0

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

92 4 0
 • ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:33

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) TPHCM, THÁNG 05 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC TPHCM, THÁNG 05 2021 i TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài “Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC” (Estimating the Non observed Econom. NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) TPHCM, THÁNG 05 - 2021 NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM: TIẾP CẬN MIMIC TPHCM, THÁNG 05 - 2021 i TÓM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Đề tài “Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa quan sát Việt Nam: Tiếp cận MIMIC” (Estimating the Non-observed Economic Activities in Vietnam: A MIMIC Approach) tiến hành lược khảo nghiên cứu trước kinh tế chưa quan sát, kinh tế ngầm, kinh tế phi thức Từ đó, đề xuất cách hiểu thống thuật ngữ “khu vực kinh tế chưa quan sát” thành phần chủ yếu cấu thành nên khu vực Ngoài ra, để đo lường quy khu vực kinh tế chưa quan sát, đề tài sử dụng mơ hình MIMIC Đây mơ hình đo lường sử dụng phổ biến nghiên cứu giới đo lường khu vực kinh tế chưa thống kê thức vào tài khoản quốc gia, khó quan sát lượng hóa cụ thể Kết nghiên cứu cho thấy, quy mô khu vực kinh tế chưa quan sát Việt Nam giai đoạn 1995 – 2019 dao động khoảng từ 17,8% – 39,2% có xu hướng tăng năm gần Kết hồi quy từ mơ hình MIMIC cịn cho thấy biến số gánh nặng thuế, thể chế hệ thống pháp luật, môi trường kinh doanh, tỷ lệ thất nghiệp kinh tế có tác động định đến khu vực kinh tế chưa quan sát Từ kết trên, đề tài đề xuất hai nhóm giải pháp gồm: nhóm giải pháp nhằm kiểm sốt tác động tiêu cực nhóm giải pháp hỗ trợ cho phát triển khu vực kinh tế chưa quan sát Theo để kiểm sốt tác động tiêu cực cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách sách thuế, giảm thiểu tỷ lệ sử dụng tiền mặt lưu thông Để hỗ trợ cho khu vực cần có chế, sách khuyến khích hỗ trợ sở kinh doanh cá thể tuân thủ pháp luật; sách thuế cần điều chỉnh cho phù hợp với nhóm chủ thể này; hạn chế kiểm soát tốt tham nhũng; nâng cao nhận thức hiểu biết người dân hoạt động thuộc NOE ii LỜI CẢM ƠN Nhóm tác giả xin chân thành cảm ơn Viện nghiên cứu khoa học Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, Ban lãnh đạo thầy Khoa Tài chính, tác giả nghiên cứu trước, Tạp chí Kinh tế Ngân hàng Châu Á hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình để nhóm hồn thành nội dung đề tài Xin chân thành cảm ơn Đại diện nhóm nghiên cứu iii LỜI CAM ĐOAN Đề tài thực nhóm tác giả sở danh mục tài liệu tham khảo liệt kê đề tài, không chép từ đề tài khác Mọi phát biểu nội dung đề tài ý kiến riêng nhóm tác giả, khơng đại diện cho ý chí tổ chức hay cá nhân Các số liệu liệu đề tài thu thập từ nguồn đáng tin cậy Đại diện nhóm nghiên cứu iv MỤC LỤC TĨM TẮT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU i LỜI CẢM ƠN ii LỜI CAM ĐOAN iii MỤC LỤC iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG, HÌNH viii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU .2 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG 2.1 Khái niệm khu vực kinh tế chưa quan sát 2.1.1 Khái niệm khu vực kinh tế chưa quan sát nước giới 2.1.2 Khái niệm khu vực kinh tế chưa quan sát Việt Nam .8 2.1.3 Phân biệt khái niệm khu vực kinh tế chưa quan sát khu vực kinh tế phi thức 2.2 Các phận cấu thành khu vực kinh tế chưa quan sát 11 2.2.1 Hoạt động kinh tế ngầm 14 v 2.2.2 Hoạt động kinh tế bất hợp pháp 15 2.2.3 Hoạt động kinh tế phi thức chưa quan sát .15 2.2.4 Hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu hộ gia đình .17 2.2.5 Hoạt động kinh tế bị bỏ sót chương trình thu thập liệu thống kê 18 2.3 Tác động khu vực kinh tế chưa quan sát 18 2.4 Nguyên nhân dẫn đến hình thành khu vực kinh tế chưa quan sát 20 2.4.1 Gánh nặng thuế khoản đóng góp xã hội 21 2.4.2 Hệ thống quy định pháp luật thị trường lao động .21 2.4.3 Dịch vụ khu vực công .22 2.4.4 Sự suy giảm kinh tế thức .23 2.4.5 Tình trạng thất nghiệp 23 2.4.6 Các nguyên nhân khác 24 2.5 Phương pháp luận đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa quan sát 24 2.5.1 Cách tiếp cận trực tiếp 25 2.5.2 Cách tiếp cận gián tiếp 26 2.5.3 Cách tiếp cận sử dụng mơ hình .29 2.6 Tổng quan nghiên cứu trước 30 2.6.1 Nghiên cứu quốc tế 30 2.6.2 Nghiên cứu nước 32 2.6.3 Tổng hợp kết nghiên cứu đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa quan sát 35 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG ỨNG DỤNG MƠ HÌNH MIMIC ĐO LƯỜNG QUY MƠ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT Ở VIỆT NAM 39 vi 3.1 Giới thiệu mơ hình 39 3.1.1 Mơ hình phương trình cấu trúc .39 3.1.2 Mơ hình MIMIC .43 3.2 Dữ liệu mơ hình nghiên cứu đề xuất 45 3.2.1 Biến nguyên nhân 45 3.2.2 Các biến số (kết quả) 49 3.2.3 Dữ liệu nghiên cứu 50 3.3 Kết nghiên cứu 52 3.3.1 Đo lường quy mô NOE Việt Nam giai đoạn 1995 – 2019 52 3.3.2 Phân tích tác động biến số mơ hình nghiên cứu 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH .60 4.1 Kết luận 60 4.2 Hàm ý sách 61 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm kiểm sốt tác động tiêu cực .61 4.2.2 Nhóm giải pháp hỗ trợ 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN 68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG VIỆT Từ viết tắt Cụm từ tiếng Việt KTPCT Kinh tế phi thức KT Kinh tế DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TIẾNG ANH Từ viết tắt Cụm từ tiếng Anh Cụm từ tiếng Việt ASEAN Association of Southeast Asian Nations Hiệp hội quốc gia khu vực Đông Nam Á CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định ESA European System of Accounts Hệ thống tài khoản quốc gia Châu Âu GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GSO General Statistics Office Tổng cục Thống kê ILO International Labour Organization Tổ chức Lao động Quốc tế MIMIC multiple-indicator-multiple-cause Nhiều số, nhiều nguyên nhân NOE Non-Observed Economy Khu vực kinh tế chưa quan sát OECD Organisation for