0

Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện mai sơn, tỉnh sơn la

109 2 0
  • Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện mai sơn, tỉnh sơn la

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/05/2022, 10:14

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TĨNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Thái Nguyên, năm 2021 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TĨNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA Ngành: Kinh tế nông nghiệp Mã số: 8620115 Khóa: 27 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NƠNG NGHIỆP Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐINH NGỌC LAN Thái Nguyên, năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khoa học khác Mọi trích dẫn rõ nguồn gốc, tác giả hồn tồn chịu trách nhiệm tính xác thực nguyên luận văn Thái Nguyên, tháng10 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Tĩnh ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc chân thành tới PGS.TS Đinh Ngọc Lan người bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi tận tình suốt thời gian thực hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên sở đào tạo tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ suốt thời gian nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới Ủy ban nhân dân huyện Mai Sơn, Phịng Nơng nghiệp PTNT, phịng Tài – Kế hoạch huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La; quan, tổ chức, cá nhân giúp đỡ nguồn tư liệu phục vụ cho việc thực đề tài Cuối xin cảm ơn gia đình, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cán bộ, công chức nơi công tác động viên, ủng hộ, giúp đỡ tập trung nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ mình./ Thái Nguyên, tháng 10 năm 2021 Tác giả Nguyễn Thị Tĩnh iii MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT vii TRÍCH YẾU LUẬN VĂN iv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chương 1.CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI 1.1 Cơ sở lý luận đề tài 1.1.1 Khái niệm HTX 1.1.2 Vai trò hợp tác xã nông nghiệp 1.2 Cơ sở thực tiễn đề tài 10 1.2.1.Cơ sở thực tiễn trình phát triển kinh tế hợp tác hợp tác xã Thế giới 10 1.2.2.Thực trạng phát triển Hợp tác xã Việt Nam giai đoạn 14 1.2.3 Thực trạng phát triển Hợp tác xã địa bàn tỉnh Sơn La 16 1.3 Tổng quan cơng trình nghiên cứu có liên quan 17 Chương 2.ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊNCỨU 19 2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 19 2.1.1 Vị trí địa lý 20 2.1.2 Địa hình, thổ nhưỡng 20 2.1.3 Đặc điểm kinh tế - xã hội 23 2.2 Nội dung nghiên cứu 25 iv 2.3 Phương pháp nghiên cứu 26 2.3.1 Phương pháp thu thập thông tin 26 2.3.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 2.3.3 Phương pháp phân tích 27 2.4 Hệ thống tiêu nghiên cứu 28 2.4.1 Hệ thống tiêu nguồn lực 28 2.4.2 Hệ thống tiêu kết hoạt động sản xuất kinh doanh 29 2.4.3 Hệ thống tiêu đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh 29 Chương 3.