0

Hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế cá thể tại ngân hàng công thương chi nhánh vĩnh long ọc liệu đh cần thơ tài liệu học tập và nghiên

71 9 0
  • Hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế cá thể tại ngân hàng công thương chi nhánh vĩnh long ọc liệu đh cần thơ  tài liệu học tập và nghiên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2022, 09:48

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG Trung tâm Học liệu ĐHTẠI Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu CHI NHÁNH VĨNH LONG Giáo viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN VĂN DUYỆT Sinh viên thực hiện: NGÔ PHẠM DUY MSSV: 4031247 Lớp: Tài tín dụng 2, K29 CẦN THƠ 2007 -1- LỜI CẢM TẠ Trong suốt thời gian qua, em thầy cô khoa Kinh tế & QTKD dạy dỗ truyền đạt kiến thức q báu để ngày hơm em có thêm niềm tin bước vào môi trường xã hội Những lời dạy bảo thầy cô theo em suốt qng đường đời Em khơng biết nói ngồi hai tiếng cảm ơn thầy cơ, đặc biệt thầy Duyệt - thầy nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành đề tài tốt nghiệp Em xin gửi lời chúc tốt đẹp đến thầy cô, chúc thầy cô dồi sức khỏe, công tác tốt, mãi người thầy, người đáng kính chúng em Bên cạnh đó, em xin người lời cảm ơn đến ban lãnh đạo ngân hàng Công Thương tạo điều kiện cho em tìm hiểu thực tế qua giảng lớp Em xin chúc cô, chú, anh, chị ngân hàng lời chúc sức khỏe công tác tốt Mặc dù cố gắng viết không tránh khỏi thiếu Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu sót Mong nhận ý kiến đóng góp thầy bạn để viết hoàn chỉnh Cần Thơ, ngày tháng Sinh viên thực -2- năm LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đề tài tơi thực hiện, số liệu thu thập kết phân tích đề tài trung thực, đề tài không trùng với đề tài nghiên cứu khoa học Cần Thơ, ngày tháng năm Sinh viên thực Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu -3- NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày tháng Giáo viên hướng dẫn (Ký ghi rõ họ tên) -4- năm NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu Cần Thơ, ngày tháng Giáo viên phản biện (Ký ghi rõ họ tên) -5- năm MỤC LỤC Trang Chương 1: GIỚI THIỆU 10 1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU 10 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .11 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 11 1.4 GIẢ THUYẾT VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 12 1.5 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 12 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 13 2.1.1 Tín dụng thành phần kinh tế cá thể 13 2.1.2 Các hình thức tín dụng 13 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 2.1.3 Nguyên tắc tín dụng 14 2.1.4 Hợp đồng tín dụng 15 2.1.5 Điều kiện cho vay 15 2.1.6 Đối tượng cho vay 16 2.1.7 Đảm bảo tín dụng 16 2.1.8 Quy trình cho vay ngân hàng Công Thương Vĩnh Long 18 2.1.9 Một số tiêu đánh giá hoạt động kinh doanh ngân hàng 19 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21 2.2.2 Phương pháp nghiên cứu 21 Chương 3: GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG CHI NHÁNH VĨNH LONG 22 3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 22 3.2 BỘ MÁY TỔ CHỨC 22 3.3 CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ CỦA TỪNG PHÒNG BAN 23 -6- 3.4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 24 3.5 KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 24 3.6 NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA NGÂN HÀNG 28 3.6.1 Thuận lợi 28 3.6.2 Khó khăn 29 3.7 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2007 29 Chương 4: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ 31 4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN 31 4.