Economic Cooperation Development Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế PPP Purchasing Power Parity Sức mua tương đương SEM Structural Equation Model Mơ hình phương trình cấu trúc SEM Structural Equation Modeling Mơ hình phương trình cấu trúc SNA System of National Accounts Hệ thống tài khoản quốc gia WB World Bank Ngân hàng Thế giới WGI Worldwide Governance Indicators Chỉ số quản trị toàn cầu viii DANH MỤC BẢNG, HÌNH DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Một số nghiên cứu liên quan đo lường quy mô NOE 35 Bảng 2.2: Kết nghiên cứu đo lường quy mô NOE 36 Bảng 3.1: Thống kê mô tả biến số mơ hình nghiên cứu 51 Bảng 3.2: Kết hồi quy mơ hình MIMIC 52 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1: Sơ đồ phân định khu vực KTPCT với NOE SNA 2008 11 Hình 2.2: Sơ đồ khu vực kinh tế chưa quan sát 12 Hình 2.3: Các phận cấu thành khu vực kinh tế chưa quan sát 13 Hình 3.1: So sánh mơ hình truyền thống mơ hình SEM 40 Hình 3.2: cấu trúc mơ hình SEM 41 Hình 3.3: Cấu trúc tổng qt mơ hình MIMIC 43 Hình 3.4: Mơ hình đo lường quy mô NOE 45 Hình 3.5: Quy mơ khu vực NOE Việt Nam giai đoạn 1995 – 2019 (%/GDP) 54 68 KẾT LUẬN Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa quan sát cách tiếp cận mơ hình MIMIC nghiên cứu giới nhiều bắt đầu trở nên phổ biến Việt Nam vào khoảng năm 2014 trở lại Các kết ước lượng với phương pháp khác cho kết chênh lệch, riêng phương pháp MIMIC cho kết quán nghiên cứu chọn khác giai đoạn nghiên cứu khác biến nguyên nhân biến báo mơ hình Kết ước lượng từ đề tài cho thấy chứng khoa học thực nghiệm quy mô khu vực kinh tế chưa quan sát Việt Nam (dao động khoảng từ 17,8% – 39,2% so với GDP) sở có lược khảo so sánh với nhiều nghiên cứu trước Kết lần khẳng định mức độ phù hợp phương pháp MIMIC so với phương pháp khác để phục vụ cho việc ước lượng quy mô khu vực bối cảnh kinh tế nhỏ mở liệu thống kê không đầy đủ Việt Nam so với kinh tế lớn nước phát triển Bên cạnh đó, bối cảnh Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát triển khai từ năm 2019 đến nay, kết nghiên cứu đề tài cung cấp chứng thực nghiệm quy mơ NOE Việt Nam Ngồi ra, đề tài tổng hợp cách có hệ thống mặt lý thuyết vấn đề liên quan đến khu vực kinh tế chưa quan sát tổng quan nghiên cứu trước nhằm tạo nên tranh toàn cảnh cho người đọc khu vực 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đỗ Tất Cường (2019) Tác động kinh tế phi thức đến tăng trưởng kinh tế Tạp chí Tài chính, ISSN: 2615 - 8973, Kỳ 1(710)(Tháng 08/2019), 12-15 Trịnh Đức Chiều (2019) Thực trạng hoạt động hộ kinh doanh Việt Nam Tạp chí Tài chính, ISSN: 2615 - 8973 (Tháng 02/2019) Trịnh Hữu Chung (2018) Đo lường quy mô kinh tế ngầm quốc gia Đông Nam Á Tạp chí Tài chính, ISSN: 2615 – 8973, Kỳ (690)(Tháng 10/2018), 51-54 Cling, J.-P., Đỗ, H N., Lagrée, S., Razafindrakoto, M., & Roubaud, F (2013) Kinh tế phi thức nước phát triển: NXB Tri Thức, Hà Nội Lê Đăng Doanh (2012) Một số vấn đề kinh tế phi thức Việt Nam Paper presented at the Tọa đàm: Khu vực kinh tế phi thức - Thực trạng Việt Nam, Hà Nội Lê Đăng Doanh, & Nguyễn Minh Tú (1997) Khu vực kinh tế phi quy - Một số kinh nghiệm quốc tế thực tiễn Việt Nam q trình chuyển đổi kinh tế NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phạm Văn Dũng, Phan Huy Đường, Lê Danh Tốn, Vũ Thị Dậu, Nguyễn Hữu Sở, Mai Thị Thanh Xuân, Trần Quang Tuyến (2004) Khu vực kinh tế phi thức: Thực trạng Những vấn đề đặt với công tác quản lý NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Phạm Thị Bích Dun, & Nguyễn Thái Hịa (2020) Kinh tế phi thức: quy mơ hàm ý tiềm thuế Nghiên cứu Kinh tế, ISSN: 0866 – 7489, Số 1(500)(Tháng 01/2020) Nguyễn Văn Đoàn (2019) Thực trạng kinh tế phi thức Việt Nam khuyến nghị sách Tạp chí Kinh doanh Công nghệ, ISSN: 2615 – 9414, Số 02/2019 10 Hoàng Hà (2019) Bằng chứng thực nghiệm mối liên hệ quy mô kinh tế ngầm mở cửa thương mại Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Duy Tân, ISSN: 18594905, 02(33)(2019), 50-57 11 Nguyễn Minh Hà, & Vũ Hữu Thành (2020) Giáo trình Phân tích liệu: Áp dụng mơ hình PLS – SEM: NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Thái Hòa, & Lê Việt An (2017) Nền kinh tế phi thức thất thu thuế 70 Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát triển, ISSN 1859 – 0012, 245(Tháng 11/2017), 2-12 13 Hồ Đức Hùng (2009) Hoạt động khu vực kinh tế phi thức mơi trường kinh doanh Việt Nam Tạp chí Phát triển kinh tế, ISSN 1859 – 1124 (Tháng 4/2009) 14 Hồ Đức Hùng, Nguyễn Duy Tâm, & Mai Thị Nghĩa (2012) Từ việc làm khu vực kinh tế phi thức đến việc làm phi thức Việt Nam Tạp chí Phát triển Hội nhập, ISSN 1859 – 428X, Số 03 (13)(Tháng 3-4/2012), 65-70 15 Nguyễn Vinh Hưng (2021) Quản lý loại hình “kinh tế ngầm” Việt Nam Tạp chí Quản lý nhà nước, ISSN: 2354 – 0761 16 Dương Đăng Khoa (2006) Hoạt động khu vực kinh tế không thức Việt Nam: Các hình thái tác động Tạp chí Phát triển kinh tế, ISSN 1859 – 1124, Số 189 17 Nguyễn Bích Lâm (2019) Tổng quan Khu vực kinh tế chưa quan sát: Kinh nghiệm quốc tế thực trạng Việt Nam Tạp chí Kinh doanh Cơng nghệ, ISSN: 2615 – 9414, (Số 02/2019) 18 Lê Thị Mai Liên, & Phạm Thị Thu Hồng (2019) Kinh nghiệm quản lý thuế hoạt động kinh tế ngầm nước giới Tạp chí Tài chính, ISSN: 2615 – 8973, Kỳ 1(710)(Tháng 08/2019), 32-35 19 Nguyễn Công Nghiệp (2019) Quy mô khu vực kinh tế phi thức Việt Nam Tạp chí Tài chính, ISSN: 2615 – 8973, Kỳ 1(710)(Tháng 08/2019), 6-9 20 Bùi Hoàng Ngọc (2020) Tác động phát triển tài kinh tế ngầm đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Tạp chí Kinh tế Phát triển, ISSN 1859 – 0012, Số 275(Tháng 05/2020) 21 Nguyễn Văn Phụng (2019) Thuế hoạt động kinh tế phi thức Tạp chí Tài chính, ISSN: 2615 – 8973, Kỳ 1(710)(Tháng 08/2019), 16-19 22 Trương Quang Thơng (2009) Các quan hệ tài - tín dụng khu vực kinh tế phi thức: Một nghiên cứu thực nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh Tạp chí Ngân hàng, ISSN: 0866 – 7462, Số 9(Tháng 05/2009), 42-48 23 Võ Hồng Đức, & Lý Hưng Thịnh (2015) Kinh tế ngầm quốc gia Đông Nam Á: Quy mơ, khuynh