0

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại việt nam và bài học kinh nghiệm của nước ngoài cho việt nam

68 1 0
  • Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại việt nam và bài học kinh nghiệm của nước ngoài cho việt nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2022, 11:18

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYÊN DẠ THẢO BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA NƯỚC NGỒI CHO VIỆT NAM KHĨA LUẬN CHUYÊN NGÀNH LUẬT DÂN SỰ TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH LÊ NGUYÊN DẠ THẢO BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA NƯỚC NGOÀI CHO VIỆT NAM GVHD: THẠC SĨ ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN TP HỒ CHÍ MINH – THÁNG – NĂM 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên Lê Nguyên Dạ Thảo, sinh viên khoa Luật Thương mại, khóa 42, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật – chuyên ngành Luật Dân với đề tài: “Bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam học kinh nghiệm nước ngồi cho Việt Nam” Tơi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu cá nhân tôi, thực hướng dẫn khoa học Thạc sĩ Đặng Nguyễn Phương Uyên – giảng viên khoa Luật Dân sự, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Các thơng tin, liệu, luận điểm trích dẫn đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Tác giả khóa luận LÊ NGUYÊN DẠ THẢO DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƯỢC VIẾT TẮT BLDS Bộ luật Dân CDĐL Chỉ dẫn địa lý Công ước Paris Công ước Paris bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883 Dự thảo Dự thảo 2.0 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu trí tuệ ngày 17/11/2020 EU European Union (Liên minh châu Âu) EVFTA EU – Vietnam Free Trade Agreement (Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU) Hiệp định TRIPS Hiệp định khía cạnh liên quan tới thương mại quyền sở hữu trí tuệ năm 1994 Luật SHTT Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 2019 Luật số 84/2014 Act on Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs, Act No 84 of June 25, 2014 (Luật Bảo hộ tên sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản thực phẩm cụ thể ngày 25/6/2014) MAFF Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries (Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp Thủy sản) Nghị định số 63/CP Nghị định số 63/CP Chính phủ ngày 24/10/1996 quy định chi tiết sở hữu công nghiệp Nghị định số 54/2000/NĐ-CP Nghị định số 54/2000/NĐ-CP Chính phủ ngày 03/10/2000 bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp bí mật kinh doanh, dẫn địa lý, tên thương mại bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/09/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp Quy chế số 1151/2012 Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agriculture products and foodstuffs (Quy chế Hội đồng châu Âu số 1151/2012 ngày 21/11/2012 chương trình chất lượng cho sản phẩm nơng nghiệp thực phẩm) SHCN Sở hữu công nghiệp SHTT Sở hữu trí tuệ Thơng tư BKHCN số 01/2007/TT- Thơng tư số 01/2007/TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu cơng nghiệp Thỏa ước Madrid Thỏa ước Madrid chống dẫn sai lệch nhầm lẫn nguồn gốc ngày 14/4/1891 Thỏa ước Lisbon Thoả ước Lisbon bảo hộ tên gọi xuất xứ đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ ngày 30/10/1958 UBND Ủy ban nhân dân MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ .7 1.1 Khái niệm dẫn địa lý bảo hộ dẫn địa lý 1.1.1 Khái niệm dẫn địa lý 1.1.2 Khái niệm bảo hộ dẫn địa lý 11 1.2 Ý nghĩa việc bảo hộ dẫn địa lý .13 1.2.1 Ý nghĩa chủ thể quyền 13 1.2.2 Ý nghĩa cộng đồng, xã hội 15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 16 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ .17 2.1 Điều kiện bảo hộ dẫn địa lý 17 2.1.1 Nguồn gốc địa lý sản phẩm mang dẫn địa lý 18 2.1.2 Danh tiếng, chất lượng đặc thù sản phẩm mang dẫn địa lý 20 2.1.3 Các trường hợp không bảo hộ dẫn địa lý 22 2.2 Xác lập quyền dẫn địa lý 25 2.2.1 Phương thức xác lập quyền .25 2.2.2 Chủ thể có quyền đăng ký .26 2.2.3 Trình tự, thủ tục xử lý đơn .27 2.3 Chủ sở hữu vấn đề quản lý dẫn địa lý 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 36 CHƯƠNG 3: BÀI HỌC KINH NGHIỆM TỪ MỘT SỐ QUỐC GIA VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 37 3.1 Bài học kinh nghiệm từ pháp luật Liên minh châu Âu 37 3.2 Bài học kinh nghiệm từ pháp luật Nhật Bản .43 3.3 Kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam 47 KẾT LUẬN CHƯƠNG 54 KẾT LUẬN 55 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong công phát triển đất nước, Việt Nam ngày đẩy mạnh q trình tồn cầu hóa kinh tế, tự hóa thương mại hội nhập quốc tế Hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung sở hữu cơng nghiệp nói riêng nhiệm vụ xuyên suốt đóng vai trị quan trọng hàng đầu nhằm đáp ứng địi hỏi đặt q trình hội nhập kinh tế quốc tế Xu hội nhập kinh tế quốc tế có tác động trực tiếp tới kinh tế, tạo hội mở rộng thị trường cho quốc gia, đặc biệt quốc gia phát triển Do đó, việc nâng cao uy tín, chất lượng hàng hóa, dịch vụ địi hỏi cần thiết nhằm khẳng định