0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941 (Trang 92 -115 )

6. Kết cấu đề tài

5.2. XUẤT HÀM Ý CHÍNH SÁCH TỪ KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH

Mối quan hệ giữa kiểm toán viên và khách hàng mang bản chất là mối quan hệ kinh tế. Các kiểm toán viên thông qua doanh nghiệp kiểm toán có trách nhiệm cung cấp dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của các doanh nghiệp khách hàng và nhận được các khoản chi trả của doanh nghiệp cho việc cung cấp các dịch vụ kiểm toán. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa các KTV và doanh nghiệp không đơn thuần là quan hệ cung cấp dịch vụ thông thường vì hai lý do cơ bản:

Thứ nhất, hướng dẫn kiểm toán là một hoạt động phúc tạp có liên quan chặt chẽ đến các quy định của pháp luật về chất lượng kiểm toán và chuẩn mực nghề nghiệp. Do đó hoạt động kiểm toán chịu sự chi phối mạnh mẽ của yếu tô môi trường kiểm toán. Trong điều kiện chuyển đổi và hội nhập nền kinh tế của Việt Nam, sự hình thành chưa đầy đủ các yếu tố về cơ sở pháp lý, môi trường văn hóa kinh doanh, nhận thức của doanh nghiệp và xã hội đối với nghề nghiệp kiểm toán là các yếu tố có liến quan mật thiết đến chất lượng dịch vụ kiểm toán.

Thứ hai, hoạt động kiểm toán liên quan đến các bên thứ ba là những đối tượng sử dụng thông tin tài chính của các doanh nghiệp được kiểm toán. Ví dụ, các nhà đầu tu, các tổ chức tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan quản lý của Nhà nước. Những đối tượng này không phải chi trả trực tiếp cho việc sử dụng dịch vụ kiểm toán nhưng là những thành tố quan trọng trong việc đánh giá chất lượng dịch vụ kiểm toán và nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán của các doanh nghiệp.

Xuất phát từ đặc điểm chung này, cùng kết nối với kết quả kiểm định của đề tài nghiên của, chúng tôi trao đổi một số nội dung sau:

Về Tính độc lập của KTV

Đây chính là nền tảng của hoạt động kiểm toán và là điều kiện cần thiết để DN đạt được mục tiêu trong hoạt động kiểm toán và là nguyên tắc hành nghề cơ bản của KTV. Yêu cầu về tính độc lập đòi hỏi KTV phải trung thực, có tinh thần trách nhiệm cao, không bị chi phối hoặc tác động bởi bất kỳ lợi ích vật chất nào vì ảnh hưởng đến chất lượng kiểm toán, nhất là trong bối cảnh hiện nay, khi mà yêu cầu về tính minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán được đặt ra ngày càng cao hơn.Ở Việt Nam, tính độc lập được quy định trong Chuẩn mực Đạo đức nghề nghiệp kế toán và kiểm toán, ban hành theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính. Cụ thể, Chuẩn mực này đã xây dựng một khuôn khổ, trong đó, yêu cầu các công

84

ty kiểm toán và thành viên nhóm thực hiện dịch vụ đảm bảo phải xác định, đánh giá, khắc phục các nguy cơ đe dọa tính độc lập. Cùng với đó, Luật Kiểm toán độc lập cũng quy định độc lập là một trong những nguyên tắc hoạt động của KTĐL. Để đảm bảo nguyên tắc này trong hoạt động, DNKT không được kiểm toán khi đang thực hiện hoặc để thực hiện trong năm trước liền kề công việc ghi sổ kế toán, lập BCTC,… cho đơn vị được kiểm toán.

Tuy nhiên, lý do của sự phụ thuộc của các công ty kiểm toán đối với các khách hàng là muốn duy trì mối quan hệ lâu dài. Bên cạnh những lợi ích kinh tế, những hợp đồng có thời gian dài thường kéo theo những mối quan hệ các nhân tâm lý nhượng bộ những khách hàng quen biết và xu hướng dựa và những số liệu kiểm toán của các năm trước để BCKT cho năm sau,.. từ đó, làm suy giảm tính độc lập và chất lượng của các cuộc kiểm toán. Và điều này đặt ra vấn đề về việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và vận dụng ý thức về đạo đức nghề nghiệp phải xuất phát từ bên trong bản thân của mỗi KTV; bên cạnh đó là sự chia sẻ và thấu hiểu của các DNKT; đồng thời mỗi DNKT cần chú ý đến khả năng kiểm soát ki xây dựng và vận hành quy trình kiểm toán ở mỗi đơn vị khách hàng.

Về Năng lực chuyên môn của KTV

Ngoài những yêu cầu về tính độc lập trung thực và khách quan trong việc đưa ra các ý kiến về tình hình tài chính của các doanh nghiệp, chất lượng của các cuộc kiểm toán còn chịu sự chi phối bởi tính khuôn mẫu trong các BCKT và khả năng giảm quyết tình huống của các kiểm toán viên khi phát hiện các rủi ro hoặc diễn giải về khả năng thông tin tài chính của khách hàng. Trong đó, thái độ hoài nghi nghề nghiệp là một trong những kỹ năng quan trong của KTV và ảnh hưởng khá lớn khi đánh giá năng lực chuyên môn của KTV, góp phần gia tăng chất lượng trong việc đánh giá, kiểm toán BCTC của khách hàng. Quá trình đào tạo và kỹ năng của KTV là một trong những yếu tố quan trọng trong sự thành công của các cuộc kiểm toán. Chẳng hạn, Thư kiểm toán và các báo cáo kiểm toán thiếu tính thông tin và phụ thuộc quá lớn vào chế độ kế toán hiện hành. Việc phụ thuộc vào chế độ kế toán hiện hành dẫn đến nguy cơ làm giảm tính hữu ích của các thông tin kiểm toán do bản thân chế độ kế toán không tránh khỏi những bất cập trong việc trợ giúp các doanh nghiệp cung cấp những thông tin trung thực và khách quan đến người sử dụng.

85

Sự thiếu hụt các kỹ năng cần thiết là tiền đề cho sự suy giảm CLDVKT. Do đa số mô hình tổ chức các cuộc kiểm toán theo hình “kim tự tháp” trong đó phần lớn các công cuộc kiểm toán như đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ, thu thập bằng chứng kiểm toán hay lấy mẫu kiểm toán được thực hiện bởi các KTV tập sự hoặc ít kinh nghiệm. Mặc dù mô hình này giúp các DNKT có được nguồn nhân lực kiểm toán đa dạng và có giá rẻ, song nếu các KTV này chưa được đào tạo các kỹ năng cần thiết, sẽ rất dễ dẫn đến những sai lầm trong việc thu thập bằng chứng và sự sai lệch về ý kiến kiểm toán mà biểu hiện cụ thể là: Các kỹ năng kiểm toán thiếu tính thực tế; Thiếu sự nhận dạng đầy đủ các rủi ro khi tiến hành các cuộc kiểm toán; hoặc xác định sai quy mô cuộc kiểm toán dựa và quy mô kinh doanh của khách hàng hơn là dựa vào mức độ rủi ro đối với hoạt động kiểm toán. Do đó, DNKT cần có chiến lược nhân sự cho đội ngũ KTV về khả năng đáp ứng nhu cầu trung và dài hạn của thị trường dịch vụ kiểm toán; chú trọng đào tạo, cân bằng chi phí và lợi ích nhằm tạo dựng niềm tin, động lực cũng như mở ra cơ hội phát triển trong mối quan hệ giữa người lao động với người sử dụng lao động.

Về hệ thống KSNB của các NHTM

Chất lượng của việc nghiên cứu và đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian, chi phí kiểm toán, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả của cuộc kiểm toán. Hầu hết thời gian KTV tập trung vào việc tập hợp số liệu và các văn bản quản lý, chưa thực hiện đánh giá tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ. Bộ tiêu chí đánh giá cũng chưa có nên nên KTV khó khăn để xác định căn cứ để xác định giới hạn và nội dung các thông tin cần thu thập mà thường dựa vào giới hạn và phạm vi của cả cuộc kiểm toán.