hướng sách kinh tế vĩ mơ Tạp chí Kinh tế Phát triển, ISSN 1859 – 0012, Số 212(Tháng 02/2015) 24 EC-IMF-OECD-UN-WB (2009) Hệ thống tài khoản quốc gia - SNA 2008 New York 71 25 ILO & Tổng Cục Thống kê (2016) Báo cáo lao động phi thức 2016: NXB Hồng Đức, Hà Nội 26 Tổng cục Thống kê (2019) Công văn số 1127/TCTK-TKQG v/v hướng dẫn sử dụng khái niệm khu vực phi thức hoạt động tự sản, tự tiêu hộ gia đình (số 1127/TCTK-TKQG) Hà Nội 27 World Bank (2011) Cải cách thuế Việt Nam: Hướng tới hệ thống hiệu công Địa chỉ: Ban Quản lý Kinh tế Xóa đói Giảm nghèo Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tiếng Anh 28 Angour, N., & Nmili, M (2019) Estimating Shadow Economy Tax Evasion: Evidence from Morocco International Journal of Economics Finance, ISSN: 1916-971X Online ISSN: 1916-9728, 11(No 5), DOI:10.5539/ijef.v11n5p7 29 Bajada, C., & Schneider, F (2005) The shadow economies of the Asia‐Pacific Pacific Economic Review, Online ISSN: 1468-0106, 10(3), 379-401, https://doi.org/10.1111/j.14680106.2005.00280.x 30 Becker, K F (2004) The Informal Economy Địa chỉ: SIDA: https://www.rrojasdatabank.info/sida.pdf [truy cập ngày 01/05/2021] 31 Boeschoten, W C., & Fase, M M G (1984) The Volume of Payments the Informal Economy in the Netherlvàs 1965-1982: An Attempt at Quantification (Vol 1) Springer 32 Bollen, K A (1989) Structural equations with latent variables (Vol 210) John Wiley & Sons 33 Buehn, A., & Schneider, F (2012) Shadow economies around the world: novel insights, accepted knowledge, new estimates International Tax Public Finance, ISSN: 0927-5940 Online ISSN: 1573-6970, 19(1), 139-171, https://doi.org/10.1007/s10797-011-9187-7 34 Cagan, P (1958) The demvà for currency relative to the total money supply Journal of Political Economy, ISSN: 0022-3808 Online ISSN: 1537-534X, 66(4), 303-328, https://doi.org/10.1086/258056 35 Contini, B (1981) Labor Market Segmentatation the Development of the Parallel Economy- The Italian Experience Oxford Economic Papers, ISSN: 00307653 Online ISSN: 14643812, 33(3), 401-412, http://www.jstor.org/stable/2662706 36 Del Boca, D (1981) Parallel economy allocation of time Micros (Quarterly Journal of 72 Microeconomics), 4(2), 13-18 37 Dell'Anno, R (2007) The shadow economy in Portugal: An analysis with the MIMIC approach Journal of Applied Economics, ISSN 1514-0326 Online ISSN 1667-6726, Universidad del CEMA, 10(2), 253-277, https://doi.org/10.1080/15140326.2007.12040490 38 Dell’Anno, R., & Schneider, F (2003) The Shadow Economy of Italy other OECD Countries: What we know? Journal of Public Finance Public Choice, ISSN: 2515-6918 Online ISSNL 2515-6926, 21(2-3), 97-120, https://doi.org/10.1332/251569203X15668905422009 39 Dell’Anno, R., & Schneider, F G (2006) Estimating the underground economy by using MIMIC models: A Response to T Breusch's critique Working Paper, No 0607, Johannes Kepler University of Linz, Department of Economics, Linz, http://hdl.hvàle.net/10419/73283 40 Eilat, Y., & Zinnes, C (2002) The shadow economy in transition countries: Friend or foe? A policy perspective World Development, Elsevier, ISSN: 0305-750X, 30(7), 1233-1254, https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00036-0 41 Feige, E L (1979) How Big Is the Irregular Economy? Challenge, ISSN: 0577-5132 Online ISSN: 1558-1489, 22(5), 5-13, https://doi.org/10.1080/05775132.1979.11470559 42 Finlayson, J., & Peacock, K (2002) How Big is the Underground Economy? Policy Perspectives, 9(3) Vancouver: Business Council of British Columbia 43 Frey, B S., & Weck-Hanneman, H (1984) The hidden economy as an ‘unobserved’ variable European Economic Review, ISSN: 0014-2921, 26(1), 33-53 doi:https://doi.org/10.1016/0014-2921(84)90020-5 44 Friedman, E., Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P (2000) Dodging the grabbing hvà: the determinants of unofficial activity in 69 countries Journal of Public Economics, ISSN: 0047-2727, 76(3), 459-493, https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00093-6 45 Gutiérrez-Romero, R (2010) The Dynamics of the Informal Economy CSAE Working Paper Series 2010-07, Centre for the Study of African Economies, University of Oxford 46 Heritage Foundation (2014) 2014 Index of Economic Freedom The Heritage Foundation Dow Jones & Company, Inc 47 Hirschman, A O (1970) Exit, voice, loyalty: Responses to decline in firms, organizations, states, Harvard University Press 48 Hox, J J., & Bechger, T M (1998) An introduction to structural equation modeling Family Science Review, 11, 354-373 73 49 Isachsen, A.J., J Klovelvà, S Strøm (1982) The Hidden Economy in Norway In V Tanzi (ed.), The Underground Economy in the United States Abroad (Lexington: Heath): 20931 50 Johnson, S., Kaufmann, D., & Zoido-Lobaton, P (1998) Regulatory discretion the unofficial economy The American Economic Review, ISSN: 00028282 Online ISSN: 19447981, 88(2), 387-392 http://www.jstor.org/stable/116953 51 Lackó, M (2000) Hidden economy-an unknown quantity? Comparative analysis of hidden economies in transition countries, 1989-95 The Economics of Transition, ISSN: 0967-0750 Online ISSN: 1468-0351, 8(1), 117-149 DOI: 10.1111/1468-0351.00038 52 Langfeldt, E (1984) The unobserved economy in the Federal Republic of Germany Cambridge University Press 53 MacAfee, K (1980) A Glimpse of the hidden economy in the national accounts Economic Trends, 136(1), 81-87 54 Mara, E R (2011) Causes consequences of underground economy Anale Seria Ştiinţe Economice Timişoara, ISSN: 1582-2680 Online-ISSN: 1582-6333, 17(17), 1109-1116 55 Maurin, A., Sookram, S., & Kent Watson, P (2006) Measuring the size of the hidden economy in Trinidad & Tobago, 1973–1999 International Economic Journal, ISSN: 1016-8737 Online ISSN: 1743-517X, 20(3), 321-341 https://doi.org/10.1080/10168730600879406 56 Medina, L., & Schneider, F (2019) Shedding Light on the Shadow Economy: A Global Database the Interaction with the Official One CESifo Working Paper No 7981, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3502028 