vị vững Việt Nam thị trường quốc gia quốc tế Chỉ dẫn địa lý hay đối tượng quyền sở hữu cơng nghiệp yếu tố đóng vai trị then chốt góp phần khẳng định, nâng cao chất lượng, danh tiếng uy tín sản phẩm Với sản phẩm loại thị trường, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực địa lý tiếng yếu tố đặc trưng mà mang lại Hơn nữa, phần lớn người tiêu dùng sẵn sàng toán nhiều tiền cho việc sử dụng sản phẩm bảo hộ dẫn địa lý Từ góc nhìn nhà sản xuất, dẫn địa lý yếu tố thúc đẩy lợi nhuận, gia tăng suất phát triển kinh tế Nhìn chung, việc bảo hộ dẫn địa lý đã, hướng có hiệu việc bảo vệ tên tuổi, khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị hàng hóa nước, đồng thời tạo hội xúc tiến xuất hàng hóa thị trường nước ngồi Để khai thác tối đa giá trị mà dẫn địa lý mang lại, cần có hoàn thiện hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ nói chung sở hữu cơng nghiệp nói riêng Hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam quy định tương đối đầy đủ vấn đề liên quan đến bảo hộ dẫn địa lý Tuy nhiên, tồn số bất cập quy định pháp luật số hạn chế từ phía quan quản lý nhà nước thực tế Kéo theo lúng túng chủ thể quyền trình xác lập, khai thác quản lý dẫn địa lý Trước vấn đề đặt ra, nhận thấy rằng, cần có cơng trình nghiên cứu để tìm hiểu, đánh giá cách có hệ thống vấn đề bảo hộ dẫn địa lý góc độ lý luận thực tiễn, từ đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam Vì vậy, tác giả định chọn đề tài “Bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam học kinh nghiệm nước cho Việt Nam” cho khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Nội dung liên quan đến sở hữu cơng nghiệp nói chung hay vấn đề liên quan đến dẫn địa lý nói riêng nghiên cứu nhiều cơng trình nghiên cứu khác nhau, bao gồm tài liệu ngồi nước Qua tìm hiểu khảo sát cơng trình khoa học pháp lý, tác giả nhận thấy tình hình nghiên cứu cụ thể sau: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung), Nguyễn Hồ Bích Hằng Nguyễn Xuân Quang (chủ biên), Nxb Hồng Đức Giáo trình giới thiệu cách khái quát ngành luật sở hữu trí tuệ, đồng thời sâu vào việc phân tích đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền giống trồng Dưới góc độ cơng trình nghiên cứu cách tổng quan pháp luật sở hữu trí tuệ vấn đề dẫn địa lý chưa tác giả khai thác cách tối đa Bên cạnh đó, tác giả chưa đưa bất cập hướng hoàn thiện quy định liên quan đến dẫn địa lý Vũ Thị Hải Yến (2008), Bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội Theo quan điểm tác giả viết, luận án cơng trình thực hiện, nghiên cứu cách chuyên sâu có hệ thống vấn đề lý luận thực tiễn liên quan đến bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam đặt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Bên cạnh đó, tác giả cịn đưa số giải pháp nhằm hoàn thiện quy định pháp luật bảo hộ dẫn địa lý Nguyễn Thị Phương Thảo (2016), Xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý dẫn địa lý Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội Luận văn hệ thống hóa sở lý luận quản lý kiểm soát độc lập dẫn địa lý Trên sở khảo sát, phân tích thực trạng quản lý kiểm soát dẫn địa lý Việt Nam, tác giả đề xuất giải pháp hình thành triển khai hệ thống kiểm soát độc lập cho sản phẩm mang dẫn địa lý Ở cơng trình này, vấn đề bảo hộ dẫn địa lý tác giả trình bày cách khái qt, đóng vai trị tảng cho việc nghiên cứu vấn đề quản lý kiểm sốt dẫn địa lý Lê Việt Tuấn (2004), Hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bảo hộ dẫn địa lý điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – Khoa Luật Đại học Luật, Đại học Lund Cơng trình làm sáng tỏ số vấn đề lý luận bảo hộ dẫn địa lý Bên cạnh đó, quy định pháp luật Việt Nam bảo hộ dẫn địa lý nghiên cứu sở so sánh với quy định Hiệp định TRIPS Ngoài ra, tác giả đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bảo hộ dẫn địa lý điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu vào thời điểm dẫn địa lý đối tượng mẻ từ góc độ pháp lý góc độ nghiên cứu khoa học Do đó, quy định pháp luật thực tiễn bảo hộ dẫn địa lý có nhiều khác biệt so với thời điểm Đặng Thị Hương Giang (2013), Bảo hộ dẫn địa lý cho hàng nông sản theo pháp luật Việt Nam – So sánh với pháp luật Liên minh châu Âu, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Ở cơng trình này, tác giả làm sáng tỏ vấn đề lý luận bảo hộ dẫn địa lý cho hàng nông sản Dựa việc so sánh quy định pháp luật Việt Nam pháp luật châu Âu bảo hộ dẫn địa lý cho hàng nơng sản, tác giả có sở đánh giá điểm hạn chế đưa đề xuất nhằm hồn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam Nhìn chung, kiến nghị mà tác giả đưa kết việc nghiên cứu quy định pháp luật bảo hộ dẫn địa lý Thực tiễn bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam chưa tác giả trọng khai thác cơng trình Nguyễn Thị Thu Thủy (2007), Xây dựng dẫn địa lý cho hàng nơng sản Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Tác giả trình bày vấn đề lý luận liên quan đến xây dựng dẫn địa lý Việt Nam Thông qua việc hệ thống quy định pháp luật, tác giả đưa đánh giá đề xuất liên quan đến vấn đề xây dựng dẫn địa lý Ở công trình này, dẫn địa lý