0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (115 trang)

XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941 (Trang 63 -63 )

6. Kết cấu đề tài

3.3. XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

3.3.1. Giả thuyết nghiên cứu

Giả thuyết H1: Quy mô DNKT tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam. Giả thuyết này được đề xuất từ kết quả các nghiên cứu trước, cụ thể

DeAngelo (1981) cho rằng, DNKT có quy mô lớn thường có CLDVKT cao hơn các DNKT có quy mô nhỏ. Và DNKT có càng nhiều khách hàng càng bị áp lực về duy trì và nâng cao CLDVKT (Ali và cộng sự, 2011), DNKT nhỏ có ít vốn đầu tư bên ngoài dẫn đến sự khó khăn hơn trong việc đáp ứng yêu cầu về chất lượng (Stefan và cộng sự, 2013).

Giả thuyết H2: Giá phí kiểm toán tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam. Giá phí kiểm toán là một trong những nhân tố nhận được sự quan tâm của cả DNKT và đơn vị khách hàng. Defond và Jambalvo (1993) cho rằng, phí kiểm toán cao sẽ tạo thêm giá trị để KTV phát hiện lỗi quản lý hoặc các sai phạm bất thường trong BCTC, qua đó tạo ra CLDVKT tốt hơn. Phí kiểm toán có thể khác nhau tùy thuộc vào việc chuyển giao rủi ro, sự phức tạp của dịch vụ, mức độ chuyên môn và những tư vấn khác (Listya & Sukrisno, 2014).

Giả thuyết H3: Tính độc lập tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam. KTĐL (một cơ chế quản trị công ty bên ngoài) đóng vai trò làm giảm ung đột lợi ích giữa các cổ đông và ban giám đốc bằng cách đảm bảo thông tin tài chính của công ty phải trung thực và hợp lý. Tuy nhiên, tính độc lập của kiểm toán viên đang còn là một vấn đề ở Việt Nam. Theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, (2017), Ủy ban kiểm toán phải giám sát hoạt động của kiểm toán viên bên ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế kiểm toán viên bên ngoài thường làm việc trực tiếp với ban giám đốc. Hơn nữa, các cổ đông thường trao quyền cho ban giám đốc để chỉ định KTV bên ngoài và đàm phán với KTV. Do đó, mối quan hệ chặt chẽ giữa KTV và ban giám đốc làm ảnh hưởng đến tính độc lập của kiểm toán viên và có thể ảnh hưởng đến vai trò của kiểm

55

toán viên trong việc đảm bảo thông tin tài chính của công ty được công bố phải trung thực và hợp lý. Do đó, Tính độc lập của KTV có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các thủ tục kiểm toán để phát hiện gian lận, thông qua đó ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc kiểm toán (Iman & Sukrisno, 2014). Khẳng định này được củng cố trong nghiên cứu của Listya & Sukrisno (2014).

Giả thuyết H4: Năng lực chuyên môn nghề nghiệp của KTV/nhóm kiểm toán tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam. Năng lực chuyên môn nghề nghiệp thể hiện kiến thức và trình độ chuyên môn cao, DNKT có quy trình tuyển dụng chặt chẽ, chú trọng đến năng lực của nhân viên sẽ cung cấp dịch vụ có chất lượng tốt hơn (Suyono, 2012). Cùng với tính độc lập, năng lực chuyên môn cũng ảnh hưởng đáng kể đến CLDVKT (Iman & Sukrisno, 2014; Listya & Sukrisno, 2014).

Giả thuyết H5: Hệ thống KSNB của các NHTM có tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam. Việt Nam có thị trường chứng khoán tương đối trẻ so với các nước trong khu vực, với đặc điểm chung là Ban giám đốc có quyền lực tập trung, trong khi các cổ đông và ủy ban kiểm soát không đóng vai trò kiểm soát đáng kể trong các công ty của họ. Với quyền lực tập trung, Ban giám đốc có thể sử dụng quyền lực này để đưa ra các thông tin tài chính không trung thực và hợp lý để giúp bảo vệ lợi ích của họ nhưng ảnh hưởng lợi ích của các cổ đông. Những thành viên tham gia quản lý trong công ty sẽ không có đủ sự độc lập khi họ vừa là người giám sát vừa là người thực hiện quản lý trong cùng một công ty. Chỉ có những thành viên độc lập không tham gia quản lý thì mới khách quan thực hiện chức năng này. Do đó, tiếp cận theo lý thuyết đại diện, nhóm nghiên cứu nhận thấy hiệu quả hoạt động của hệ thống KSNB của các NHTM đặt ra yêu cầu bởi năng lực và sự độc lập cao của hội đồng quản trị, từ đó sẽ nâng cao được hiệu quả quản trị và chất lượng của BCTC.

