0

Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã hoàng nông, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

85 1 0
  • Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã hoàng nông, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 14:58

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NÔNG HỒI THƯƠNG Tên đề tài: THỰC HIỆN CƠNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI XÃ HỒNG NƠNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 – 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM NƠNG HỒI THƯƠNG Tên đề tài: THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TẠI XÃ HỒNG NƠNG, HUYỆN ĐẠI TỪ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý đất đai Lớp : K46 – QLĐĐ - N02 Khoa : Quản lý Tài nguyên Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Vũ Thị Thanh Thủy Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập khâu quan trọng sinh viên trình thực tập Đây thời gian giúp cho sinh viên củng cố kiến thức học nhà trường, ứng dụng kiến thức vào thực tế Đồng thời nâng cao trình độ chuyên mơn, tích lũy thêm kinh nghiệm thực tế, tạo hành lang vững cho sinh viên trường làm tốt công việc giao Được trí Ban giám hiệu nhà trường, thầy giáo khoa Quản lý Tài Nguyên trường Đại học Nông lâm Thái Ngun, sau hồn thành khóa học trường em tiến hành thực tập tốt nghiệp xã Hồng Nơng, huyện Đại Từ, Tỉnh Thái Ngun với đề tài: “Thực công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất xã Hồng Nơng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Ngun” Khóa luận hồn thành nhờ quan tâm giúp đỡ đơn vị, quan nhà trường Em xin chân thành cảm ơn ban giám hiệu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, nơi đào tạo, giảng dạy, giúp đỡ em suốt trình học tập, nghiên cứu nhà trường Em vô cảm ơn cô giáo TS Vũ Thị Thanh Thủy giảng viên khoa Quản lý Tài nguyên, người trực tiếp hướng dẫn, bảo giúp đỡ em tận tình suốt thời gian nghiên cứu đề tài Em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Quản lý Tài Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ, đồng thời em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô cán đơn vị tư vấn công ty cổ phần TN&MT Phương Bắc nhiệt tình bảo, tạo điều kiện giúp cho em làm quen với thực tế cung cấp số liệu, tài liệu giúp em hoàn thành tốt đợt thực tập, em xin chân thành cảm ơn cô chú, anh chị công tác UBND xã Hồng Nơng nhiệt tình giúp đỡ em trình nghiên cứu đề tài ii Em xin bày tỏ lòng cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp người thân động viên, cộng tác giúp đỡ em thực đề tài Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức kinh nghiệm thân cịn hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận góp ý thầy giáo, giáo tất bạn sinh viên để khóa luận tốt nghiệp hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Nơng Hồi Thương iii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Hồng Nơng năm 2016 34 Bảng 4.2 Bảng tổng hợp số liệu hộ gia đình, cá nhân tham gia kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hoàng Nông 41 Bảng 4.3 Bảng tổng hợp số hộ gia đình cá nhân đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 44 Bảng 4.4 Bảng tổng hợp số hộ gia đình cá nhân khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 46 Bảng 4.5 Một số ví dụ trường hợp khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 48 Bảng 4.6 Tổng hợp kết cấp GCNQSDĐ bốn xóm thuộc xã Hồng Nơng 49 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 Hình 4.1 Biểu đồ cấu trạng sử dụng đất xã Hồng Nơng năm 2016 35 Hình 4.2 Biểu đồ cấu diện tích đất kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu theo xóm xã Hồng Nơng 40 Hình 4.3 Biểu đồ cấu loại đất kê khai cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 43 Hình 4.4 Biểu đồ cấu loại đất đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ lân đầu xã Hồng Nơng 45 Hình 4.5 Cơ cấu loại đất khơng đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ xã Hồng Nơng 47 Hình 4.6 Biểu đồ cấu kết cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng .50 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu, từ viết tắt Nghĩa đầy đủ BTNMT Bộ Tài nguyên môi trường GCN Giấy chứng nhận GCNQSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất NĐ-CP Nghị định phủ PTNMT Phịng Tài ngun môi trường SDĐ Sử dụng đất UBND Uỷ ban nhân dân VPĐK QSDĐ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất vi MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu thực 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở pháp lý công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.1 Đăng kí đất đai 2.1.2 Quyền sử dụng đất 2.1.3 Quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.1.5 Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2 Căn pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất vii 2.3 Cơ sở thực tiễn 2.3.1 Tình hình cấp giấy chứng nhận số nước giới 2.3.2 Tình hình cấp giấy chứng nhận Việt Nam 10 2.4 Những quy định chung giấy chứng nhận 12 2.4.1 Khái niệm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 12 2.4.2 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 12 2.4.3 Nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 13 2.4.4 Những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 14 2.4.5 Các trường hợp không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 17 2.4.6 Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 18 2.4.7 Mẫu GCN 20 Hình 2.1 Mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 21 2.5 Một số nghiên cứu công tác cấp giấy CNQSDĐ 21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 26 3.1.1 Đối tượng 26 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 26 3.2 Thời gian nghiên cứu 26 3.3 Nội dung nghiên cứu 26 viii 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hồng Nơng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Ngun 26 3.3.2 Tình hình sử dụng đất đai xã Hồng Nơng 26 3.3.3 Thực cơng tác cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 26 3.3.