0

Cơ sở khoa học đề xuất hình sự hóa hành vi quấy rối tình dục

104 1 0
  • Cơ sở khoa học đề xuất hình sự hóa hành vi quấy rối tình dục

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2022, 13:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT HÌNH SỰ HĨA HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC Mã số: PLHC.ĐTSV.2018.06 Chủ nhiệm đề tài Lớp Cán hướng dẫn : Dương Hải Anh : 1605LHOA : TS Nguyễn Thị Ngọc Linh Hà Nội, tháng 03 năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT HÀNH CHÍNH BÁO CÁO TỔNG HỢP ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NGƯỜI HỌC CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT HÌNH SỰ HĨA HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC Mã số: PLHC.ĐTSV.2018.06 Chủ nhiệm đề tài Thành viên tham gia Lớp Cán hướng dẫn : Dương Hải Anh : Nguyễn Thị Thái Hà Thị Thanh Xuân Trần Văn Quyết : 1605LHOA : TS Nguyễn Thị Ngọc Linh Hà Nội, tháng 03 năm 2019 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài “Cơ sở khoa học đề xuất hình hóa hành vi Quấy rối tình dục”, nhận giúp đỡ bảo nhiệt tình thầy giáo, cá nhân tham gia hỗ trợ khảo sát Trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo nhà Trường, lãnh đạo Khoa, thầy cô Khoa tạo điều kiện thuận lợi cho thực đề tài nghiên cứu Đặc biệt, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Nguyễn Thị Ngọc Linh tận tình, hướng dẫn bảo làm đề tài suốt thời gian qua Và cuối cùng, xin cảm ơn bạn sinh viên, cá nhân giúp đỡ thực tốt khảo sát phục vụ đề tài Do đề tài nghiên cứu sinh viên nên hạn chế lý luận kinh nghiệm thực tiễn, nên đề tài tránh khỏi thiếu xót Vì vậy, chúng tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn đồng mơn để đề tài hồn thiện Xin chân thành cảm ơn! LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan đề tài nghiên cứu riêng hướng dẫn TS Nguyễn Thị Ngọc Linh Các số liệu, ví dụ, trích dẫn nghiên cứu xác, đảm bảo độ tin cậy Những kết luận đề tài riêng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU TRONG ĐỀ TÀI PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Những đóng góp đề tài 7 Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tài 8 Kết cấu đề tài Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC 10 1.1 Khái niệm hành vi quấy rối tình dục 10 1.2 Đặc điểm hành vi quấy rối tình dục 14 1.3 Khái quát lịch sử hình thành phát triển pháp luật Việt Nam hành vi quấy rối tình dục 16 1.4 Kinh nghiệm hình hóa hành vi quấy rối tình dục số nước giới 21 TIỂU KẾT CHƯƠNG I 27 Chương II THỰC TRẠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG 28 2.1 Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam hành vi quấy rối tình dục 28 2.1.1 Trong lĩnh vực pháp luật lao động 28 2.1.2 Trong lĩnh vực pháp luật hành 30 2.1.3 Bộ quy tắc ứng xử quấy rối tình dục nơi làm việc 32 2.2 Thực tiễn áp dụng quy định pháp luật Việt Nam hành vi quấy rối tình dục 35 2.3 Một