0

Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

83 7 0
  • Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 22:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRẦN NĂNG ĐẠI PHÚ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Ngành Tài chính Ngân hàng Mã số 8340201 Họ và tên học v. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG TRẦN NĂNG ĐẠI PHÚ Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ tên học viên: Trần Năng Đại Phú Người hướng dẫn khoa học: TS Lê Tuấn Bách Thành phố Hồ Chí Minh - năm 2021 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn thạc sĩ trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tác giả khác Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2021 Tác giả ký viết rõ họ tên ii LỜI CẢM ƠN Trong trình nghiên cứu thực đề tài, tác giả nhận quan tâm, hướng dẫn tận tình giải đáp thắc mắc q trình hồn thiện đề tài người hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Lê Tuấn Bách Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đến Thầy Tác giả vô biết ơn Quý Thầy Cô – Trường Đại học Ngoại thương Cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bổ ích suốt quãng thời gian tác giả theo học trường Mặc dù có nhiều cố gắng vốn kiến thức hạn chế kinh nghiệm chưa sâu rộng nên luận văn không tránh khỏi sai sót ngồi ý muốn hình thức lẫn nội dung Vì vậy, tác giả mong nhận góp ý Quý Thầy Cơ người đọc luận văn để hoàn thiện iii MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1.1 Nhu cầu thực tiễn đề tài nghiên cứu 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu .6 1.1.3 Vấn đề nghiên cứu khoảng trống nghiên cứu 1.2 Câu hỏi mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Câu hỏi nghiên cứu .8 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu .8 1.3 Đối tượng nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu .9 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu .9 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp nghiên cứu 1.5.1 Về mặt khoa học 1.5.2 Về mặt thực tiễn 10 1.6 Kết cấu đề tài 10 SƠ KẾT CHƯƠNG 11 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHO MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 12 2.1 Rủi ro khoản 12 2.2 Rủi ro tín dụng 13 2.3 Sự ổn định tài 15 2.4 Lý thuyết tảng 18 2.5 Nghiên cứu thực nghiệm mối quan hệ rủi ro khoản, rủi ro tín dụng ổn định tài ngân hàng thương mại .20 iv 2.5.1 Về mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng 20 2.5.2 Về tác động rủi ro tín dụng khoản đến ổn định tài ngân hàng 23 2.6 Tình hình rủi ro khoản rủi ro tín dụng ngân hàng Việt Nam .27 SƠ KẾT CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiên cứu .36 3.2 Xây dựng giả thuyết nghiên cứu .36 3.3 Lựa chọn mơ hình hồi quy .40 3.3.1 Định nghĩa biến mơ hình 40 3.3.2 Xây dựng mơ hình kiểm định 44 3.4 Thu thập phân tích liệu 46 3.4.1 Quá trình thu thập xử lý liệu 46 3.4.2 Phương pháp phân tích liệu .48 SƠ KẾT CHƯƠNG 49 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 50 4.1 Thống kê mô tả Ma trận tương quan biến .50 4.1.1 Thống kê mô tả 50 4.1.2 Ma trận tương quan biến 52 4.2 Các kiểm định liên quan đến mơ hình hồi quy 54 4.2.1 Mối quan hệ rủi ro khoản rủi ro tín dụng 54 4.2.2 Tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định tài 56 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu .57 SƠ KẾT CHƯƠNG 60 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 61 5.1 Kết luận 61 5.2 Một số khuyến nghị 62 5.2.1 Đối với Chính phủ 62 v 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 62 5.2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại 65 5.2.3.1 Quản lý rủi ro khoản rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng 65 5.2.3.2 Quản lý ổn định tài hệ thống ngân hàng .65 5.3 Hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu 67 5.3.1 Hạn chế đề tài 67 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu 67 SƠ KẾT CHƯƠNG 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 PHỤ LỤC: TRÍCH XUẤT KẾT QUẢ TỪ STATA i vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Mô tả cách đo lường biến có sử dụng nghiên cứu 47 Bảng 3.2: Danh sách ngân hàng có sử dụng liệu nghiên cứu 52 Bảng 4.1: Thống kê mô tả biến 55 Bảng 4.2: Hệ số tương quan biến 58 Bảng 4.3: Kết hồi quy kiểm định tác động rủi ro tín dụng lên rủi ro khoản 59 Bảng 4.4: Kết hồi quy kiểm định tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định tài 62 vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Việt Tiếng Anh Công ty Bảo hiểm Ký thác The Federal Deposit Insurance Liên bang Hoa Kỳ Corporation NHNH Ngân hàng nhà nước Việt Nam State Bank of Viet Nam NHTM Ngân hàng thương mại Commercial bank OCC Văn phòng kiểm soát tiền tệ Office of the comptroller of the FDIC currency RRTD Rủi ro tín dụng Credit risk RRTK Rủi ro khoản Liquidity risk WB Ngân hàng Thế giới World Bank LỜI MỞ ĐẦU Bài nghiên cứu xem xét mối quan hệ hai loại rủi ro quan trọng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động ngân hàng rủi ro khoản rủi ro tín dụng Tiếp xem rủi ro khoản rủi ro tín dụng nhân tố nội sinh tác động lên ổn định tài ngân hàng với nhân tố ngoại sinh khác Hệ thống ngân hàng đóng vai trị quan trọng trọng kinh tế, định đến tính ổn định phát triển quốc gia Cuộc khủng hoảng tài tồn cầu 2007 đẫn đến sụp đổ hàng loạt ngân hàng giới, gây bất ổn hệ thống tài Thế giới nói chung Việt Nam nói riêng Do đó, nghiên cứu tiến hành điều tra nguyên nhân chủ yếu tác động đến ổn định hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam Bài nghiên cứu sử dụng liệu 18 ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2008-2019 để phân tích tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định hệ thống ngân hàng mối quan hệ chúng Cả hai rủi ro tác động riêng lẻ đến ổn định ngân hàng kết hợp loại rủi ro tác động đến độ bất ổn ngân hàng Nghiên cứu nhà quản lý ngân hàng có kinh nghiệm tốt việc quản trị rủi ro đóng vai trị tảng việc xây dựng quy định để quản lý tốt rủi ro khoản rủi ro tín dụng Những kết cung cấp hiểu biết rủi ro ngân hàng, từ đề xuất giải pháp nâng cao tính khoản cho hệ thống ngân hàng, tăng cường hoạt động quản lý rủi ro tín dụng, xử lý nợ xấu đề xuất quản lý đồng thời cho hai loại rủi ro hoạt động quản lý rủi ro chung Kết cấu luận văn gồm chương xếp sau: Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu; Chương 2: Cơ sở lý luận cho mối quan hệ rủi ro khoản, rủi ro tín dụng ổn định tài ngân hàng thương mại; Chương 3: Phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết nghiên cứu Thảo luận Chương 5: Kết luận Một số khuyến nghị 60 thí điểm Basel II 10 ngân hàng thương mại áp dụng thức vào năm 2019, bước tiến quan trọng cho ngân hàng việc quản trị rủi ro cách hiệu đồng Đồng thời, Basel tiêu chuẩn quốc tế nên việc áp dụng Việt Nam làm tăng khả cạnh tranh ngân hàng Việt Nam so với ngân hàng giới thu hút đáng kể nhà đầu tư quốc tế tạo thị trường tài ổn định thu hút ngân hàng nước đến đầu tư Các biến kiểm sốt cịn lại khơng có ý nghĩa thống kê thấy hệ số biến tác động chiều với ổn định ngân hàng Từ mô tả kết cho thấy rủi ro khoản rủi ro tín dụng tác động đồng thời lên ổn định ngân hàng SƠ KẾT CHƯƠNG Trong chương 4, đề tài tiến hành hồi quy kiểm định mô hình phù hợp nhằm thực mục tiêu nghiên cứu Các kết mơ hình hồi quy thảo luận, chiều hướng tác động mức ý nghĩa thống kê phân tích Thơng qua dấu hệ số hồi quy kết tìm từ mơ hình, tác giả có kết luận tác động biến độc lập đến biến phụ thuộc Kết nghiên cứu trước tác giả