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG QUA NĂM 35 4.3 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ 37 4.3.1 Doanh số cho vay 37 4.3.2 Doanh số thu nợ 44 Trung tâm Học Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 50 cứu 4.3.3.liệu Tổng ĐH dư nợ 4.3.4 Nợ hạn 56 Chương 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ 61 5.1 TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 61 5.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ CÁ THỂ 61 Chương 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 67 6.1 KẾT LUẬN 67 6.2 KIẾN NGHỊ 67 -7- DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUA NĂM 25 Bảng 2: MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 27 Bảng 3: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 31 Bảng 4: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG 35 Bảng 5: DOANH SỐ CHO VAY KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 38 Bảng 6: DOANH SỐ CHO VAY KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 39 Bảng 7: DOANH SỐ THU NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 45 Bảng 8: DOANH SỐ THU NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ Trung tâmDỤNG HọcVỐN liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên 47 cứu Bảng 9: DƯ NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 52 Bảng 10: VÒNG QUAY VỐN TÍN DỤNG THEO THỜI GIAN 53 Bảng 11: DƯ NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 54 Bảng 12: VỊNG QUAY VỐN TÍN DỤNG THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 55 Bảng 13: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 57 Bảng 14: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 58 -8- DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG 25 Hình 2: TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN CỦA NGÂN HÀNG 32 Hình 3: THỊ PHẦN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH LONG 33 Hình 4: DOANH SỐ CHO VAY KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 38 Hình 5: DOANH SỐ CHO VAY KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 41 Hình 6: DOANH SỐ THU NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 46 Hình 7: DOANH SỐ THU NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 48 Hình 8: DƯ NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 52 Trung tâmHình Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu 9: DƯ NỢ KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 54 Hìmh 10: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN 57 Hình 11: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN 59 -9- Chương GIỚI THIỆU 1.1 SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Ngày nay, ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng, ảnh hưởng mạnh đến quan hệ kinh tế Theo nguyên lý chung, để tăng trưởng kinh tế phải có vốn Thực tế cho thấy, vốn cho tăng trưởng chủ yếu từ hệ thống ngân hàng Ngân hàng với tư cách tổ chức trung gian tài huy động nguồn vốn nhàn rỗi kinh tế vay Trong thời gian qua, hoạt động ngân hàng thương mại, mà ngân hàng thương mại nhà nước giữ vai trị chủ đạo đóng góp phần lớn cho cơng đổi kinh tế, góp phần đẩy nhanh nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước Vĩnh Long tỉnh có điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp ni trồng thuỷ sản Bên cạnh đó, thương mại dịch vụ phát triển mạnh Để khai thác có hiệu tiềm địi hỏi phải có đủ điều kiện vốn điều kiện quan trọng Trong thời gian qua Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu nguồn vốn tín dụng ngân hàng đáp ứng kịp thời vốn đầu tư cho người dân tổ chức kinh tế để tiến hành mở rộng sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tăng suất lao động tạo ngày nhiều sản phẩm cho xã hội Nhiều năm qua ngân hàng Công Thương Vĩnh Long bên cạnh việc cung