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSD đất xã Hồng Nơng 26 3.3.5 Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác cấp GCNQSD đất xã Hồng Nơng.26 3.4 Phương pháp nghiên cứu 27 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 27 3.4.3 Phương pháp so sánh 27 3.4.4 Phương pháp phân tích, đánh giá 27 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Khái quát điều kiên tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Hồng Nơng 28 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 4.2 Tình hình sử dụng đất đai xã Hồng Nơng 34 4.3 Thực công tác cấp GCNQSDĐ xã Hồng Nơng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Ngun 36 4.3.2 Kết trình thực cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 40 4.4 Những thuận lợi, khó khăn cơng tác cấp GCNQSDĐ lần đầu xã Hồng Nơng 51 4.4.1 Những thuận lợi 51 4.4.2 Những khó khăn 52 4.5 Giải pháp nâng cao hiệu cơng tác cấp GCNQSDĐ xã Hồng Nơng 53 4.5.1 Giải pháp chung 53 10 51 Nông Văn Sinh 14 226 760,0 CLN 52 Nông Văn Sinh 38 113 111,4 LUC 53 Nông Văn Sinh 39 318 193,1 LUC 54 Nông Văn Sinh 39 316 138,9 LUC 55 Nông Văn Sinh 39 348 383,7 LUC 56 Phan Văn Báo 14 56 2.973,1 CLN 57 Phan Văn Báo 13 313 1.417,9 CLN 58 Phan Văn Báo 14 58 1.283,2 NTS 59 Phan Văn Báo 39 57 254,0 LUC 60 Phan Văn Báo 39 58 279,5 LUC 61 Phan Văn Báo 39 56 465,5 LUC 62 Nguyễn Thanh Bình 14 241 232,0 CLN 63 Nguyễn Thanh Bình 14 268 109,9 CLN 64 Nguyễn Thanh Bình 40 129 100,5 CLN 65 Nguyễn Thanh Bình 40 132 517,7 NTS 66 Nguyễn Thanh Bình 14 199 1.398,8 CLN 67 Nguyễn Thanh Bình 14 212 667,7 LUC 68 Trần Văn Chung 14 21 1.180,1 CLN 69 Trần Văn Chung 14 61 2.276,3 CLN 70 Trần Văn Chung 14 63 949,8 CLN 71 Trần Văn Chung 14 267 94,5 CLN 72 Trần Văn Chung 14 423 1.034,0 CLN 73 Trần Văn Chung 14 442 2.356,2 CLN 74 Phạm Văn Ngang 13 211 576,6 CLN 75 Phạm Văn Ngang 38 33 252,3 CLN 76 Phạm Văn Ngang 38 42 238,2 CLN 77 Phạm Văn Ngang 38 53 192,9 CLN 78 Phạm Văn Ngang 38 118 133.,4 CLN 11 12 13 14 15 79 Phạm Văn Ngang 38 115 306,0 CLN 80 Phạm Văn Ngang 38 116 200,8 CLN 81 Phạm Văn Ngang 38 93 347,4 CLN 82 Nguyễn Huyền Tơ 14 198 3.179,5 CLN 83 Nguyễn Huyền Tơ 14 418 520,8 CLN 84 Nguyễn Huyền Tơ 14 405 611,3 CLN 85 Nguyễn Huyền Tơ 39 164 356,0 LUC 86 Nguyễn Huyền Tơ 39 216 208,4 LUC 87 Nguyễn Huyền Tơ 39 221 82,7 LUC 88 Nguyễn Huyền Tơ 39 212 56,6 LUC 89 Nguyễn Huyền Tơ 40 93 162,7 LUC 90 Phan Văn Đại 13 237 970,2 CLN 91 Phan Văn Đại 13 350 732,0 CLN 92 Phan Văn Đại 13 379 697,9 NTS 93 Phan Văn Đại 13 403 144,2 LUC 94 Phan Văn Đại 13 425 213,9 LUC 95 Phan Văn Đại 38 106 362,5 CLN 96 Phan Văn Đại 39 13 564,2 CLN 97 Phan Văn Đại 791 353,5 CLN 98 Phan A Thiện 39 341 113,8 LUC 99 Phan A Thiện 39 249 321,9 LUC 100 Phan A Thiện 14 227 282,8 CLN 101 Phan A Thiện 14 346 1.748,9 CLN 102 Phan Văn Dầu 13 231 