0

Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng phật giáo champasak nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

112 4 0
  • Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng phật giáo champasak nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/06/2022, 22:03

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM SINGSOMBATH SOUKSAKHONE QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO CHAMPASAK NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÍ GIÁO DỤC Đà Nẵng, Năm 2021 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - SINGSOMBATH SOUKSAKHONE QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO CHAMPASAK NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 814 01 14 LUẬN VĂN THẠC SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS TRẦN XUÂN BÁCH Đà Nẵng, Năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng thực hướng dẫn PGS.TS Trần Xuân Bách Các số liệu kết trình bày luận văn trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu khác Tác giả Singsombath Souksakhone iv MỤC LỤC MỞ ĐẦU .1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Khách thể, đối tượng phạm vi nghiên cứu Giả thuyết khoa học Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG 1.1 Tổng quan về vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.2 Các cơng trình nghiên cứu giới 1.1.3 Các cơng trình nghiên cứu Lào 1.2 Các khái niệm đề tài .9 1.2.1 Quản lý 1.2.2 Phát triển 10 1.2.3 Đội ngũ 11 1.2.4 Giảng viên Trường Cao đẳng 11 1.2.5 Đội ngũ giảng viên 12 1.2.6 Phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm 12 1.3 Lý luận về phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng 14 1.3.1 Các quan điểm về phát triển nguồn nhân lực 14 1.3.2 Vị trí, vai trò nhiệm vụ Nhà trường Cao đẳng 16 1.3.3 Yêu cầu phát triển đội ngủ giảng viên trường Cao Đẳng 19 1.4 Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng .22 1.4.1 Quản lý quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 22 1.4.2 Quản lý tuyển dụng đội ngũ giảng viên 22 1.4.3 Quản lý bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên 23 1.4.4 Quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý đội ngũ giảng viên 23 1.4.5 Quản lý việc tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên 25 1.4.6 Quản lý môi trường cho phát triển đội ngũ giảng viên Cao đẳng Sư phạm 25 1.5 Những yêu cầu về chất lượng ĐNGV Trường Cao đẳng giai đoạn .26 Tiểu kết Chương .29 v CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO CHAMPASAK NƯỚC CHDCND LÀO 30 2.1 Khái quát trình khảo sát 30 2.1.1 Mục đích nghiên cứu khảo sát 30 2.1.2 Đối tượng địa bàn khảo sát 30 2.1.3 Nội dung khảo sát 30 2.1.4 Phương pháp khảo sát 30 2.1.5 Thời gian khảo sát 30 2.2 Khái quát về Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak 30 2.3 Thực trạng đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak nước CHDCND Lào .31 2.3.1 Vị trí, vai trò nhiệm vụ nhà Trường Cao đẳng Phật giáo Cham pasak 31 2.3.2 Yêu cầu người giảng viên Cao đẳng Phật giáo Champasak bối cảnh 32 2.3.3 Thực trạng về số lượng 35 2.3.4 Thực trạng về chất lượng 36 2.3.5 Thực trạng về cấu 36 2.4 Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak 37 2.4.1 Thực trạng về quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 37 2.4.2 Thực trạng về tuyển dụng đội ngũ 39 2.4.3 Thực trạng về bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên 40 2.4.4 Thực trạng về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý đội ngũ giảng viên 41 2.4.5 Thực trạng về việc tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên 43 2.4.6 Thực trạng việc thực chế độ sách đãi ngộ giảng viên 45 2.4.7 Về tạo động lực cho đội ngũ giảng viên Cao đẳng Sư phạm 47 2.5 Đánh giá chung về thực trạng phát triển ĐNGV Trường Cao đẳng Phật giáo .49 2.5.1 Ưu điểm 49 2.5.2 Hạn chế 50 2.5.3 Nguyên nhân những hạn chế 51 Tiểu kết Chương .52 CHƯƠNG CÁC BIỆN PHÁP PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG PHẬT GIÁO CHAMPASAK NƯỚC CHDCND