cấp vốn cho ngành cơng nghiệp thương nghiệp ngành khác, ngân hàng cung cấp vốn cho người dân sản xuất đóng góp phần khơng nhỏ vào việc phát triển kinh tế tỉnh nhà, đặc biệt thành phần kinh tế cá thể Kinh tế cá thể lĩnh vực nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ phát triển nhanh, góp phần quan trọng vào thành tựu kinh tế xã hội tỉnh nhà Nhà nước có nhiều sách khuyến khích phát triển thành phần kinh tế này, nhiều ngành địa phương giải khó khăn vốn, cơng nghệ, thị trường kinh nghiệm quản lý nhằm tạo môi trường thuận lợi để mở rộng sản xuất, kinh doanh nâng cao hiệu kinh tế Cụ thể năm 2006, thành phần kinh tế cá thể địa bàn Vĩnh Long có tăng trưởng cao (hơn 22%) - 10 - Bảng 13: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN ĐVT: Triệu đồng NỢ QUÁ HẠN 2004 2005 2006 Ngắn hạn 7.136 5.628 4.552 Trung & dài hạn (T&D hạn) 4.807 4.807 3.552 Tổng nợ hạn (NQH) 11.943 10.435 8.104 NQH ngắn hạn/dư nợ ngắn hạn (%) 2,4 1,7 1,1 NQH T&D hạn/dư nợ T&D hạn (%) 3,2 3,8 3,7 Nợ hạn/tổng dư nợ (%) 2,7 2,3 1,6 Nguồn: Phòng khách hàng Tỷ lệ (%) Trung tâm 4,0 3,5 3,0 2,5 Học 2,0liệu ĐH 1,5 1,0 0,5 0,0 2004 Cần Thơ @ Tài liệu NQH ngắn hạn/dư nợ ngắn hạn NQH T&D hạn/dư nợ T&D hạn học tậphạn/tổng nghiên Nợ dư nợ cứu Năm 2005 2006 Hình 10: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO THỜI GIAN Cho vay cá thể thông thường có hạn mức tín dụng thấp nên rủi ro phân tán hạn chế, ngân hàng không gặp phải trường hợp vay lớn tập trung vào khách hàng Trong năm qua nợ hạn có chuyển biến tốt Tỷ lệ nợ hạn liên tục giảm từ 2,7% xuống cịn 1,6% Trong đó, khoản nợ hạn ngắn hạn chiếm tỷ lệ thấp có xu hướng giảm từ 2,4% xuống 1,1% Đối với dư nợ trung & dài hạn, tỷ lệ nợ hạn lại cao có xu hướng tăng sau lại giảm Năm 2004 tỷ lệ nợ hạn 3,2%, sang năm 2005 tỷ lệ tăng lên 3,8%, đến năm 2006 giảm 3,7% Mặc dù nguồn vốn - 57 - cho vay trung & dài hạn nguồn vốn cho vay ngắn hạn tỷ lệ nợ hạn lại cao Chứng tỏ hoạt động tín dụng trung dài hạn khơng hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn Do đó, ngân hàng cần xem xét thận trọng phương án sử dụng vốn vay trung & dài hạn khách hàng, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung & dài hạn 4.3.4.2 Nợ hạn theo mục đích sử dụng vốn Nợ hạn theo mục đích sử dụng vốn có xu hướng giảm qua năm Năm 2004, dịch cúm gia cầm bùng phát địa bàn tỉnh, làm cho nhiều hộ chăn nuôi gia cầm nguồn thu nhập chính, gây nhiều khoản nợ tồn đọng cho chi nhánh ngân hàng Qua năm 2005, hỗ trợ vốn phủ, ngân hàng phép xố khoản nợ xấu cúm gia cầm gây ra, đó, nợ xấu giảm từ 6.741 triệu đồng xuống 6.285 triệu đồng đưa tỷ lệ nợ hạn từ 3,4% xuống 3,1% (xem bảng 14) Với mục tiêu đẩy lùi nợ xấu, làm lành mạnh nguồn tài chính, ngân hàng tích cực công tác thu nợ xử lý tài sản đảm bảo, đưa tỷ lệ nợ hạn giảm 2,1% Bảng 14: TÌNH HÌNH NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN ĐVT: Triệu đồng NỢ QUÁ HẠN 2004 2005 2006 Sản xuất - Tỷ lệ NQH (%) 6.741 3,4 6.285 3,1 4.542 2,1 Kinh doanh - Tỷ lệ NQH (%) 5.090 2,2 4.052 1,7 3.471 1,3 Tiêu dùng - Tỷ lệ NQH (%) 112 1,0 98 0,6 91 0,5 - 0 11.943 10.435 8.104 Nhà Tổng Nguồn: phòng khách hàng Đối với lĩnh vực kinh doanh, nợ hạn giảm từ 5.090 triệu đồng xuống 3.471 triệu đồng làm cho tỷ lệ nợ hạn giảm từ 2,2% xuống 1,3% Như vậy, - 58 - thấy hoạt động tín dụng lĩnh vực kinh doanh hiệu so với lĩnh vực sản xuất Đối với lĩnh vực cho vay tiêu dùng, đối tượng khách hàng vay tiêu dùng bị hạn chế, hạn mức cho vay tín chấp cịn thấp nên nợ hạn tồn đọng ngân hàng thấp hai lĩnh vực cho vay sản xuất kinh doanh Số nợ hạn mức thấp có xu hướng giảm qua năm (từ 1,0% giảm xuống 0,5%) Điều cho thấy lĩnh vực cho vay tiêu dùng hiệu quả, ngân hàng nên mở rộng đầu tư lĩnh vực cho vay thị trường dự