tác giả nghiên cứu góc độ xây dựng áp dụng hàng hóa nơng sản Do đó, vấn đề bảo hộ dẫn địa lý không chiếm dung lượng nhiều phần nghiên cứu tác giả Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Minh Bách Tùng (2020), “Bảo hộ dẫn địa lý: Yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 17 (417), tr 50 – 56 Trong phạm vi viết, tác giả trình bày cách khái quát dẫn địa lý, thực tiễn bảo hộ sử dụng dẫn địa lý cho hàng nông sản Việt Nam Đồng thời nguyên nhân kiến nghị giải pháp nhằm nâng cao hiệu bảo hộ, sử dụng dẫn địa lý cho nơng sản Cơng trình tập trung nghiên cứu vào thực tiễn bảo hộ sử dụng dẫn địa lý thực tế, quy định pháp luật có liên quan chưa tác giả trọng khai thác Annette Kur, Sam Cockst (2007), “Nothing but a GI thing: Geographical Indications under EU Law”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol 17 No 4, page 999 – 1016 Dưới góc nhìn từ pháp luật châu Âu, tác giả nghiên cứu cách tổng quan quy định pháp luật dẫn địa lý Ngồi ra, tác giả cịn đề cập đến tương thích pháp luật châu Âu với Hiệp định TRIPS dẫn địa lý viết Jeongwook Suh, Alan MacPherson (2007), “The impact of geographical indication on the revitalisation of a regional economy: a case study of ‘Boseong’ green tea”, The Geographical Journal, Vol 34 (4), page 518 – 527 Cơng trình nghiên cứu ảnh hưởng dẫn địa lý hồi sinh kinh tế thông qua dẫn cụ thể “Boseong” sản phẩm chè xanh Ở cơng trình này, dẫn địa lý tác giả nghiên cứu khía cạnh định ảnh hưởng kinh tế khu vực Các vấn đề pháp lý liên quan bảo hộ dẫn địa lý không tác giả trọng khai thác Tựu chung lại, hầu hết cơng trình nghiên cứu cách tổng quan dẫn địa lý góc nhìn lý luận thực tiễn Với nhiều cách tiếp cận khác nhau, tác giả thể quan điểm riêng đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật dẫn địa lý Qua trình tìm hiểu khảo sát, tác giả nhận thấy số lượng cơng trình nghiên cứu cách toàn diện vấn đề bảo hộ dẫn địa lý cịn hạn chế Bên cạnh đó, trải qua khoảng thời gian, việc áp dụng quy định pháp luật bảo hộ dẫn địa lý có nhiều thay đổi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung vào năm 2009 2019 nhằm phù hợp với tình hình thực Việt Nam Thơng qua việc nghiên cứu cơng trình, tác giả có nhìn tổng thể vấn đề, từ có định hướng cho cơng trình cách phù hợp CDĐL Với nhiều cách hiểu khác vấn đề dẫn đến không thống trình thực thi pháp luật Theo quan điểm tác giả, pháp luật SHTT cần bổ sung thêm nội dung hướng dẫn điều kiện bảo hộ CDĐL Cụ thể: “Nguồn gốc sản phẩm mang CDĐL đáp ứng quy trình sản xuất sản phẩm diễn khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng với CDĐL” Bởi lẽ, thông qua dấu hiệu CDĐL, người tiêu dùng biết sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể Và khu vực địa lý lại có đặc điểm, điều kiện riêng biệt góp phần tạo nên đặc tính, chất lượng sản phẩm Những đặc điểm, điều kiện yếu tố địa lý ảnh hưởng từ giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu sản xuất mà tác động xuyên suốt đến q trình chế biến, đóng gói tạo sản phẩm Khi cơng đoạn quy trình thực nơi khác điều kiện địa lý có thay đổi định Dù hay nhiều, trải qua khoảng thời gian đủ dài, thay đổi điều kiện địa lý dẫn đến thay đổi đặc tính, chất lượng sản phẩm mà địa danh có Đề xuất có phần cứng nhắc, nhiên, theo quan điểm tác giả, phần khó khăn việc đáp ứng yêu cầu để CDĐL bảo hộ Trên thực tế, quy định pháp luật quốc gia vấn đề bảo hộ CDĐL cịn nhiều khó khăn thử thách Do đó, đề xuất mà tác giả đưa nhằm khẳng định cách rõ ràng nguồn gốc sản phẩm mang CDĐL Quy định bổ sung khoản Điều 79 Luật SHTT điều kiện chung CDĐL bảo hộ Nội dung cụ thể sau: “Điều 79 Điều kiện chung dẫn địa lý bảo hộ Chỉ dẫn địa lý bảo hộ đáp ứng điều kiện sau đây: Sản phẩm mang dẫn địa lý có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng với dẫn địa lý Nguồn gốc sản phẩm mang dẫn địa lý đáp ứng quy trình sản xuất sản phẩm diễn khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng với dẫn địa lý đó.” Điều kiện thứ hai danh tiếng, chất lượng đặc tính sản phẩm mang dẫn địa lý Đó là, “Sản phẩm mang CDĐL có danh tiếng, chất lượng đặc tính chủ yếu điều kiện địa lý khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng với CDĐL định” Pháp luật dừng lại việc 48 quy định cách xác định danh tiếng, chất lượng, đặc tính sản phẩm điều kiện địa lý liên quan đến CDĐL Đối với điều kiện bảo hộ này, pháp luật chưa có hướng dẫn cụ thể cách xác định mối liên hệ sản phẩm mang CDĐL điều kiện địa lý tương ứng Theo quan điểm tác giả, pháp luật SHTT cần bổ sung thêm điều khoản mối liên hệ sản phẩm mang CDĐL điều kiện địa lý tương ứng với CDĐL Đồng thời, điều khoản bổ sung phải giải vấn đề sản phẩm mang CDĐL đáp ứng đồng thời ba hay cần hai ba yếu tố danh tiếng, chất lượng đặc tính chủ yếu Đề xuất bổ sung nội dung mối liên hệ nêu cần thiết, mặt khẳng định lại nguồn gốc sản phẩm mang CDĐL, mặt khác thể gắn kết chặt chẽ sản phẩm yếu tố danh tiếng, chất lượng, đặc tính sản phẩm với khu vực địa lý tương ứng Trong trường hợp không tồn mối liên hệ nêu CDĐL cịn tên gọi thơng tin đơn khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ nước tương ứng – nơi sản phẩm sản xuất Trường hợp không đáp ứng điều kiện để CDĐL bảo hộ theo quy định pháp luật Thứ hai, chủ thể có quyền đăng ký dẫn địa lý Theo quy định pháp luật Việt Nam hành, quyền đăng ký CDĐL thuộc Nhà nước Tuy nhiên, Nhà nước không chủ thể trực tiếp đăng ký mà cho phép tổ chức, cá nhân đại diện tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang CDĐL quan quản lý hành địa phương nơi có CDĐL thực việc đăng ký Theo quan điểm tác giả, từ kinh nghiệm pháp luật châu Âu pháp luật Nhật Bản (đã trình bày mục 3.1 3.2), Luật SHTT cần sửa đổi quy định quyền đăng ký dẫn địa lý Cụ thể: “Tổ chức tập thể đại diện cho người sản xuất sản phẩm mang dẫn địa lý có quyền đăng ký dẫn địa lý Trong trường hợp tổ chức tập thể đại diện cho người sản xuất sản phẩm mang dẫn địa lý khơng thể đăng ký quan quản lý hành địa phương nơi có dẫn địa lý có quyền đăng ký Người thực quyền đăng ký dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu dẫn địa lý đó.” So với quy định pháp luật hành, đề xuất giảm tối đa số lượng chủ thể có quyền đăng ký Theo đó, tổ chức tập thể đại diện cho cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm chủ thể quyền nộp đơn đăng ký CDĐL Theo kinh nghiệm pháp luật châu Âu, tổ chức tập thể với tên gọi Hiệp hội, Hội, Liên hiệp, Liên ngành… tổ chức, cá nhân sản xuất tự nguyện thành 49 lập, hoạt động theo quy định pháp luật Khi thành lập theo nguyện vọng đa số lợi ích chung cao tập thể người sản xuất đảm bảo Đề xuất mặt nâng cao vai trò, vị tổ chức tập thể, mặt khác góp phần gia tăng khả bảo hộ CDĐL Bởi lẽ, để CDĐL bảo hộ phải đáp ứng điều kiện định, đồng thời đơn đăng ký CDĐL phải cung cấp tài liệu, thơng tin liên quan đến tính chất, chất lượng đặc thù yếu tố điều kiện địa lý Mà tổ chức tập thể chủ thể tham gia cách trực tiếp gián tiếp vào q trình sản xuất sản phẩm mang CDĐL Do đó, hết, chủ thể có khả nhận biết mức độ CDĐL bảo hộ, nắm thơng tin cần thiết để hồn thành hồ sơ đăng ký CDĐL Rõ ràng, với tâm “người cuộc”, việc đăng ký CDĐL chủ thể thực cách thuận lợi nhanh chóng Trong trường hợp quy định chủ thể có quyền đăng ký cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm mang CDĐL theo pháp luật hành dẫn đến tình trạng đơn đăng ký CDĐL nộp nhiều lần nhiều cá nhân, tổ chức khác Trên thực tế, số lượng cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm nhiều, tổ chức đại diện thay mặt quy trình nộp đơn xử lý đơn đăng ký CDĐL nhiều thời gian cơng sức Ngồi ra, đề xuất tác giả, quan quản lý hành địa phương nơi có CDĐL chủ thể quyền đăng ký Tuy nhiên, trường hợp, tổ chức tập thể khơng thể thực quyền đăng ký quan quản lý hành địa phương chủ thể đăng ký CDĐL Sở dĩ, tác giả đưa đề xuất số lượng tổ chức tập thể thành lập chưa nhiều Đồng thời, số địa phương thành lập tổ chức tập thể, nhiên lực trình độ để thực quyền đăng ký CDĐL hạn chế Do đó, trường hợp địa phương chưa có đủ thời gian, điều kiện thành lập tổ chức tập thể đại diện cho nhà sản xuất sản phẩm mang CDĐL tổ chức tập thể thành lập gặp phải nhiều khó khăn trình thực quyền đăng ký CDĐL quan quản lý hành địa phương chủ thể đứng đăng ký CDĐL Lúc này, tổ chức tập thể có vai trị phối hợp, giúp đỡ quan quản lý hành địa phương việc thu thập thơng tin, tài liệu liên quan để hồn thành hồ sơ đăng ký CDĐL Nội dung đề xuất thay đổi chủ thể có quyền đăng ký CDĐL đề cập khoản 31 Điều Dự thảo 2.0 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu 50 trí tuệ ngày 17/11/2020120 (“Dự thảo”) Cụ thể, Dự thảo đề xuất sửa đổi Điều 88 Luật SHTT sau: “Tổ chức đại diện cho người sản xuất sản phẩm mang dẫn địa lý quan quản lý hành địa phương nơi có dẫn địa lý có quyền đăng ký dẫn địa lý Người thực quyền đăng ký dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu dẫn địa lý đó” Nhìn chung, Dự thảo đề xuất sửa đổi theo hướng chủ thể có quyền đăng ký CDĐL quy định cụ thể tổ chức đại diện quan quản lý hành địa phương nơi có CDĐL tương ứng Tác giả đồng ý phần đề xuất Dự thảo Bởi lẽ, việc quy định hai nhóm chủ thể giới hạn phạm vi chủ thể có quyền đăng ký CDĐL Tuy nhiên, quy định vơ tình đặt vấn đề thực thi thực tế, trường hợp tổ chức đại diện, trường hợp quan quản lý hành địa phương nơi có CDĐL quyền đăng ký Ngồi ra, quy định dẫn đến tình trạng tổ chức đại diện “nhường lại” quyền đăng ký cho quan quản lý hành địa phương, họ chủ thể hiểu khả bảo hộ nắm rõ thơng tin cần thiết để hồn thành hồ sơ đăng ký CDĐL Từ phân tích đây, tác giả đề xuất sửa đổi quy định chủ thể có quyền đăng ký CDĐL Điều 88 Luật SHTT Cụ thể sau: “Điều 88 Quyền đăng ký dẫn địa lý Tổ chức tập thể đại diện cho người sản xuất sản phẩm mang dẫn địa lý có quyền đăng ký dẫn địa lý Trong trường hợp tổ chức tập thể đại diện cho người sản xuất sản phẩm mang dẫn địa lý khơng thể đăng ký quan quản lý hành địa phương nơi có dẫn địa lý có quyền đăng ký Người thực quyền đăng ký dẫn địa lý không trở thành chủ sở hữu dẫn địa lý đó.” Thứ ba, vấn đề quản lý CDĐL Trước bất cập trình bày mục 2.3, tác giả cho pháp luật Việt Nam cần tiếp thu kinh nghiệm từ pháp luật châu Âu việc xây dựng mô hình quản lý CDĐL Luật SHTT cần bổ sung thêm quy định mơ hình quản lý