LÀO 53 vi 3.1 Định hướng đề xuất biện pháp phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak 53 3.1.1 Định hướng phát triển nghiệp Giáo dục Thể thao Bộ Giáo dục Thể thao 53 3.1.2 Định hướng phát triển nghiệp Giáo dục Thể thao Vụ Sư phạm 54 3.1.3 Dự báo quy mô phát triển giáo dục Trường Cao đẳng Phật giáo Cham pasak 56 3.2 Những nguyên tắc đề xuất biện pháp .58 3.2.1 Đảm bảo tính đồng biện pháp 58 3.2.2 Đảm bảo tính thực tiễn biện pháp 59 3.2.3 Đảm bảo tính khả thi biện pháp 59 3.3 Các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champaak 59 3.3.1 Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV sát với điều kiện thực tế nhà trường 59 3.3.2 Đổi công tác tuyển chọn sử dụng ĐNGV 62 3.3.3 Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV 65 3.3.4 Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại xếp ĐNGV 68 3.3.5 Tạo động lực cho đội ngũ giảng viên phát triển 70 3.4 Mối quan hệ giữa biện pháp quản lý phát triển ĐNGV Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak 73 3.5 Khảo sát tính cấp thiết tính khả thi biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak 73 3.5.1 Mục đích khảo sát 73 3.5.2 Nội dung phương pháp khảo sát 73 3.5.3 Đối tượng khảo sát 73 3.5.4 kết khảo sát về tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đã đề xuất 74 Tiểu kết chương 77 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO .80 PHỤ LỤC PL1 QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI (BẢN SAO) vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BGH CBQL CĐPG CNTT CODs COEs CTQL GD - TT GDĐH GV KH&CN KTQL LHQ NCKH NNL SV UBND : Bam giám hiệu : Cán quản lý : Cao đẳng Phật giáo : Công nghệ thông tin : Center Of Development : Center Of Excellent : Chủ thể quản lý : Giáo dục Thể thao : Giáo dục đại học : Giảng viên : Khoa học công nghệ : Khách thể quản lý : Liên hiệp quốc : Nghiên cứu khoa học : Nguồn nhân lực : Sinh viên : Ủy ban nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3.1 3.2 3.3 Tên bảng Trang Số lượng đội ngũ giảng viên Trình độ đội ngũ giảng viên Cơ cấu GV theo chuyên ngành Cơ cấu GV theo độ tuổi Cơ cấu GV theo giới tính Kết đánh giá về quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên Kết đánh giá về tuyển dụng đội ngũ Kết đánh giá về bố trí, sử dụng đội ngũ giảng viên Kết đánh giá về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý đội ngũ giảng viên Kết đánh giá về việc tra, đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên Kết đánh giá về chế độ sách đãi ngộ đội ngũ giảng viên Kết đánh giá về tạo động lực cho đội ngũ giảng viên Cao đẳng Sư phạm Quy mô đào tạo Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak nhu cầu về đội ngũ giảng viên đến năm 2023 Dự báo nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhằm đạt chuẩn Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak giai đoạn 2020 - 2023 Kết khảo sát tính cấp thiết tín khả thi biện pháp 35 36 36 37 37 38 39 40 42 43 45 47 57 57 74 PL4 Câu Xin q thầy/ vui lịng cho biết nhận xét thực trạng cơng tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý đội ngũ giảng viên (Ghi chú: A: tốt, B: khá, C: trung bình, D: kém) STT NỘI DUNG THỰC HIỆN Có Không Việc xác định mục tiêu đào tạo bồi dưỡng cụ thể lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng Bồi dưỡng phẩm chất trị, đạo đức, lối sống Bồi dưỡng phương pháp dạy học Bồi dưỡng kỹ sư phạm 10 11 12 Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chun mơn, tin học, ngoại ngữ Tạo điều kiện cho GV học tập nâng cao lực, trình độ chun mơn Đào tạo ĐNGV phù hợp với chương trình giảng dạy giảng viên Việc xây dựng loại kế hoạch (dài hạn, trung hạn ngắn hạn ) để phát triển đội ngũ đáp ứng yêu cầu đổi Việc xác định phương thức phát triển đội ngũ đủ số lượng đáp ứng cấu tổ chức Xác định phương thức phát triển đội ngũ đảm bảo chất lượng đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục sách ưu tiên với GV trước, sau tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ Nhà trường