báo cịn nhiều tiềm phát triển thời gian tới Riêng lĩnh vực cho vay phục vụ nhu cầu nhà ở, ngân hàng tiếp cận lĩnh vực cho vay số lượng khách hàng vay hạn chế nên khơng có nợ q hạn % Trung tâm Học 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 liệu1,5ĐH 1,0 0,5 0,0 Cần Thơ @ Tài liệu học tập Sản xuất Kinh doanh Tiêu dùng vàNhà nghiên cứu Năm 2004 2005 2006 Hình 11: TỶ LỆ NỢ QUÁ HẠN KINH TẾ CÁ THỂ THEO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN Nguồn: phịng khách hàng Đối với khoản tín dụng khơng có khả thu hồi (các khoản nợ hạn từ 360 ngày trở lên) ngân hàng thường dùng biện pháp thoả thuận với khách hàng bán tài sản đảm bảo để thu hồi nợ Một số khách hàng có thiện chí trả nợ cho ngân hàng chủ động tìm cách bán tài sản theo yêu cầu ngân hàng để có tiền trả nợ vay Dùng biện pháp xử lý có lợi cho ngân hàng ngân hàng khơng phải kiện khách hàng tồ án, khơng phải tốn khoản chi phí cho việc xét xử phát tài sản Khi khách hàng chịu hợp tác khả thu hồi vốn nhanh ngân hàng xoá khoản nợ hạn Tuy nhiên, số - 59 - khách hàng khác lại cố tình khơng muốn trả nợ cho ngân hàng, không chịu thoả thuận ngân hàng việc bán tài sản đảm bảo để trả nợ vay Đối với khách hàng ngân hàng sử dụng biện pháp cuối kiện án, nhờ quan có thẩm quyền cho phép phát tài đảm bảo thu hồi nợ Cách làm thời gian giúp ngân hàng phần giảm khoản nợ xấu Ngồi ra, ngân hàng cịn dùng biện pháp trích quỹ dự phịng rủi ro tín dụng để bù đắp khoản nợ thu hồi Nhờ vậy, khoản nợ hạn giảm đáng kể Hiện nay, số khách hàng sau vay vốn ngân hàng khơng sử dụng tồn vốn vay cho phương án sản xuất, kinh doanh trình bày với ngân hàng Khi kiểm tra việc sử dụng vốn sau vay họ cho biết phần vốn vay thật sử dụng theo mục đích vay ban đầu, phần khác dùng cho mục đích sửa nhà, mua sắm vật dụng, chí tiêu xài cá nhân, Đến xảy việc làm ăn thua lỗ khơng cịn khả trả nợ, phát sinh nợ xấu Đây học cho ngân hàng hời hợt phần kiểm tra sử dụng vốn động tín dụng thể liệu học thời gian khánghiên hiệu quả, cứu tỷ Trung tâm HọcNhìn liệuchung, ĐHhoạt Cần Thơ @ cá Tài tậpquavà lệ nợ hạn hàng năm mức chấp nhận Qua việc tăng lên doanh số cho vay số dư nợ năm vừa qua cho thấy ngân hàng có xu hướng mở rộng hoạt động tín dụng Một mục tiêu hoạt động tín dụng năm tới ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng cá thể theo xu hướng mở rộng đối tượng khách hàng nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt lĩnh vực sản xuất kinh doanh cá thể Cũng hoạt động tín dụng khác, hoạt động tín dụng cá thể cịn gặp nhiều khó khăn địi hỏi ngân hàng phải có giải pháp khắc phục để hoạt động tín dụng cá thể ngày hiệu - 60 - Chương MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ 5.1 NHỮNG TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN Bên cạnh kết đạt trình hoạt động kinh doanh, ngân hàng mặt hạn chế cần phải nhanh chóng tìm biện pháp khắc phục như: - Công tác huy động vốn chi nhánh ngân hàng đạt kết tốt thực tế số vốn huy động chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động tín dụng ngân hàng, ngân hàng thường phải sử dụng vốn điều chuyển từ nơi khác đến với mức lãi suất cao, làm cho chi phí trã lãi ngân hàng tăng lên làm ảnh hưởng lợi nhuận đạt ngân hàng Việc huy động vốn khó khăn khơng ngân hàng Cơng Thương Vĩnh Long mà ngân hàng khác người dân ngày Trung tâmlinh Học ĐH việc Cần tập nghiên cứu hoạtliệu đầuThơ tư vốn@ củaTài mìnhliệu như: học mở cửa hàngvà kinh doanh, mở nhà hàng, quán ăn, quán giải khát, đầu tư vốn xuất lao động, đầu tư bất động sản, xổ số, mua sắm đồ dùng tiện nghi sinh hoạt, nhu cầu vui chơi, học tập,… Ngoài ra, có mặt cơng ty bảo hiểm, tiết kiệm bưu điện làm ảnh hưởng nguồn vốn huy động ngâ hàng Nhiều hộ gia đình tham gia mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm học tập cho lựa chọn hình thức gửi tiền tiết kiệm qua bưu điện So với ngân hàng, bảo hiểm có ưu huy động vốn chỗ có nhân viên bảo hiểm đến nhà vận động người dân tham gia bảo hiểm, cịn bưu điện có lợi ngân hàng chỗ: mạng lưới bưu điện rộng hơn, thời gian hoạt động ngày dài hơn, khách hàng rút tiền bưu điện Với lợi trên, nhiều khách hàng chọn dịch vụ bưu điện hay bảo hiểm mà không lựa chọn ngân hàng Điều làm kênh huy động vốn cho ngân hàng - Mặc dù theo xu hướng mở rộng đối tượng khách hàng số lượng khách hàng vay tiêu dùng nhà bị hạn chế Ngân hàng cho vay chủ yếu cán bộ, cơng nhân viên chức nhà nước ngân hàng có - 61 - thể nắm vững thu nhập họ Tuy nhiên, việc cho vay tín chấp cán cơng chức nhà nước cịn khó khăn, ngân hàng xét cho vay vốn có đủ mười đơn yêu cầu vay vốn trở lên Điều làm hạn chế số lượng khách hàng vay ngân hàng - Khâu kiểm tra sử dụng vốn sau giải ngân cho khách hàng chưa cán ngân hàng trọng, xảy tình trạng khách hàng sau vay vốn khơng sử dụng tịan vốn vay cho phương án sản xuất, kinh doanh trình bày với ngân hàng Đến xảy nợ xấu, họ tìm biện pháp giải - Mặc dù tỷ lệ nợ hạn thành phần kinh tế cá thể mức cho phép số nợ hạn cao Nguyên nhân khỏan nợ hạn hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng bị thua lỗ dẫn đến khả toán nợ ngân hàng Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh cá thể cịn mang tính riêng lẽ, tự phát, thường xảy tình trạng cung sản phẩm vượt so với mức cầu sản phẩm, bị người mua ép giá, sản phẩm làm thường không ổn định, khả sinh lời chưa cao Mặt khác cơng tác tìm Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu hiểu thị trường, công tác thẩm định, xem xét hiệu phương án sản xuất kinh doanh cán ngân hàng chưa tốt, gián tiếp gây khoản nợ tồn đọng ngân hàng - Việc xử lý nợ từ tài sản đảm bảo cịn gây nhiều nhiều khó khăn cho ngân hàng quy định pháp luật chưa hỗ trợ tốt cho ngân hàng việc chủ động xử lý tài sản hợp đồng tín dụng bị vi phạm 5.2 GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KINH TẾ CÁ THỂ Trong xu hội nhập kinh tế quốc tế cạnh tranh gay gắt để tồn đứng vững thị trường địi hỏi ngân hàng phải có giải pháp, bước cụ thể hướng Từ cuối năm 2006 địa bàn tỉnh xuất số ngân hàng thương mại cổ phần như: ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín, ngân hàng Đơng Á, Ngân hàng cổ phần Sài Gòn thời gian tới chắn xuất thêm nhiều ngân hàng thương mại khác, điều ảnh hưởng thị phần hoạt động chi nhánh Do - 62 - đó, chi nhánh cần sớm tìm hướng hiệu Sau số giải pháp phát triển hoạt động ngân hàng thời gian tới Thứ nhất, công tác huy động vốn Ngân hàng cần thực tốt công tác huy động vốn, thu hút nguồn tiền nhàn rỗi xã hội để phục vụ tốt nhu cầu vốn đầu tư cho kinh tế tỉnh nhà Để đẩy mạnh công tác giải pháp đặt cho ngân hàng là: - Tuyên truyền, quảng cáo hấp dẫn khách hàng đến gửi tiền nhiều hình thức như: tặng quà, xổ số trúng thưởng theo số thứ tự sổ tiết kiệm, số tài khoản tiền gửi,… - Mở dịch vụ tài khoản tiết kiệm cho mục đích đầu tư học tập thơng qua tài khoản sử dụng thẻ Khách hàng tham gia dịch vụ bỏ tiền vào bao thư ghi rõ địa chỉ, số tiền, số tài khoản gửi vào máy ATM Hơm sau, khách hàng quay lại kiểm tra số tiền gửi thơng qua thẻ sử dụng máy ATM Làm ngân hàng thu hút thêm lượng vốn dài hạn dân cư Giải pháp giúp khách hàng chủ động mặt thời gian họ cần thực thaoliệu tác máy ATMThơ vào lúc rãnh không cần đến giao dịch Trung tâmhiện Học ĐH Cần @ Tài liệurỗihọc tập nghiên cứu với ngân hàng vào hành Hơn nữa, Ngân hàng Công thương, ngân hàng Đầu tư & phát triển ngân hàng cổ phần Sài Gòn nối mạng với Do đó, khách hàng đến giao dịch máy ATM ngân hàng Đây lợi để ngân hàng Công thương Vĩnh Long mở rộng dịch vụ tiện ích thơng qua thẻ ATM - Hợp tác với công ty xuất lao động, thông qua họ để tuyên truyền dịch vụ cung cấp vốn cho khách hàng có nhu cầu xuất lao động dịch vụ hỗ trợ nguồn tiền ngoại hối chuyển cho gia đình, người thân, bạn bè Ngân hàng thu hút nguồn kiều hối đáng kể chuyển gửi ngân hàng Điều đóng góp phần khơng nhỏ việc gia tăng nguồn vốn phí dịch vụ cho ngân hàng Thứ hai: hoạt động tín dụng cá thể - Hiện nay, ngân hàng cho vay tín chấp cơng nhân viên ngân hàng nắm rõ nguồn thu nhập họ Tuy nhiên khơng có cơng nhân viên mà nhân viên nhiều cơng ty ngồi quốc doanh có thu nhập ổn - 63 - định có nhu cầu vay vốn cho mục đích tiêu dùng tâm lý họ thích vay tín chấp vay chấp Do đó, ngồi cán bộ, cơng nhân viên nhà nước, ngân hàng cần mở rộng đối tượng phục vụ tín dụng tiêu dùng xu hướng tín dụng tiêu dùng trở thành xu hướng phát triển tất yếu kinh tế ngày phát triển Ngân hàng nên mở rộng hình thức dịch vụ trả lương cho nhân viên công ty tư nhân địa bàn tỉnh, thơng qua làm sở để mở rộng tín dụng tiêu dùng dân cư Trong bối cảnh hội nhập nay, ngân hàng nước xuất Việt Nam ngày nhiều tất yếu thời gian không xa xuất địa bàn tỉnh Vĩnh Long Các ngân hàng nước ngồi có nhiều ưu vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý đặc biệt kinh nghiệm hoạt động tín dụng tiêu dùng Do chi nhánh cần sớm nghiên cứu mở rộng đối tượng khách hàng cho vay tiêu dùng để tránh tình trạng khách hàng ngân hàng chạy sang ngân hàng khác - Cán tín dụng ngân hàng cần nắm bắt nhanh thông tin thị trường diễn hàng ngày thơng qua phương tiện báo chí truyền thơng để có thêm sở đánh giá phương án sản xuất, kinh doanh khách hàng Báo chí kinh tế có Trung tâmnhững Họcbàiliệu Cầnnhiều Thơthơng @ tin Tài học nghiên cứu viết ĐH chứa đựng có liệu tính chất dự tập báo, phân tích đánh giá sâu sắc Hơn xuất phát từ tính chất khách quan thơng tin báo chí nên thu thập thơng tin tương đối xác khách hàng Báo chí khơng tun truyền nhân tố tích cực mà cịn phê phán tiêu cực, kiểu làm ăn gian dối số đối tượng Cán tín dụng lấy làm kinh nghiệm hỗ trợ phục vụ tốt công tác thẩm định khách hàng - Để hạn chế khoản nợ hạn, ngân hàng cần thực tốt công việc sau: + Thực tốt công tác thẩm định khách hàng Ngân hàng cần xây dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá khách hàng, cần có tiêu chí cụ thể mức tính điểm cụ thể để làm sở cho cán tín dụng việc đánh giá khách hàng Các tieu chuẩn khách hàng cần đánh sau: • Uy tín khách hàng: xem xét độ tín nhiệm khách hàng qua giao dịch trước như: khách hàng có trả nợ hạn khơng? Có gia hạn nợ khơng? - 64 - • Năng lực người vay: cần xem xét lực pháp lý lực tài người vay như: khả chịu trách nhiệm trước pháp luật việc thực ký kết hợp đồng giao dịch, trình độ học vấn người vay, số dư tài khoản tiền gửi người vay, sở vật chất sẵn có tham gia vào phương án sản xuất kinh doanh • Nguồn tiền để trả nợ: xem xét nguồn thu nhập để trả nợ ngân hàng, ngồi nguồn thu nhập từ phương án sản xuất kinh doanh xem khách hàng cịn nguồn thu khác? • Tài sản chấp, cầm cố hay bảo lãnh: quyền sở hữu, sử dụng tài sản, khả mua bán tài sản thị trường • Mơi trường kinh doanh: xem xét ngành nghề sản xuất kinh doanh, khả cạnh tranh thị trường, quy định pháp luật lĩnh vực kinh doanh,… Dựa kết thu thập đánh giá khách hàng theo mục đích vay vốn, cho điểm khoản mục theo thơng tin khách hàng Từ Trung tâmxácHọc ĐH Thơ @ thuận Tài liệu họcthời tậpgian vàtrảnghiên cứu định liệu mức tín Cần dụng hợp lý, thoả cách thức, nợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng ngân hàng + Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn vay khách hàng, tránh tình trạng khách hàng sử dụng vốn sai mục đích làm ảnh hưởng đến hiệu phương án sản xuất, kinh doanh trình bày phần mục đích vay vốn Cán tín dụng phải