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Thực trạng phát triển htx nông nghiệp địa bàn huyện Mai Sơn 30 3.1.1 Quy mô loại hình hợp tác xã nơng nghiệp huyện Mai Sơn 30 3.1.2 Trình độ cán quản lý Hợp tác xã nông nghiệp 36 3.1.3 Tài sản vốn quỹ, kết hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp tácxã nông nghiệp 40 3.1.4 Tình hình cấp đăng ký kinh doanh dấu Hợp tác xã 41 3.1.5.Thực trạng sử dụng lao động Hợp tác xã 42 3.1.6 Thực trạng đóng bảo hiểm xã hội Hợp tác xã Nông nghiệp 42 3.1.7 Thực trạng vốn Hợp tác xã 43 3.1.8 Thực trạng sở vật chất Hợp tác xã 43 3.1.9 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh Hợp tác xã 44 3.1.10 Kết thực nghĩa vụ thuế Hợp tác xã 47 3.2 Một số khó khăn, hạn chế q trình phát triển hợp tác xã nơng nghiệp 49 3.2.1 Khó khăn, hạn chế 49 3.2.2 Nguyên nhân hạn chế ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Hợp tác xã 50 3.3 Ảnh hưởng yếu tố đến phát triển hợp tác xã 51 3.3.1.Nhóm nhân tố khách quan 51 v 3.3.2.Nhóm nhân tố chủ quan 52 3.4 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động hợp tác xã nông nghiệp huyện Mai Sơn 53 3.4.1 Định hướng phát triển hợp tác xã nông nghiệp huyện mai sơn 54 3.4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động htx nông nghiệp huyện Mai Sơn 59 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 66 Kết luận 66 Kiến nghị 67 2.1 Kiến nghị với Trung ương 67 2.2 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La 68 2.3 Kiến nghị với Ủy ban nhân dân huyện Mai SơnError! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC:………………………………………………………………….73 Phụ lục 1: Số lượng trình độ cán quản lý HTX…………….73 Phụ lục 2: Tình hình vốn quỹ HTX……………………………….80 Phụ lục 3: Phiếu điều tra Giám đôc HTX …………………………………86 Phụ lục 4: Phiếu điều tra thành viên HTX……………………………… 95 vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Cơ cấu kinh tế huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 -2020…….23 Bảng 3.1 Tình hình thành lập hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2018-2020 33 Bảng 3.2 Tổng hợp HTX nông nghiệp theo địa bàn toàn huyện 33 Bảng 3.3 Tổng hợp HTX nông nghiệp theo lĩnh vực hoạt động 35 Bảng 3.4: Số lượng trình độ cán quản lý HTX nơng nghiệp 38 Bảng 3.5: Tình hình vốn quỹ HTX nông nghiệp 40 Bảng 3.6 Tình hình ĐKKD dấu hợp tác xã nông nghiệp (điều tra mẫu 30 HTX) 41 Bảng 3.7 Số lượng lao động HTX nông nghiệp 42 Bảng 3.8 Tình hình đóng BHXH HTX Nông nghiệp 43 Bảng 3.9 Vốn hoạt động HTX 43 Bảng 3.10 Số lượng hợp tác xã có trụ sở 44 Bảng 3.11 Doanh thu bình quân HTX 45 Bảng 3.12 Lợi nhuận bình quân HTX 46 Bảng 3.13 Thu nhập bình quân lao động HTX 47 Bảng 3.14 Tình hình nộp Thuế VAT + TNDN + Mơn + thuế khác HTX 47 Bảng 3.15 Xếp loại hợp tác xã năm 2020 theo tiêu chí Bộ Nơng nghiệp PTNT 48 vii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Viết đầy đủ CNXH Chủ nghĩa xã hội CNTB Chủ nghĩa tư CNH, HĐH Cơng nghiệp hóa, đại hóa HTX HTX NN Hợp tác xã HTX nông nghiệp HTXPNN HTX Phi nông nghiệp ICA Liên minh HTX Quốc tế KTHT Kinh tế hợp tác KTTT Kinh tế tập thể LMHTXVN Liên minh HTX Việt Nam LMHTX Liên minh HTX LHQ Liên hiệp quốc NN Nông nghiệp ND Nông dân NT Nông thôn SXKD Sản xuất kinh doanh THT Tổ hợp tác UBT¦MTTQV Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa iv TRÍCH YẾU LUẬN VĂN Những thông tin chung 1.1 Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Tĩnh 1.2.Tên đề tài: Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La 1.3.Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp; Mã số: 8620115 1.4 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đinh Ngọc Lan 1.5 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông – Lâm Thái Nguyên Nội dung trích yếu 2.1.Lý chọn đề tài Hợp tác xã thành phần kinh tế bao gồm người lao động tự nguyện góp vốn, kinh doanh, tự quản lý theo nguyên tắc tập trung, bình đẳng, có lợi Phát triển HTX nơng nghiệp khơng góp phần thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng thơn mà cịn góp phần tạo ổn định trị - xã hội địa bàn thông qua tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, xóa đói, giảm nghèo Trong điều kiện Mai Sơn cịn huyện khó khăn, cấu kinh tế chủ yếu kinh tế nông nghiệp HTX nơng nghiệp Mai Sơn chưa khỏi tình trạng yếu kém: Tài sản vốn, quỹ ít, lực trình độ quản lý điều hành, hiệu hoạt động HTX thấp; liên kết, hợp tác HTX chưa chặt chẽ, sở vật chất kỹ thuật nghèo nàn lạc hậu, hiệu sản xuất - kinh doanh đạt thấp Với lý lựa chọn đề tài nghiên cứu: “Giải pháp phát triển Hợp tác xã nông nghiệp địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La” 2.2 Mục tiêu nghiên cứu Đánh giá thực trạng hoạt động HTX nơng nghiệp nhằm tìm tiềm năng, ưu thế, khó khăn, hạn chế nhân tố ảnh hưởng đến trình sản xuất kinh doanh HTX nơng nghiệp Từ đó, TT TÊN HTX ĐỊA CHỈ TỔNG SỐ VỐN CỐ ĐỊNH VỐN LƯU ĐỘNG 33 HTX Chiến Thắng Thị trấn Hát Lót 1.090 500 590 34 HTX Sơn Hoan Xã Chiềng Kheo 470 200 270 35 HTX Dâu tây Xuân Quế Xã Cò Nòi 1.000 800 200 36 HTX Tiếng Hồng Xã Mường Chanh 3.500 1.500 2.000 37 HTX Bảo Khánh Xã cò Nòi 3.000 2.700 300 38 HTX Nơng nghiệp Tồn phát Xã Nà Bó 1.200 900 300 39 KTX Đồn Kết Xã Chiềng Mung 3.000 2.500 500 40 HTX trồng ăn An Sơn Xã Nà Bó 13.464 10.064 3.400 41 HTX Hải Thin Xã Mường Chanh 3000 1.000 2.000 42 HTX Quang Vinh Xã Chiềng Ve 1.100 800 300 43 HTX Bình An Xã Chiềng Sung 1.238 888 350 44 HTX Hưng Sơn Xã Chiềng Mung 4.000 1.500 2.500 45 HTX Chung Tiển Xã Mường Chanh 3.000 1.000 2.000 46 HTX bưởi, nhãn an tồn 8x Thống Xã Cị Nòi 1.100 800 300 47 HTX Phiêng Pằn Xã Phiêng Pằn 1.500 1.200 300 48 HTX Huyền Chi Xã Phiêng Pằn 10.438 8.500 1.938 49 HTX Chanh Leo hữu Xã Phiêng Pằn 6.600 5.000 1.600 50 HTX Đại phát Xã Cò Nòi 1.710 1.000 710 TT TÊN HTX ĐỊA CHỈ TỔNG SỐ VỐN CỐ ĐỊNH VỐN LƯU ĐỘNG 2.000 1.500 500 960 800 160 51 HTX Tiến Thành Xã Chiềng Lương 52 HTX Tân Tiến XãChiềng Ban 53 HTX Anh Trang Thị trấn Hát Lót 1.200 900 300 54 HTX Nhãn Cò Nòi Xã Cò Nòi 3.200 2.700 500 55 HTX Dâu Tây Huổi Dương Xã Cò Nòi 3.310 2.500 810 56 HTX Trường Tiến Xã Chiềng Ban 5.000 4.000 1.000 57 HTX Hậu Phương Xã Mường Bằng 3.000 2.500 500 58 HTXHồng Hải Xã Hát Lót 5.000 4.000 1.000 59 HTX sinh thái Nà Sản Xã Hát Lót 3.000 2.500 500 60 HTX Thành công Xã Chiềng Lương 1.200 1.000 200 61 HTX Thưởng xuyên Xã Chiềng Sung 1.200 900 300 62 HTX ARA TAYCOFFEE Xã Chiềng Chung 1.500 1.000 500 63 HTX Quý Liên Xã Hát Lót 2.500 2.000 500 64 HTX Mé Lếch Xã Cò Nòi 1.500 1.200 300 65 HTX Tiên Tiến Xã Hát Lót 1.500 1.300 200 66 HTX Thiên Tân Xã Hát Lót 1.500 1.200 300 67 HTX Xuân Hòa Xã Chiềng Chăn 1.500 1.300 