Giả thuyết H6: Hệ thống KSCL của cơ quan quản lý tác động thuận chiều đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam

Nhận thức vai trò quan trọng của cơ chế quản trị, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả của cơ chế quản trị trong các công ty, đặc biệt là các công ty có niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Deis và Giroux (1992) xác định các nhân tố như hệ thống quản lý, quy mô, các nhân tố của doanh nghiệp khách hàng, hay sự kiểm soát kiểm toán của bên thứ ba đều có ảnh hưởng đến CLDVKT.

56

3.3.2. Thiết kế thang đo của các biến trong mô hình nghiên cứu

Qua quá trình tổng quan các công trình nghiên cứu trước đó, nghiên cứu này xác định được 6 nhân tố tác động đến CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam. Bảng câu hỏi khảo sát được xây dựng dựa trên thang đo Likert 5 cấp độ từ Likert 5 mức độ với (1) Rất không đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Bình thường, (4) Đồng ý, và (5) Rất đồng ý để đo lường (Cushing, 1989; Dye, 1991; DeAngle 1981, Copley & Doucet, 1993; Lennox, 1999; Ashbaugh, 2004; Mansi và công sự, 2004; Richard, 2006; Suseno, 2013; Defond & Zhang, 2014; Phan Văn Dũng, 2015 và Husam Al-Khaddash và cộng sự, 2013). Chúng tôi đã xây dựng Bảng hỏi với thang đo cho các biến như sau:

 3 thang đo đo lường biến phụ thuộc CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam

 4 thang đo đo lường biến độc lập: Quy mô DNKT;

 3 thang đo cho biến độc lập: Giá phí kiểm toán;

 4 thang đo cho biến độc lập: Năng lực chuyên môn của KTV;

 3 thang đo cho biến độc lập: Tính độc lập của KTV;

 4 thang đo cho biến độc lập: Hệ thống KSBN của các NHTM;

 3 thang đo cho biến độc lập: KSCL đối với DNKT của các cơ quan quản lý Về kích thước mẫu, để thực hiện phân tích nhân tố khám phá EFA và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội thì kích thước mẫu tối thiểu là 100 và tỉ lệ quan sát/biến quan sát thường là 5:1 tức 1 biến quan sát cần tối thiểu 5 quan sát (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Một số quan điểm khác đề nghị tỉ lệ quan sát/biến quan sát là từ 2:1 đến 20:1 (Velicer&Fava,1998, theo Nguyễn Bích Liên, 2012). Dựa trên quan điểm tiếp cận này, nhóm tác giả đã lựa chọn tỷ lệ quan sát/biến quan sát là 3:1, tức với 24 biến quan sát thì số mẫu thu thập cần là 78, nhưng để đảm bảo về số mẫu tối thiểu để thực hiện EFA và sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính bội, nên kích thước mẫu cho nghiên cứu này là 102 được thu thập từ các KTV ở các DNKT khảo sát trực tuyến qua công cụ Google Docs hoặc phát phiếu khảo sát trực tiếp thu về ngay đến các đối tượng khảo sát. Bởi vì, KTV là những người tham gia trực tiếp vào cuộc kiểm toán hoặc trực tiếp KSCL của cuộc kiểm toán cũng như tiếp nhận phản hồi của khách hàng về chất lượng của cuộc kiểm toán, vì vậy họ là người trực tiếp cảm nhận được các nhân tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng KTĐL. Sau khi loại bỏ các bảng trả lời không phù hợp, các dữ liệu sau khi thu thập đã được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 20.0 để kiểm

57

định các giả thuyết nghiên cứu. Độ tin cậy thang đo được kiểm tra theo hệ số Cronbach’s Alpha. Những biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,7 trở lên được chấp nhận.

Bảng 3.1: Mã hóa biến và thang đo của các biến trên mô hình của các nhân tố tác động đến CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam

Mã hóa biến

Biến quan sát

CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam

CLDVKT1 NHTM được kiểm toán cảm thấy thỏa mãn với những lợi ích mà họ nhận được thông qua các dịch vụ được cung cấp bởi DNKT

CLDVKT2 Người sử dụng BCTC của NHTM được kiểm toán (nhà đầu tư, đối tác…) cảm thấy thỏa mãn về tính khách quan và độ tin cậy để họ có thể đưa ra các quyết định kinh tế đúng đắn