57 Mogensen, G V., Kvist, H K., Körmendi, E., & Pedersen, S (1995) The shadow economy in Denmark 1994 Measurement Results Spektrum, København 58 Nguyen Thai Hoa (2019) How large is Vietnam's informal economy? Economic Affairs, Online ISSN:1468-0270, 39(1), 81-100 doi:https://doi.org/10.1111/ecaf.12328 59 O'Neill, D M (1983) Growth of the underground economy, 1950-81: some evidence from the current population survey: a study (Vol 98): US Government Printing Office 60 O’Higgins, M (1989) Assessing the underground economy in the United Kingdom: New York, Cambridge University Press 74 61 OECD (2002) Measuring the Non-Observed Economy: A Hvàbook 62 Petersen, H G (1982) Size of the public sector, economic growth the informal economy: Development trends in the Federal Republic of Germany Review of Income Wealth, Online ISSN:1475-4991, 28(2), 191-215 https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.1982.tb00612.x 63 Reilly, B., & Krstić, G (2018) Shadow Economy-is an Enterprise Survey a Preferable Approach? Panoeconomicus, ISSN: 1452-595X Online ISSN: 2217-2386, 66(5), 589- 610 http://dx.doi.org/10.2298/PAN161108022R 64 Schneider, F (2018) Size, Causes Consequences of the Underground Economy: an international perspective: Routledge 65 Schneider, F., & Buehn, A (2016) Estimating the Size of the Shadow Economy: Methods, Problems Open Questions IZA Discussion Paper No 9820, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2750303 66 Schneider, F., Buehn, A., & Montenegro, C E (2010) Shadow economies all over the world: New estimates for 162 countries from 1999 to 2007 World Bank Policy Research Working Paper(5356) https://doi.org/10.1596/1813-9450-5356 67 Schneider, F., & Enste, D H (2000) Shadow Economies: Size, Causes, Consequences Journal of Economic Literature, ISSN: 00220515 Online ISSN: 23288175, 38(1), 77-114 https://www.jstor.org/stable/2565360 68 Schneider, F., & Enste, D H (2003) The shadow economy: An international survey Cambridge: Cambridge University Press https://doi.org/10.1017/CBO9780511493591 69 Tanzi, V (1980) The underground economy in the United States: estimates implications PSL Quarterly Review, ISSN 2037-3635, 33(135) 70 Tanzi, V (1983) The Underground Economy in the United States: Annual Estimates, 1930–80 IMF Staff Papers, ISSN: 1020-7635, 1983(002), A002 doi:10.5089/9781451946895.024.A002 71 Tedds, L M., & Giles, D E (2002) Taxes the Canadian underground economy Taxes the Canadian underground economy, Toronto: Canadian Tax Foundation 72 Vo Hong Duc, & Ly Hung Thinh (2014) Measuring the Shadow Economy in the ASEAN Nations: The MIMIC Approach International Journal of Economics Finance, ISSN: 1916-971X Online ISSN: 1916-9728, 6(No 10) DOI:10.5539/ijef.v6n10p139 75 Trang website 73 Phạm Đức Kỳ (2016, 14/03/2016) Cơ sở lý thuyết mơ hình mạng (SEM) Địa chỉ: https://phantichspss.com/co-so-ly-thuyet-cua-mo-hinh-mang-sem-phan-2.html [truy cập ngày 01/05/2021] 74 Đinh Thị Luyện (2018, 28/07/2018) Kinh tế phi thức Việt Nam số khuyến nghị [truy cập ngày 01/05/2021] 75 Trần Thị Bích Nhân, & Đỗ Thị Minh Hương (2019, 15/04/2019) Kinh tế phi thức Việt Nam: thực trạng giải pháp Địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kinh-tephi-chinh-thuc-o-viet-nam-thuc-trang-va-giai-phap-305487.html [truy cập ngày 01/05/2021] 76 Phạm Minh Thái (2019, 07/02/2019) Hộ kinh doanh khu vực kinh tế phi thức tăng trưởng bao trùm Việt Nam Địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/hokinh-doanh-va-khu-vuc-kinh-te-phi-chinh-thuc-doi-voi-tang-truong-bao-trum-o-viet-nam302041.html [truy cập ngày 01/05/2021] 77 Tạp chí Tài online (2019, 14/02/2019) Quy mơ kinh tế "ngầm" Việt Nam tương đương 25-30% GDP Địa chỉ: https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/quy-mo-nen-kinh-tengam-o-viet-nam-tuong-duong-2530-gdp-303062.html [truy cập ngày 01/05/2021] 78 Tổng cục Thống kê (2020) Báo cáo kết bước đầu thực Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa quan sát kế hoạch triển khai năm 2020 Địa chỉ: https://gso.gov.vn/ItemPreview.aspx?ItemID=19479 [truy cập ngày 01/05/2021] 79 cafef.vn (2019, 03/05/2019) Chuyên gia gợi ý việc đánh giá, thống kê quản lý khu vực "kinh tế chưa quan sát" Việt Nam [truy cập ngày 03/05/2021] 80 tuoitre.vn (2018, 18/01/2018) 'Soi' kinh tế ngầm quy mô 60 tỉ đô Việt Nam Địa chỉ: https://tuoitre.vn/soi-kinh-te-ngam-quy-mo-60-ti-do-o-viet-nam-20180118080607092.htm [truy cập ngày 01/05/2021] 81 Heritage Foundation (2021) 2021 Index of Economic Freedom Địa chỉ: https://www.heritage.org/index/download [truy cập ngày 01/05/2021] 82 World Bank (2021, 28/09/2020) Worldwide Governance Indicators [truy cập ngày 01/05/2021] Year Country Tax burden 1995 VNM 1996 VNM 1997 VNM 1998 VNM 1999 VNM 2000 VNM 2001 VNM 2002 VNM 2003 VNM 2004 VNM 2005 VNM 2006 VNM 2007 VNM 2008 VNM 2009 VNM 2010 VNM 2011 VNM 2012 VNM 2013 VNM 2014 VNM 2015 VNM 2016 VNM 2017 VNM 2018 VNM 2019 VNM 1995 CAM 1996 CAM 1997 CAM 1998 CAM 1999 CAM 2000 CAM 2001 CAM 2002 CAM 2003 CAM 2004 CAM 2005 CAM 2006 CAM 2007 CAM 2008 CAM 2009 CAM 2010 CAM 2011 CAM 2012 CAM 2013 CAM 2014 CAM 2015 CAM 2016 CAM 2017 CAM 2018 CAM 2019 CAM 1995 CHN 1996 CHN 1997 CHN 1998 CHN 1999 CHN 2000 CHN 2001 CHN 2002 CHN 2003 CHN 2004 CHN 2005 CHN 2006 CHN 2007 CHN 2008 CHN 68,80 54,80 42,80 43,40 43,00 53,90 54,10 54,10 62,50 63,40 74,50 74,30 74,30 74,30 74,30 76,10 75,90 76,50 75,60 77,00 79,10 79,30 79,60 79,70 79,70 91,70 91,60 91,60 91,60 91,60 91,30 91,30 91,40 91,30 91,30 91,40 91,40 91,40 91,00 90,90 91,10 90,90 90,80 90,50 90,50 90,20 89,80 89,70 89,40 89,10 70,60 70,70 70,40 70,50 70,50 70,40 70,40 70,30 66,90 66,40 67,90 70,00 66,60 66,40 Rule law -0,40 -0,48 -0,35 -0,45 -0,34 -0,36 -0,56 -0,64 -0,58 -0,57 -0,32 -0,52 -0,49 -0,47 -0,54 -0,59 -0,54 -0,55 -0,51 -0,36 -0,34 0,08 0,07 0,00 -0,02 -1,14 -1,14 -1,11 -1,11 -0,98 -0,98 -1,10 -1,10 -1,22 -1,25 -1,18 -1,19 -1,09 -1,11 -1,09 -1,09 -1,02 -0,96 -0,98 -0,96 -0,98 -1,06 -1,06 -1,11 -0,94 -0,43 -0,43 -0,35 -0,35 -0,48 -0,48 -0,41 -0,50 -0,53 -0,53 -0,59 -0,64 -0,54 -0,42 Economic Freedom index 41,70 40,20 38,60 40,40 42,70 43,70 44,30 45,60 46,20 46,10 48,10 50,50 49,80 50,40 51,00 49,80 51,60 51,30 51,00 50,80 51,70 54,00 52,40 53,10 55,30 52,80 59,80 59,90 59,30 59,60 60,70 63,70 61,10 60,00 56,70 55,90 55,90 56,60 56,60 57,90 57,60 58,50 57,40 57,50 57,90 59,50 58,70 57,80 57,30 57,30 52,00 51,30 51,70 53,10 54,80 56,40 52,60 52,80 52,60 52,50 53,70 53,60 52,00 53,10 Control of Corruptio -0,49 -0,49 -0,47 -0,47 -0,48 -0,57 -0,57 -0,57 -0,50 -0,73 -0,72 -0,75 -0,63 -0,71 -0,54 -0,62 -0,61 -0,53 -0,48 -0,44 -0,43 -0,45 -0,58 -0,49 -0,51 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,96 -0,99 -1,01 -0,99 -1,06 -1,21 -1,25 -1,15 -1,23 -1,17 -1,24 -1,24 -1,07 -1,05 -1,14 -1,12 -1,27 -1,29 -1,33 -1,30 -0,27 -0,27 -0,27 -0,27 -0,22 -0,22 -0,52 -0,52 -0,36 -0,56 -0,61 -0,51 -0,59 -0,52 Business Freedom 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 60,00 59,60 60,40 61,70 60,70 61,60 61,10 63,80 62,00 61,50 58,30 61,20 63,20 63,50 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 43,00 43,50 43,00 42,70 39,90 39,50 40,70 39,40 36,60 29,20 32,30 29,60 30,60 29,90 31,20 30,90 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 43,10 46,90 50,30 51,60 49,70 Unemploy rate 1,93 1,93 2,87 2,29 2,33 2,26 2,76 2,12 2,25 2,14 2,13 2,08 2,03 1,80 1,74 1,11 1,00 1,03 1,32 1,26 1,85 1,85 1,87 1,16 2,04 0,84 0,84 0,89 0,95 1,02 1,07 1,12 1,21 1,27 1,31 1,32 1,29 1,26 0,83 0,58 0,77 0,58 0,51 0,44 0,69 0,39 0,72 0,14 0,13 0,13 2,90 3,00 3,10 3,10 3,10 3,10 3,60 4,00 4,30 4,20 4,20 4,10 4,00 4,20 GDP per captial growth 7,70 7,68 6,66 4,43 3,55 5,62 5,10 5,29 5,90 6,55 6,56 5,99 6,12 4,65 4,37 5,36 5,16 4,16 4,32 4,87 5,57 5,12 5,73 6,02 5,99 6,41 2,75 1,10 1,96 9,99 8,26 5,28 4,62 6,66 8,56 11,48 9,09 8,58 5,12 -1,40 4,34 5,38 5,58 5,60 5,40 5,33 5,37 5,21 5,88 5,52 9,75 8,78 8,12 6,82 6,73 7,64 7,55 8,40 9,35 9,46 10,74 12,09 13,64 9,09 Selfemployed Labor rate GDPgrowth 84,65 83,10 81,42 78,75 81,54 81,13 78,75 79,27 77,82 74,43 72,46 70,61 68,84 67,51 66,36 66,14 65,32 65,21 65,14 64,33 60,66 58,75 57,15 56,06 54,30 90,50 90,03 90,14 90,07 88,68 87,35 86,42 85,56 84,31 82,63 80,40 78,39 76,41 75,09 73,77 71,00 69,32 64,58 60,58 56,49 52,38 51,07 50,35 48,39 47,05 65,18 64,32 63,57 63,06 62,56 61,91 61,22 60,38 59,36 58,30 57,05 55,67 54,15 53,01 77,08 76,94 76,83 76,77 76,75 76,66 76,60 76,55 76,47 76,36 76,25 76,16 76,05 76,00 75,98 76,29 76,52 76,75 77,74 77,90 77,95 77,51 77,62 77,69 77,37 80,66 80,40 80,36 80,16 80,00 78,80 83,54 82,87 81,94 80,58 80,99 81,42 81,78 82,17 82,56 85,23 85,87 83,45 80,76 80,66 80,33 82,36 82,25 82,16 82,04 78,76 78,59 78,37 78,09 77,76 77,37 76,66 75,85 75,01 74,22 73,55 72,98 72,53 72,15 9,54 9,34 8,15 5,76 4,77 6,79 6,19 6,32 6,90 7,54 7,55 6,98 7,13 5,66 5,40 6,42 6,24 5,25 5,42 5,98 6,68 6,21 6,81 7,08 7,02 9,90 5,90 4,01 4,68 12,71 10,71 7,45 6,58 8,51 10,34 13,25 10,77 10,21 6,69 0,09 5,96 7,07 7,31 7,36 7,14 7,04 7,03 6,83 7,47 7,05 10,95 9,92 9,24 7,85 7,66 8,49 8,34 9,13 10,04 10,11 11,39 12,72 14,23 9,65 M0/M2 25,12 25,60 26,08 26,55 27,03 23,42 23,70 22,56 22,03 20,49 18,99 17,21 16,36 14,60 14,01 12,12 11,87 12,30 11,51 12,06 12,07 11,95 11,94 11,78 11,33 25,80 19,50 18,75 29,50 28,70 27,40 27,02 26,29 26,61 27,49 26,43 25,87 22,98 17,69 19,37 18,64 15,85 18,59 13,32 12,90 12,27 11,01 9,88 10,27 8,99 8,18 11,63 15,63 10,08 10,50 10,89 9,91 9,34 8,93 8,45 8,12 7,83 7,53 7,20 2009 CHN 2010 CHN 2011 CHN 2012 CHN 2013 CHN 2014 CHN 2015 CHN 2016 CHN 2017 CHN 2018 CHN 2019 CHN 1995 IDN 1996 IDN 1997 IDN 1998 IDN 1999 IDN 2000 IDN 2001 IDN 2002 IDN 2003 IDN 2004 IDN 2005 IDN 2006 IDN 2007 IDN 2008 IDN 2009 IDN 2010 IDN 2011 IDN 2012 IDN 2013 IDN 2014 IDN 2015 IDN 2016 IDN 2017 IDN 2018 IDN 2019 IDN 1995 IND 1996 IND 1997 IND 1998 IND 1999 IND 2000 IND 2001 IND 2002 IND 2003 IND 2004 IND 2005 IND 2006 IND 2007 IND 2008 IND 2009 IND 2010 IND 2011 IND 2012 IND 2013 IND 2014 IND 2015 IND 2016 IND 2017 IND 2018 IND 2019 IND 1995 LAO 1996 LAO 1997 LAO 1998 LAO 1999 LAO 2000 LAO 70,60 70,20 70,30 70,40 70,20 69,90 69,70 69,70 70,00 70,40 70,40 73,10 80,00 79,90 80,10 80,00 79,70 80,40 79,40 77,50 77,50 77,50 77,30 77,50 77,50 77,50 81,90 83,00 83,50 83,40 83,40 83,30 83,40 83,60 83,70 83,70 46,80 63,50 67,10 67,10 77,80 76,60 77,00 76,70 76,60 74,20 75,60 76,10 76,00 75,70 73,80 73,40 75,40 76,10 78,30 79,40 79,40 77,10 77,20 79,40 79,40 32,30 32,30 32,20 32,50 71,10 71,00 -0,41 -0,41 -0,46 -0,54 -0,52 -0,41 -0,41 -0,33 -0,26 -0,20 -0,27 -0,37 -0,37 -0,72 -0,72 -0,75 -0,75 -0,97 -0,97 -0,89 -0,77 -0,82 -0,73 -0,68 -0,66 -0,59 -0,64 -0,61 -0,59 -0,54 -0,34 -0,42 -0,34 -0,35 -0,32 -0,34 0,26 0,26 0,29 0,29 0,28 0,28 -0,04 -0,04 0,10 0,04 0,16 0,19 0,11 0,09 0,02 -0,04 -0,11 -0,09 -0,08 -0,06 -0,05 -0,03 0,00 0,03 -0,03 -0,98 -0,98 -0,85 -0,85 -0,95 -0,95 53,20 51,00 52,00 51,20 51,90 52,50 52,70 52,00 57,40 57,80 58,40 54,90 61,00 62,00 63,40 61,50 55,20 52,50 54,80 55,80 52,10 52,90 51,90 53,20 53,20 53,40 55,50 56,00 56,40 56,90 58,50 58,10 59,40 61,90 64,20 65,80 45,10 47,40 49,70 49,70 50,20 47,40 49,00 51,20 51,20 51,50 54,20 52,20 53,90 54,10 54,40 53,80 54,60 54,60 55,20 55,70 54,60 56,20 52,60 54,50 55,20 38,50 35,10 35,20 35,20 36,80 33,50 -0,51 -0,56 -0,51 -0,44 -0,36 -0,34 -0,28 -0,25 -0,27 -0,27 -0,32 -0,35 -0,38 -0,31 -0,25 -0,29 -0,35 -0,35 -0,52 -0,42 -0,41 -0,36 -0,28 -0,40 -0,34 -0,45 -0,47 -0,54 -0,51 -0,52 -0,43 -0,35 -0,28 -0,24 -0,19 -0,23 -0,38 -0,38 -0,25 -0,25 -0,35 -0,35 -0,52 -0,52 -0,42 -0,41 -0,36 -0,28 -0,40 -0,34 -0,45 -0,47 -0,54 -0,51 -0,52 -0,43 -0,35 -0,28 -0,24 -0,19 -0,23 -0,72 -0,72 -0,60 -0,60 -0,89 -0,89 49,80 46,40 48,00 49,70 52,10 54,20 53,90 54,90 56,20 76,80 80,20 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 46,60 48,20 49,10 46,70 53,10 54,90 54,60 50,20 54,80 49,30 54,00 49,10 57,30 69,30 70,00 71,30 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 49,60 50,80 50,90 54,40 36,30 