3.705,8 CLN 103 Phan Văn Dầu 39 241 233,9 NTS 104 Phan Văn Dầu 39 240 1.069,9 NTS 105 Phan Văn Tiến 39 244 908,1 CLN 106 Phan Văn Tiến 13 328 1.921,4 CLN 16 17 18 19 20 21 107 Phan Văn Tiến 13 314 943,7 CLN 108 Nguyễn Văn Hựu 39 266 188,6 CLN 109 Nguyễn Văn Hựu 14 414 1.589,9 CLN 110 Nguyễn Văn Hựu 14 440 588,2 CLN 111 Phạm Văn Hòa 13 354 1.197,5 CLN 112 Phạm Văn Hòa 38 476,7 NTS 113 Phạm Văn Hòa 13 373 783,7 CLN 114 Phạm Văn Hòa 38 40 99,1 CLN 115 Phạm Văn Hòa 38 52 59,2 CLN 116 Nguyễn Văn Thức 14 315 1.942,4 CLN 117 Nguyễn Văn Thức 14 404 179,0 CLN 118 Nguyễn Văn Thức 14 105 158,3 BHK 119 Nguyễn Việt Sơn 14 338 473,5 CLN 120 Nguyễn Việt Sơn 14 187 575,1 CLN 121 Nguyễn Việt Sơn 14 215 844,2 CLN 122 Nguyễn Việt Sơn 39 308 394,4 NTS 123 Phan Văn Minh 13 380 751,6 CLN 124 Phan Văn Minh 14 188 727,2 CLN 125 Phan Văn Minh 13 296 959,4 CLN 126 Phan Văn Minh 39 310 325,4 NTS 127 Phan Văn Dính 795 90,1 CLN 128 Phan Văn Dính 39 23 470,6 CLN 129 Phan Văn Dính 13 262 183,3 CLN 130 Phan Văn Dính 13 315 1.491,3 CLN 131 Phan Văn Dính 13 370 385,6 CLN 132 Phan Văn Dính 13 349 302,6 CLN 133 Phan Văn Dính 13 261 335,2 CLN 134 Phan Văn Dính 39 97 392,5 LUC 135 Phan Văn Dính 39 106 378,2 LUC 136 Phan Văn Dính 39 250 239,4 LUC 137 Phan Văn Dính 39 246 205,7 LUC 138 Phan Văn Dính 39 280 98,4 LUC 139 Phan Văn Dính 39 94 60,2 LUC 140 Phan Văn Dính 39 95 82,3 LUC 141 Phan Văn Dính 39 60 196,4 LUC 142 Phan Văn Dính 39 61 294,8 LUC 143 Phan Văn Dính 39 62 161,8 LUC 144 Phan Văn Dính 39 276 172,2 LUC 145 Phan Văn Dính 39 245 265,3 CLN 146 Phan Văn Dính 39 142 393,3 CLN 147 Phan Văn Dính 39 50 466,3 CLN 148 Phan Văn Dính 14 57 664,3 NTS Tổng 21 hộ, 21 hồ sơ, 148 đất 107.598,8 Danh sách kết cấp GCNQSD đất xóm Cánh Vàng SỐ STT HỌ VÀ TÊN CHỦ NĂM TỜ SỬ DỤNG SINH BĐ MỚI SỐ THỬA MỚI DIỆN TÍCH MỚI (m2) LOẠI ĐẤT MỚI Phạm Văn Dân 1966 27 200 77.7 LUC Phạm Văn Dẫn 1938 162 484.1 CLN Phạm Văn Dẫn 1938 328 218.9 LUC Phạm Văn Dẫn 1938 327 649.2 LUC Nguyễn Văn Ảnh 1970 119 337.0 CLN Nguyễn Văn Ảnh 1970 27 100 376.9 CLN Nguyễn Văn Ảnh 1970 27 101 177.4 CLN Nguyễn Văn Ảnh 1970 36 291 54.3 LUC Nguyễn Văn Ảnh 1970 36 325 234.3 LUC 10 Trần Văn Yết 1960 303 60.3 LUC 11 Trần Văn Yết 1960 299 946,8 CLN 12 Nguyễn Xuân Hạnh 1955 407 56.5 CLN 13 Nguyễn Văn Quyết 1970 148 1555.0 CLN 14 Nguyễn Văn Quyết 1970 27 206 202.7 LUC 15 Nguyễn Văn Quyết 1970 27 82 118.1 LUC 16 Nguyễn Văn Quyết 1970 27 37 49.6 LUC 17 Nguyễn Văn Quyết 1970 27 205 368.4 LUC 18 Lê Văn Nam 1978 36 29 310.7 CLN 19 Lê Văn Nam 1978 361 231.0 LUC 20 Lê Văn Nam 1978 35 11 84.4 CLN 21 Phạm Văn Dũng 1970 27 66 29.9 LUC 22 Phạm Văn Dũng 1970 27 190 75.4 LUC 23 Phạm Văn Duân 1968 35 14 356.4 CLN 24 Bùi Như Ảnh 1954 130 1890.8 CLN 25 Bùi Như Ảnh 1954 122 887.1 CLN 11 26 Lê Văn Sìu 1946 158 1087.9 CLN 12 27 Phạm Hồng Thái 1957 445 95.3 CLN 28 Nguyễn Văn Ánh 1967 118 318.3 CLN 29 Nguyễn Văn Ánh 1967 142 1303 CLN 30 Nguyễn Văn Ánh 1967 27 