CDĐL, thơng qua đó, quy Theo báo cáo Cục SHTT, ngày 10/6/2020, Quốc hội khóa XIV thơng qua Nghị số 106/2020/QH14 Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 Theo đó, Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu trí tuệ trình Quốc hội cho ý kiến vào kỳ họp thứ Quốc hội khóa XV (tháng 10/2021) Đến nay, Dự thảo tờ trình Chính phủ dự án Luật Dự thảo số Dự án Luật đăng tải Cổng thông tin điện tử Chính phủ Bộ Khoa học Công nghệ để lấy ý kiến rộng rãi 120 51 định cách cụ thể vị thế, vai trò, trách nhiệm chủ thể quản lý Theo quan điểm tác giả, mơ hình quản lý CDĐL nên quy định thành ba cấp độ: tự quản lý, quản lý nội quản lý ngoại vi Ba cấp độ quản lý thực chủ thể sau: cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm; tổ chức tập thể đại diện cho người sản xuất sản phẩm; quan quản lý nhà nước có thẩm quyền Tác giả cho đề xuất khơng có mâu thuẫn hay nhằm bãi bỏ quy định chủ thể quản lý CDĐL Luật SHTT hành Theo quy định khoản Điều 121 Luật SHTT khoản Điều 19 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP chủ thể có quyền quản lý CDĐL UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có vùng địa lý tương ứng với CDĐL quan UBND cấp tỉnh xác định trao quyền Cơ quan Sở Khoa học Cơng nghệ Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn UBND cấp huyện vùng lãnh thổ tương ứng với CDĐL huyện Đề xuất mà tác giả đưa bổ sung mơ hình quản lý CDĐL Bởi lẽ, pháp luật dừng lại quy định chủ thể có quyền quản lý CDĐL mà chưa có hướng dẫn nội dung quản lý thực tế Chính dẫn đến khơng thống q trình quản lý CDĐL địa phương Ở mơ hình này, chủ thể có quyền đồng thời chủ thể chịu trách nhiệm quản lý CDĐL quan nhà nước mà cụ thể UBND cấp tỉnh – quan hành nhà nước địa phương Mặc dù rút kinh nghiệm từ pháp luật châu Âu, nhiên cần tiếp thu cách có hiệu dựa thực trạng bảo hộ CDĐL Việt Nam Theo đó, tác giả đề xuất xây dựng mơ hình kết hợp hai hệ thống pháp luật, vừa trọng đến vai trò tổ chức tập thể đại diện người sản xuất theo pháp luật châu Âu, vừa khẳng định vai trò chủ đạo Nhà nước theo pháp luật Việt Nam Sở dĩ, hoạt động quản lý CDĐL nhằm hướng đến mục tiêu như: đảm bảo quyền sử dụng CDĐL hợp pháp cho tổ chức, cá nhân sản xuất sản phẩm mang CDĐL; hạn chế, ngăn chặn xử lý hành vi sử dụng trái phép CDĐL; đảm bảo chất lượng, nguồn gốc sản phẩm mang CDĐL… Trên sở đó, tác giả đề xuất quan quản lý nhà nước đảm nhận vai trò như: quản lý từ bên ngồi việc sử dụng CDĐL, kiểm sốt việc tuân thủ điều kiện sử dụng CDĐL; kiểm soát chất lượng, số lượng sản phẩm mang CDĐL; kiểm tra, phát đề nghị quan có thẩm quyền xử lý hành vi xâm phạm… Trong đó, tổ chức tập thể đóng vai trị chủ thể quản lý nội vi thực hoạt động nội mà quan quản lý nhà 52 nước khó thực Chẳng hạn quản lý, theo dõi tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang CDĐL thành viên; hướng dẫn, quản lý việc tuân thủ quy trình canh tác, thu hoạch, chế biến, bảo quản chất lượng sản phẩm mang CDĐL; xử lý vi phạm thành viên thuộc tổ chức tập thể; đồng thời chủ thể trung gian, đóng vai trị liên kết quan quản lý nhà nước thành viên tổ chức… Cuối chế tự quản lý thực cá nhân, tổ chức trình sản xuất sản phẩm mang CDĐL Hướng đề xuất nhằm quy định cách rõ ràng hoạt động quản lý CDĐL sau bảo hộ Một mặt xác định chủ thể chịu trách nhiệm quản lý CDĐL quan nhà nước, cụ thể UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có vùng địa lý tương ứng quan UBND cấp tỉnh xác định trao quyền Mặt khác, đề xuất nhằm hướng đến thống việc xây dựng mơ hình quản lý CDĐL địa phương Đấy mơ hình có kết hợp đồng thời quan quản lý nhà nước, tổ chức tập thể đại diện cá nhân, tổ chức sản xuất sản phẩm mang CDĐL Sự kết hợp chủ thể vừa góp phần nâng cao vai trò, vị chủ động tổ chức tập thể nhà sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang CDĐL Đồng thời, khẳng định vai trò chủ đạo Nhà nước, đảm bảo tối đa tính khách quan cơng cho đối tượng chịu quản lý Ngoài ra, đề xuất xây dựng mơ hình quản lý cịn nhằm hướng đến tách bạch hoạt động quản lý, giúp chủ thể nhận biết đâu hoạt động quản lý nội vi, đâu hoạt động quản lý ngoại vi Thơng qua đó, hạn chế tình trạng chồng chéo nhiệm vụ, quyền hạn hay mâu thuẫn, xung đột quan điểm chủ thể hoạt động quản lý CDĐL Bên cạnh đề xuất bổ sung quy định mơ hình quản lý, tác giả cho cần ban hành mẫu Quy chế chung thống nhất, quy định nội dung liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng CDĐL Như trình bày mục 2.3, thực tế khơng có thống địa phương việc ban hành văn quản lý Mẫu Quy chế chung thống ban hành tiêu chuẩn để chủ thể quản lý áp dụng cho địa phương Đồng thời, hạn chế tình trạng thiếu thống việc ban hành văn quản lý địa phương Ngoài ra, trước bất cập cịn tồn chi phí quản lý, theo quan điểm tác giả, Quy chế cần bổ sung điều khoản quy định cách cụ thể nguồn kinh phí quản lý CDĐL Quy định góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho chủ thể trình quản lý Bởi lẽ, nguồn kinh phí quy định cụ thể, thay rơi vào bị 53 động có chi phí phát sinh chủ thể quản lý có chủ động, dựa vào nguồn kinh phí theo quy định thực cách có hiệu hoạt động quản lý CDĐL Điều khoản