Việc tham chiếu kết quả của hoạt động KSNB NHTM mới chỉ dừng lại giới hạn của sự thuận tiện về khả năng thu thập minh chứng. Rất ít KTV sử dụng phỏng vấn như một phương pháp hữu hiệu trong khi tìm hiểu nhân sự và chính sách nhân sự của đơn vị được kiểm toán, đặc biệt là tìm hiểu về các mối quan hệ (gia đình, họ hàng, bạn bè v.v.) giữa các nhà quản lý, kế toán của đơn vị cấp trên và cấp dưới phụ thuộc. KTV chưa có sự tập trung về việc thu thập thông tin liên quan đến năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức nhà nước cũng như chính sách tuyển dụng, đào tạo, sắp xếp, đề bạt, bồi dưỡng và chế độ đãi ngộ cán bộ. Do đó, để lượng hóa được

86

tiêu chí này nhằm tạo sự thuận lợi cho cả quản lý hoạt động của chính các NHTM và cả công việc chuyên môn của KTV, các NHTM của Việt Nam cần đưa ra các tiêu chí đánh giá sự tồn tại của hệ thống KSNB tại đơn vị, chẳng hạn: Xác định rõ các phương pháp truyền đạt và phản hồi thông tin giữa các cấp lãnh đạo cho đến người thực hiện; các điều kiện vật chất thích hợp để lưu trữ, bảo quản chứng từ, sổ sách và báo cáo kế toán; đo lường được mức độ tương thích giữa đội ngũ nhân viên kế toán tương xứng với khối lượng công việc; Sự đầy đủ của kiểm toán nội bộ được đáp ứng khi các KTV nội bộ của đơn vị tương xứng với khối lượng công việc và lập được các báo cáo theo yêu cầu quản lý; Các tiêu chí đánh giá sự hoạt động liên tục của hệ thống kiểm soát nội bộ;…

Đồng thời, KTV thực hiện công việc khảo sát cần hiểu rõ nội dung, điều kiện áp dụng, ưu điểm cũng như hạn chế của mỗi phương pháp thu thập thông tin để từ đó sử dụng và phối hợp linh hoạt các phương pháp. Phương pháp khai thác tài liệu bao giờ cũng được chú trọng nhưng không phải duy nhất và chi phối. KTV nên đọc kỹ các tài liệu được cung cấp, nhận diện các quá trình kiểm soát hiện có, đặc biệt là các quá trình kiểm soát đặc thù để từ đó nhận diện sự vắng mặt của các quá trình kiểm soát chủ yếu. Những thắc mắc, nghi ngờ sẽ được làm rõ hơn khi KTV trao đổi trực tiếp với đơn vị được kiểm toán. Khi đó phương pháp trực tiếp cần được triệt để sử dụng. Nếu thời gian và các điều kiện khác cho phép KTV có thể sử dụng phương pháp khảo sát tác nghiệp để giải tỏ các nghi ngờ ban đầu, đồng thời giúp họ hiểu sâu hơn cả về thiết kế và vận hành của hoạt động KSNB.

Về Giá phí kiểm toán

Sự xung đội lợi ích ngay trong mối quan hệ giữa KTV và khách hàng. Vấn đề cơ bản trong mối quan hệ KTV và khách hàng là ở chỗ các KTV có xu hướng phụ thuộc vào bộ máy quản lý của doanh nghiệp, những người trực tiếp quyết định tới việc ký các hợp đồng và chi trả các phí dịch vụ kiểm toán. Nhân tố này luôn song hành với mỗi cuộc kiểm toán và KTV được các doanh nghiệp trả tiền cho việc tiến hành các dịch vụ kiểm toán hoạt động sản xuất kinh doanh của chính các doanh nghiệp đó. Do đó, Các công ty kiểm toán thiếu sự cân nhắc hợp lý giữa chứ năng tuân thủ các chuẩn mực nghề nghiệp và việc duy trì và phát triển khách hàng

Theo kinh nghiệm của Australia, các DN được kiểm toán cần công khai mức phí kiểm toán trong thuyết minh BCTC, tạo cơ sở để đánh giá việc cắt giảm phí kiểm

87

toán có gắn với việc thay đổi căn bản hoạt động kinh doanh của DN hay không. Việc hạ thấp giá phí kiểm toán có thể giúp DN tiết kiệm chi phí trong ngắn hạn nhưng lại tiềm ẩn hậu quả nghiêm trọng lâu dài xuất phát từ sự suy giảm về chất lượng KTĐL, ảnh hưởng đến độ tin cậy và tính minh bạch của thông tin công bố, làm xói mòn lòng tin của các nhà đầu tư và các bên liên quan.