200 68 HTX dịch vụ NNHC Toàn Hảo Xã Cò Nòi 1.500 1.200 300 TT TÊN HTX ĐỊA CHỈ TỔNG SỐ VỐN CỐ ĐỊNH VỐN LƯU ĐỘNG 69 HTX Hương Thư Thị trấn Hát Lót 1.200 800 400 70 HTX Nơng xanh Xã Hát Lót 1.500 1.100 400 71 HTX Hữu Trung Hiếu Xã Chiềng Sung 1.200 900 300 72 HTX Thuận Hòa Xã Chiềng Lương 2.800 2.300 500 73 HTX Lai Lợi Xã Chiềng Lương 2.000 1.500 500 74 HTX Hoa Mai Quân Xã Hát Lót 1.500 1.200 300 75 HTX Hữu Nghị Xã Chiềng lương 1.700 1.400 300 76 HTX Giang Sơn Xã Nà Ớt 1.310 1000 310 77 HTX Nông nghiệp xanh AMO Xã Mường Bon 1.900 1.500 400 78 HTX Nông nghiệp Bảo Sam Xã Chiềng lương 960 800 160 79 HTX Thành Cường Xã Cò Nòi 1.200 900 300 80 HTX Nông nghiệp DV Khánh 4.000 3.400 600 Thành Xã Hát Lót 81 HTX Nơng nghiệp Trường Thịnh Xã Chiềng Ban 2.700 2.300 400 82 HTX Gree farm Xã Cò Nịi 9.800 9.000 800 83 HTX nơng nghiệp TK 3/2 Xã Cò Nòi 9.000 8.000 1.000 84 HTX Minh Phương Xã Mường Bon 1.000 200 800 85 HTX Du lịch nông nghiệp Mường Bon Xã Mường Bon 600 500 100 86 HTX Tồn Thắng Thị trấn Hát Lót 3.450 3.000 450 TT TÊN HTX ĐỊA CHỈ TỔNG SỐ VỐN CỐ ĐỊNH VỐN LƯU ĐỘNG 1.000 800 200 500 400 100 87 HTXHữu nông dược Mai Sơn Thị trấn Hát Lót 88 HTX An Nhiên Xã Chiềng Chung 89 HTX Ni ong mật Bảo Minh Thị trấn Hát Lót 2.600 1.000 1.600 90 HTX Nà Sẳng Xã Hát Lót 9.200 7.000 2.200 91 HTX Hoa Ban Tiểu khu 17 Thị trấn Hát Lót 4.000 3.500 500 92 HTX Mắc Ca Nà Ban Xã Hát Lót 2.000 1.600 400 93 HTX nông nghiệp Hữu Thành Xã Chiềng Mai 1.200 900 300 94 HTX Hoàng Đạt Xã Mường Bằng 700 600 100 95 HTX nông nghiệp Hữu Cơ Mai Dăm Xã Chiềng Mai 800 600 200 96 HTX Nông nghiệp sinh thái Mai Sơn Xã Chiềng Chăn 5.000 4.000 1.000 97 HTX dịch vụ nông nghiệp Chi Hai Xã Chiềng Lương 1.000 700 300 98 HTX Liên Minh Xã Cò Nòi 8.000 7.000 1.000 99 HTX Tuấn Đạt Xã Cò Nòi 1.200 500 700 100 HTX Thái Việt XÃ Chiềng Ban 3.000 2.500 500 247.880 186.722 61.158 Tổng cộng: Nguồn: Phòng Tài – Kế hoạch huyện Mai Sơn Phụ lục Phiếu điều tra HTX nơng nghiệp CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để vấn giám đốc HTX) I/ Những thông tin HTX Tên Hợp tác xã:…………………………… Địa chỉ: - Chưa thành viên Liên minh HTX tỉnh - Là thành viên Liên minh HTX tỉnh Từ ngày… tháng….năm Lĩnh vực hoạt động: Nông nghiệp Tổng hợp Ngày tháng năm chuyển đổi:…………… thành lập mới:……… Địa giao dịch (địa đăng ký với bưu điện…….……………………….……………………………………… Trụ sở làm việc HTX: Đã có Chưa có Điện thoại giao dịch:……………… Fax:……………………………………………………………………… Email:………………………………………………………………… Đăng ký kinh doanh: - Chưa có + Lý chưa có:……………………………………… - Đã có + Số ĐKKD:…………cấp lần thứ:……ngày cấp:…… + Nơi cấp:………………………………………………… 10 HTX có dấu chưa: + Đã có + Chưa có 11 Ngành nghề đăng ký kinh doanh: (Ghi theo đăng ký kinh doanh) 11.1 …………………………………………………………………… 11.2………………………………………………………………………… 11.3 ………………………………………………………………………… 11.4.