số nguyên nhân 57 2.3.1 Nguyên nhân hệ thống pháp luật Việt nam hành 57 2.3.2 Nguyên nhân trình độ, lực chuyên mơn, nghiệp vụ quan, người có thẩm quyền quy định việc áp dụng quy định pháp luật hành vi quấy rối tình dục 59 2.3.3 Nguyên nhân nhận thức quấy rối tình dục chưa đầy đủ 62 TIỂU KẾT CHƯƠNG II 67 Chương III U CẦU PHẢI HÌNH SỰ HĨA HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC VÀ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ÁP DỤNG QUY ĐỊNH NÀY KHI ĐƯỢC HÌNH SỰ HĨA 68 3.1 Yêu cầu hình hóa hành vi quấy rối tình dục 68 3.2 Nội dung kiến giải lập pháp hình hóa hành vi quấy rối tình dục 73 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu áp dụng quy định hành vi quấy rối tình dục hình hóa 75 3.3.1 Hoàn thiện quy định pháp luật hành vi quấy rối tình dục 75 3.3.2 Nâng cao nhận thức, lực chuyên môn, nghiệp vụ quan, người có thẩm quyền việc hình hóa hành vi quấy rối tình dục 77 3.3.3 Tăng cường cơng tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức người dân hành vi quấy rối tình dục 77 3.3.4 Nâng cao trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động Cơng đồn hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc 79 3.3.5 Tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm hình hóa hành vi quấy rối tình dục 80 TIỂU KẾT CHƯƠNG III 81 KẾT LUẬN 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC 88 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT HP: Hiến pháp BLHS: Bộ luật Hình BLLĐ: Bộ luật Lao động LHS: Luật Hình LXLVPHC: Luật Xử lý vi phạm Hành VBQPPL: Văn quy phạm pháp luật TNHS: Trách nhiệm hình XPTD: Xâm phạm tình dục QRTD: Quấy rối tình dục DANH MỤC BẢNG BIỂU TRONG ĐỀ TÀI Biểu đồ 2.1: Số người bị/nhìn/nghe hành vi QRTD theo nhóm tuổi 38 Bảng 2.1: Về nhận thức khái niệm hành vi QRTD 38 Bảng 2.2: Về nơi xảy hành vi QRTD 39 Bảng 2.3: Về hiệu áp dụng Bộ quy tắc ứng xử QRTD nơi làm việc năm 2015 42 Bảng 2.4: Về mức độ hậu hành vi QRTD gây cho nạn nhân 51 Bảng 2.5: Về cách thức xử lý bị QRTD 51 Bảng 2.6: Nhận thức việc hình hóa hành vi QRTD 56 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hành vi QRTD nói riêng hành vi XPTD nói chung xuất từ lâu Các hành vi xâm phạm nghiêm trọng đến quyền người Quyền người quyền người sinh có, quyền người quyền tự nhiên, bất khả xâm phạm Tuyên ngôn giới quyền người (UDHR) khẳng định “Tất người sinh tự bình đẳng phẩm giá quyền” Trong quyền người ghi nhận quyền pháp luật bảo vệ thân thể, sức khỏe, nhân phẩm danh dự quyền quan trọng Để đảm bảo quyền trên, pháp luật quy định cụ thể tội liên quan đến xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm có tội XPTD Hành vi QRTD hành vi XPTD, xảy đâu Theo tiến xã hội, nhiều nước giới quy định hành vi QRTD tội tình dục để bảo vệ quyền công dân, người Ở Việt Nam, hành vi QRTD ngày phổ biến, có xu hướng gia tăng trở thành vấn nạn xã hội nhận quan tâm tồn xã hội Tuy nhiên, hiệu phịng