bổ sung quy định chi phí quản lý góp phần làm cho hoạt động quản lý trở nên minh bạch, rõ ràng KẾT LUẬN CHƯƠNG Nhằm khắc phục hạn chế tồn đọng trình bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam, Chương 3, sở nghiên cứu hệ thống pháp luật Liên minh châu Âu pháp luật Nhật Bản, tác giả đưa số gợi mở kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam Những đề xuất mà tác giả đưa tập trung chủ yếu vào ba nhóm vấn đề: Một là, điều kiện bảo hộ dẫn địa lý Hai là, chủ thể có quyền đăng ký dẫn địa lý Ba là, vấn đề quản lý dẫn địa lý Những thay đổi, bổ sung quy định pháp luật cần thực nhằm đảm bảo cho trình bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam diễn cách có hiệu 54 KẾT LUẬN Bảo hộ dẫn địa lý nói riêng bảo hộ quyền sở hữu cơng nghiệp nói chung đã, hướng có hiệu việc bảo vệ tên tuổi, khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị hàng hóa nước tạo hội thúc đẩy phát triển hàng hóa thị trường nước ngồi Khơng thế, bảo hộ dẫn địa lý cịn có ý nghĩa việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp chủ thể quyền, đảm bảo quyền lợi đáng cho người tiêu dùng công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội nước nhà Trên sở mục đích nghiên cứu đặt cho đề tài, khóa luận thu nhận số kết cụ thể sau: Một là, khóa luận đưa cách có hệ thống vấn đề mang tính lý luận bảo hộ dẫn địa lý Hai là, khóa luận nghiên cứu, phân tích quy định pháp luật Việt Nam nêu thực trạng vấn đề bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam Ba là, khóa luận trình bày cách khái quát quy định hệ thống pháp luật châu Âu Nhật Bản vấn đề, đồng thời đưa nhận xét, đánh giá nhằm rút học kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam Trên sở lý luận, pháp luật thực tiễn nghiên cứu, khóa luận đề xuất số kiến nghị góp phần hồn thiện quy định pháp luật bảo hộ dẫn địa lý Nhìn chung, hệ thống pháp luật Việt Nam quy định tương đối đầy đủ phù hợp với điều ước quốc tế mà Việt Nam thành viên vấn đề liên quan đến bảo hộ dẫn địa lý Tuy nhiên, sở tìm hiểu kết thu từ trình nghiên cứu, tác giả nhận thấy vấn đề bảo hộ dẫn địa lý tồn số hạn chế, bất cập Trước hết bất cập tồn số quy định pháp luật, kể đến điều kiện bảo hộ dẫn địa lý; chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký dẫn địa lý vấn đề quản lý dẫn địa lý sau bảo hộ Chính thiếu vắng hệ thống pháp luật dẫn đến thiếu thống việc thực thi pháp luật địa phương, đặc biệt vấn đề quản lý dẫn địa lý bảo hộ Trước bất cập nêu trên, tác giả đưa số kiến nghị nhằm hoàn thiện cho hoạt động bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam Tác giả hi vọng khóa luận tài liệu có giá trị trình nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật liên quan đến vấn đề bảo hộ dẫn địa lý Tuy nhiên, trình độ điều kiện nghiên cứu cịn hạn chế, tác giả chưa có nhiều 55 kinh nghiệm thực tế dẫn đến nội dung khóa luận cịn nhiều thiếu sót Tác giả mong nhận ý kiến đóng góp, trao đổi từ Q Thầy Cơ để tiếp tục hồn thiện cơng trình nghiên cứu 56 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Công ước Paris bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883 Thỏa ước Madrid chống dẫn sai lệch nhầm lẫn nguồn gốc ngày 14/4/1891 Thoả ước Lisbon bảo hộ tên gọi xuất xứ đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ ngày 30/10/1958 Hiệp định khía cạnh liên quan đến thương mại quyền sở hữu trí tuệ năm 1994 Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA) Bộ luật Dân (Luật số 44-L/CTN) ngày 28/10/1995 Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 50/2005/QH11) ngày 29/11/2005 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 36/2009/QH12) ngày 19/06/2009 Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ (Luật số 42/2019/QH14) ngày 14/06/2019 10 Nghị định số 54/2009/NĐ-CP Chính phủ ngày 03/10/2000 bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bí mật kinh doanh, dẫn địa lý, tên thương mại bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới sở hữu công nghiệp 11 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/09/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp 12 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN Bộ Khoa học Công nghệ ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Chính phủ ngày 22/9/2006 quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Sở hữu trí tuệ sở hữu công nghiệp B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo tiếng Việt 13 Phan Thị Hồng Ân (2017), Mối quan hệ nhãn hiệu dẫn địa lý pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam – Thực tiễn kiến nghị, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 14 Nguyễn Thị Minh Hạnh, Trịnh Thị Ngọc Anh Lê Thị Yến (2020), “Nâng cao vai trò chủ thể sản xuất, kinh doanh quản lý dẫn địa lý Việt Nam”, Tạp chí Pháp luật Kinh tế, số 11 (344) 15 Nguyễn Thị Hương (2015), Bảo hộ sở hữu trí tuệ dẫn địa lý – Kinh nghiệm số nước thực tiễn Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Đại học Quốc gia Hà Nội 16 Lê Nết (2006), Quyền sở hữu trí tuệ, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 17 Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Minh