36,90 35,50 37,30 37,70 43,30 47,60 52,80 56,40 57,10 65,60 76,70 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 4,30 4,10 4,10 4,10 4,05 4,10 4,60 4,50 3,90 3,80 5,15 4,61 4,86 4,68 5,78 6,36 6,08 6,08 6,60 6,66 7,30 7,95 7,55 8,06 7,21 6,11 5,61 5,15 4,47 4,34 4,05 4,51 4,30 3,88 4,40 3,62 5,75 5,75 5,74 5,74 5,78 5,75 5,73 5,77 5,77 5,72 5,65 5,52 5,41 5,36 5,61 5,65 5,65 5,66 5,67 5,60 5,56 5,51 5,41 5,33 5,27 2,60 2,46 2,32 2,19 2,09 1,95 8,86 10,10 9,03 7,34 7,24 6,88 6,50 6,27 6,35 6,26 5,57 6,56 6,22 3,19 -14,35 -0,61 3,48 2,24 3,09 3,38 3,63 4,29 4,11 4,95 4,62 3,25 4,81 4,75 4,61 4,15 3,64 3,56 3,76 3,84 3,98 3,88 5,53 5,53 2,12 4,25 6,90 2,02 3,03 2,06 6,09 6,19 6,23 6,40 6,05 1,59 6,35 7,04 3,89 4,17 5,13 6,19 6,80 7,08 5,91 5,02 3,13 4,59 4,67 4,77 2,06 5,45 4,04 51,96 50,76 49,75 49,03 48,38 47,83 47,37 46,98 46,60 45,71 44,66 66,97 65,79 64,55 67,14 66,92 67,17 64,04 63,86 65,48 64,10 61,80 61,26 61,56 61,43 61,27 60,21 57,48 54,85 53,65 53,30 51,00 51,13 51,19 51,91 51,75 85,05 84,95 85,00 84,95 84,76 84,70 84,69 84,75 84,64 84,49 84,37 84,13 83,87 83,79 83,56 83,32 82,03 80,68 80,12 79,50 78,82 78,08 77,34 76,54 75,83 90,34 90,03 89,69 89,68 89,26 88,99 71,74 71,26 71,06 70,84 70,59 70,30 69,98 69,61 69,19 68,72 68,24 66,48 66,54 66,07 66,71 66,84 67,24 66,37 65,18 64,76 65,04 63,91 64,05 66,28 66,64 66,66 67,19 67,27 67,73 67,05 66,81 66,50 66,18 66,80 67,44 68,01 58,26 58,11 57,96 57,81 57,67 57,54 57,64 57,76 57,89 58,02 58,18 57,33 56,52 55,73 54,97 54,21 53,29 52,40 51,90 51,40 50,91 50,41 49,91 49,42 49,34 81,00 80,84 80,68 80,49 80,29 80,06 9,40 10,64 9,55 7,86 7,77 7,43 7,04 6,85 6,95 6,75 5,95 8,22 7,82 4,70 -13,13 0,79 4,92 3,64 4,50 4,78 5,03 5,69 5,50 6,35 6,01 4,63 6,22 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 7,57 7,55 4,05 6,18 8,85 3,84 4,82 3,80 7,86 7,92 7,92 8,06 7,66 3,09 7,86 8,50 5,24 5,46 6,39 7,41 8,00 8,26 7,04 6,12 4,18 7,03 6,93 6,87 3,97 7,31 5,80 6,31 6,15 5,96 5,61 5,29 4,91 4,54 4,41 4,18 4,01 3,89 15,21 17,17 15,32 13,72 11,67 9,69 9,04 9,13 9,89 10,55 10,31 10,90 11,09 11,06 10,55 10,53 10,70 10,94 10,71 10,05 10,32 10,15 10,82 10,86 10,67 17,46 11,69 10,21 16,05 11,92 15,96 16,07 15,81 15,70 15,81 15,15 14,59 14,15 13,88 13,70 14,02 13,86 13,60 13,09 13,14 13,75 9,88 12,60 13,30 13,99 8,66 2,42 24,06 18,48 23,15 3,01 2001 LAO 2002 LAO 2003 LAO 2004 LAO 2005 LAO 2006 LAO 2007 LAO 2008 LAO 2009 LAO 2010 LAO 2011 LAO 2012 LAO 2013 LAO 2014 LAO 2015 LAO 2016 LAO 2017 LAO 2018 LAO 2019 LAO 1995 MLS 1996 MLS 1997 MLS 1998 MLS 1999 MLS 2000 MLS 2001 MLS 2002 MLS 2003 MLS 2004 MLS 2005 MLS 2006 MLS 2007 MLS 2008 MLS 2009 MLS 2010 MLS 2011 MLS 2012 MLS 2013 MLS 2014 MLS 2015 MLS 2016 MLS 2017 MLS 2018 MLS 2019 MLS 1995 PHL 1996 PHL 1997 PHL 1998 PHL 1999 PHL 2000 PHL 2001 PHL 2002 PHL 2003 PHL 2004 PHL 2005 PHL 2006 PHL 2007 PHL 2008 PHL 2009 PHL 2010 PHL 2011 PHL 2012 PHL 2013 PHL 2014 PHL 2015 PHL 2016 PHL 2017 PHL 66,40 70,60 70,60 70,90 70,80 70,80 71,00 70,60 80,10 79,90 79,80 79,70 86,60 86,20 86,10 86,10 86,70 86,90 87,00 74,10 76,70 76,60 76,80 79,40 79,20 80,60 81,50 81,80 80,90 80,90 81,20 81,80 82,20 83,00 84,30 84,60 84,50 85,10 84,60 84,40 85,00 85,30 85,60 85,60 73,20 73,20 73,10 73,00 73,50 74,20 77,30 77,40 77,60 77,70 78,00 75,90 76,00 75,80 75,40 78,80 78,80 79,10 79,30 79,20 79,10 79,00 78,90 -1,10 -1,15 -1,27 -1,12 -1,18 -1,02 -0,96 -0,87 -1,05 -0,98 -1,00 -0,85 -0,80 -0,75 -0,80 -0,80 -0,88 -0,84 -0,94 0,61 0,61 0,36 0,36 0,31 0,31 0,50 0,45 0,52 0,52 0,50 0,47 0,44 0,34 0,46 0,48 0,48 0,47 0,44 0,59 0,50 0,50 0,41 0,62 0,59 -0,01 -0,01 0,01 0,01 -0,44 -0,44 -0,43 -0,43 -0,53 -0,57 -0,36 -0,41 -0,48 -0,56 -0,60 -0,58 -0,54 -0,54 -0,42 -0,32 -0,34 -0,35 -0,41 36,80 41,00 42,00 44,40 47,50 50,30 50,30 50,40 51,10 51,30 50,00 50,10 51,20 51,40 49,80 54,00 53,60 57,40 55,50 71,90 69,90 66,80 68,20 68,90 66,00 60,20 60,10 61,10 59,90 61,90 61,60 63,80 63,90 64,60 64,80 66,30 66,40 66,10 69,60 70,80 71,50 73,80 74,50 74,00 55,00 60,20 62,20 62,80 61,90 62,50 60,90 60,70 61,30 59,10 54,70 56,30 56,00 56,00 56,80 56,30 56,20 57,10 58,20 60,10 62,20 63,10 65,60 -1,15 -1,15 -1,18 -1,24 -1,30 -1,31 -1,27 -1,20 -1,24 -1,19 -1,18 -1,02 -0,93 -0,85 -0,91 -0,95 -0,94 -0,98 -1,06 0,38 0,38 0,45 0,45 0,34 0,34 0,27 0,27 0,34 0,34 0,20 0,23 0,19 -0,05 -0,06 0,09 0,03 0,24 0,35 0,41 0,24 0,10 0,03 0,31 0,25 -0,36 -0,36 -0,29 -0,29 -0,51 -0,51 -0,50 -0,50 -0,58 -0,65 -0,62 -0,83 -0,72 -0,76 -0,77 -0,76 -0,67 -0,56 -0,38 -0,44 -0,45 -0,49 -0,48 40,00 40,00 40,00 51,10 52,10 60,80 59,50 59,40 58,80 61,60 62,10 60,70 59,50 55,90 66,30 65,40 60,10 54,30 54,70 85,00 85,00 85,00 85,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 68,60 67,60 69,30 70,80 69,90 69,70 78,10 79,90 85,60 93,50 91,40 90,80 83,90 83,90 87,80 86,70 55,00 70,00 70,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 55,00 53,90 53,40 53,10 49,30 48,10 43,40 54,30 53,10 59,90 55,30 63,00 62,60 62,60 1,82 1,73 1,62 1,49 1,35 1,15 0,99 0,85 0,81 0,71 0,71 0,71 0,71 0,70 0,69 0,67 0,65 0,64 0,62 3,15 2,52 2,45 3,20 3,43 3,00 3,53 3,48 3,61 3,54 3,53 3,32 3,23 3,34 3,69 3,25 3,05 3,04 3,11 2,88 3,10 3,44 3,41 3,30 3,31 3,71 3,71 3,70 3,70 3,73 3,71 3,70 3,63 3,53 3,55 3,80 4,05 3,43 3,72 3,86 3,61 3,59 3,50 3,50 3,60 3,07 2,69 2,55 4,07 4,31 4,48 4,75 5,44 6,87 5,81 6,01 5,72 6,78 6,36 6,40 6,43 6,02 5,66 5,39 5,24 4,62 3,08 7,09 7,23 4,61 -9,67 3,58 6,36 -1,67 3,22 3,69 4,70 3,28 3,52 4,24 2,85 -3,29 5,62 3,67 3,96 3,27 4,60 3,69 3,04 4,38 3,36 2,93 2,27 3,45 2,84 -2,76 0,85 2,18 0,87 1,56 2,95 4,48 2,98 3,44 4,71 2,63 -0,21 5,56 2,12 5,09 4,96 4,61 4,68 5,55 5,40 88,71 88,40 88,06 87,68 87,21 86,55 85,99 85,39 84,82 84,34 83,32 82,24 81,13 80,01 78,90 77,80 76,69 75,62 74,72 27,36 27,72 25,54 26,65 25,29 25,75 24,58 23,29 23,77 25,40 24,51 25,72 25,76 25,41 25,18 25,17 23,22 24,96 25,63 24,58 26,10 25,63 26,02 27,58 27,40 50,59 50,15 49,59 50,10 50,40 49,28 50,95 51,26 50,34 48,30 49,90 49,29 48,29 47,96 47,03 45,84 45,08 43,16 