tổ chức, cử bồi dưỡng nghiên cứu khoa học KẾT QUẢ A B C D PL5 Câu Xin q thầy/cơ vui lịng cho biết nhận xét thực trạng tra , đánh giá, xếp loại đội ngũ giảng viên (Ghi chú: A: tốt, B: khá, C: trung bình, D: kém) THỰC HIỆU QUẢ HIỆN STT NỘI DUNG Có Khơng A B C D Xây dựng kế hoạch tra, đánh giá xếp loại GV Thanh tra, đánh giá xếp loại GV thông qua tổ chuyên môn Quản lý trình GV tự đánh giá tổ chuyên môn đánh giá GV Tư vấn cho GV lập kế hoạch khắc phục hạn chế, thiếu sót đồng hành GV trình thực kế hoạch Đánh giá lại kết khắc phục hạn chế GV theo tiến độ kế hoạch cá nhân GV đã xây dựng Nắm tiêu chuẩn, tiêu chí, minh chứng phục vụ đánh giá GV Đa dạng hóa phương pháp tra, đánh giá Kiểm tra chặt chẽ khâu, bước đánh giá giảng viên (từ khâu giảng viên tự đánh giá, xếp loại tổ chuyên môn Hội đồng đánh giá nhà trường) Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, uốn nắn giảng viên, phận tham gia đánh giá giảng viên Rút kinh nghiệm việc đánh giá, xếp loại giảng 10 viên 11 Việc thông báo lắng nghe ý kiến phản hồi từ CB, GV Công tác đánh giá đội ngũ giảng viên hàng 12 năm thực nghiêm túc, chất lượng từ tổ chuyên môn đến nhà trường Sử dụng kết đánh giá, xếp loại giảng viên 13 làm để xét thi đua, khen thưởng Bồi dưỡng lực đánh giá, xếp loại giảng 14 viên theo nguyên tắc, yêu cầu, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá giảng viên PL6 Câu Xin quý thầy/cô vui lịng cho biết nhận xét thực trạng thực chế độ sách đãi ngộ giảng viên (Ghi chú: A: tốt, B: khá, C: trung bình, D: kém) THỰC HIỆU QUẢ HIỆN STT NỘI DUNG Có Khơng A B C D Xây dựng môi trường sư phạm nền nếp, kỷ cương, đoàn kết thống nhà trường Trang bị sở vật chất, phương tiện giáo dục, dạy học cho GV Thực chế độ sách cho GV Tạo điều kiện về thời gian, kinh phí cho GV học tập nâng cao trình độ Thực chế độ tuyên dương, khen thưởng, kỷ luật Tạo điều kiện cho GV phát huy qùn dân chủ Có sách ưu đãi hợp lý GV thực tốt việc dạy học Thực sách CB, GV cơng bằng, minh bạch Thực sách CB, GV kịp thời, hợp lý Nhà trường lưu trữ sách quy định, quy trình làm việc rõ ràng, khoa học PL7 Câu Xin q thầy/cơ vui lịng cho biết nhận xét thực trạng tạo động lực cho đội ngũ giảng viên STT A (Ghi chú: A: tốt, B: khá, C: trung bình, D: kém) THỰC HIỆU QUẢ NỘI DUNG HIỆN Có Khơng A B C D Đào tạo, thăng tiến Chính sách đào tạo thăng tiến nhà trường cơng Chính sách đào tạo thăng tiến nhà trường hiệu GV có nhiều hội để thăng tiến Trong trình làm việc GV có điều kiện để thể khẳng định Lương, thưởng, phúc lợi Cảm thấy lương thấp GV có thể sống hoàn tồn vào tiền lương Cơng tác nâng bậc lương thời hạn Nhà trường có sách khen thưởng thỏa đáng, kịp thời Chính sách thưởng nhà trường kịp thời C Môi trường khơng khí làm việc 10 Mơi trường làm việc nhà trường văn minh, đại 11 CB,GV có tác phong làm việc khẩn trương, 12 CB, GV trang bị đầy đủ máy móc, trang thiết bị làm việc giảng dạy 13 CB,GV có tinh thần trách nhiệm cao công việc B CB, GV tôn trọng lắng nghe ý kiến Lãnh đạo có thái độ hòa nhã, ân cần đối xử 15 công CB, GV 14 PL8 16 CB, GV hợp tác, chia sẻ đối xử thân thiết công việc D Điều kiện lao động, chế độ làm việc, nghỉ ngơi 17 Nhà trường đã đảm bảo về điều kiện về việc làm giảng dạy 18 CB, GV nghỉ phép nghỉ sinh thời gian quy định 19 Nhà trường thực tốt sách sức khỏe CB, GV 20 Nhà trường quan tâm đến CB, GV ngày lễ, tết, ốm đau 21 Nhà trường tổ chức chuyến du lịch, tham quan hàng năm 22 Nhà trường thực đầy đủ sách về BHYT, BHXH Chân thành cám ơn quý Thầy/Cô Chúc quý Thầy/Cô sức khỏe đạt kết cao công tác PL9 PHIẾU KHẢO NGHIỆM (Dành cho cán quản lý, giảng viên) Kính thừa q thầy/cơ! Nhằm tìm biện pháp: “Thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak Tơi xin kính gửi đến q thầy/cơ phiếu khảo nghiệm Kính mong q thầy/cơ vui lòng trả lời tất phần phiếu theo đánh giá cá nhân cách đánh dấu (X) vào ô phù hợp ý câu về tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất Chân thành cảm ơn quý thầy/cô! Trước hết, xin quý thầy / cô cho biết thông tin