tốn vịng 20 ngày, tốn chuyển khoản  Chức nhận hàng Để đảm bảo tách biệt quản lý, hàng hoá mua đƣợc giao cho phòng nhận hàng kiểm tra Bộ phận có trách nhiệm xác định số lƣợng hàng nhập, kiểm tra xem hàng có với yêu cầu đơn đặt hàng không, lập biên nhận hàng, chuyển hàng nhận tới phận kho  Chức lưu kho Sau hàng đƣợc kiểm duyệt, tất hàng hóa mua đƣợc chuyển tới kho, đƣợc quản lý kho kiểm tra chất lƣợng số lƣợng lần nữa, sau đƣợc nhập kho Mỗi nhập kho, thủ kho lập phiếu nhập kho phận kho thơng báo lên phịng kế tốn số lƣợng hàng nhận cho nhập kho GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 41 Mẫu biểu nhập kho trùng mẫu phiếu 3.2: Phiếu nhập kho  Chức xuất kho Khi xuất kho, phận kho dựa Phiếu yêu cầu sử dụng hàng hoá đƣợc trƣởng đơn vị phê duyệt Phiếu yêu cầu đƣợc lập làm ba liên: liên đơn vị có nhu cầu giữ, liên chuyển cho phận kho làm xuất hạch toán liên đƣợc chuyển cho phịng kế tốn để ghi sổ Mẫu biểu 3.7: Mẫu phiếu yêu cầu hàng hóa CN TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP HÀNG HÓA Số: YC235 Ngày 21/09/2017 Nơi yêu cầu: Bộ phận Kinh doanh Loại hàng: Pin mili Power Data II Số lƣợng: Xác nhận đơn vị yêu cầu GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 42 Mẫu biểu 3.8: Phiếu xuất kho bán hàng CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 43D/48A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM PHIẾU XUẤT KHO BÁN HÀNG Ngày 21 tháng 09 năm 2017 Số: PXK345 Người mua: Nợ: 131 Tên Công ty: Công ty CP TM DV Phong Vũ Có: 5111 Địa chỉ: Lầu số 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM Điện thoại: Mã số thuế: 30499858 Diễn giải: Xuất hàng bán Nhân viên bán hàng: Dạ Thảo STT Mã hàng Pin Tên hàng Pin mili Power Data II Đơn vị tính Số lượng Đơn giá 1.00 Thành tiền 909,091.00 909,091 Cộng Cộng tiền hàng: Thuế suất GTGT: 909,091 10% Tiền thuế GTGT: 90,909 Tổng tiền toán: 1,000,000 Số tiền viết chữ: Một triệu đồng Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày tháng năm Người mua hàng Người lập Thủ kho (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 3.2.2 Xây dựng báo cáo quản trị hàng tồn kho Để quản lý hàng tồn kho tốt hơn, nắm đƣợc thông tin giá trị hàng tồn kho cuối kỳ tỷ trọng loại hàng, công ty cần thiết lập theo dõi báo cáo hàng tồn kho cuối năm báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho nhƣ sau:  Báo cáo toán hàng tồn kho cuối năm: Dựa bảng tổng hợp tồn kho cuối năm, kế toán cần lập báo cáo toán hàng tồn kho cuối năm theo mẫu nhƣ sau: GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 43 Bảng mẫu 3.9: Bảng báo cáo toán hàng tồn kho CN TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 43D/48A Hồ Văn Huê, Phƣờng 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG TỒN KHO Từ ngày 01/01/17 đến ngày 31/12/17 ĐVT : VND Số tiền STT Tài Tên quy cách hàng khoản hóa Tồn đầu kỳ Nhập Xuất kỳ kỳ Ghi Tồn cuối TỔNG CỘNG Số liệu để lập bảng báo cáo toán hàng tồn kho đƣợc lấy từ bảng tổng hợp tồn kho Do đó, vào bảng tổng hợp tồn kho năm 2017 (Phụ lục 1), ta lập đƣợc báo cáo toán hàng tồn kho năm 2017 (Phụ lục 1) Trích báo cáo tốn hàng tồn kho năm 2017 lập nhƣ sau: GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 44 Bảng mẫu 3.10: Bảng báo cáo toán hàng tồn kho năm 2017 CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 43D/48A Hồ Văn Huê, Phường 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HÀNG TỒN KHO Từ ngày 01/01/17 đến ngày 31/12/17 ĐVT : VND S TT Tài khoản S ố tiền Tên quy cách hàng hóa Tồn đầu kỳ Nhập kỳ Xuất kỳ Ghi Tồn cuối 156 Loa Divoom Airbeat 10 13,015,000 17,002,976 11,602,719 18,415,257 156 Loa Divoom Bluetune Bean 21,580,000 81,016,697 63,944,773 38,651,924 10,882,489 46,666,189 52,762,076 4,786,602 86,670,000 403,702,678 454,684,217 35,688,461 7,000,000 292,480,000 294,479,889 5,000,111 130,681,836 132,041,808 0 43,866,667 39,658,480 4,208,187 37,800,000 35,350,000 2,450,000 23,256,000 81,415,373 97,617,564 7,053,809 53,546,000 49,869,175 