CLDVKT3 Dịch vụ được cung cấp bởi DNKT đã đáp ứng được yêu cầu của các qui định về kiểm toán và thỏa mãn khách hàng trong sự cân đối giữa chi phí và lợi ích để mang lại lợi nhuận cho công ty

Quy mô của DNKT

QM1 DNKT có quy mô lớn sẽ có quy trình kiểm toán tốt hơn nên mang lại CLDVKT cao hơn

QM2 DNKT lớn lo sợ thiệt hại về danh tiếng hơn DNKT vừa và nhỏ nên sẽ cung cấp CLDVKT cao hơn

QM3 DNKT lớn có trình độ nguồn nhân lực cao hơn nên có thể cung cấp CLDVKT cao hơn

QM4 DNKT lớn sử dụng công cụ kiểm toán hiện đại nên có thể cung cấp CLDVKT cao hơn

Giá phí kiểm toán

GP1 Giá phí kiểm toán thấp dẫn đến áp lực thời gian và làm ảnh hưởng đến khả năng phát hiện các sai sót, gian lận trên BCTC, qua đó có thể làm suy giảm CLDVKT.

GP2 Giá phỉ kiểm toán của một khách hàng chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu của DNKT sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập của KTV, dẫn đến nguy cơ làm giảm CLDVKT.

GP3 Áp lực cạnh tranh của thị trường khiến các DNKT có xu hướng giảm giá phí kiểm toán xuống thấp, dẫn đến các KTV có thể bỏ đi các thủ tục kiểm toán cần thiết để phù hợp với giá phí, gây giảm CLDVKT.

Tính độc lập của KTV

ĐL1 Hình thành yếu tố tự thân về Tính độc lập của KTV góp phần nâng cao độ tin cậy của thông tin được kiểm toán

58

hành tốt hơn về tính độc lập, làm gia tăng CLDVKT.

ĐL3 Sự thận trọng đúng mức của các KTV trong quá trình kiểm toán giúp nâng cao CLDVKT.

Năng lực chuyên môn của KTV

NLCM1 Kiến thức và chuyên môn của KTV giúp KTV thực hiện kiểm toán tốt hơn, từ đó góp phần làm gia tăng CLDVKT.

NLCM2 KTV am hiểu về nhiều ngành nghề kinh doanh của khách hàng làm tăng khả năng phát hiện sai sót, gian lận trên BCTC trong quá trình kiểm toán, qua đó cung cấp CLDVKT cao hơn.

NLCM3 KTV tại DNKT có quy chế tuyển dụng đầy đủ, chặt chẽ sẽ có NLCM tốt hơn, mang lại CLDVKT cao hơn.

NLCM4 KTV được đào tạo và cập nhật kiến thức chuyên ngành thường xuyên sẽ tăng khả năng đánh giá rủi ro kiểm toán, phát hiện sai sót và gian lận trên BCTC, nhờ vậy làm gia tăng CLDVKT.

Hệ thống KSNB của các NHTM

KSNB1 Hệ thống KSNB của NHTM giúp phát hiện ra các khiếm khuyết có ảnh hưởng đến chất lượng BCTC.

KSNB2 Hệ thống KSNB của NHTM đảm bảo về khả năng tuân thủ quy trình từ đó góp phần gia tăng CLDVKT.

KSNB3 Hệ thống KSNB của NHTM đảm bảo khả năng phát hiện các vi phạm nghề nghiệp làm ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của tổ chức.

KSNB4 Việc xem xét và đánh giá liên tục về Hệ thống KSNB của NHTM làm gia tăng khả năng hoạt động hữu hiệu của hệ thống, góp phần nâng cao CLDVKT.

KSCL đối với DNKT từ các cơ quản quản lý

KSCL1 KSCL từ bên ngoài chặt chẽ giúp DNKT nhận biết các khiếm khuyết, từ đó thúc đẩy sự phát triển của hoạt động kiểm toán làm gia tăng chất lượng KTĐL.

KSCL2 Các biện pháp xử phạt cứng rắn (cấm hành nghề, xử phạt tài chính…) đối với các trường hợp vi phạm sẽ làm giảm các hành vi vi phạm, qua đó cải thiện chất lượng KTĐL.