41,97 42,46 41,02 38,63 37,80 79,85 79,61 79,35 79,08 78,81 78,62 78,44 78,28 78,16 78,07 78,09 78,15 78,21 78,26 78,29 78,24 78,20 78,16 78,15 61,78 61,64 61,56 61,88 61,83 61,71 61,63 61,46 61,32 61,19 61,14 60,95 60,79 60,22 60,46 60,37 61,58 62,60 64,06 64,29 64,46 64,32 64,40 64,78 64,73 62,68 62,52 62,46 62,66 62,58 62,51 62,39 62,19 61,62 61,71 61,89 61,98 61,92 61,88 62,26 62,19 62,90 62,43 62,15 62,81 62,21 62,23 59,67 5,75 5,92 6,07 6,36 7,11 8,62 7,60 7,82 7,50 8,53 8,04 8,03 8,03 7,61 7,27 7,02 6,89 6,25 4,65 9,83 10,00 7,32 -7,36 6,14 8,86 0,52 5,39 5,79 6,78 5,33 5,58 6,30 4,83 -1,51 7,42 5,29 5,47 4,69 6,01 5,09 4,45 5,81 4,77 4,30 4,68 5,85 5,19 -0,58 3,08 4,41 3,05 3,72 5,09 6,57 4,94 5,32 6,52 4,34 1,45 7,33 3,86 6,90 6,75 6,35 6,35 7,15 6,93 3,87 3,93 6,40 10,35 14,85 17,46 18,80 19,23 20,33 17,95 17,78 16,86 15,53 12,07 9,80 8,32 8,89 8,83 8,92 9,78 8,88 12,62 10,74 8,94 6,24 6,07 6,18 6,08 5,32 4,86 4,61 4,55 4,47 4,39 4,50 4,40 4,30 4,38 4,41 4,82 5,20 5,35 5,01 5,16 15,90 10,88 16,83 15,04 14,46 13,51 11,13 11,42 12,03 12,93 11,44 10,65 10,40 12,14 11,76 11,21 11,24 11,14 9,57 9,65 9,81 10,08 10,27 2018 PHL 2019 PHL 1995 THL 1996 THL 1997 THL 1998 THL 1999 THL 2000 THL 2001 THL 2002 THL 2003 THL 2004 THL 2005 THL 2006 THL 2007 THL 2008 THL 2009 THL 2010 THL 2011 THL 2012 THL 2013 THL 2014 THL 2015 THL 2016 THL 2017 THL 2018 THL 2019 THL 78,90 76,90 74,60 74,50 74,20 74,20 74,60 75,30 75,40 75,30 75,20 75,50 75,20 74,90 74,80 74,70 74,40 74,70 74,80 75,10 78,90 79,70 81,50 81,10 81,00 81,30 81,30 -0,48 -0,48 0,54 0,54 0,51 0,51 0,55 0,55 0,37 0,37 0,15 0,11 0,09 -0,03 -0,09 -0,14 -0,22 -0,20 -0,21 -0,16 -0,13 -0,19 -0,15 0,00 0,04 0,02 0,10 65,00 63,80 71,30 71,00 66,10 67,30 66,90 66,60 68,90 69,10 65,80 63,70 62,50 63,30 63,50 62,30 63,00 64,10 64,70 64,90 64,10 63,30 62,40 63,90 66,20 67,10 68,30 -0,54 -0,57 -0,36 -0,36 -0,07 -0,07 -0,19 -0,19 -0,31 -0,31 -0,17 -0,23 -0,19 -0,38 -0,37 -0,41 -0,31 -0,33 -0,32 -0,37 -0,34 -0,45 -0,49 -0,39 -0,39 -0,40 -0,41 61,30 59,50 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 73,80 73,00 72,20 71,10 70,70 69,90 72,50 73,20 71,40 72,50 76,30 69,90 77,20 82,50 83,00 85,30 2,34 2,24 1,10 1,07 0,87 3,40 2,97 2,39 2,60 1,82 1,54 1,51 1,35 1,22 1,18 1,18 0,93 0,62 0,66 0,58 0,21 0,58 0,60 0,69 0,83 0,77 0,72 4,87 4,60 7,04 4,49 -3,90 -8,74 3,37 3,37 2,49 5,27 6,39 5,56 3,52 4,34 4,85 1,19 -1,19 6,99 0,36 6,74 2,22 0,55 2,72 3,04 3,71 3,82 2,07 36,52 36,15 64,35 62,30 62,34 63,50 61,74 60,40 59,51 59,93 59,36 56,06 56,21 56,24 56,29 56,69 55,28 55,46 57,67 58,33 55,32 52,64 51,58 50,94 50,60 51,47 50,28 59,58 60,03 74,26 74,68 74,86 73,91 72,68 73,18 72,54 72,42 72,34 72,42 72,53 72,11 72,70 72,78 72,86 71,71 73,24 72,77 70,69 69,68 69,05 68,07 67,29 67,59 66,74 6,34 6,04 8,12 5,65 -2,75 -7,63 4,57 4,46 3,44 6,15 7,19 6,29 4,19 4,97 5,44 1,73 -0,69 7,51 0,84 7,24 2,69 0,98 3,13 3,43 4,07 4,15 2,35 11,12 11,83 17,40 7,13 9,75 8,37 7,26 6,48 6,65 7,45 7,63 7,99 7,96 7,62 7,90 7,57 7,95 7,96 7,64 7,59 7,40 7,14 7,13 7,30 7,48 7,48 7,50 Page of Estimates (Group number - Default model) Scalar Estimates (Group number - Default model) Maximum Likelihood Estimates Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate NOE < - Rulelaw 1.000 NOE < - EconomicFreedomindex -.071 NOE < - Taxburden 011 NOE < - ControlofCorruption -1.439 NOE < - Selfemployed 052 NOE < - Unemployrate -1.411 NOE < - BusinessFreedom -.077 M0M2 < - NOE 1.000 GDPgrowth < - NOE 189 Laborrate < - NOE 1.887 S.E C.R P Label 021 015 420 010 156 014 -3.334 *** 689 491 -3.431 *** 5.332 *** -9.018 *** -5.575 *** 065 237 2.887 004 7.974 *** Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Estimate NOE < - Rulelaw 176 NOE < - EconomicFreedomindex -.194 NOE < - Taxburden 038 NOE < - ControlofCorruption -.200 NOE < - Selfemployed 339 NOE < - Unemployrate -.902 NOE < - BusinessFreedom -.360 M0M2 < - NOE 482 GDPgrowth < - NOE 181 Laborrate < - NOE 674 Intercepts: (Group number - Default model) Rulelaw Taxburden EconomicFreedomindex ControlofCorruption Selfemployed BusinessFreedom Unemployrate M0M2 GDPgrowth Laborrate Estimate S.E C.R P Label -.356 034 -10.512 *** 76.456 695 109.980 *** 56.358 524 107.575 *** -.493 027 -18.392 *** 61.554 1.268 48.542 *** 57.328 901 63.624 *** 3.006 123 24.428 *** 20.476 2.046 10.010 *** 7.698 654 11.764 *** 85.536 3.614 23.666 *** 6/5/2021 Page of Variances: (Group number - Default model) e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18 e8 e9 e10 Estimate S.E C.R P Label 257 024 10.583 *** 108.253 10.229 10.583 *** 61.481 5.809 10.583 *** 161 015 10.583 *** 181.862 17.184 10.583 *** 3.392 321 10.583 *** 360.185 34.034 10.583 *** -1.400 944 -1.484 138 27.426 2.741 10.007 *** 8.723 821 10.628 *** 35.549 4.705 7.555 *** Squared Multiple Correlations: (Group number - Default model) Selfemployed Unemployrate BusinessFreedom ControlofCorruption EconomicFreedomindex Taxburden Rulelaw NOE Laborrate GDPgrowth M0M2 Estimate 000 000 000 000 000 000 000 1.169 454 033 232 6/5/2021 KẾT QUẢ MƠ HÌNH MIMIC TRÍCH XUẤT TỪ PHẦN MỀM AMOS 0, 1.40 0, 108.25 e12 76.46 Tax burden 01 e11 0, 27.43 M0/M2 -.36 0, 26 20.48 e18 1.00 Rule law 1.00 7.70 0, 8.72 56.36 NOE 0, 61.48 e13 e8 Economic Freedom index -.07 19 GDPgrowth e9 -1.44 1.89 0, 16 e14 Control of Corruption 0, 181.86 e15 3.01 e16 Unemploy rate 0, 360.18 -.08 Labor rate 05 Business Freedom 61.55 Self-employed 0, 35.55 -1.41 57.33 0, 3.39 e17 85.54 -.49 e10 ... HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM: TIẾP CẬN MIMIC TPHCM,... định khu vực bao gồm nhóm hình 2.3 Khu vực kinh tế phi thức chưa quan sát Khu vực kinh tế bất hợp pháp Khu vực kinh tế ngầm Khu vực kinh tế chưa quan sát Khu vực tự sản, tự tiêu hộ gia đình Khu vực. .. VỀ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG 2.1 Khái niệm khu vực kinh tế chưa quan sát Khu vực kinh tế chưa quan sát tồn tất yếu khách quan, luôn chịu tác động quy luật kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC,