Như vậy, cần minh bạch hóa các chi phí kiểm toán tại Việt nam. Chẳng hạn, các chi phí kiểm toán cần được cụ thể hóa bằng cách chuyển từ chi phí trọn gói cho các cuộc kiểm toán sang những chi phí dễ đo lường và kiểm soát (ví dụ như tính phí kiểm toán theo thời gian). Hiệp hội kiểm toán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cần có biểu phí kiểm toán từ đó có được sự so sánh và phát hiện các mức phí bất thường. Bản thân các công ty kiểm toán cũng cần minh bạch hóa các chi phí kiểm toán bằng việc lưu giữ và trình bày số liệu về thời gian thực hiện mỗi cuộc kiểm toán và mức phí áp dụng cho khách hàng. Ngoài ra cũng cần cân nhắc các yếu tố ảnh hưởng đến ch i phí kiểm toán như danh tiếng của các hãng kiểm toán,hiệu suất và kinh nghiệm thực hiện kiểm toán. Bên cạnh đó, cần tăng cường các chế tài mạnh để xử lý nghiêm việc quảng cáo phí thấp, hạ thấp giá phí kiểm toán để tranh giành khách hàng, cạnh tranh không lành mạnh giữa các DNKT.

Về Quy mô của DNKT

Bên cạnh đó, yếu tố quy mô của DNKT cũng như thời gian thực hiện cuộc kiểm toán cũng là một trong những khóa cạnh tác động đến giá phí thỏa thuận trên hợp đồng. Do đó, đánh giá đúng bản chất của hoạt động kiểm toán, đảm bảo sự tuân thủ quy trình và quy định cũng như sự hài hòa trong lợi ích của các bên liên quan là điều rất cần thiết để đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán.

Về KSCL của DNKT từ các cơ quan quản lý

Hiện nay, với nỗ lực nâng cao hiệu quả của hoạt động KSCL từ bên ngoài, ngày 29/03/2011 Quốc hội khóa XII ban hành Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12. Ngày 6/12/2012, Chuẩn mực VSQC 1 về “Kiểm soát chất lượng DN thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC, dịch vụ đảm bảo và các dịch vụ liên quan khác” và chuẩn mực VSA 220 về “KSCL hoạt động kiểm toán BCTC” được ban hành cùng với 35 chuẩn mực kiểm toán trong TT số 214/2012/TT-BTC. Ngày 16/9/2013, CP ban hành NĐ 105/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán,

88

kiểm toán độc lập. Ngày 23/10/2014, BTC ban hành TT số 157/2014/TT-BTC về quy định KSCL dịch vụ kiểm toán thay thế cho các nội dung liên quan đến KSCL đã được quy định tại QĐ số 32/2007/QĐ-BTC ngày 15/05/2007 và có hiệu lực ngay lập tức từ thời điểm ký. Trong đó điểm mới nhất là sự thay đổi trong trách nhiệm về việc quản lý và tổ chức thực hiện KSCL đối với các DNKT. Cụ thể, BTC chịu trách nhiệm chung, riêng UBCKNN chịu trách nhiệm KSCL đối với DNKT và KTV hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán, VACPA chịu trách nhiệm KSCL đối với hội viên của mình. Như vậy, về cơ bản, các quy định liên quan đến KSCL từ bên ngoài tại VN đã có những bước tiến vượt bậc hướng đến thông lệ chung của quốc tế. Song, để nâng cao hiệu quả của hoạt động KSCL từ bên ngoài thì các cán bộ được lựa chọn trong đoàn KSCL cần đáp ứng được các điều kiện được quy định trong TT số 157/2014/TT-BTC, nhất là về trình độ chuyên môn, tính chính trực và tinh thần trách nhiệm. Dựa trên kinh nghiệm của các quốc gia lớn trên thế giới như Mỹ, Anh,… cần tăng cường thanh tra, kiểm tra chất lượng KTĐL bằng cách xây dựng hệ thống KSCL từ bên ngoài; thực hiện kiểm tra chéo giữa các DNKT nhằm ngăn chặn tình trạng các DNKT cạnh tranh lẫn nhau bằng cách đưa các thông tin quảng cáo không trung thực về mình và đối thủ cạnh tranh.

Hiện nay, Nghị định 105/2013/NĐ-CP đã cụ thể hóa về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, KTĐL. Vì vậy, trong thời gian sắp tới cần rà soát nghiêm ngặt hoạt động cấp giấy phép hoạt động và thành lập các DNKT, hạn chế tình trạng mở rộng tràn lan các DNKT có quy mô quá nhỏ, yếu về nguồn lực dẫn đến tình trạng giành giật khách

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941 (Trang 92 -115 )

×