3,676,825 1,828,134,554 1,631,196,379 1,670,043,241 1,790,647,664 27 156 50 156 51 156 52 156 53 156 54 156 63 156 68 156 Sạc xe M ili Smart Dual (HC-C10) 2.4A Pin M ili Power M iracle III (HB-Q10) 10000mAh Pin M ili Power M iracle I (HB-Q05) 5000 M ah Pin M ili Power M iracle IV (HB-Q15) 15000 M ah Pin M ili Power M iracle V (HB-Q20) 20000 M ah Pin M ili Power M iracle II (HB-Q08) 8000 M ah Pin M ili Power Ocean II (HB-B10) 10400mAh Ốp silicon dẻo Genshai Samsung Galaxy J7 Pro J730 GC03 TỔNG CỘNG Người lập (Nguồn: Phụ lục 1)  Báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho Dựa bảng tổng hợp tồn kho cuối năm, kế toán cần lập báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho theo mẫu nhƣ sau: GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 45 Bảng mẫu 3.11: Bảng báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 43D/48A Hồ Văn Huê, Phƣờng 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM BÁO CÁO TỶ TRỌNG HÀNG TỒN KHO Báo cáo tỷ trọng tồn kho theo giá trị Kho: Hàng hóa Từ ngày 01/01/17 đến ngày 31/12/17 ĐVT : ĐVT : VND VND Mã Tên VTHH Đơn vị STT hiệu Đơn Tồn cuối Doanh số năm giá tính S.Lƣợng G.Trị Tỷ trọng G.Trị Tỷ trọng Tổng cộng Báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho đƣợc lập nhƣ sau: - Các thông số nhƣ tên hàng hóa, đơn vị tính, đơn giá, số lƣợng, giá trị đƣợc lấy từ bảng tổng hợp tồn kho có sẵn - Và tỷ trọng đƣợc tính theo cơng thức nhƣ sau: Giá trị mặt hàng A Tỷ trọng = mặt hàng A X 100 Tổng giá trị hàng hóa GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 46 Do đó, vào bảng tổng hợp tồn kho năm 2017 (Phụ lục 1), ta lập đƣợc báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho năm 2017 (Phụ lục 2) Trích báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho năm 2017 lập nhƣ sau: Bảng mẫu 3.12: Bảng báo cáo tỷ trọng hàng tồn kho năm 2017 CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 43D/48A Hồ Văn Huê, Phƣờng 09, Quận Phú Nhuận, TP HCM BÁO CÁO TỒN KHO THEO TỶ TRỌNG Báo cáo tỷ trọng tồn kho theo giá trị Kho: Hàng hóa Từ ngày 01/01/17 đến ngày 31/12/17 ĐVT : VND Mã Tên VTHH STT hiệu G.Trị Cái 130,605 141.000 18,415,257 1.03 Cái 322,967 152.000 49,090,950 2.74 Cái 396,773 28.000 11,109,644 0.62 Cái 388,387 33.000 12,816,774 Cái 170,999 57.000 Bluetune Bean Cái 246,191 … … … tính T10001 Airbeat 10 ANGEL0 Pin Mili Power 01 Angel (HI-A10) Tỷ trọng 11,602,719 0.69 0.72 3,867,226 0.23 9,746,933 0.54 4,694,908 0.28 157.000 38,651,924 2.16 63,944,773 3.83 … … … … … 1,790,647,664 100 1,670,043,241 100 Angel (HIC25) Loa Divoom X001 AuraBox AURABU Loa Divoom LB001 Aura-Bulb … trọng G.Trị Pin Mili Power AURABO BEAN001 Tỷ S.Lƣợng Loa Divoom 001 vị Doanh số năm Đơn giá AIRBEA ANGEL2 Tồn cuối Đơn Loa Divoom TỔNG CỘNG (Nguồn: Phụ lục 2) GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 47 3.2.3 Hoàn thiện máy tổ chức hệ thống sổ sách kế toán quản trị hàng tồn kho Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi Hàng tồn kho cần thiết thiếu doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nguồn tài sản Do cơng tác quản trị hàng tồn kho cần phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, liên tục nhằm ln đảm bảo q trình kinh doanh doanh nghiệp Công ty trọng tới công tác kế toán quản trị hàng tồn kho nhằm giảm thiểu chi phí nhƣ tăng doanh thu uy tín cho doanh nghiệp thị trƣờng Là chi nhánh thuộc Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi Hà Nội, thị trƣờng tiêu thụ trải dài từ Bắc đến Nam, CN Công ty Thắng Lợi thực tốt cơng tác quản trị hàng tồn kho từ khâu mua hàng, lƣu kho, bảo quản bán thị trƣờng Tuy không tránh khỏi khuyết điểm hạn chế Dƣới số giải pháp nhằm khắc phục, nâng cao hồn thiện cơng tác kế toán quản trị hàng tồn kho CN Công ty Thắng Lợi + Để công tác quản trị hàng tồn kho đƣợc tốt hiệu việc kiểm soát hàng tồn kho cần thiết + Để tránh đƣợc việc dƣ thừa hàng tồn kho, giảm thiểu đƣợc chi phí (chi phí mua hàng, chi phí vận chuyển, chi phí bảo quản…), Cơng