Hình ảnh liên quan

Hình 2.1: Sơ đồ phân định khu vực KTPCT với NOE trong SNA 2008 - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Hình 2.1.

Sơ đồ phân định khu vực KTPCT với NOE trong SNA 2008 Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2.2: Sơ đồ khu vực kinh tế chưa được quan sát - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Hình 2.2.

Sơ đồ khu vực kinh tế chưa được quan sát Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 2.3: Các bộ phận cấu thành khu vực kinh tế chưa được quan sát - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Hình 2.3.

Các bộ phận cấu thành khu vực kinh tế chưa được quan sát Xem tại trang 23 của tài liệu.
Bài báo sử dụng mô hình MIMIC dựa vào các nguyên nhân quan sát được để ước tính quy mô nền kinh tế phi chính thức tại Việt Nam, từ đó ước lượng số thu thuế bị thất thoát - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

i.

báo sử dụng mô hình MIMIC dựa vào các nguyên nhân quan sát được để ước tính quy mô nền kinh tế phi chính thức tại Việt Nam, từ đó ước lượng số thu thuế bị thất thoát Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.1: Một số nghiên cứu liên quan về đo lường quy mô NOE - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Bảng 2.1.

Một số nghiên cứu liên quan về đo lường quy mô NOE Xem tại trang 45 của tài liệu.
Từ nội dung tổng hợp của bảng 2.1, kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng 2.2 sẽ cho thấy bức tranh khái quát về nghiên cứu quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát qua các năm - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

n.

ội dung tổng hợp của bảng 2.1, kết quả nghiên cứu được thể hiện ở bảng 2.2 sẽ cho thấy bức tranh khái quát về nghiên cứu quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát qua các năm Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 2.2: Kết quả của các nghiên cứu về đo lường quy mô NOE - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Bảng 2.2.

Kết quả của các nghiên cứu về đo lường quy mô NOE Xem tại trang 46 của tài liệu.
Các phần tử trong mô hình mạng (SEM) - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

c.

phần tử trong mô hình mạng (SEM) Xem tại trang 50 của tài liệu.
- Trong mô hình đo lường của SEM (hình 3.2), mỗi biến nội sinh có một số hạng sai số (ei) hay nhiễu (di), nó thể hiện tính không chắc chắn và không chính xác của sự đo lường, đồng thời nó còn thể hiện tính chất này cho cả các biến chưa được phát hiện và - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

rong.

mô hình đo lường của SEM (hình 3.2), mỗi biến nội sinh có một số hạng sai số (ei) hay nhiễu (di), nó thể hiện tính không chắc chắn và không chính xác của sự đo lường, đồng thời nó còn thể hiện tính chất này cho cả các biến chưa được phát hiện và Xem tại trang 51 của tài liệu.
3.1.2. Mô hình MIMIC - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

3.1.2..

Mô hình MIMIC Xem tại trang 53 của tài liệu.
3.2. Dữ liệu và mô hình nghiên cứu đề xuất - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

3.2..

Dữ liệu và mô hình nghiên cứu đề xuất Xem tại trang 55 của tài liệu.
Bảng 3.1: Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Bảng 3.1.

Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu Xem tại trang 61 của tài liệu.
Kết quả hồi quy mô hình MIMIC được thể hiện ở bảng 3.2 như sau: - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

t.

quả hồi quy mô hình MIMIC được thể hiện ở bảng 3.2 như sau: Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 3.5: Quy mô khu vực NOE của Việt Nam giai đoạn 1995 – 2019 (%/GDP) - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Hình 3.5.

Quy mô khu vực NOE của Việt Nam giai đoạn 1995 – 2019 (%/GDP) Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 3.6: Quy mô khu vực NOE của Việt Nam so với các nước trong khu vực châu Á giai đoạn 1995 – 2019 (%/GDP) - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Hình 3.6.

Quy mô khu vực NOE của Việt Nam so với các nước trong khu vực châu Á giai đoạn 1995 – 2019 (%/GDP) Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bên cạnh đó, từ hình 3.7 cho thấy trong các chỉ tiêu về thể chế và hệ thống pháp luật của Việt Nam chỉ có chỉ tiêu ổn định chính trị là ở mức khá tốt, còn lại đều ở mức dưới 0 - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

n.

cạnh đó, từ hình 3.7 cho thấy trong các chỉ tiêu về thể chế và hệ thống pháp luật của Việt Nam chỉ có chỉ tiêu ổn định chính trị là ở mức khá tốt, còn lại đều ở mức dưới 0 Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 3.8 cho thấy các chỉ số thành phần của chỉ số tự do kinh tế (Economic Freedom Index) như tự do kinh doanh, tự do tiền tệ và tự do thương mại có xu hướng tăng lên những năm gần đây - ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) Đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam Tiếp cận MIMIC

Hình 3.8.

cho thấy các chỉ số thành phần của chỉ số tự do kinh tế (Economic Freedom Index) như tự do kinh doanh, tự do tiền tệ và tự do thương mại có xu hướng tăng lên những năm gần đây Xem tại trang 68 của tài liệu.