Bách Tùng (2020), “Bảo hộ dẫn địa lý: Yêu cầu phát triển nơng nghiệp bền vững”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 17 (417) 18 Nguyễn Thị Phương Thảo (2016), Xây dựng hệ thống kiểm soát độc lập để quản lý dẫn địa lý Việt Nam, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 19 Đặng Công Nhật Thuận (2018), Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp dẫn địa lý đáp ứng yêu cầu Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU (EVFTA), Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật, Đại học Huế 20 Nguyễn Thị Thu Thủy (2007), Xây dựng dẫn địa lý cho hàng nơng sản Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 21 Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới – WIPO (2005), Cẩm nang Sở hữu trí tuệ (bản tiếng Việt), Cục Sở hữu trí tuệ, Hà Nội 22 Nguyễn Thị Thu Trang (2016), Rà soát pháp luật Việt Nam với cam kết Hiệp định Thương mại tự Việt Nam – EU sở hữu trí tuệ, Nxb Công Thương 23 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (2019), Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ (Tái bản, có sửa chữa, bổ sung), Nguyễn Hồ Bích Hằng Nguyễn Xuân Quang (chủ biên), Nxb Hồng Đức 24 Trường Đại học Ngoại Thương (2012), Giáo trình Pháp luật Sở hữu trí tuệ, Hồ Thúy Ngọc (chủ biên), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội 25 Lê Việt Tuấn (2004), Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam bảo hộ dẫn địa lý điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận văn Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – Khoa Luật Đại học Luật, Đại học Lund 26 Vũ Thị Hải Yến (2016), “Bảo hộ nhãn hiệu dẫn địa lý theo quy định Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số (334) 27 Vũ Thị Hải Yến (2008), Bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án Tiến sĩ Luật học, Đại học Luật Hà Nội Tài liệu tham khảo tiếng Anh 28 Act on Protection of Names of Specific Agricultural, Forestry and Fishery Products and Foodstuffs 29 Annette Kur, Sam Cockst (2007), “Nothing but a GI thing: Geographical Indications under EU Law”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Vol 17 No 30 Christophe Charlier, Mai Anh Ngo (2007), “An analysis of the European Communities: Protection of Trademarks and Geographical Indications for Agricultural Products and Foodstuffs Dispute”, The Journal of World Intellectual Property, Vol 10 Issue – 31 Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and 32 33 34 35 foodstuffs Council Regulation (EC) No 510/2006 of 20 March 2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs Daniele Giovannucci, Tim Josling, William Kerr, Bernard O’Connor, May T Yeung (2009), Guide to Geographical indications – Linking products and their origins, International Trade Centre European Union Intellectual Property Office (EUIPO) (2019), Geographical Indications in the ASEAN region, ARISE Plus Intellectual Property Rights Jeongwook Suh, Alan MacPherson (2007), “The impact of geographical indication on the revitalisation of a regional economy: a case study of ‘Boseong’ green tea”, The Geographical Journal, Vol 39 No 36 Kae Sekine, Alessandro Bonanno, “Geographical Indication and Resistance in Global Agri-Food: The case of Miso in Japan”, Resistance to the Neoliberal Agri-Food Regime, Routledge, 2018 37 Lionel Bently, Brad Sherman (2009), Intellectual Property Law, Third edition, Oxford University Press 38 Malaysia Geographical Indications Act 2000 39 Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council of 21 November 2012 on quality schemes for agriculture products and foodstuffs 40 Silvia Galeazzi (2018), Geographical Indications: from tradition to business The case of Japan and the graudal loss of terroir’s fundamental, Final Thesis, Ca’Foscari University of venice 41 Thailand Geographical Indication Protection Act 2003 42 Ulrike Grote (2009), “Environmental Labeling, Protected Geographical Indications and the Interests of Developing Countries”, The Estey Centre Journal of International Law and Trade Policy, Vol 10 Issue Tài liệu từ internet 43 Bảo Anh, “Nâng chất cho đặc sản vùng miền nhờ dẫn địa lý”, http://hpa.hanoi.gov.vn/thuong-mai/tin-tuc/tin-trong-nuoc/nang-chat-cho-dacsan-vung-mien-nho-chi-dan-dia-ly-a10468, truy cập ngày 22/4/2021 44 “A0 343 – COGNAC”, https://www.wipo.int/cgilis/ifetch5?ENG+LISBON+17-00+21666784-KEY+256+0+343+FENG+1+7+1+25+SEP-0/HITNUM,NO,APP-ENG,COO+Cognac+, truy cập ngày 04/5/2021 45 “Bài học kinh nghiệm từ việc bảo hộ dẫn địa lý vải thiều Lục Ngạn Nhật Bản”, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/4429/bai-hoc-kinh-nghiem-tu-viec-baoho-chi-dan-dia-ly-cua-vai-thieu-luc-ngan-tai-nhat-ban.aspx, truy cập ngày 13/6/2021 46 “Bảo hộ dẫn địa lý “Ninh Thuận” cho sản phẩm nho”, https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/6225/bao-ho-chi-dan-dia-ly-ninh-thuancho-san-pham-nho.aspx, truy cập ngày 03/5/2021 47 “Bảo hộ dẫn địa lý nước ngoài: kinh nghiệm từ vải thiều Lục Ngạn”, http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/phat-trien-chi-dan-ia-ly//asset_publisher/SGA9PgvmYtWI/content/bao-ho-chi-dan-ia-ly-o-nuoc-ngoaikinh-nghiem-tu-qua-vai-thieu-luc-ngan, truy