………………………………………………………………………… 11.5 ………………………………………………………………………… 11.6 ………………………………………………………………………… 11.7 ………………………………………………………………………… 11.8 ………………………………………………………………………… 11.9 ………………………………………………………………………… 12 Mã số thuế: Đã có Ghi rõ mã số thuế:………………… Chưa có Lý chưa có:……………………… 13 Xã viên HTX TT Đối tượng xã viên Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 cá nhân hộ gia đình cán cơng chức pháp nhân Tổng số xã viên 14 Số lao động làm việc cho HTX tham gia BHXH ĐVT: người Năm 2018 TT Đối tượng Tổng số lao động làm việc thường xuyên HTX Trong số lao động xã viên HTX Nam Nữ Năm 2019 Nam Nữ Năm 2020 Nam Nữ Trong tham gia Ban quản trị HTX Trình độ văn hoá cấp I Cấp II Cấp III Khác Trình độ chun mơn Sau đại học đại học Cao đẳng Trung cấp Sơ cấp Chưa qua đào tạo Tổng số lao động tham gia BHXH (kể lao động xã viên) a Quy mô HTX Quy mô xóm (bản) Liên thơn Tồn xã b Ban quản trị HTX + Loại hình: Quản lý riêng, điều hành riêng + Loại hình:Vừa quản lý vừa điều hành Số lượng:… người Số lượng:… người c Danh sách, trình độ cán quản lý (gồm BQT, Kế toán) STT Họ tên Giới tính Năm Chức sinh vụ Trình độ Đã qua thời gian đào tạo ngắn ngày VH CM T/gian ĐV tổ chức d Ban kiểm sốt: Số lượng:… người Danh sách, trình độ BKS Trình độ TT Họ tên Giới tính Năm Chức sinh vụ VH Đã qua thời gian đào tạo ngắn ngày CM T/gian ĐV tổ chức đ Các tổ chức trị, xã hội HTX STT Tên tổ chức Chi Đảng Cơng đồn Đồn niên Chi hội phụ nữ Đội tự vệ Các tổ chức khác Ngày thành lập Số hội viên e Vốn, quỹ, tài sản HTX (ĐVT Tr đồng) TT Chỉ tiêu Năm 2018 Cố định Vốn HTX giao chuyển đổi Vốn HTX sử dụng chưa bàn giao Vốn điều lệ HTX Lưu động Năm 2019 Năm 2020 Cố Lưu Cố định động định Lưu động Vốn góp tối thiểu/1 xã viên Vốn góp tối đa/1 xã viên Các quỹ xã viên Quỹ khuyến khích phát triển sx Quỹ dự phòng Quỹ phúc lợi 10 Các quỹ khác 11 Vốn vay ngân hàng thương mại Vốn vay ưu đãi (vốn 120, vốn kích cầu) 12 13 Các nguồn vốn khác 14 Tổng cộng vốn hoạt động HTX f HTX có thực hoạt động tín dụng nội khơng? + Khơng + Có Nêu số dư có:……………………… II/ Kết hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ HTX g Kết thực qua năm Các tiêu A Doanh thu Trong + Giá trị SX + Giá trị DV Một số mặt hàng ĐVT B 1.000đ Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 Ghi + + + + + Thu nhập BQ người LĐ/tháng Thu nhập CBQL + Chủ nhiệm + P Chủ nhiệm + Kế toán + Trưởng K.soát + Chức danh khác Nộp ngân sách nhà nước + Thuế môn + Thuế VAT + Thuế TNDN + Thuế TNCN + Nộp khác Lợi nhuận HTX 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ 1.000đ III/ Những sách ưu đãi Nhà nước HTX h HTX tham gia chương trình, dự án nào? STT Tên chương trình, dự án Số tiền (đồng) Thời gian tham gia từ năm (1) (2) (3) (4) i Những sách ưu đãi Nhà nước HTX TT Các sách A B Hỗ trợ HTX thành lập chuyển đổi Đất đai Giao đất không thu tiền sử dụng đất Được thuê đất Được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho SXKD, trụ sở HTX - Chưa hưởng Đã hưởng Thời gian từ năm 3 Thuế Miễn giảm thuế môn Miễn, giảm Thuế TNDN Miễn, giảm thuế VAT Tín dụng Vốn 120 Hỗ trợ xúc tiến thương mại Tham gia hội chợ triển lãm - Tham gia khóa đào tạo nâng cao lực, kỹ kinh doanh Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức quản lý cán HTX Các sách ưu đãi khác k Đối với công tác đào tạo - bồi dưỡng cán HTX Số lượng Lượt tham gia TT Tên khóa đào tạo (khóa) (người) Đơn vị tổ chức l Kết tham gia hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện HTX (ĐVT: 1.000đ) TT Các đợt đóng góp ủng Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 hộ Ghi HTX tham