chống thực tiễn xử lý hành vi QRTD Việt Nam tồn nhiều vấn đề Quy định pháp luật thực định Việt Nam hành vi QRTD cịn có hạn chế định Vì thế, cho hành vi QRTD cần phải hình hóa nhiều lý sau: Thứ nhất, hành vi QRTD ghi nhận pháp luật lao động, pháp luật hành chính, nhiều bất cập tồn như: Khái niệm hành vi QRTD chưa hiểu thống nhất, chưa pháp luật quy định rõ ràng; nhận thức hành vi QRTD chưa đầy đủ, thường gộp chung với tội làm nhục người khác Điều thể hệ thống pháp luật Việt Nam nhiều lỗ hổng Thứ hai, biện pháp xử lý hành vi QRTD chưa nghiêm khắc, tính răn đe giáo dục chưa cao, chủ yếu vụ việc bị xử lý hành với mức phạt nhẹ Chính điều khiến nhiều đối tượng lợi dụng để tiếp tục thực hành vi QRTD tiền đề để chúng tiếp tục thực hành vi XPTD cao có hội Thứ ba, chế tài xử phạt khơng khơng có tác dụng răn đe lớn mà cịn khơng tương xứng với hậu hành vi QRTD để lại cho nạn nhân Nạn nhân phải chịu nhiều hậu vật chất lẫn tinh thần, tổn thương tinh thần tổn thương nguy hiểm, khó chữa trị, dễ dẫn đến đe dọa tính mạng sức khỏe nạn nhân, dạng tổn thương lâu dài Tuy nhiên, với chế tài xử phạt nay, làm nạn nhân cảm thấy xúc hơn, khiến dư luận hoang mang Bên cạnh đó, hành vi QRTD khơng để lại hậu cho nạn nhân mà để lại hậu cho gia đình xã hội Thứ tư, thực tiễn hành vi QRTD có chiều hướng gia tăng, cần có chế tài xử phạt thích đáng với hành vi QRTD để đảm bảo ổn định xã hội, đồng thời thực tốt chức bảo vệ công dân pháp luật Thứ năm, thực tế hành vi QRTD nhiều nước giới ghi nhận BLHS Như vậy, thấy có ngày nhiều quốc gia nhận thức rõ nguy hiểm đáng kể hành vi QRTD, cần phải trừng trị nghiêm khắc hành vi để đảm bảo trật tự xã hội quyền người Xuất phát từ lý trên, chúng tơi nhận thấy: Mặc dù có nhiều viết khoa học liên quan đến hành vi QRTD, nhiên chưa có cơng trình nghiên cứu chun sâu đề xuất hình hóa hành vi QRTD góc độ đề tài, đặc biệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên Vì lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Cơ sở khoa học đề xuất hình hóa hành vi quấy rối tình dục” Tổng quan tình hình nghiên cứu Quấy rối tình dục vấn đề nóng xã hội năm gần KẾT LUẬN Qua trình nghiên cứu đề tài “Cơ sở khoa học đề xuất hình hóa hành vi QRTD”, đưa số kết luận khoa học sau: Hành vi QRTD hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, không đáng lên án mặt đạo đức, mà cần phải hình hóa hành vi QRTD thỏa đáng Hơn hành vi QRTD tiền đề để người phạm tội nảy sinh thực hành vi tình dục cao hơn, cần phải ngăn chặn Tuy nhiên hành vi QRTD chưa có khái niệm đầy đủ chế tài xử phạt mạnh mẽ luật Vì vậy, đưa khái niệm đặc điểm hành vi QRTD Nghiên cứu lịch sử hình thành phát triển hành vi QRTD Việt Nam số nước giới, cho thấy Việt Nam hành vi QRTD chưa pháp luật hình thừa nhận hạn chế BLHS Việt Nam Bên cạnh chúng tơi nghiên cứu kinh nghiệm hình hóa hành vi QRTD số nước, thấy BLHS nước có nhiều điểm tiến Việt Nam tham khảo học hỏi để đưa quy định hành vi QRTD vào BLHS Thực trạng quy định pháp luật Việt Nam thưc tiễn áp dụng quy định pháp luật Việt Nam hành vi QRTD có nhiều tiến bộ, bộc lộ nhiều bất cập, tồn khiến trình áp dụng, xử lý cịn nhiều khó khăn, vướng mắc Khó xác định hành vi QRTD đồng thời chế tài xử phạt nhẹ không tương xứng với hậu mà nạn nhân hành vi QRTD phải chịu Bên cạnh việc đánh giá thực trạng quy định thực tiễn áp dụng quy định pháp luật, chúng tơi phân tích nguyên nhân dẫn đến bất cập tồn Từ đó, yêu cầu nhà lập pháp cần nghiên cứu để hoàn thiện BLHS, cụ thể cần quy định hành vi QRTD vào BLHS Phân tích sở khoa học đề xuất hình hóa hành vi QRTD, đưa yêu cầu cụ thể mơ hình lập pháp đưa hành vi QRTD vào BLHS Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu áp dụng quy định pháp luật 82 hành vi QRTD hành vi QRTD hình hóa, chúng tơi đề xuất số giải pháp như: Hoàn thiện quy định pháp luật hành vi quấy rối tình dục; Nâng cao nhận thức,năng lực chun mơn, nghiệp vụ quan, người có thẩm quyền việc hình hóa hành vi quấy rối tình dục; Tăng cường cơng tác tun truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức người dân hành vi quấy rối tình dục; Nâng cao trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động Cơng đồn hành vi quấy rối tình dục nơi làm việc; Tăng cường hợp tác quốc tế trao đổi kinh nghiệm hình hóa hành vi quấy rối tình dục 83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (2002), Nghị số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 “Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp thời gian tới”, Hà Nội Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng (2005), Nghị số 49-NQ/TW “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020” ngày 02/06/2005 Bộ Lao động -Thương binh Xã hội ,Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, PhịngThương mại Cơng nghiệp Việt Nam, Bộ quy tắc ứng xử Quấy rối tình dục nơi làm việc năm 2015 Chính phủ ( 2013), Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực an ninh, trật tự, an tồn xã hội;phịng, chống tệ nạn xã hội; phịng cháy chữa cháy; phịng, chống bạo lực gia đình, Nxb Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội Đại học Luật Hà Nội dịch (2010), BLHS nước Cộng hịa Thụy Điển, Nxb.Cơng an nhân dân, Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hạnh (2015), Đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên “Thực trạng bị quấy rối tình dục xe bus sinh viên Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”, Trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Linh (2018), “Các tội xâm phạm tình dục Luật Hình Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật, Trường Đại học Quốc Gia Hà Nội, Hà Nội Phạm Thị Thúy Nga (2016), “Quấy rối tình dục nơi làm việc pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam – Một số kiến nghị”, Tạp chí Nhà nước pháp luật (344), tr.48 – 58 Quốc hội (2012), Bộ luật Lao động năm 2012, Nxb Lao động, Hà Nội 10.Quốc hội ( 2012), Luật Xử lý vi phạm Hành năm 2012, Nxb 84 Chính trị Quốc gia – Sự thật, Hà Nội 11 Thu Trang biên soạn (6/2011), “Chạm chán với kẻ quấy rối – xâm hại tình dục” , Nhà xuất phụ nữ, Hà Nội B TÀI LIỆU TIẾNG ANH 12.Ariane Reinhart (1999), Sexual harassment Snitzerlard, Nxb.Internation Labour office Geneva 13.Catharine A MacKinnon – Luật sư – Giáo viên – Nhà văn – Nhà hoạt động trị người Mỹ, Cuốn sách: “Sexual Harassment of Working Women” xuất năm 1979 14.Elaine Landau (1993), Sexual harssament, Nxb Walker and Company NewYork,( 93 tr), tr.28 C WEBSITE 15.https://tapchitoaan.vn/bai-viet/phap-luat/can-bo-sung-toi-quay-roi-tinh- duc-vao-bo-luat-hinh-su 16.https://baomoi.com/hoi-lhpn-viet-nam-len-tieng-ve-nhung-vu-xam-hai- phu-nu-be-gai/c/30075905.epi?fbclid=IwAR121YHiCCbVwXxLbp1WzEEkoPirNHcXjmPFRm4k08NipGJdbvwxpgsCAQ 17.https://baomoi.com/phong-chong-quay-roi-tinh-duc-can-thay-doi-cach- nhin-trong-xa-hoi/c/28717425.epi 18.https://baomoi.com/quay-roi-tinh-duc-bi-xu-ly-the-nao/c/25913500.epi 19.https://vnexpress.net/phap-luat/hinh-phat-ve-toi-quay-roi-tinh-duc-o- mot-so-nuoc-1992608.html 20.https://tintuc.vn/nu-sinh-vien-bi-cuong-hon-trong-thang-may-len-tieng- sau-khi-lam-viec-voi-cong-an-post599755 21.https://tintuc.vn/nu-sinh-vien-bi-cuong-hon-trong-thang-may-len-tieng- sau-khi-lam-viec-voi-cong-an-post599755 22.https://www.tinmoi.vn/tai-xe-grabbike-bi-phu-huynh-to-ga-gam-be- gai-9-tuoi-tren-duong-cho-den-truong-gay-xon-xao-011484016.html 85 23.https://vietnammoi.vn/vu-tai-xe-grab-quay-roi-tinh-duc-be-gai-9-tuoi- toi-bi-soc-khi-nghe-con-ke-lai-103001.htm 24.https://www.baotintuc.vn/xa-hoi/van-nan-quay-roi-tinh-duc-de-nan- nhan-dam-len-tieng-20180601203303353.htm 25.https://www.baotintuc.vn/xa-hoi/van-nan-quay-roi-tinh-duc-bai-2-vi- sao-nan-nhan-khong-len-tieng-20180602211602830.htm 26.https://news.zing.vn/treu-gheo-om-vai-ba-co-dong-nghiep-nu-co-goi- la-quay-roi-tinh-duc-post466147.html 27.https://news.zing.vn/quay-roi-tinh-duc-noi-lam-viec-phai-phan-khang- ngay-tu-dau-post836015.html 28.https://newszing.vn/ga-dan-ong-sam-so-co-gai-trong-thang-may-bi- phat-200000-dong-post926662.html 29.https://m.anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/bo-quy-tac-ung-xu-ve-quay- roi-tinh-duc-tai-noi-lam-viec-chi-dung-o-khuyen-cao/612499.antd 30.https://thanhnien.vn/thoi-su/quay-roi-tinh-duc-co-tu-bao-gio- 567286.html 31.http://www.doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-co-gai- tre-to-bi-cuong-hon-trong-thang-may-nguoi-dan-ong-chi-bi-phat-hanh-chinha265730.html 32.http://www.ykhoa.net/tinhduc_gioitinh/sachtinhduc/3B9B7D60.htm 33.http://myvietbao.com/An-ninh-Phap-luat/Phap-co-du-luat-moi-ve-toi- quay-roi-tinh-duc/2131483208/303/# 34.https://lawnet.thukyluat.vn/posts/t6149-phap-se-xu-phat-nang-voi- hanh-vi-quay-roi-tinh-duc-duong-pho?g=posts&t=6149& 35.http://hoinhabaovietnam.vn/Can-bit-lo-hong-luat-phap-voi-hanh-vi- quay-roi-tinh-duc_n47890.html 36.http://giadinh.net.vn/xa-hoi/tu-vu-cuong-hon-nu-sinh-trong-thang-may- bi-phat-200000-dong-lai-chuyen-chay-nha-lo-ra-nhieu-thu- 86 20190320201036512.htm 37.http://antg.cand.com.vn/Ho-so-Interpol/Quay-roi-tinh-duc-Xu-ly-the- nao-337190/ 38.http://myvietbao.com/Xa-hoi/Tai-xe-Grab-quay-roi-tinh-duc-be-gai-9- tuoi-bi-xu-phat-the-nao/630032349/157/ 39.https://bullyingnoway.gov.au/Resources/FactSheets/TranslatedFactShe ets/Translated%20fact%20sheets/vietnamese-1-bullying-definitions.pdf 87 PHỤ LỤC I PHIẾU KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA MỌI NGƯỜI VỀ HÀNH VI QUẤY RỐI TÌNH DỤC Bạn sinh năm:…………… Giới tính bạn:……………… Câu 1: Nghề nghiệp bạn ? Học sinh Sinh viên Nhân viên văn phòng Làm nghề tự Khác: ………………… Câu 4: Bạn hiểu là hành vi Quấy rối tình dục ? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu 5: Bạn bị nhìn nghe hành vi quấy rối tình dục chưa ? Có Khơng Câu 6: Theo bạn, hành vi Quấy rối tình dục xảy đâu ? Nơi làm việc Nơi học tập Nơi công cộng ( Rạp chiếu phim, công viên,…) Phương tiện công cộng ( xe bus, tàu hỏa,…) Tất nơi Câu 7: Theo bạn, nạn nhân hành vi quấy rối tình dục phải chịu hậu ? Khơng quan tâm Tâm lý khó chịu Gây ám ảnh tâm lý nặng nề Môi trường làm việc căng thẳng Xâm phạm quyền người (quyền thân thể,….) Đe dọa tính mạng sức khỏe người bị hại ( tâm thần, tự tử,…) Khác:……………………………………………………………………… 88 Câu 8: Nếu bạn nạn nhân hành vi quấy rối tình dục bạn làm ? Im lặng Lên tiếng phản đối Tìm giúp đỡ từ người Khác:……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Câu 9: Bạn có biết Bộ quy tắc ứng xử Quấy rối tình dục nơi làm việc năm 2015 không ? (Do Bộ Lao động -Thương binh Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam xây dựng) Có Khơng Câu 10: Bạn đánh mức độ hiệu áp dụng Bộ quy tắc ứng xử Quấy rối tình dục nơi làm việc năm 2015, nơi làm việc ? Rất tốt Tốt Chưa tốt Không áp dụng Câu 11: Theo bạn có nên Hình hóa hành vi Quấy rối tình dục hay khơng ? (Tức quy định hành vi Quấy rối tình dục vào Bộ Luật Hình sự) Có Khơng Câu 12: Lý nên/ khơng nên Hình hóa hành vi Quấy rối tình dục ? 89 PHỤ LỤC II BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT Bảng 2.1: Tổng hợp kết khảo sát theo nhóm tuổi ST T Câu hỏi khảo sát Học sinh Sinh viên Nghề nghiệp bạn ? Làm nghề tự Nhân viên văn phịng Khác Khơng rõ Bạn hiểu hành vi QRTD ? Hành động động chạm vào thể người khác mà không đồng ý họ Lời nói khiêu dâm QRTD bao gồm tất tội tình dục 90 Từ 23 tuổi trở lên (người) 193 (0%) (0%) 64 (33,16%) 66 (34,2%) 63 (32,64%) (2,59%) Từ 19 tuổi đến 22 tuổi (người) 205 (0%) 205 (100%) (0%) (0%) (0%) (3,41%) Từ 11 tuổi đến 18 tuổi (người) 170 170 (100%) (0%) (0%) (0%) (0%) 15 (8,82%) 76 (39,38%) 114 (55,61%) 57 (33,53%) 18 (9,33%) 22 (10.73%) 40 (23,53%) 35 (18,13%) 16 (7,81%) 28 (16,47%) Hành vi có tính chất tình dục, (bao gồm hành vi quấy rối thể chất, lời nói, phi lời nói)hướng đến người khác mà không đồng ý họ Bạn bị/nhìn/nghe QRTD chưa ? Có Không Nơi làm việc Nơi học tập Hành vi QRTD xảy đâu ? Nạn nhân hành vi QRTD phải chịu hậu ? Nơi công cộng Phương tiện công cộng Tất nơi Khơng quan tâm (1) Tâm lý khó chịu (2) Gây ám ảnh tâm lý nặng nề (3) Môi trường làm việc căng thẳng(4) Xâm phạm quyền người(5) Đe dọa 91 59 (30,57%) 46 (22,44%) 30 (17,65%) 172 (89,12%) 21 (10,88%) 12 (6,26%) (0%) 17 (8,81%) (4,66%) 155 (80,31%) (0%) (1,55%) 156 (80,83%) 49 (19,17%) (4,39%) (0,49%) 13 (6,34%) (3,9%) 174 (84,88%) (1,95%) (0,97%) 121 (71,18%) 49 (28,82%) (0%) (0%) 12 (7,06%) (1,76%) 155 (91,18%) (0%) (0%) 38 (19,7%) 34 (16,59%) 27 (15,88%) (4,66%) (0,97%) (0%) 12 (6,22%) 19 (9,27%) (0%) 10 24 14 tính mạng sức khỏe người bị hại(6) Các phương án 2,3,4,5,6 tùy theo mức độ hành vi Im lặng Bạn làm nạn nhân QRTD ? Lên tiếng phản đổi Tìm giúp đỡ từ người Kết hợp lên tiếng phản đối tìm giúp đỡ Khác Bạn có biết Bộ quy tắc ứng xử QRTD nơi làm việc năm 2015 không ? Mức độ hiệu áp dụng Bộ quy tắc ứng xử QRTD nơi làm việc năm 2015 nơi làm việc bạn ? Có nên Hình hóa hành vi QRTD khơng ? Có Khơng Rất tốt Tốt Chưa tốt Khơng áp dụng Có Không 92 (5,18%) (11,71%) (8,24%) 121 (62,69%) 120 (58,54%) 129 (75,88%) (2,07%) 59 (30,57%) (1,46%) 62 (30,24%) (4,12%) 49 (28,82%) 98 (50,78%) 115 (56,15%) 104 (61,18%) 30 (15,54%) 24 (11,71%) 10 (5,88%) (1,04%) 77 (39,9%) (0,49%) 73 (35,61%) (0%) 19 (11,18%) 116 (60,1%) 132 (64,39%) 151 (88,82%) 16 (8,29%) 29 (15,03%) 32 (16,58%) 116 (60,1%) 185 (95,85%) (4,15%) (2,93%) 37 (18,05%) 30 (14,63%) 132 (64,39%) 205 (100%) (0%) 167 (98,24%) (1,76%) Bảng 2.2: Tổng hợp kết khảo sát theo giới tính nhóm tuổi ST T Từ 23 tuổi trở lên (người) Câu hỏi khảo sát Học sinh Sinh viên Nghề nghiệp bạn ? Làm nghề tự Nhân viên văn phòng Khác Không rõ Bạn hiểu Hành động động chạm vào thể người khác hành vi QRTD mà không ? đồng ý họ Lời nói khiêu dâm Từ 19 tuổi đến 22 tuổi (người) Nữ Nam 154 51 0 (0%) (0%) 154 51 (100%) (100%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) (0%) (0,65%) (11,76%) Nữ 116 (0%) (0%) (6,03%) 43 (37,07%) 66 (56,9%) (2,59%) Nam 77 (0%) (0%) 24 (31,17%) (10,39%) 45 (58,44%) (2,6%) 45 (38,79%) 31 89 25 (40,26%) (57,79%) (49,02%) 10 82 17 Từ 11 tuổi đến 18 tuổi (người) Nữ Nam 112 58 112 58 (100%) (100%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) (0%) 0 (0%) (0%) 12 (2,68%) (20,69%) 36 (32,14%) 21 (36,21%) 28 12 QRTD bao gồm tất tội tình dục Hành vi có tính chất tình dục, (bao gồm hành vi quấy rối thể chất, lời nói, phi lời nói)hướng đến người khác mà khơng đồng ý họ Bạn bị/nhìn/ nghe QRTD chưa ? Có Khơng Nơi làm việc Nơi học tập Hành vi QRTD xảy đâu ? Nơi công cộng Phương tiện công cộng Tất nơi (8,62%) 19 (16,38%) (10,39%) (11,04%) (9,8%) 16 (20,78%) (5,84%) (13,73%) (25%) 21 (18,75%) (20,69%) (12,07%) 39 (33,62%) 20 38 (25,97%) (24,68%) (15,69%) 24 (21,43%) (10,34%) 108 (93,1%) (6,9%) 10 (8,62%) (0%) 10 (8,62%) (4,31%) 91 (78,45%) 64 124 32 (83,12%) (80,52%) (62,75%) 13 30 19 (16,88%) (19,48%) (37,25%) (2,6%) (3,9%) (5,88%) (0%) (0,65%) (0%) (9,09%) (5,19%) (9.8%) (5,19%) (3,25%) (5,88%) 64 134 40 (83,12%) (87,01%) (78,43%) 87 (77,68%) 25 (22,32%) (0%) (0%) (2,68%) (2,68%) 106 (94,64%) 34 (59,62%) 24 (41,38%) (0%) (0%) (15,52%) (0%) 49 (84,48%) 83 Không quan tâm (1) Tâm lý khó chịu (2) Gây ám ảnh tâm lý nặng nề (3) Nạn nhân Môi trường làm việc hành vi QRTD căng thẳng(4) phải chịu Xâm phạm quyền hậu ? người(5) Đe dạo tính mạng sức khỏe người bị hại(6) Các phương án 2,3,4,5,6 tùy theo mức độ hành vi Im lặng Bạn làm nạn nhân QRTD ? Lên tiếng phản đổi Tìm giúp đỡ từ người Kết hợp lên tiếng phản đối tìm giúp đỡ Khác (0%) (2,59%) 30 (25,86%) (6,03%) (6,9%) 2 (0%) (1,3%) (3,92%) (0%) (1,3%) (0%) 25 (10,39%) (16,23%) (17,65%) 2 (2,6%) (1,3%) (0%) 15 (5,19%) (9,74%) (7,84%) (0%) (0%) 21 (18,75%) (0%) (0%) (0%) (0%) (10,34%) (0%) (0%) (5,17%) (5,19%) 17 (11,04%) (13,73%) 10 (8,93%) (6,9%) 62 (53,45%) 59 91 29 (76,62%) (59,09%) (56,86%) 81 (72,32%) 48 (82,76%) (2,59%) 31 (26,73%) 65 (56,03%) 17 (14,65%) (0%) (1,3%) (1,3%) (1,9%) 28 42 20 (36,36%) (27,27%) (39,21%) 33 93 22 (42,86%) (60,39%) (43,14%) 13 16 (16,88%) (10,39%) (15,69%) (2,6%) (0,65%) (0%) (3,57%) 26 (23,21%) 76 (67,86%) (5,36%) (0%) (5,17%) 23 (36,65%) 28 (48,28%) (6,9%) (0%) 84 Bạn có biết Bộ quy tắc ứng xử QRTD nơi làm việc năm 2015 không ? Mức độ hiệu áp dụng Bộ quy tắc ứng xử QRTD nơi làm việc năm 2015 nơi làm việc bạn ? Có nên Hình hóa hành vi QRTD khơng ? Có 49 (42,24%) 28 55 18 12 (36,36%) (35,71%) (35,29%) (10,71%) (12,07%) Không 67 (57,76%) 49 99 33 (63,64%) (64,29%) (64,71%) 100 (89,29%) 51 (87,93%) (7,76%) 14 (12,07%) 26 (22,41%) (9,09%) (2,59%) (3,92%) 15 23 14 (19,48%) (14,94%) (27,45%) 28 (7,79%) (18,28%) (3,92%) 67 (57,76%) 49 99 33 (63,64%) (64,29%) (64,71%) 114 (98,28%) (1,72%) 71 (92,21%) (7,79%) 112 (100%) (0%) 55 (94,83%) (5,17%) Rất tốt Tốt Chưa tốt Khơng áp dụng Có Khơng 85 154 (100%) (0%) 51 (100%) (0%) ... biệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh vi? ?n Vì lựa chọn nghiên cứu đề tài: ? ?Cơ sở khoa học đề xuất hình hóa hành vi quấy rối tình dục? ?? Tổng quan tình hình nghiên cứu Quấy rối tình dục vấn đề nóng... quy trách nhiệm để xảy tình trạng quấy rối tình dục trường hợp sau: hành vi quấy rối tình dục liên quan đến cơng vi? ??c, hành vi quấy rối tình dục khơng thuộc phạm vi cơng vi? ??c người chủ khơng có... 2012 ? ?Quấy rối tình dục nơi làm vi? ??c” hành vi bị nghiêm cấm [18] Tuy nhiên, chưa có cơng trình nghiên cứu Vi? ??t Nam nghiên cứu chuyên sâu Cơ sở khoa học đề xuất hình hóa hành vi QRTD 2.2 Tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Cơ sở khoa học đề xuất hình sự hóa hành vi quấy rối tình dục ,