158 265.7 CLN 31 Nguyễn Văn Ánh 1967 27 201 471.8 CLN 32 Nguyễn Văn Ánh 1967 27 304 427 LUC 33 Nguyễn Văn Ánh 1967 36 296 210.1 LUC 34 Dương Văn Thịnh 1970 27 263 280.1 NTS 35 Dương Văn Thịnh 1970 182 638.9 CLN 36 Bùi Văn Đa 1963 27 224 70 LUC 37 Bùi Văn Đa 1963 465 281.7 LUC 38 Bùi Văn Đa 1963 474 48.8 LUC 39 Bùi Văn Đa 1963 472 365.7 LUC 40 Bùi Văn Đa 1963 390 145.9 LUC 41 Lê Đức Thọ 1984 36 103 253.9 CLN 42 Lê Đức Thọ 1984 36 130 121.0 LUC 43 Lê Đức Thọ 1984 36 149 395.6 LUC 10 13 14 15 16 Tổng 16 hộ, 16 hồ sơ, 43 đất 6.537,8 Danh sách kết cấp GCNQSD đất xóm Đầm Cầu SỐ STT HỌ VÀ TÊN CHỦ năm TỜ SỬ DỤNG sinh BD MỚI SỐ THỬA MỚI DIỆN TÍCH MỚI (m2) LOẠI ĐẤT MỚI Phạm Văn Khoa 1966 23 321,5 CLN Phạm Văn Khoa 1966 18 400,0 CLN Phạm Văn Khoa 1966 28 218 271,1 CLN Phạm Văn Khoa 1966 12 226 653,8 CLN Phạm Văn Khoa 1966 36 148 182,2 LUC Phạm Văn Khoa 1966 36 147 71,8 BHK Phạm Văn Khoa 1966 36 174 130,5 LUC Phạm Văn Khoa 1966 36 175 347,5 LUC Phạm Văn Khoa 1966 12 204 641,9 CLN 10 Phạm Văn Khoa 1966 12 685 202,1 CLN 11 Bùi Văn Năm 1958 76 452,5 CLN 12 Bùi Văn Năm 1958 12 399 296,2 CLN 13 Bùi Văn Năm 1958 24 111 202,1 NTS 14 Bùi Văn Năm 1958 24 19 85,8 LUC 15 Bùi Văn Năm 1958 24 20 30,6 LUC 16 Bùi Văn Năm 1958 24 29 276,1 LUC 17 Bùi Văn Năm 1958 24 30 126,9 LUC 18 Bùi Văn Năm 1958 24 31 87,0 LUC 19 Bùi Văn Năm 1958 24 51 213,5 LUC 20 Bùi Văn Năm 1958 24 55 72,6 LUC 21 Bùi Văn Năm 1958 36 166 119,0 LUC 22 Bùi Văn Năm 1958 36 167 89,5 LUC 23 Bùi Văn Năm 1958 36 168 120,6 LUC 24 Bùi Văn Năm 1958 36 200 136,5 LUC 25 Lê Văn Tý 1959 59 934,2 CLN 26 Lê Văn Tý 1959 27 189 106,1 LUC 27 Lê Văn Tý 1959 27 188 56,2 LUC 28 Lê Văn Tý 1959 27 194 69,1 LUC 29 Lê Văn Tý 1959 24 75 33,1 LUC 30 Lê Văn Tý 1959 24 76 22,6 LUC 31 Lê Văn Tý 1959 24 79 42,6 LUC 32 Lê Văn Tý 1959 24 80 46,3 LUC 33 Lê Văn Tý 1959 24 82 35,5 LUC 34 Lê Văn Tý 1959 24 98 55,6 LUC 35 Lê Văn Tý 1959 24 99 46,7 LUC 36 Lê Văn Tý 1959 24 73 108,9 LUC 37 Lê Văn Tý 1959 24 941,9 CLN 38 Nguyễn Văn Bình 1966 131 445,1 LUC 39 Nguyễn Văn Bình 1966 275 338,5 LUC 40 Nguyễn Văn Bình 1966 276 326,8 LUC 41 Nguyễn Văn Bình 1966 27 119 211,3 LUC 42 Nguyễn Văn Bình 1966 27 126 803,6 CLN 43 Nguyễn Văn Bình 1966 27 121 263,0 LUC 44 Nguyễn Văn Bình 1966 27 123 243,9 LUC 45 Nguyễn Văn Bình 1966 27 124 138,6 LUC 46 Nguyễn Văn Bình 1966 27 125 155,2 LUC 47 Nguyễn Văn Bình 1966 27 164 58,6 LUC 48 Nguyễn Văn Bình 1966 27 165 139,2 LUC 49 Nguyễn Văn Bình 1966 27 166 143,5 NTS 50 Nguyễn Văn Bình 1966 27 168 101,4 LUC 51 Nguyễn Văn Bình 1966 27 192 74,4 LUC 52 Nguyễn Văn Bình 1966 37 147 175,6 LUC 53 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 111 211,0 BHK 54 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 125 99,3 LUC 55 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 124 95,6 LUC 56 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 126 90,2 LUC 57 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 