về thân: - Họ tên: (không bắt buộc) - Giới tính: Nam: □ Nữ: □ - Thâm niên cơng tác: Dưới 10 năm: □ Từ 10 đến 20 năm: □ Trên20 năm : □ - Trình độ đào tạo: Cao đẳng: □ Đại học : □ Thạc sĩ: □ Tiến sĩ : □ - Chức vụ: Cán quản lý: □ Giảng viên □ Quy định tiêu chí cho mức độ: - Rất cấp thiết; khả thi: hiệu đạt cao mức độ từ 70% trở lên - Cấp thiết; khả thi: hiệu đạt cao mức độ chưa cao từ 50% - 70% - Không cấp thiết; không khả thi: hiệu đạt cao mức thấp 50% Mức độ cấp thiết % Mức độ khả thi % Các biện pháp RCT CT KCT RKT K KKT Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ĐNGV sát với điều kiện thực tế nhà trường Đổi công tác tuyển chọn sử dụng ĐNGV Trường (CĐPG) Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển ĐNGV Trường (CĐPG) Đổi công tác tra, kiểm tra, đánh giá xếp loại xếp ĐNGV Trường (CĐPG) Tạo động lực cho đội ngũ giảng viên phát triển Chân thành cám ơn quý Thầy/Cô DAI HQC DA NANG TRUONG -D�I HQC SU PH�M S6:�/QD-DHSP C()NG HOA XA H()I CHU NGHIA �T NAM D9c l�p - Tl}' - H�nh phuc fJa N6ng, ngayDJ.thdngi{ nam 2020 QUYETDlNH V� vifc giao d� tai va trach nhi�m hmrng d�n lu�n van th�c si HI:E:U TRUONG TRUONG -01).I HQC SU PH.;_M -DH-ON Can Cll' Nghj tljnh s6 32/CP 04/4/1994 ci,a Chinh phu vd vi¢c l(tp fJqi h9c Da NC ljp - Tv - H�nh phuc BA.N NHAN XET LUAN VAN THAC Si (Dung cho vien hpi ilfmg la phiin hiin) Ten dS tai lu�n van: Quan ly phat triSn d(H ngfi giang vien Truong Cao ding Ph?-t giao Champasak nuac O)ng hoa Dan chu nhan dan Lao Ma nganh: 8.14.01.14 Chuyen nganh: Quan ly giao d\lc H va ten h9c vien: Singsombath Souksakhone Nguai nh?n xet: PGS.TS Le Dinh Son Don vj cong tac: H9i Tam ly - Ghio d\lc ph6 Da N�ng N(>I DUNG NH�N XET Tinh cip thi�t cua di tai D9i ngii giang vien (DNGV) c6 vai tro quy�t djnh chftt lugng dao ti;i.o cua cac truong cao dfulg (CD) Ph�t trien DNGV la nhiem vv c!n quan tam thuong xuyen cua dBi mai cac nha tfl.li(Yilg nh�m dam bao va nang cao chftt lugng dao t�o Trong XU giao dvc hien nay, truong CD cfin c6 bien phap thich hgp de phat triSn DNGV Day la m9t dS tai c6 tinh thoi S\l, c§p thi�t 2.,'Hinh thtrc lu�n van Lu�n van c6 80 trang chinh van: Ma d!u: trang; cac chuong: 25 - 23 - 26 trang; KSt lu�, khuySn nghj: trang C6 49 tai lieu tham khao Dung luqng dam bao quy djnh Hinh thuc lu?n van ca ban dap ung yeu cftu chung C!n soat danh ffi\JC tai li�u tham khao, luge ho cac tai li�u khong hi�u lµc ho�c chua dugc phat hanh chinh thuc, hay khong lien quan tr\TC tiSp dSn lu�n van nhu cac lu�t ctia Vi�t Nam; chinh sua cac 16i di�n d�t, chinh ta Ban tom t�t g6m 24 trang, ca ban phan anh dugc n{>i dung chinh cua lu�n van Phtrollg phap nghien ClfU Phuong phap nghien cU1.I phu hgp Ca mftu khao sat, d6i tuqng, rn;,i dung khao sat ca ban dap (mg yeu cAu ill\}C tieu, nhi�m V\l nghien cuu K�t qua nghien ciru K�t qua nghien cuu lu�n van th� hi�n nhfrng n6 l\Ic dang ghi nh�n cua h9c vien: - T6ng quan duqc cac nghien CU'U lien quan; cac khai ni�m chinh duqc trinh bay r5; ly)u�- ve_,gµan lj _phat tr,iSn DNGV tru'!°g CD duqc phan; ti�h C\l thS vs quy ho?ch, tuyen d�ng, bo tri, SU' dvng, dao t?O, boi duong, danh gia, xep lo�i va t�o moi truang phat trien cho d9i ngu the ... sở lý luận quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng - Chương 2: Thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak - Chương 3: Biện pháp quản lý phát. .. mơn nhà trường [22, tr 21.] 1.4 Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng 1.4.1 Quản lý quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên Quản lý quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên trình... trạng phát triển đội ngũ giảng viên Trường cao đẳng Phật giáo Champasak từ năm học 2017 - 2018 đến Những biện pháp đề xuất quản lý phát triển đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Phật giáo Champasak
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý phát triển đội ngũ giảng viên trường cao đẳng phật giáo champasak nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào ,