0

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

115 15 0
 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:33

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Mai Hương Thư ký TS Nguyễn Thị Đoan Trang Thành viên Ths Đỗ Thị Hương Ths Hồ Thị Bích Nhơn Ths Trần Thị Hải Vân Tp Hồ Chí Minh, tháng 5 2021 i TÓM TẮT Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến CLDVKT BCTC của các NHTM tại Việt Nam Sau k. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM Chủ nhiệm đề tài TS Nguyễn Thị Mai Hương Thư ký TS Nguyễn Thị Đoan Trang Thành viên Ths Đỗ Thị Hương Ths Hồ Thị Bích Nhơn Ths Trần Thị Hải Vân Tp Hồ Chí Minh, tháng 5.2021 TĨM TẮT Nghiên cứu thực nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng nhân tố đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Sau tổng hợp nghiên cứu trước kế thừa kết nghiên cứu Husam Al-Khaddash cộng (2013), nhóm nghiên cứu tổng hợp đề xuất nhân tố ảnh hưởng đến CLDVKT BCTC NTHM Việt Nam với mô hình nghiên cứu gồm có biến phụ thuộc (CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam) sáu biến độc lập (Quy mơ DNKT; Giá phí kiểm tốn; Tính độc lập KTV; Năng lực chuyên môn KTV; Hệ thống KSNB NHTM; KSCL DNKT từ quan quản lý) Kết kiểm định phần mềm SPSS.22 từ 102 kết khảo sát thu thập từ bảng trả lời từ KTV kết phân tích Cronbach’salpha cho thấy có biến độc lập biến phụ thuộc đảm bảo độ tin cậy Những biến quan sát có hệ số Cronbach’s alpha < 0.6 hệ số tải < 0.5 sử dụng thống kê mô tả Kết phân tích tương quan cho thấy biến độc lập X với biến phụ thuộc Y có mối liên hệ tuyến tính với Sau phân tích hồi quy tuyến tính bội, nghiên cứu đưa kết kiểm định mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến CLDVKT BCTC NHTM Trong đó, nhân tố có tác động mạnh thuộc KTV, Tính độc lập KTV Năng lực chuyên môn KTV; tiếp đến nguyên nhân nội thuộc NHTM qua đánh giá hệ thống KSNB; giá phí kiểm tốn DNKT nhân tố cần lưu tâm sau Quy mô DNKT hoạt động KSCL DNKT từ quan quản lý Dựa vào kết này, nhóm nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp với mong muốn cải thiện chất lượng kiểm tốn BCTC nói chung NHTM Việt Nam nói riêng Từ khóa: Chất lượng dịch vụ kiểm tốn, Ngân hàng thương mại; Kiểm toán độc lập; i LỜI CAM ĐOAN Chúng xin cam đoan đề tài nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài ngân hàng thương mại Việt Nam kết nghiên cứu độc lập nhóm tác giả Đề tài nghiên cứu có sử dụng số trích dẫn quan điểm khoa học nghiên cứu trước ý kiến đăng tải báo, tạp chí khoa học Các nghiên cứu tham khảo, kế thừa nguồn tài liệu tham khảo khác sử dụng đề tài nghiên cứu trích dẫn nguồn rõ ràng danh mục tài liệu tham khảo Kết nghiên cứu trung thực, khách quan, xác chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2021 TM Nhóm tác giả Nguyễn Thị Mai Hương ii MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC SƠ ĐỒ viii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu .2 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp đề tài .4 Kết cấu đề tài .4 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ TÍNH MINH BẠCH CỦA THƠNG TIN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.1.1 Trên giới 1.1.2 Tại Việt Nam 1.2 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 1.2.1 Trên giới 1.2.2 Tại Việt Nam 10 1.3 XÁC ĐỊNH KHOẢNG TRỐNG CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 TÓM TẮT CHƯƠNG 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .16 2.1 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 2.1.1 Khái niệm 16 2.1.2 Các đặc điểm chất lượng thơng tin tài 18 iii 2.2 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 27 2.2.1 Đặc điểm thông tin BCTC NHTM Việt Nam 27 2.2.2 Đặc điểm kiểm tốn thơng tin BCTC NHTM Việt Nam 29 2.3 LÝ THUYẾT NỀN LIÊN QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 34 2.3.1 Lý thuyết tín hiệu (Signaling theory) 34 2.3.2 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 35 2.3.3 Lý thuyết phát triển nhận thức đào tạo 37 2.4 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CLDVKT BCTC NHTM .39 2.4.1 Quy mơ doanh nghiệp kiểm tốn 39 2.4.2 Giá phí kiểm tốn 40 2.4.3 Tính độc lập Kiểm toán viên 42 2.4.4 Năng lực chuyên môn Kiểm toán viên 43 2.4.5 Hệ thống kiểm soát nội NHTM 44 2.4.6 Kiểm soát chất lượng DNKT từ quan quản lý 46 TÓM TẮT CHƯƠNG 48 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 49 3.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 49 3.2.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 49 3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 52 3.3 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU .54 3.3.1 Giả thuyết nghiên cứu 54 3.3.2 Thiết kế thang đo biến mơ hình nghiên cứu 56 3.3.3 Mơ hình nghiên cứu 58 TÓM TẮT CHƯƠNG 60 iv CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 61 4.1 KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 61 4.2 KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ .63 4.3 PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 71 4.3.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 71 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 71 4.3.3 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu 74 4.3.4 Kết phân tính tương quan hồi quy đa biến 74 TÓM TẮT CHƯƠNG 80 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 81 5.1 KẾT LUẬN 81 5.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH 83 TÓM TẮT CHƯƠNG 89 KẾT LUẬN CHUNG 90 TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC .95 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Các chữ viết tắt có nguồn gốc tiếng Việt Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCKT Báo cáo kiểm toán BCTC Báo cáo tài CLDVKT Chất lượng dịch vụ kiểm tốn CMKiT Chuẩn mực kiểm toán CMKT Chuẩn mực kế toán DN Doanh nghiệp DNDVKT Doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán DNKT Doanh nghiệp kiểm toán HĐQT Hội đồng quản trị NHTM Ngân hàng thương mại KSCL Kiểm soát chất lượng KSNB Kiểm soát nội KTĐL Kiểm toán độc lập KTV Kiểm toán viên TTCK Thị trường chứng khoán VACPA Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam vi Các chữ viết tắt nguồn gốc tiếng anh Từ viết tắt Từ gốc tiếng Anh Từ gốc theo nghĩa tiếng Việt CPTPP Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn Agreement for Trans-Pacific Partnership diện Tiến xuyên Thái Bình Dương EFA Exploratory Factory Analysis Phân tích nhân tố khám phá GAAP IAASB Generally Accepted Accounting Các nguyên tắc kế toán Principles chấp nhận chung International Auditing and Assurance Ủy ban quốc tế chuẩn Standards Board mực kiểm toán dịch vụ đảm bảo IAPC IFAC International Auditing Practice Ủy ban Thực hành Kiểm Committee toán quốc tế International Federation of Accountants Liên đoàn nhà kế toán quốc tế ISO The International Organization for Tổ chức Quốc tế Tiêu Standardization chuẩn hóa SERVQUAL Service quality Chất lượng dịch vụ SOX Sarbanes-Oxley Luật Sarbanes-Oxley SPSS Statistical Package for the Social Chương trình thống kê Sciences cho ngành khoa học vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Tổng hợp nhân tố tác động đến CLDVKT độc lập NHTM từ nghiên cứu trước 13 Bảng 2.1: Các nhân tố tác động đến CLDVKT NHTM Việt Nam 47 Bảng 3.1: Mã hóa biến thang đo biến mơ hình nhân tố tác động đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam 57 Bảng 3.2: Giả thuyết mối tương quan biến độc lập đến chất lượng KTĐL 59 Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả biến quan sát 64 Bảng 4.2: Thống kê tần số thang đo “CLDVKT” 66 Bảng 4.3: Thống lê tần số thang đo “Quy mô DNKT” 66 Bảng 4.4: Thống kê tần số thang đo “Giá phí kiểm tốn” 67 Bảng 4.5: Thống kê tần số thang đo “Tính độc lập KTV” 68 Bảng 4.6: Thống kê tần số thang đo “Năng lực chuyên môn KTV” 68 Bảng 4.7: Thống kê tần số thang đo “KSNB NHTM” 69 Bảng 4.8: Thống kê tần số thang đo “KSCL DNKT từ quan quản lý” 70 Bảng 4.9: KMO and Barlett Test 71 Bảng 4.10: Total Variance Explained 72 Bảng 4.11: Rotated Component Matrix 73 Bảng 4.12: Correlations 75 Bảng 4.13: Model Summaryb 77 Bảng 4.14: ANOVAa 77 Bảng 4.15: Coefficientsa 78 Bảng 5.1: Đánh giá tương đồng kết kiểm định với nghiên cứu trước 81 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu tổng quát đề tài: ……………………………….49 viii PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Sau 25 năm đổi cải cách, kế tốn Việt Nam có nhiều thay đổi sâu sắc có bước phát triển quan trọng, đóng góp hiệu vào thành cơng chung kinh tế đất nước Với việc Chiến lược phát triển kế tốn, kiểm tốn đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (ban hành Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 Thủ tướng Chính phủ) triển khai mạnh mẽ liệt, hệ thống kế toán, kiểm toán Việt Nam đạt nhiều kết tích cực Tuy nhiên, bối cảnh Việt Nam ngày hội nhập sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, kinh tế ngồi nước cịn diễn biến khó lường, giai đoạn tới, Việt Nam cần thiết phải tính tới giải pháp cụ thể phát triển kế toán, kiểm toán, để đảm bảo tính hiệu khả thi cho giai đoạn 2030 Với vai trò trách nhiệm nghề nghiệp, hoạt động kiểm tốn nói chung kiểm tốn độc lập (KTĐL) có vai trị quan trọng kinh tế quốc dân, góp phần làm tăng mức độ tin cậy thơng tin tài chính, lành mạnh hóa quan hệ kinh tế, điều có ý nghĩa thời kỳ hội nhập kinh tế nước ta Để đảm bảo độ tin cậy thông tin công ty đại chúng công bố, Luật Chứng khốn có quy định báo cáo tài hàng năm cơng ty đại chúng phải kiểm toán Các kiểm toán viên độc lập thực cơng việc kiểm tốn BCTC nhằm mục đích đưa ý kiến đánh tính trung thực hợp lý khía cạnh trọng yếu BCTC đơn vị kiểm toán theo quy định Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ban hành ngày 29/3/2011 Dựa vào kết kiểm tốn, tình hình tài kết hoạt động kinh doanh, luồng lưu chuyển tiền doanh nghiệp đánh giá cách đắn làm sở cho định kinh tế Tuy nhiên, vi phạm kiểm tốn viên (KTV) cơng ty kiểm toán bị xử lý đăng tải phương tiện thông tin đại chúng năm gần đây, nhiều hãng kiểm toán lớn giới bị phá sản, giải thể làm ảnh hưởng đến niềm tin từ phía cơng chúng ngành kiểm toán độc lập CLDVKT BCTC KTĐL Tuy nhiên thực tế thời gian qua, chất lượng BCTC cơng ty đại chúng cịn nhiều vấn đề cộm, nhiều trường hợp BCTC kiểm toán song cịn sai sót, làm sai lệch thơng tin tài chính, gây thiệt thịi cho nhà đầu tư Dư luận xã 12 Ngân hàng Nhà nước, 2011, Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định kiểm toán độc lập tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi 13 Ngân hàng Nhà nước, 2018, Thơng tư 13/2018/TT-NHNN quy định hệ thống KSNB NHTM, chi nhánh nước 14 Trần Khánh Lâm, 2011 Xây dựng chế kiểm toán CL cho hoạt động KTĐL VN, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 15 Trần Thị Giang Tân, 2011 Cơ sở lý luận thực tiễn kiểm soát CL hoạt động KTĐL VN, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ cấp bộ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 16 Thủ tướng, 2013, Quyết định số 480/QĐ-TTg ngày 18/3/2013 Thủ tướng Chính phủ hệ thống kế tốn, kiểm tốn Việt Nam 17 Phạm Quốc Thuần, 2016, Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin BCTC (https://www.academia.edu/35437807/LA01_048_C%C3%A1c_nh%C3%A2n_ t%E1%BB%91_t%C3%A1c_%C4%91%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA% BFn_ch%E1%BA%A5t_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_th%C3%B4ng_tin_b%C 3%A1o_c%C3%A1o_t%C3%A0i_ch%C3%ADnh_trong_c%C3%A1c_doanh_ nghi%E1%BB%87p_t%E1%BA%A1i_Vi%E1%BB%87t_Nam_pdf) 18 VSQC “Kiểm soát chất lượng DN thực kiểm toán, soát xét BCTC, dịch vụ đảm bảo dịch vụ liên quan khác” Tài liệu tham khảo tiếng Anh Ali Abedalqader Al-Thuneibat, Ream Tawfiq Ibrahim Al Issa, Rana Ahmad Ata Baker (2011), "Do audit tenure and firm size contribute to audit quality? Empirical evidence from Jordan", Managerial Auditing Journal, (26), P.317 334 Abdul Halim, Sutrisno, Rosidi, M Achsin (2014), "Effect of Competence and Auditor Independence on Audit Quality with Audit Time Budget and Professional Commitment as a Moderation Variable", International Journal of Business and Management Invention, (3), P 64 - 74 Angus Duff (2004), "Auditqual: Dimensions of Audit Quality", The Institute of Chartered Accountants of Scotland 92 Chaney, P K., Jeter, D C., and Shivakumar, L (2004) Self-selection of auditors and audit pricing in private firms.The Accounting Review,79(1), 51 72 DeAngelo L.E., 1981 Auditor size and audit quality", Journal of Accounting and Economics.3:93-199 DeFond, M., and Zhang, J (2014) A review of archival auditing research.Journal of Accounting and Economics,58(2), 275 - 326 Duff, A (2004).Auditqual: Dimensions of audit quality Edinburgh: Institute of Chartered Accountants of Scotland Francis, J R (2011) A framework for understanding and researching audit quality.Auditing: A journal of practice and theory,30(2), 125 - 152 Francis, J R., and Yu, M D (2009) Big office size and audit quality.The Accounting Review,84(5), 1521 - 1552 10 Francis, J R., Maydew, E L., & Sparks, H C (1999) The role of Big auditors in the credible reporting of accruals.Auditing: A Journal of Practice & Theory,18(2), 17 - 34 11 Gibbins, M., and Wolf, F M (1982) Auditors' Subjective Decision Environment-The Case of a Normal External Audit.Accounting Review, 105 124 12 Hosseinniakani, S.M., et al , 2014 A review on Audit Quality Factors, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol.4, No.2, April 2014, pp 247 – 258 13 .Husam Al-Khaddash et al., 2013 Factors effecting the quality of Auditing: The case of Jordanian Commercial Banks, International Journal of Business and Social Science, Vol.4, No.11, September 2013 14 Knechel, W R., Krishnan, G V., Pevzner, M., Shefchik, L B., and Velury, U K (2012) Audit quality: Insights from the academic literature.Auditing: A Journal of Practice and Theory,32(sp1), 385 - 421 15 Lennox, C S (1999) Audit quality and auditor size: An evaluation of reputation and deep pockets hypotheses.Journal of Business Finance and Accounting,26(78), 779 - 805 93 16 Listya Yuniastuti Rahmina, Sukrisno Agoes (2014), "Influence of auditor independence, audit tenture andit fee on suadit quality of members of capital market accountant forum in Indonesia", Procedia - Social and Behavioral Science, (164), P 324 - 331 17 Magee, R P., and Tseng, M C (1990) Audit pricing and independence.Accounting Review, 315 - 336 18 Jong Hag Choi et al., 2010 Audit Office Size, Audit Quality, and Audit Pricing, A Journal of Practice & Theory, Vol 29, No.1, May 2010, pp 73-79 19 Myungsoo Son., 2005 Do non-services influence audit quality?, A dissertation, the University of Nebraska 20 Novie Susanti Suseno., 2013 An empirical analysis of auditor independence and audit fees on audit quality, International Journal of Management and Business Studies ISSN: 2167-0439 Vol (3), pp 082-087, March, 2013 Đường link tài liệu http://tapchi.ftu.edu.vn/c%C3%A1c-s%E1%BB%91-t%E1%BA%A1pch%C3%AD-kt%C4%91n/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kt%C4%91ns%E1%BB%91-91-100/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-kt%C4%91ns%E1%BB%91-92/1452-kh%E1%BA%A3-n%C4%83ng-%C3%A1pd%E1%BB%A5ng-c%C3%A1c-m%C3%B4-h%C3%ACnh%C4%91%C3%A1nh-gi%C3%A1-ch%E1%BA%A5tl%C6%B0%E1%BB%A3ng-b%C3%A1o-c%C3%A1o-t%C3%A0ich%C3%ADnh-th%C3%B4ng-qua-c%C3%A1c-%C4%91%E1%BA%B7c%C4%91i%E1%BB%83m-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ngc%C6%A1-b%E1%BA%A3n-c%E1%BB%A7a-th%C3%B4ng-tin-t%C3%A0ich%C3%ADnh-t%E1%BA%A1i-vi%E1%BB%87t-nam.html https://tapchitaichinh.vn/ke-toan-kiem-toan/ung-dung-mo-hinh-beneish-xacdinh-gian-lan-bao-cao-tai-chinh-tai-cac-cong-ty-niem-yet-o-viet-nam-321745.html https://tapchitaichinh.vn/kinh-te-vi-mo/cac-nhan-to-tac-dong-den-chat-luongbao-cao-tai-chinh-cua-doanh-nghiep-niem-yet-330665.html 94 PHỤ LỤC PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CHUYÊN GIA THAM GIA KHẢO SÁT STT Họ tên Đơn vị công tác Nguyễn Văn Công Đại học Công nghiệp tp.HCM Tô Yến Nhi EY Việt Nam Nguyễn Thành Nhân Deloite Việt Nam Nguyễn Thị Trang Công ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn A&C Phạm Ngọc Tồn Đại học Kinh tế tp.HCM Ngơ Trí Tuệ Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Ngọc Tiến Đại học Quy Nhơn Nguyễn Thị Trang KPMG Việt Nam Tăng Thị Thanh Thủy Đại học Công nghiệp tp.HCM 10 Nguyễn Tấn Phát Crowe Việt Nam 95 PHỤ LỤC Cronbach’s alpha Trung bình Phương sau Hệ số tương Cronbach’s Nhân tố thang đo loại thang đo quan biến alpha loại biến loại biến tổng biến I BIẾN ĐỘC LẬP Quy mô CTYKT = 0.965 QM1 10.30 7.699 0.942 0.946 QM2 10.37 6.909 0.949 0.948 QM3 10.08 8.330 0.899 0.959 QM4 10.45 8.428 0.892 0.962 Giá phí kiểm tốn = 0.692 GP1 7.33 2.106 0.918 0.943 GP2 7.53 2.034 0.894 0.963 GP3 7.39 2.122 0.945 0.925 Hệ thống kiểm soát nội NHTM = 0.960 KSNB1 12.00 3.050 0.934 0.938 KSNB2 12.08 3.063 0.926 0.941 KSNB3 12.13 3.221 0.889 0.951 KSNB4 11.91 3.349 0.861 0.959 Kiểm soát chất lượng DNKT quan quản lý = 0.937 KSCL1 8.10 2.327 0.840 0.932 KSCL2 7.81 2.113 0.905 0.881 KSCL3 7.62 2.318 0.867 0.911 Năng lực chuyên môn KTV = 0.963 NLCM1 12.225 4.454 0.948 0.941 NLCM2 12.206 4.403 0.955 0.939 NLCM3 12.598 4.104 0.822 0.983 NLCM4 12.235 4.202 0.940 0.941 Tính độc lập KTV = 0.937 ĐL1 7.294 2.566 0.822 0.947 ĐL2 7.000 2.297 0.911 0.878 ĐL3 7.059 1.977 0.899 0.894 96 II BIẾN PHỤ THUỘC CLDVKT BCTC NHTM = 0.723 CLDVKT1 7.80 CLDVKT2 7.85 CLDVKT3 7.64 0.318 0.305 0.629 97 0.712 0.705 0.302 0.400 0.410 0.862 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Kính gửi: Anh/Chị Quý đơn vị khảo sát Chúng nhóm nghiên cứu trường Đại học Ngân hàng TP.HCM thực đề tài: “CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM” Rất mong Anh/Chị dành chút thời gian quý báu giúp trả lời số câu hỏi bảng khảo sát Câu trả lời Anh/Chị nhằm mục đích nghiên cứu, cam kết thông tin cá nhân bảo mật Trân trọng cảm ơn kính chúc nhiều thành đạt! Xin vui lòng đánh dấu vào đáp án phù hợp theo suy nghĩ Anh/Chị vấn đề nêu Phần – Thông tin chung Họ tên: Giới tính: Nam Nữ Cơng ty kiểm tốn làm việc: Phần – Thông tin thống kê Anh/Chị cơng tác vị trí chức vụ cơng ty? a Chủ phần hùn/ Giám đốc b Chủ nhiệm kiểm tốn c Trưởng nhóm kiểm tốn d Trợ lý kiểm tốn e Khác Số năm kinh nghiệm cơng tác Anh/ Chị lĩnh vực kế toán, kiểm tốn, tài chính, thuế a Trên 10 năm c Từ năm đến năm b Từ năm đến 10 năm d Dưới năm Số lượng nhân viên Công ty Anh/Chị bao nhiêu? a Trên 400 nhân viên c Từ 50 đến 100 nhân viên b Từ 100 đến 400 e Dưới 20 nhân nhân viên viên d Từ 20 đến 50 nhân viên Số lượng KTV đăng kí hành nghề Công ty Anh/Chị bao nhiêu? a Trên 60 KTV b Từ 30 đến 60 KTV c Từ 10 đến 30 KTV d Từ đến 10 KTV 98 e Dưới KTV Mức phí trung bình hợp đồng dịch vụ Công ty Anh/Chị? a Trên 120 triệu c Từ 30 triệu đến 70 triệu b Từ 70 triệu đến 120 triệu e Dưới 15 triệu d Từ 15 đến 30 triệu Phần – Nội dung khảo sát nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán độc lập (KTĐL) (1) Rất đồng ý – (2) Khơng đồng ý – (3) Bình thường – (4) Đồng ý – (5) Rất đồng ý Mã Biến quan sát Mức độ đồng ý CLDVKT BCTC NHTM Việt nam – Biến phụ thuộc CLDVKT1 NHTM kiểm toán cảm thấy thỏa mãn với lợi ích mà họ nhận thơng qua dịch vụ cung cấp DNKT CLDVKT2 Người sử dụng BCTC NHTM kiểm toán (nhà đầu tư, đối tác…) cảm thấy thỏa mãn tính khách quan độ tin cậy để họ đưa định kinh tế đắn CLDVKT3 Dịch vụ cung cấp DNKT đáp ứng yêu cầu qui định kiểm toán thỏa mãn khách hàng cân đối chi phí lợi ích để mang lại lợi nhuận cho công ty Quy mô DNKT – Biến độc lập QM1 DNKT có quy mơ lớn có quy trình kiểm toán tốt nên mang lại CLDVKT cao QM2 DNKT lớn lo sợ thiệt hại danh tiếng DNKT vừa nhỏ nên cung cấp CLDVKT cao QM3 DNKT lớn có trình độ nguồn nhân lực cao nên cung cấp CLDVKT cao QM4 DNKT lớn sử dụng cơng cụ kiểm tốn đại nên cung cấp 99 CLDVKT cao Giá phí kiểm tốn – Biến độc lập GP1 Giá phí kiểm tốn thấp dẫn đến áp lực thời gian làm ảnh hưởng đến khả phát sai sót, gian lận BCTC, qua làm suy giảm CLDVKT GP2 Giá phỉ kiểm toán khách hàng chiếm tỷ trọng lớn doanh thu DNKT ảnh hưởng đến tính độc lập KTV, dẫn đến nguy làm giảm CLDVKT GP3 Áp lực cạnh tranh thị trường khiến DNKT có xu hướng giảm giá phí kiểm tốn xuống thấp, dẫn đến KTV bỏ thủ tục kiểm toán cần thiết để phù hợp với giá phí, gây giảm CLDVKT Tính độc lập KTV – Biến độc lập ĐL1 Hình thành yếu tố tự thân Tính độc lập KTV góp phần nâng cao độ tin cậy thơng tin kiểm tốn ĐL2 Việc ký cam kết tính độc lập cho khách hàng khiến KTV chấp hành tốt tính độc lập, làm gia tăng CLDVKT ĐL3 Sự thận trọng mức KTV trình kiểm tốn giúp nâng cao CLDVKT Năng lực chun mơn KTV – Biến độc lập NLCM1 Kiến thức chuyên mơn KTV giúp KTV thực kiểm tốn tốt hơn, từ góp phần làm gia tăng CLDVKT NLCM2 KTV am hiểu nhiều ngành nghề kinh doanh khách hàng làm tăng khả phát sai sót, gian lận BCTC q trình kiểm tốn, qua cung cấp CLDVKT cao NLCM3 KTV DNKT có quy chế tuyển 100 dụng đầy đủ, chặt chẽ có NLCM tốt hơn, mang lại CLDVKT cao NLCM4 KTV đào tạo cập nhật kiến thức chuyên ngành thường xuyên tăng khả đánh giá rủi ro kiểm tốn, phát sai sót gian lận BCTC, nhờ làm gia tăng CLDVKT Hệ thống KSNB NHTM – Biến độc lập KSNB1 Hệ thống KSNB NHTM giúp phát khiếm khuyết có ảnh hưởng đến chất lượng BCTC KSNB2 Hệ thống KSNB NHTM đảm bảo khả tn thủ quy trình từ góp phần gia tăng CLDVKT KSNB3 Hệ thống KSNB NHTM đảm bảo khả phát vi phạm nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến hiệu hoạt động tổ chức KSNB4 Việc xem xét đánh giá liên tục Hệ thống KSNB NHTM làm gia tăng khả hoạt động hữu hiệu hệ thống, góp phần nâng cao CLDVKT KSCL DNKT từ quản quản lý – Biến độc lập KSCL1 KSCL từ bên chặt chẽ giúp DNKT nhận biết khiếm khuyết, từ thúc đẩy phát triển hoạt động kiểm toán làm gia tăng chất lượng KTĐL KSCL2 Các biện pháp xử phạt cứng rắn (cấm hành nghề, xử phạt tài chính…) trường hợp vi phạm làm giảm hành vi vi phạm, qua cải thiện chất lượng KTĐL KSCL3 Trình độ chun mơn tính trực thành viên đồn kiểm tra có liên quan mật thiết đến việc phát vi phạm DNKT Xin chân thành cám ơn Anh/Chị Quý đơn vị dành thời gian tham gia khảo sát 101 102 PHỤ LỤC Danh sách doanh nghiệp kiểm toán chủ thể tham gia khảo sát STT 10 11 12 13 Tên Công ty SL người khảo sát Chủ phần hùn I Doanh nghiệp kiểm toán có quy mơ lớn a Trên 400 NV Cơng ty TNHH EY Việt 15 Nam Công ty TNHH PwC 12 Việt Nam Công ty TNHH Deloitte 10 Việt Nam Công ty TNHH KPMG 10 Việt Nam b Từ 100 đến 400 NV Cơng ty TNHH Hãng kiểm tốn AASC Cơng ty TNHH Kiểm tốn CPA Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn tư vấn A&C Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn RSM Việt Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn VACO Cơng ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán Tư vấn UHY Công ty TNHH PKF Việt Nam Công ty TNHH Kiểm tốn Kế tốn AAC Cơng ty TNHH Kiểm tóan Định giá VN II Doanh nghiệp kiểm tốn có quy mơ vừa c Từ 50 đến 100 NV 103 Chủ nhiệm kiểm toán Trưởng nhóm kiểm tốn Trợ lý kiểm tốn 2 11 2 4 1 1 0 0 1 1 14 15 16 Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm tốn Phía Nam Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt Cơng ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế tốn Kiểm toán Nam Việt Tổng 3 1 0 102 15 19 66 104 PHỤ LỤC Kết kiểm định tham số Pearson H1: Quy mô DNKT tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Hệ số Pearson biến QM có Sig 0.000 nên chấp nhận giả thuyết H1, nghĩa biến QM có quan hệ đồng biến với CLDVKT CLDVKT CLDVKT QM Pearson Correlation QM 0.468** 0.003 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 0.468** 0.00 Sig (2-tailed) H2: Giá phí kiểm toán tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Hệ số Pearson biến GP có Sig 0.000 nên chấp nhận giả thuyết H2, nghĩa biến GP có quan hệ đồng biến với CLDVKT CLDVKT CLDVKT GP Pearson Correlation GP 0.384** 0.000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 0.384** 0.000 Sig (2-tailed) H3: Tính độc lập tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Hệ số Pearson biến ĐL có Sig 0.000 nên chấp nhận giả thuyết H3, nghĩa biến DDNN có quan hệ đồng biến với CLDVKT CLDVKT CLDVKT ĐL Pearson Correlation DDNN 0.510** 0.000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 0.510** 0.000 Sig (2-tailed) H4: Năng lực chun mơn nghề nghiệp KTV/nhóm kiểm tốn tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Hệ số Pearson biến NLCM có Sig 0.003 nên chấp nhận giả thuyết H4, nghĩa biến NLCM có quan hệ đồng biến với CLDVKT 105 CLDVKTDL CLDVKT NLCM Pearson Correlation NLCM 0.295** 0.003 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 0.295** 0.003 Sig (2-tailed) H5: Hệ thống KSNB NHTM có tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Hệ số Pearson biến KSNB có Sig 0.038 nên chấp nhận giả thuyết H5, nghĩa biến KSNB có quan hệ đồng biến với CLDVKT CLDVKTDL CLDVKT KSNB Pearson Correlation YTBT 0.206* 0.038 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 0.206* 0.038 Sig (2-tailed) H6: Hệ thống KSCL quan quản lý tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC NHTM Việt Nam Hệ số Pearson biến KSCL có Sig 0.000 nên chấp nhận giả thuyết H6, nghĩa biến KSCL có quan hệ đồng biến với CLDVKT CLDVKTDL CLDVKT KSCL Pearson Correlation KSCLBN -0.343** 0.000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation -0.343** 0.000 Sig (2-tailed) ** = 0.01 (kiểm định hai phía) (Nguồn: Kết tính tốn SPSS) 106 ... NHTM Việt Nam nói riêng Từ khóa: Chất lượng dịch vụ kiểm toán, Ngân hàng thương mại; Kiểm tốn độc lập; i LỜI CAM ĐOAN Chúng tơi xin cam đoan đề tài nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ kiểm tốn báo cáo. .. tài ngân hàng thương mại Việt Nam kết nghiên cứu độc lập nhóm tác giả Đề tài nghiên cứu có sử dụng số trích dẫn quan điểm khoa học nghiên cứu trước ý kiến đăng tải báo, tạp chí khoa học Các nghiên. .. 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .16 2.1 CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH 16 2.1.1 Khái niệm 16 2.1.2 Các đặc điểm chất lượng thơng tin tài 18 iii 2.2 CHẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941,

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.1: Tổng hợp các nhân tố tác động đến CLDVKTBCTC ngân hàng từ các nghiên cứu trước - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 1.1.

Tổng hợp các nhân tố tác động đến CLDVKTBCTC ngân hàng từ các nghiên cứu trước Xem tại trang 22 của tài liệu.
Các nghiên cứu đều thực hiện thu thập dữ liệu sơ cấp từ việc thiết kế bảng hỏi, sau đó phát phiếu khảo sát cho đối tượng là các KTV để thu thập dữ liệu để thực hiện các bước kiểm định định lượng - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

c.

nghiên cứu đều thực hiện thu thập dữ liệu sơ cấp từ việc thiết kế bảng hỏi, sau đó phát phiếu khảo sát cho đối tượng là các KTV để thu thập dữ liệu để thực hiện các bước kiểm định định lượng Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bảng 2.1: Tổng hợp các nhân tố tác động đến CLDVKTBCTC của các NHTM Việt Nam - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 2.1.

Tổng hợp các nhân tố tác động đến CLDVKTBCTC của các NHTM Việt Nam Xem tại trang 56 của tài liệu.
Mô hình nghiên cứu Bảng câu - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

h.

ình nghiên cứu Bảng câu Xem tại trang 58 của tài liệu.
3.3.3. Mô hình nghiên cứu - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

3.3.3..

Mô hình nghiên cứu Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 3.2: Xây dựng giả thuyết mối tương quan giữa các biến độc lập đến CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 3.2.

Xây dựng giả thuyết mối tương quan giữa các biến độc lập đến CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 4.1: Bảng thống kê mô tả và các biến quan sát - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.1.

Bảng thống kê mô tả và các biến quan sát Xem tại trang 73 của tài liệu.
(Bảng được xếp theo giá trị trung bình giảm dần) - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

ng.

được xếp theo giá trị trung bình giảm dần) Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 4.2: Thống kê tần số thang đo “CLDVKT” - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.2.

Thống kê tần số thang đo “CLDVKT” Xem tại trang 75 của tài liệu.
Bảng 4.3 cho thấy đối với nhân tố QM, các KTV có mức độ đồng ý cao hơn đối với biến QM3 và mức đồng ý thấp hơn đối với biến QM1, QM2, QM4 - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.3.

cho thấy đối với nhân tố QM, các KTV có mức độ đồng ý cao hơn đối với biến QM3 và mức đồng ý thấp hơn đối với biến QM1, QM2, QM4 Xem tại trang 76 của tài liệu.
Bảng 4.5: Thống kê tần số thang đo “Tính độc lập của KTV” - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.5.

Thống kê tần số thang đo “Tính độc lập của KTV” Xem tại trang 77 của tài liệu.
(Bảng được sắp xếp theo giá trị trung bình giảm dần) - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

ng.

được sắp xếp theo giá trị trung bình giảm dần) Xem tại trang 77 của tài liệu.
Bảng 4.7: Thống kê tần số thang đo “KSNB của NHTM” - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.7.

Thống kê tần số thang đo “KSNB của NHTM” Xem tại trang 78 của tài liệu.
Bảng 4.8: Thống kê tần số thang đo “KSCL của DNKT từ các cơ quan quản lý” - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.8.

Thống kê tần số thang đo “KSCL của DNKT từ các cơ quan quản lý” Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 4.9: KMO and Barlett Test - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.9.

KMO and Barlett Test Xem tại trang 80 của tài liệu.
Tiếp theo, bảng Tổng phương sai trích sẽ được xem xét để xác định khả năng các nhóm nhân tố giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của các biến quan sát - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

i.

ếp theo, bảng Tổng phương sai trích sẽ được xem xét để xác định khả năng các nhóm nhân tố giải thích được bao nhiêu phần trăm sự biến thiên của các biến quan sát Xem tại trang 81 của tài liệu.
Tiếp theo, Bảng ma trận nhân tố sau khi xoay sẽ được xem xét để xem 6 nhóm nhân tố này bao gồm những biến quan sát nào, và liệu trật tự của các biến quan sát có bị xáo trộn so với thang đo được xây dựng lúc đầu không - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

i.

ếp theo, Bảng ma trận nhân tố sau khi xoay sẽ được xem xét để xem 6 nhóm nhân tố này bao gồm những biến quan sát nào, và liệu trật tự của các biến quan sát có bị xáo trộn so với thang đo được xây dựng lúc đầu không Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 4.12. Correlations - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.12..

Correlations Xem tại trang 84 của tài liệu.
4.3.4.2. Đánh giá độ phù hợp của mô hình - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

4.3.4.2..

Đánh giá độ phù hợp của mô hình Xem tại trang 85 của tài liệu.
Bảng 4.12: Model Summaryb - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.12.

Model Summaryb Xem tại trang 86 của tài liệu.
dụng nhiều hơn khi bàn về việc đánh giá độ phù hợp của mô hình, vì nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình xây dựng (Hoàng Trọng, & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

d.

ụng nhiều hơn khi bàn về việc đánh giá độ phù hợp của mô hình, vì nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình xây dựng (Hoàng Trọng, & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008) Xem tại trang 86 của tài liệu.
Bảng 4.15: Coefficientsa - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

Bảng 4.15.

Coefficientsa Xem tại trang 87 của tài liệu.
Thông qua luận giải các nghiên cứu trước cùng với việc kế thừa mô hình nghiên cứu của Husam Al-Khaddash và cộng sự (2013), phân tích kết quả chuyên gia, nhóm nghiên cứu đã giải quyết câu hỏi nghiên cứu thứ nhất khi luận giải cơ sở đề xuất mô hình nghiên - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

h.

ông qua luận giải các nghiên cứu trước cùng với việc kế thừa mô hình nghiên cứu của Husam Al-Khaddash và cộng sự (2013), phân tích kết quả chuyên gia, nhóm nghiên cứu đã giải quyết câu hỏi nghiên cứu thứ nhất khi luận giải cơ sở đề xuất mô hình nghiên Xem tại trang 90 của tài liệu.
ĐL1 Hình thành yếu tố tự thân về Tính độc lập của KTV góp phần nâng cao độ tin cậy của thông tin được kiểm toán - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941

1.

Hình thành yếu tố tự thân về Tính độc lập của KTV góp phần nâng cao độ tin cậy của thông tin được kiểm toán Xem tại trang 109 của tài liệu.

Từ khóa liên quan