127 132,8 LUC 58 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 129 54,6 LUC 59 Nguyễn Văn Xuyên 1963 36 153 85,4 LUC 60 Nguyễn Văn Quý 1950 36 55 472,9 CLN 61 Phạm Văn Sửu 1961 12 330 145,5 CLN 62 Phạm Văn Sửu 1961 12 376 140,2 CLN 63 Phạm Văn Sửu 1961 12 377 154,9 CLN 64 Phạm Văn Sửu 1961 12 397 178,6 CLN 65 Phạm Văn Sửu 1961 36 206 238,3 LUC 66 Phạm Văn Lâm 1968 24 66 979,4 CLN 67 Phạm Văn Lâm 1968 27 26 334,1 CLN 68 Phạm Văn Lâm 1968 27 73 324,2 CLN 69 Phạm Văn Lâm 1968 27 127 232,2 CLN 70 Triệu Văn Hoàn 1960 27 19 83,8 LUC 71 Triệu Văn Hoàn 1960 27 20 149,9 LUC 72 Triệu Văn Hoàn 1960 27 21 73,1 LUC 73 Triệu Văn Hoàn 1960 27 22 70,8 LUC 1960 24 215,3 LUC 1960 24 15 225,6 LUC 1960 24 16 237,9 LUC 74 10 75 76 Nguyễn Mạnh Thường Nguyễn Mạnh Thường Nguyễn Mạnh Thường 77 11 12 13 14 15 16 17 Nguyễn Mạnh Thường 1960 24 17 254,6 LUC 78 Phạm Văn Điều 1968 37 181 379,3 CLN 79 Phạm Văn Điều 1968 112 1.192,2 CLN 80 Phạm Văn Truyền 1971 27 86 62,3 LUC 81 Phạm Văn Truyền 1971 27 87 58,7 LUC 82 Phạm Văn Truyền 1971 27 85 49,7 LUC 83 Phạm Văn Truyền 1971 27 61 32,2 LUC 84 Phạm Văn Truyền 1971 16 427,3 CLN 85 Phạm Văn Truyền 1971 24 91 412,8 CLN 86 Phạm Văn Truyền 1971 24 158,5 LUC 87 Phạm Văn Truyền 1971 24 14 272,5 LUC 88 Nguyễn Văn Minh 1968 36 90 90,3 LUC 89 Nguyễn Văn Minh 1968 36 91 107,8 LUC 90 Nguyễn Văn Minh 1968 36 28 323,2 CLN 91 Nguyễn Văn Tài 1958 24 34 164,7 LUC 92 Nguyễn Văn Tài 1958 24 46 88,2 LUC 93 Nguyễn Văn Tài 1958 47 485,2 LUC 94 Vũ Văn Đồng 1960 24 48 98,8 LUC 95 Vũ Văn Đồng 1960 24 64 166,9 LUC 96 Vũ Văn Đồng 1960 152 859,4 CLN 97 Vũ Văn Đồng 1960 12 252 375,7 LUC 98 Vũ Văn Đồng 1960 36 107 251,5 LUC 99 Nguyễn Văn Chính 1961 28 216 238,7 CLN 100 Nguyễn Hữu Hải 1948 137 1.372,9 CLN 101 Nguyễn Hữu Hải 1948 138 420,6 CLN 102 Nguyễn Hữu Hải 1948 139 1.253,8 CLN 103 Nguyễn Hữu Hải 1948 151 675,7 CLN 18 19 20 21 22 23 104 Nguyễn Hữu Hải 1948 49 237,0 LUC 105 Nguyễn Hữu Hải 1948 40 276,7 NTS 106 Nguyễn Hữu Hải 1948 861 572,7 LUC 107 Nguyễn Hữu Hải 1948 13 445,1 LUC 108 Phạm Văn Loan 1957 24 32 17,1 LUC 109 Phạm Văn Loan 1957 24 50 71,7 LUC 110 Phạm Văn Loan 1957 24 53 59,7 LUC 111 Phạm Văn Loan 1957 24 54 21,0 LUC 112 Phạm Văn Loan 1957 19 713,8 CLN 113 Phạm Văn Loan 1957 24 110 179,9 LUC 114 Phạm Văn Loan 1957 24 62 54,0 LUC 115 Trịnh Văn Bộ 1964 13 186 707,0 CLN 116 Trịnh Văn Bộ 1964 36 243 241,9 LUC 117 Trịnh Văn Bộ 1964 213 313,3 LUC 118 Trịnh Văn Bộ 1964 196 282,2 LUC 119 Trịnh Văn Bộ 1964 12 442 117,6 CLN 120 Trịnh Văn Bộ 1964 278 42,4 LUC 121 Trịnh Văn Bộ 1964 12 374 431,0 CLN 122 Trịnh Văn Bộ 1964 212 224,4 LUC 123 Bùi Văn Sinh 1963 97 865,1 CLN 124 Bùi Văn Sinh 1963 99 339,6 CLN 125 Nguyễn Thanh Xuân 1930 194 67,9 LUC 126 Nguyễn Thanh Xuân 1930 214 156,5 LUC 127 Nguyễn Văn Thiện 1963 11 1.321,1 CLN 128 Nguyễn Văn Thiện 1963 228 859,4 LUC 129 Phạm Văn Giáp 1964 12 82 241,9 LUC Tổng 23 hộ, 23 hồ sơ 129 đất 34.837,2 Danh sách