cập ngày 13/6/2021 48 “Cam kết sở hữu trí tuệ EVFTA: Doanh nghiệp cần chủ động chuẩn bị”, https://khoahocphattrien.vn/chinh-sach/evfta-dat-ra-tieu-chuan-moi-trongbao-ho-va-thuc-thi-quyen-shtt/20190829085840183p1c785.htm, truy cập ngày 04/5/2021 49 Hoàng Giang, “Vải thiều Lục Ngạn câu chuyện bảo hộ dẫn địa lý Nhật Bản”, http://baochinhphu.vn/Kinh-te/Vai-thieu-Luc-Ngan-va-cau-chuyen-baoho-chi-dan-dia-ly-tai-Nhat-Ban/427618.vgp, truy cập ngày 12/6/2021 50 Lê Thị Thu Hà, “Quản lý dẫn địa lý Việt Nam nhìn từ góc độ kinh nghiệm Cộng hoà Pháp”, https://baohothuonghieu.com/banquyen/tin-chi-tiet/quanly-chi-dan-dia-ly-o-viet-nam-nhin-tu-goc-do-kinh-nghiem-cua-cong-hoaphap/1399.html, truy cập ngày 19/5/2021 51 Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Thu Hiền, “Vải thiều Lục Ngạn: Để “tấm giấy thông hành” phát huy tác dụng”, https://bit.ly/3cFMPjP, truy cập ngày 13/6/2021 52 Thúy Hằng, Bích Liên, “Vải Thiều Việt Nam thức bảo hộ dẫn địa lý Nhật Bản”, https://dangcongsan.vn/khoa-giao/vai-thieu-viet-namchinh-thuc-duoc-bao-ho-chi-dan-dia-ly-tai-nhat-ban-577673.html, truy cập ngày 13/6/2021 53 “Hiệp định EVFTA – hội cho doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu”, http://www.noip.gov.vn/vi_VN/web/guest/tin-tuc-sukien/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/hiep-inh-evfta-co-hoi-chodoanh-nghiep-viet-nam, truy cập ngày 08/6/2021 54 “Information on Registered Gis”, https://www.maff.go.jp/e/policies/intel/gi_act/register.html, truy cập ngày 11/6/2021 55 “Kết nối kinh tế Việt Nam Nhật Bản”, https://vjst.vn/vn/tin-tuc/4554/ket-noikinh-te-viet-nam-va-nhat-ban.aspx, truy cập ngày 11/6/2021 56 Đỗ Minh Khương, “Lợi ích kép từ thương hiệu nước mắm Phú Quốc”, https://nld.com.vn/kinh-te/loi-kep-tu-thuong-hieu-nuoc-mam-phu-quoc20200826155042635.htm, truy cập ngày 24/4/2021 57 Lê Linh, “Luật Bảo hộ đặc sản địa phương”, https://thuvienphapluat.vn/tintuc/vn/thoi-su-phap-luat/thoi-su/-12865/luat-baoho-dac-san-dia-phuong, truy cập ngày 02/5/2021 58 “Lịch sử nước mắm Phú Quốc”, http://hoinuocmamphuquoc.org/pages/lich-sunuoc-mam-phu-quoc, truy cập ngày 02/5/2021 59 Vũ Long, “Điểm 39 sản phẩm Việt Nam bảo hộ dẫn địa lý châu Âu”, https://laodong.vn/kinh-te/diem-39-san-pham-viet-nam-duoc-bao-ho-chidan-dia-ly-tai-chau-au-818079.ldo, truy cập ngày 24/4/2021 60 Phòng Chỉ dẫn địa lý, “Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Phúc Trạch” cho sản phẩm bưởi quả”, http://www.noip.gov.vn/hoat-ong-so-huu-cong-nghiep-tai-ia-phuong//asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/bao-ho-chi-dan-ia-ly-phuc-trachcho-san-pham-buoi-qua, truy cập ngày 19/5/2021 61 Phòng Chỉ dẫn địa lý Nhãn hiệu quốc tế, “Bảo hộ dẫn địa lý “Kampot” cho sản phẩm hạt tiêu”, http://noip.gov.vn/phat-trien-chi-dan-ia-ly//asset_publisher/SGA9PgvmYtWI/content/bao-ho-chi-dan-ia-ly-kampot-chosan-pham-hat-ti-1, truy cập ngày 09/5/2021 62 Lưu Đức Thanh, “Xây dựng, quản lý phát triển dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận nhãn hiệu tập thể”, http://ipvietnam.gov.vn/tin-tuc-su-kien//asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/thuc-trang-trong-xay-dung-quan-lyva-phat-trien-chi-dan-ia-ly-nhan-hieu-chung-nhan-va-nhan-hieu-tap-the, truy cập ngày 31/5/2021 63 Ngọc Thảo, “Chất lượng – yếu tố định sản lượng xuất nông sản”, https://www.qdnd.vn/kinh-te/cac-van-de/chat-luong-yeu-to-quyet-dinh-sanluong-xuat-khau-nong-san-513197, truy cập ngày 23/4/2021 64 Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý Nhãn hiệu quốc tế, “Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” cho sản phẩm nhung hươu”, http://www.noip.gov.vn/phattrien-chi-dan-ia-ly/-/asset_publisher/SGA9PgvmYtWI/content/bao-ho-chidan-ia-ly-huong-son-cho-san-pham-nhung-huou?inheritRedirect=false, truy cập ngày 19/5/2021 65 Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý Nhãn hiệu quốc tế, “Dự án “Hỗ trợ đăng ký bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam Nhật Bản” – Thúc đẩy tiềm hợp tác Việt Nhật thông qua sứ giả văn hóa đặc biệt”, https://bit.ly/3vcqFfC, truy cập ngày 12/6/2021 66 Hà Vy, “Chưa mặn mà với bảo hộ dẫn địa lý”, https://vnexpress.net/chuaman-ma-voi-bao-ho-chi-dan-dia-ly-2684342.html, truy cập ngày 03/6/2021 ... VỀ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ .7 1.1 Khái niệm dẫn địa lý bảo hộ dẫn địa lý 1.1.1 Khái niệm dẫn địa lý 1.1.2 Khái niệm bảo hộ dẫn địa lý 11 1.2 Ý nghĩa việc bảo hộ dẫn địa lý. .. đề bảo hộ dẫn địa lý góc độ lý luận thực tiễn, từ đưa kiến nghị nhằm nâng cao hiệu bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam Vì vậy, tác giả định chọn đề tài ? ?Bảo hộ dẫn địa lý Việt Nam học kinh nghiệm nước. .. nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam bảo hộ dẫn địa lý CHƯƠNG 1: KHÁI LUẬN CHUNG VỀ BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ 1.1 Khái niệm dẫn địa lý bảo hộ dẫn địa lý 1.1.1 Khái niệm dẫn địa lý Theo quy định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại việt nam và bài học kinh nghiệm của nước ngoài cho việt nam ,