ty cần tiến hành cơng tác kiểm kê hàng hóa cách thƣờng xuyên, liên tục xác nhằm xác định khối lƣợng hàng hóa cần nhập + Bên cạnh Công ty cần xác định số lƣợng hàng mua phù hợp, tránh tình trạng thiếu hàng hóa mang tới nhiều rủi ro cho công ty Thiếu hàng không đủ để bán, doanh thu, làm dán đoạn kế hoạch kinh doanh công ty nhƣ uy tín khách hàng + Bộ phận kinh doanh CN Công ty Thắng Lợi cần thƣờng xuyên theo dõi biến động thị trƣờng nhƣ: Giá linh kiện mua vào giá hãng điện tử bán thị trƣờng công ty khác, tìm hiểu thị hiếu nhu cầu khách hàng để có kế hoạch mua hàng phù hợp cho cơng ty + Việc cất giữ hàng tồn kho phải đƣợc tiến hành hiệu hợp lý Công ty cần phân loại mặt hàng khác để khu riêng biệt Giúp cho việc bảo quản, kiểm tra xuất hàng đƣợc thuận lợi dễ dàng, tránh đƣợc hƣ hỏng khơng đáng có Chẳng hạn nhƣ linh kiện mặt hàng máy tính, điện tử bảo GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Chƣơng Đề xuất giải pháp nâng cao chất lƣợng kế toán quản trị hàng tồn kho 48 quản khu kho linh kiện máy tinh xách tay đƣợc cất giữ khu khác Ngồi ra, linh kiện hãng máy tính khác đƣợc để riêng Nhƣ vừa đảm bảo tính khoa học xếp, bảo quản vừa tạo thuận lợi cho việc lấy hàng cách xác nhanh chóng GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân Kết luận 49 KẾT LUẬN Thời gian đƣợc thực tập CN Tại Tp Hcm - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi khoảng thời gian vô quý báu thân em Em tìm hiểu học hỏi đƣợc nhiều điều mẻ bổ ích thực tế cơng tác kế tốn Doanh nghiệp nói chung quản lý hàng tồn kho nói riêng Với thơng tin thu thập đƣợc Công ty, em cố gắng xử lý phân tích để đƣa giải pháp giúp Công ty phần quản lý tốt nâng cao hiệu công tác Quản trị hàng tồn kho Quản trị hàng tồn kho lĩnh vực rộng phức tạp, khơng có quản lý chặt chẽ tạo nhiều lỗ hổng khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty gặp khó khăn Bên cạnh đó, Quản trị hàng tồn kho liên quan mật thiết với lĩnh vực khác Cơng ty Từ vấn đề cịn tồn đọng dựa kiến thức kiến thức “Hồn Thiện Hế Thống Kế Tốn Quản Trị Hàng Tồn Kho Của Chi Nhánh Tại Tp Hcm - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi, em trình bày quan điểm cá nhân số kiến nghị nhằm tăng cƣờng lực tài chính, hiệu hoạt động Cơng ty, em hy vọng giải pháp góp phần làm cho Công ty phát triển vững mạnh Em xin chân thành cám ơn! GVHD: ThS Nguyễn Thanh Tùng SVTH: Lê Thùy Ngân TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Ngun lý kế tốn – Trƣờng Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Giáo trình Kế tốn quản trị - Trƣờng Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Giáo trình Kế tốn quản trị - Trƣờng Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh - Trƣờng Đại học Cơng Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh Thơng tƣ số 200/2014/TT-BCT Bộ Tài Chính ban hành ngày 22/12/2014 THS TRẦN THỊ QUỲNH GIANG - ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/tai-chinh-doanh-nghiep/ke-toanquan-tri-hang-ton-kho-cong-cu-giup-doanh-nghiep-hoi-nhap-hieu-qua50052.html www.danketoan.com www.ketoanthienung.ord www.webketoan.com 10 Chi nhánh Tp HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi “ chứng từ, số liệu kế tốn, thơng tin sản phẩm” ... động Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi Chi Nhánh Tại TP HCM - Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Thắng Lợi chi nhánh Công ty Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ Thắng. .. tác kế toán máy kế toán Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Thắng Lợi 15 2.2 THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT... - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CHI NHÁNH TẠI TP HCM - CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI 2.1.1 Tổng quan Chi Nhánh Tại TP HCM - Công Ty TNHH Phát Triển
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ HÀNG TỒN KHO TẠI CHI NHÁNH TP. HCM CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THẮNG LỢI,

Từ khóa liên quan