KSCL3 Trình độ chuyên môn và tính chính trực của các thành viên trong đoàn kiểm tra có liên quan mật thiết đến việc phát hiện các vi phạm của DNKT

(Nguồn: Tổng hợp của nhóm nghiên cứu)

3.3.3. Mô hình nghiên cứu

Dựa trên cơ sở luận giải tổng quan các nghiên cứu trước, lý thuyết nền có liên quan đến đề tài và đặc điểm về việc kiểm toán thông tin trên BCTC của các NHTM Việt Nam. Xuất phát từ góc nhìn của KTV, nhóm tác giả đề xuất mô hình các nhân tố

59

ảnh hưởng đến CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam được đề xuất với phương trình trong phân tích hồi quy được giả định như sau:

Y = f(X1, X2, X3, X4, X5, X6) + e Trong đó:

 Y: CLDVKT BCTC của NHTM Việt Nam (biến phụ thuộc)

 X1: Quy mô của DNKT

 X2: Giá phí kiểm toán

 X3: Tính độc lập của KTV

 X4: Năng lực chuyên môn của KTV

 X5: Hệ thống KSNB của NHTM

 X6: KSCL đối với DNKT từ các cơ quan quản lý

 e: sai số

Đồng thời, tác giả đưa ra các giả thuyết nhằm kiểm định về các nhân tố ảnh hưởng đến CLDVKT NHTM Việt Nam trong bảng sau:

Bảng 3.2: Xây dựng giả thuyết mối tương quan giữa các biến độc lập đến CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam

Biến độc lập

Giả

thuyết Nội dung

Dấu kỳ vọng

QM H1 Quy mô của DNKT có ảnh hưởng đến CLDVKT + GP H2 Giá phí kiểm toán có ảnh hưởng đến CLDVKT + ĐL H3 Tính độc lập của KTV có ảnh hưởng đến CLDVKT + NLCM H4 Năng lực chuyên môn của KTV có ảnh hưởng đến CLDVKT + KSNB H5 Hệ thống KSNB của các NHTM có ảnh hưởng đến CLDVKT + KSCL H6 KSCL đối với DNKT từ các cơ quản quản lý +

60

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Trong chương 3, nhóm tác giả đã thực hiện sơ đồ hóa các bước của quy trình nghiên cứu; đồng thời mô tả phương pháp khảo sát, xác định mẫu khảo sát, thiết kế thang đo và xây dựng giả thuyết cùng với mô hình nghiên cứu.

Phương pháp phân tích dữ liệu đã chi tiết theo hướng tiếp cận định tính và định lượng. Nội dung chính của bảng hỏi được thiết kế với bao gồm một biến phụ thuộc và sáu biến độc lập và gửi đến KTV. Dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được phân tích bằng các phương pháp phân tích như thống kê tần số, tính toán hệ số Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi quy tuyến tính bội, qua sự hỗ trợ của phần mềm SPSS.22 nhằm xác định được mối quan hệ giữa các nhân tố ảnh hưởng đến CLDVKT BCTC của các NHTM Việt Nam.

61

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. KHÁI QUÁT VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM TOÁN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI. HÀNG THƯƠNG MẠI.

Với chức năng là trung gian tín dụng, trung gian thanh toán và chức năng tạo tiền, NHTM là một tổ chức có vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tình hình hoạt động kinh doanh của NHTM ảnh hưởng đến nhiều chủ thể kinh tế trong xã hội. Thông tin về NHTM đặc biệt là các thông tin trên BCTC được nhiều đối tượng trong nền kinh tế quan tâm. Vì tầm quan trọng của hệ thống NHTM cũng như ảnh hưởng, tác động sâu rộng của NHTM đối với nền kinh tế nên NHTM đã trở thành đối tượng bắt buộc phải kiểm toán độc lập BCTC hàng năm. BCTC đã được kiểm toán của NHTM phải được công bố công khai và phải đảm bảo chất lượng, tin cậy, minh bạch nhằm đảm bảo quyền lợi cho mọi đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin bên ngoài. Điều này dẫn đến kiểm toán BCTC NHTM trở nên cần thiết góp phần đảm bảo được các mục tiêu và yêu cầu đó.

Theo đánh giá của Bộ Tài chính cho biết, ở Việt Nam hiện nay, hoạt động kiểm toán độc lập BCTC NHTM đã được đổi mới, nhưng vẫn còn mang tính kinh nghiệm và chưa đảm bảo tính thống nhất. Do vậy, kết quả kiểm toán còn nhiều hạn chế, độ tin cậy không cao. Nhiều rủi ro lớn thực tế đã xảy ra ở các NHTM mặc dù BCTC đã được kiểm toán như hiện tượng thông đồng rút tiền từ ngân hàng, cho vay không có tài sản đảm bảo, không có khả năng thu hồi vốn ... Điều đó làm mất lòng tin của các đối tượng sử dụng thông tin trên thị trường. Những hiện tượng này xảy ra một phần là do những hạn chế còn tồn tại trong cuộc kiểm toán BCTC NHTM. Những hạn chế lớn đó

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2246_010941 (Trang 63 -63 )

×