kết cấp GCNQSD đất xóm Đồn Thắng SỐ STT HỌ VÀ TÊN CHỦ năm TỜ SỬ DỤNG sinh BD MỚI SỐ THỬA MỚI DIỆN TÍCH MỚI (m2) LOẠI ĐẤT MỚI Nguyễn Hữu Mão 1963 12 560 180.4 CLN Nguyễn Hữu Mão 1963 12 686 503.4 CLN Nguyễn Hữu Mão 1963 12 516 368.8 LUC Nguyễn Hữu Mão 1963 12 559 20.8 BHK Nguyễn Hữu Nho 1968 46 143 128.0 CLN Nguyễn Hữu Nho 1968 46 141 473.9 CLN Nguyễn Duy Lượng 1951 45 166.1 CLN Nguyễn Duy Lượng 1951 45 250.7 CLN Nguyễn Duy Lượng 1951 46 55 394.8 CLN 10 Nguyễn Duy Lượng 1951 42 94 1964.8 CLN 11 Nguyễn Trọng Thích 1963 45 119 144.5 CLN 12 Nguyễn Trọng Thích 1963 45 57 55.4 CLN 13 Nguyễn Trọng Thích 1963 45 60 41.2 CLN 14 Nguyễn Trọng Thích 1963 45 54 83 CLN 15 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 428 76.9 CLN 16 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 399 53.4 CLN 17 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 373 144.4 CLN 18 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 338 76.4 LUC 19 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 336 443.4 CLN 20 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 335 58.6 LUC 21 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 283 307.6 LUC 22 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 287 22.2 LUC 23 Nguyễn Trọng Thích 1963 46 290 110.8 LUC 24 Nguyễn Trọng Tính 1965 35 93 309.5 CLN 25 Nguyễn Trọng Tính 1965 46 14 63.5 CLN 26 Nguyễn Trọng Tính 1965 46 104.8 CLN 27 Nguyễn Trọng Tính 1965 46 45.0 CLN 28 Nguyễn Trọng Tính 1965 43 318 547.4 CLN 29 Nguyễn Trọng Tính 1965 43 317 245.0 CLN 30 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 292 66.6 CLN 31 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 332 254.2 CLN 32 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 249 62.1 CLN 33 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 252 64.7 CLN 34 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 253 62.8 CLN 35 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 375 163.7 CLN 36 Nguyễn Hữu Tươi 1957 46 233 143.7 CLN 37 Nguyễn Hữu Tươi 1957 18 70 1444.6 CLN 38 Nguyễn Hữu Tươi 1957 43 165 139.5 LUC 39 Nguyễn Hữu Tươi 1957 43 168 95.9 CLN 40 Nguyễn Hữu Tươi 1957 45 20 189.2 BHK 41 Nguyễn Văn Được 1949 45 10 134 CLN 42 Nguyễn Văn Được 1949 18 48 356.1 CLN 43 Nguyễn Văn Sơn 1961 42 53 131.9 LUC 44 Nguyễn Văn Sơn 1961 42 59 107.2 LUC 45 Nguyễn Văn Sơn 1961 42 60 90.3 LUC 46 Nguyễn Văn Sơn 1961 42 61 159.0 LUC 47 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 208 301.0 CLN 48 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 235 634.2 CLN 49 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 188 193.6 CLN 50 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 161 151.5 CLN 51 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 249 280.1 LUC 10 11 12 52 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 248 165.2 LUC 53 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 247 74.8 LUC 54 