gia tự nguyện đóng góp cho địa phương HTX đóng góp theo vận động MTTQ đoàn thể 29 Giỏi 30 HTX tự xếp loại: Khá Trung bình Yếu Kém Những thuận lợi HTX (nêu thuận lợi chính) - ………………………………………………………… - ……………………………………………………… - …………………………………………… - …………………………………………… …… 31 Những khó khăn HTX (nêu khó khăn chính) - …………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - …………………………………………………… … - …………………………………………………… - Vai trò UBND huyện, UBND xã, phòng ban chuyên ngành quản lý NN, Mặt trận Tổ quốc; Cơng đồn; Đồn niên,… tổ chức trị xã hội khác HTX bạn (Nêu ngắn gọn, cụ thể vai trị tổ chức có tác động đến HTX bạn) ………………………………………………………………………… 32 ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… Nhu cầu cần thông tin đơn vị: Đơn vị cần thơng tin gì? ……………………………………………………………………… … 33 - …………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………… …… 34 Những kiến nghị HTX với cấp, ngành, đoàn thể: ………………………………………………………………… ……… ……………………………………………………………………… … …………………………………………………………………… …… …………………………………………………………………… Người điều tra (ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 2021 Người cung cấp thơng tin (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) Phụ lục 4: Phiếu điều tra thành viên HTX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐIỀU TRA (Sử dụng để vấn thành viên HTX) Hợp tác xã:……………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………… Họ tên:…………………………………………………… Địa chỉ: ……………………………………………………………………… Nam/nữ:…………………… Năm sinh:………………………………… Dân tộc:…………………… Trình độ:…………………………………… Tình hình tham gia, hoạt động sản xuất, kinh doanh HTX: - Số vốn góp tham gia: ……………………………………………… - Lĩnh vực, ngành nghề tham gia:……………………………………… + Nói rõ, cụ thể diện tích, quy mơ sản xuất gia đình:………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Thu nhập trung trình hàng tháng:……………………………………… - Thu nhập qua năm (nói rõ mức thu nhập/năm từ năm bắt đầu tham gia đến 2017):………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Lợi ích nhận tham gia HTX:………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… - Khó khăn, tồn tham gia HTX: ………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Tình hình tham gia lớp bỗi dưỡng kiến thức, đào tạo tập huấn quản lý, hoạt động HTX tuyên truyền chế, sách liên quan đến phát triển HTX:……………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Người điều tra (ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 201 Người cung cấp thông tin (ký, ghi rõ họ tên) ... nơng nghiệp huyện Mai Sơn - Tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động HTX địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La - Xây dựng giải pháp chủ yếu nhằm phát triển HTX nông nghiệp địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh. .. HTX nông nghiệp không hoạt hiệu quả, điển hình như: Hợp tác xã Noong Ten; hợp tác xã Bản Hịa; Hợp tác xã Lọng Nặm; Hợp tác xã Diệp Sơn; Hợp tác xã Tân Sơn, Hợp tác xã Và – Hờ… Bảng3.3 Tổng hợp. .. NÔNG LÂM NGUYỄN THỊ TĨNH GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MAI SƠN, TỈNH SƠN LA Ngành: Kinh tế nơng nghiệp Mã số: 8620115 Khóa: 27 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện mai sơn, tỉnh sơn la ,