thường xuyên có báo cáo việc sử dụng vốn vay cho trưởng phịng khách hàng để có biện pháp xử lý kịp thời khách hàng không sử dụng vốn vay theo mục đích ghi hợp đồng tín dụng + Tiến hành phân loại nợ hạn theo nguyên nhân, cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến nợ q hạn để có hướng xử lý thích hợp cho Nếu nguyên nhân thuộc trách nhiệm cán tín dụng phải có hình thức xử phạt cụ thể Nếu nguyên nhân thuộc khách hàng nguyên nhân khách quan không lường trước ngân hàng phải thỏa thuận với khách hàng tìm nguồn thu khác để trả nợ Nếu khơng cịn biện pháp khắc phục ngân hàng cần sớm tiến hành phát tài sản đảm bảo để thu hồi nợ - 65 - + Đối với khách hàng có nợ hạn nguyên nhân khách quan họ có khả trả nợ cần vốn để khôi phục sản xuất kinh doanh, ngân hàng xem xét tạm khoanh nợ cũ, cho vay thêm để khách hàng vượt qua khó khăn, có điều kiện trả nợ ngân hàng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - 66 - Chương KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 6.1 KẾT LUẬN Từ thành lập nay, ngân hàng Công Thương Vĩnh Long không ngừng nỗ lực vươn lên tạo vị ngân hàng thương mại lớn đóng địa bàn tỉnh Thơng qua nguồn vốn tín dụng hằnng năm chi nhánh đóng góp phàn khơng nhỏ vào phát triển kinh tế tỉnh nhà Có thành tựu ngày hôm nhờ vào cố gắng phấn đấu tạp thể cán bộ, nhân viên ngân hàng Mỗi cán ngân hàng thấm nhuần tư tưởng: “mục tiêu hoạt động khách hàng”, “thành cơng khách hàng thành cơng ngân hàng” Mỗi nhân viên ln niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn, tư vấn thủ tục, hồ sơ vay, tốn,… Nhờ vậy, ngân hàng tạo uy tín dối với khách hàng số người đến giao dịch ngân hàng ngày nhiều Trong năm qua, hoạt động kinh doanh ngân hàng theo chiều MặcĐH dù gặp nhiều quảtập hoạtvà động kinh doanh Trung tâmhướng Họctốt.liệu Cần Thơkhó @khăn Tàinhưng liệu kết học nghiên cứu ngân hàng ln có lãi Nguồn thu nhập ngân hàng từ hoạt động đầu tư tín dụng, tín dụng cá thể chiếm tỷ trọng cao Đây thành phần kinh tế nằm chiến lược cần đẩy mạnh hoạt động thời gian tới đối tượng khách hàng chiếm số lượng động đảo hoạt động tín dụng đối tượng khách hàng hàng năm mang lại nguồn thu nhập lớn cho ngân hàng 6.2 KIẾN NGHỊ - Đối với Chính phủ Bộ: cần sớm ban hành văn pháp luật cho phép tổ chức tín dụng tồn quyền xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi vốn có biện pháp hỗ trợ cơng tác tiến hành nhanh chóng đảm bảo nguồn vốn hoạt động cho ngân hàng - Đối với Ngân hàng nhà nước: cần sớm có hỗ trợ phát triển điểm chấp nhận tốn thẻ để khuyến khích người dân sử dụng thẻ giao dịch mua bán thay cho tiền mặt, tạo thói quen sử dụng tiện ích ngân hàng đại đời sống xã hội Điều hỗ trợ lớn cho ngân hàng - 67 - thương mại nói chung, chi nhánh ngân hàng Cơng Thương nói riêng nắm rõ tình hình thu nhập khách hàng từ có sách áp dụng hạn mức tín dụng phù hợp với đối tượng khách hàng, hạn chế tổn thất tín dụng xảy - Đối với chi nhánh ngân hàng: + Ngân hàng cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá sản phẩm dịch vụ tiện ích mang lại cho khách hàng Tiến hành phát tờ rơi giới thiệu tính sản phẩm dịch vụ dẫn cần thiết quyền nghĩa vụ khách hàng cách ngắn gọn, dễ hiểu, giúp khách hàng hiểu dịch vụ sử dụng chủ động tìm đến ngân hàng có nhu cầu + Ngân hàng cần đưa vào dịch vụ chi trả lương cho cán hưu thông qua máy ATM Hàng tháng cán hưởng lương hưu thường ủy quyền cho cháu nhận lương hộ Họ phải đến ngày Uỷ ban nhân dân phường phải thời gian xếp hàng chờ đợi Làm thỏa mãn nhu cầu khách lúc khơng thời gian lãnh lươngtập họ tòan yên Trung tâmhàng Học liệu ĐH CầncóThơ @đểTài liệutiềnhọc vàhồn nghiên cứu tâm tiền lương hưu tự động chuyển vào tài khoản Khi cần tiền họ cần đến rút máy ATM ngân hàng có kênh huy động vốn tạm thời nhàn rỗi + Ngân hàng nên mở thêm dịch vụ nhận thu tiền học phí cho sinh viên trường đai học, cao đẳng tỉnh thông qua tài khoản thẻ E-PARTNER S CARD, thẻ dành riêng cho đối tượng sinh viên Làm tiện lợi cho nhà trường, sinh viên ngân hàng Nhà trường vừa không thời gian tổ chức thu tiền vừa hạn chế việc thu tiền giả Sinh viên xếp hàng chờ đợi đến lượt vào đóng tiền Cịn ngân hàng vừa đáp ứng nhu cầu cho khách hàng vừa hưởng phí dịch vụ + Làm tốt công tác cán bộ, bồi dưỡng, nhận thức tầm quan trọng công tác hướng đến khách hàng; giúp cán ngân hàng cần có nhận thức toàn diện khách hàng, nâng cao ý thức tự giác phát triển trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, am hiểu sản phẩm mới, quy định liên quan để chủ động đáp ứng nhu cầu khách hàng - 68 - + Đối với sở sản xuất sử dụng dịch vụ tốn nhiều nhất, nhì năm ngân hàng nên thể cảm ơn khách hàng cách miễn lần phí dịch vụ năm sau Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng tặng cho khách hàng lịch, đồng hồ treo tường tặng áo mưa có logo ngân hàng Những việc làm nhỏ để lại tình cảm tốt đẹp lòng khách hàng + Thành lập phòng phận chuyên trách hoạt động tiếp thị, nói ngày hoạt động tiếp thị có ảnh hưởng lớn đến việc khuyếch trương hoạt động kinh doanh ngân hàng Do ngân hàng Công Thương Vĩnh Long nên quan tâm đến khâu nữa, khơng nên có quan niệm người cho vay mà cung cấp tiện ích tín dụng cho khách hàng Nên chủ động đến với họ, tìm hiểu thăm dị nhu cầu thị hiếu khách hàng Từ phân nhóm khách hàng theo tiêu chuẩn đặc điểm, điều kiện nhóm để có chiến lược phù hợp nguồn vốn, đồng thời thoả mãn tối đa nhu cầu khách hàng số lượng chất lượng tín dụng Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - 69 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Nghiệp vụ ngân hàng, soạn: thạc sĩ Thái Văn Đại Quản trị ngân hàng thương mại- soạn: Thạc sĩ Thái Văn Đại Phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2007 chi nhánh ngân hàng Cơng Thương Tạp chí ngân hàng số 2/2005 Tạp chí ngân hàng số 9/2005 Tạp chí ngân hàng số 7/2007 Thông tin ngân hàng Công Thương Việt Nam số 2/2007 Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - 70 - PHỤ LỤC Chỉ tiêu 2004 2005 2006 Thu nhập 84.911 93.692 112.605 Lợi nhuận 18.327 12.852 23.051 1.152.791 1.208.097 1.265.217 Tổng tài sản CHỈ TIÊU 2003 2004 2005 2006 Dư nợ ngắn hạn (NH) 239.637 295.848 329.914 407.954 Dư nợ T&DH 120.520 148.790 127.979 95.241 Dư nợ bình quân NH - 267.742 312.881 368.934 Dư nợ bình quân T&DH - 134.655 138.385 111.610 Dư nợ 2003 2004 2005 2006 xuấtliệu ĐH Cần 168.678 218.609 Trung tâm Sản Học Thơ200.568 @ Tài203.983 liệu học tập nghiên cứu Kinh doanh Tiêu dùng Nhà Dư nợ bình quân 196.242 233.344 234.744 8.625 2004 10.726 15.358 19.098 - 3.808 6.658 2005 2006 Sản xuất 184623 202276 211296 Kinh doanh 214793 234044 246787 Tiêu dùng 9675,39 13042 17228 - 1904 5233 Nhà 258.830 - 71 - ... Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập nghiên cứu - 30 - Chương THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CÁ THỂ 4.1 TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VỐN Hiện nay, lợi nhuận ngân hàng hình thành. .. nhằm tìm hiểu hoạt động tín dụng ngân hàng Cơng Thương chi nhánh Vĩnh Long, đặc biệt thành phần kinh tế cá thể ảnh hưởng thực tế tác động đến hoạt động tín dụng thành phần kinh tế Sau cùng, viết... quả, ngân hàng bắt đầu trọng đến cho vay kinh tế cá thể Đây lĩnh vực kinh tế có đơng khách hàng chi? ??m tỷ trọng cho Trung tâmvay Học liệusoĐH Thơ Tài liệu Tại học tập v? ?Công nghiên cứu cao với Cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoạt động tín dụng đối với thành phần kinh tế cá thể tại ngân hàng công thương chi nhánh vĩnh long ọc liệu đh cần thơ tài liệu học tập và nghiên ,