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 246 167.4 LUC 55 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 275 212.9 LUC 56 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 274 172.4 LUC 57 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 287 25.1 LUC 58 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 313 26.1 LUC 59 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 311 106.7 LUC 60 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 312 104.8 LUC 61 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 309 23.5 LUC 62 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 413 208.4 CLN 63 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 412 108.5 CLN 64 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 421 184.7 CLN 65 Nguyễn Văn Sơn 1961 43 428 95.1 CLN 66 Nguyễn Văn Sơn 1961 46 138 211.3 CLN 67 Nguyễn Văn Sơn 1961 46 23 295.1 CLN 68 Nguyễn Văn Sơn 1961 46 57 245.1 CLN 69 Nguyễn Văn Sơn 1961 46 17 50.4 CLN 70 Vũ Văn Tinh 1965 43 108 141.1 LUC 71 Vũ Văn Tinh 1965 43 106 64.3 LUC 72 Nguyễn Duy Tân 1962 11 61 1611.6 CLN 73 Ngô Văn Đặng 1966 45 130 81.0 BHK 74 Ngô Văn Đặng 1966 45 129 121.1 BHK 75 Ngô Văn Đặng 1966 45 128 124.0 CLN 76 Ngô Văn Đặng 1966 17 109 116.4 CLN 77 Nguyễn Văn Lộc 1956 46 56 1001 CLN 78 Nguyễn Văn Lộc 1956 46 256 119.3 LUC 79 Nguyễn Văn Lộc 1956 45 239 178.9 CLN 80 Nguyễn Văn Lộc 1956 50 444 303.9 CLN 81 Nguyễn Văn Lộc 1956 18 53 338.9 CLN 82 Nguyễn Văn Lộc 1956 18 76 447 CLN 83 Thịnh Văn Oánh 1961 46 544 65.8 CLN 84 Thịnh Văn Oánh 1961 46 41 77.7 CLN 85 Thịnh Văn Oánh 1961 46 69 264 CLN 86 Thịnh Văn Oánh 1961 46 71 518.5 CLN 87 Thịnh Văn Oánh 1961 46 82 227.9 CLN 88 Phạm Văn Tuân 1966 12 665 541.8 CLN 89 Bạch Quang Tới 1968 11 143 417.5 CLN 90 Bạch Quang Tới 1968 35 21 159.3 CLN 91 Bạch Quang Tới 1968 35 33 600.1 CLN 92 Bạch Quang Tới 1968 35 35 261.3 CLN 93 Bạch Quang Tới 1968 19 148 2135.5 CLN 94 Nguyễn Duy Hướng 1945 17 42 212.2 CLN 95 Nguyễn Duy Hướng 1945 45 721.6 CLN 96 Nguyễn Duy Hướng 1945 45 135.5 CLN 97 Nguyễn Duy Hướng 1945 43 234 244.1 LUC 98 Nguyễn Hữu Đào 1963 18 23 972.3 BHK 99 Nguyễn Hữu Đào 1963 45 67 253.5 CLN 100 Nguyễn Hữu Đào 1963 46 163 48.9 CLN 17 101 Nguyễn Hữu Đào 1963 46 164 108.8 CLN 18 102 Trần Văn Lộc 1960 17 101 1626.1 CLN 13 14 15 16 Tổng 18 hộ, 18 hồ sơ 102 đất 26.152,9 ... phải cấp giấy chứng nhận quyền dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 2.2 Căn pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất. .. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất 12 2.4.2 Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với. .. tài sản gắn liền với đất: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản Nhà nước bảo vệ quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất hợp pháp đất, tài sản đăng ký, cấp GCN Người sử dụng đất,
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã hoàng nông, huyện đại từ, tỉnh thái nguyên ,