phân tích so sánh Các kết tìm sở cho gợi ý giải pháp chương 61 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Rủi ro khoản rủi ro tín dụng yếu tố quan trọng cho sống ngân hàng Bài nghiên cứu nghiên cứu tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản lên ổn định ngân hàng dùng liệu bảng 18 ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam giai đoạn 2008-2019 Kết nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng tác động lên rủi ro khoản, hay rủi ro tín dụng tăng làm giảm tính khoản ngân hàng, rủi ro khoản không tác động lên rủi ro tín dụng Bài nghiên cứu cho thấy rủi ro tín dụng rủi ro khoản tác động đồng thời lên ổn định ngân hàng Rủi ro tín dụng tăng làm giảm tính ổn định ngân hàng khoản tăng làm tăng tính ổn định ngân hàng Ngồi ra, nghiên cứu cho thấy tỷ lệ an toàn vốn CAR đóng vai trị quan trọng việc kiểm sốt rủi ro tính ổn định ngân hàng Lạm phát tốc độ tăng trưởng GDP không tác động đến tính ổn định ngân hàng thương mại Việt Nam Do đó, kết nghiên cứu cho thấy vai trò quan trọng việc kiểm sốt rủi ro tín dụng rủi ro khoản hệ thống ngân hàng Kết nghiên cứu đưa sách cần thực thú vị Đầu tiên, nghiên cứu cung cấp kiến nghị cho nhà quản lý giám sát hoạt động ngân hàng Việt Nam quản lý rủi ro cách hiệu an toàn Trong khủng hoảng tài chính, thất bại ngân hàng xuất phát từ rủi ro tín dụng danh mục cho vay ngân hàng, làm đóng băng khả khoản thị trường Chính từ thực tế xảy ra, nhà quản lý hoạch định sách có học cụ thể việc quản lý giám sát hoạt động cách toàn diện Kết cho nhà làm luật, nhà hoạch định sách nhà quản lý ngân hàng nhìn bên tốt ổn định hệ thống ngân hàng hiệu ngân hàng vị rủi ro tín dụng rủi ro khoản Bài nghiên cứu đưa nhìn khách quan cho nhà quản lý muốn quản lý tính ổn định cuả ngân hàng cần quan tâm đồng thời đến rủi ro tín dụng rủi ro khoản 62 Cuối cùng, kết nghiên cứu ủng hộ cho nhà làm luật việc nỗ lực áp dụng Basel III hệ thống ngân hàng để quản lý tốt rủi ro tín dụng rủi ro khoản Mặc dù Việt Nam nước sau nước tiên tiến giới việc áp dụng tiêu chuẩn an toàn vốn tối thiểu, việc triển khai thí điểm mang lại kết tích cực, ngân hàng bước đầu quan tâm đến việc quản lý vốn cách hiệu qủa, giảm thiểu rủi ro cách đáng kể trình hoạt động nhận dạng sớm phịng ngừa rủi ro phát sinh đe dọa đến ổn định ngân hàng 5.2 Một số khuyến nghị 5.2.1 Đối với Chính phủ Tình hình kinh tế vĩ mô ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống tài nói chung ngân hàng nói riêng phát triển ổn định Do đó, nhằm tạo điều kiện cho thị trường tài phát triển mức, kịp thời; Chính phủ cần xây dựng mơi trường kinh tế, trị ổn định với hội đầu tư hấp dẫn Những biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát cần quan tâm để tạo môi trường vĩ mô ổn định cho ngân hàng, tránh tác động tiêu cực đến kinh tế Tập trung đầu tư, khai thác tốt tiềm mạnh Việt Nam nói chung, vùng miền nói riêng hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường đào tạo đội ngũ doanh nhân, đổi công nghệ để nâng cao hiệu hoạt động, từ giảm thiểu rủi ro NHTM Đây giải pháp cần thiết 5.2.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước Điều quan trọng khủng hoảng tài chính, NHNN chịu áp lực lớn việc cung cấp khoản cho người vay khả khoản Một số khuyến nghị điều hành nhằm giữ ổn định tài hệ thống ngân hàng sau: Thứ nhất, NHNN cần có biện pháp phù hợp để ngăn ngừa khủng hoảng xảy Kinh nghiệm quốc gia cho thấy, kinh tế có dấu hiệu tăng trưởng nóng giá trị đồng nội tệ tăng giá, NHNN cần sớm can thiệp công cụ phù hợp Đây kinh nghiệm kinh tế rút 63 kể từ sau khủng hoảng tài châu Á năm 1997 Các biện pháp hiệu sử dụng tình can thiệp vơ hiệu nhằm ổn định tỷ giá hối đối, kiểm sốt dịng vốn cách đặt quy định trạng thái ngoại hối Thứ hai, NHNN cần có hành động chuẩn bị sẵn sàng cho tình có khủng hoảng, nên tham gia vào việc chuẩn bị trước khủng hoảng theo số cách sau: (1) Cần đảm bảo có vai trị quan trọng việc phát triển sách an tồn vĩ mơ vi mơ, điều giúp làm giảm khả khủng hoảng cung cấp chế hiệu để giải khủng hoảng xuất hiện; (2) Nên xây dựng hướng dẫn ứng phó khẩn cấp tình khủng hoảng, tổ chức tham gia vào tình diễn tập giả định để kiểm tra kế hoạch giải khủng hoảng mình; (3) Nên có nguồn thơng tin riêng, bao gồm khả độc lập việc kiểm tra tổ chức tài lớn thị trường lớn Mặc dù mặt lý thuyết, quan Chính phủ khác tự chia sẻ thông tin với nhau, thực tế luồng thơng tin bị hạn chế quan khác định mục tiêu khác có ưu tiên khác số mục tiêu đó; Cần có tầm nhìn rõ ràng hệ thống tài để đóng góp hiệu vào việc phát triển sách vi mơ vĩ mơ để thực thi hiệu vai trị người cho vay cuối khủng hoảng Ngoài ra, NHNN nên mở rộng cơng cụ sách kênh truyền dẫn sách để thơng qua đó, nhanh chóng bơm khoản khủng hoảng; đồng thời cần hợp tác với quan giám sát khác để đảm bảo có đạo đầy đủ để đối phó với trường hợp khẩn cấp Thứ ba, có khủng hoảng xảy ra, NHNN có trách nhiệm thực tốt vai trò người cho vay cuối cùng, cách cung cấp khoản bổ sung thông qua chế thơng thường Tuy nhiên, chế bình thường khơng đủ, phải sẵn sàng cho vay ngân hàng khả tốn dựa tồn tài sản chấp họ, cho vay ngân hàng khả toán vay 64 để giúp họ vượt qua khủng hoảng khoản dựa việc kỳ vọng giá trị tài sản đảm bảo tốt sau khủng hoảng Quan trọng hơn, hành động giới hạn mức độ có tính đến tác động lâu dài đến khu vực kinh tế thực Thứ tư, NHNN xem xét sử dụng cơng cụ phi truyền thống sách tiền tệ Trong thời gian bình thường, quan tiền tệ thực sách tiền tệ cách sử dụng công cụ truyền thống, chủ yếu cách tiến hành mua bán trái phiếu phủ ngắn hạn thị trường mở để đạt mức lãi suất mong muốn Tuy nhiên, có hai lý khiến cho NHNN áp dụng cơng cụ phi lãi suất, hay cịn gọi sách tiền tệ phi truyền thống Một là, gián đoạn tài khiến thị trường tín dụng căng thẳng vậy, biện pháp sách hướng cụ thể vào thị trường cần thiết để giữ cho thị trường hoạt động Hai là, cú sốc tiêu cực kinh tế dẫn đến vấn đề “zero lower bound”, vấn đề liên quan đến kinh tế vĩ mô nảy sinh lãi suất danh nghĩa ngắn hạn gần Điều gây bẫy khoản giới hạn khả khuyến khích kinh tế phát triển NHNN Khi vấn đề phát sinh, sách tiền tệ thơng thường khơng cịn hoạt động quan tiền tệ khơng thể điều chỉnh lãi suất sách mức khơng Các sách tiền tệ phi truyền thống có bốn hình thức: (1) Cung cấp khoản, đó, NHNN mở rộng cho vay ngân hàng tổ chức tài khác; (2) Mua chứng khốn phủ tài sản tư nhân để giảm chi phí vay cho hộ gia đình; (3) Sử dụng sách nới lỏng, NHNN mở rộng đáng kể bảng cân đối kế tốn mình; (4) NHNN cam kết giữ lãi suất chiết khấu họ mức thấp thời gian dài 65 5.2.3 Đối với Ngân hàng Thương mại 5.2.3.1 Quản lý rủi ro khoản rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng Quản lý rủi ro hệ thống ngân hàng môt công việc quan trọng định đến sống cịn ngân hàng, để ngân hàng hoạt động cách an toàn hiệu nhà quản lý cần: Thứ nhất, xây dựng sách cho vay phù hợp với tình hình tài khách hàng tình hình kinh tế Quy trình thẩm định cần thực cách nghiêm ngặt để giải thiểu rủi ro tín dụng cách đáng kể Thứ hai, trì tỷ lệ dự trữ khoản phù hợp để đắp ứng kịp thời nhu cầu rút tiền khách hàng giải ngân cho khoản tín dụng Thứ ba, trì tỷ lệ cho vay/huy động thấp 80% theo quy định ngân hàng nhà nước tỷ lệ tối đa cho vay ngắn hạn nguốn vốn trung dài hạn 45% Thứ tư, ngân hàng cần áp dụng quy định theo chuẩn Basel II quy định nhà nước để đảm bảo đủ nguồn vốn hoạt động giảm thiểu hậu rủi ro xảy Thứ năm, nhà quản lý cần xây dựng sách quản lý rủi ro phù hợp để kiểm soát rủi ro cách hiệu quả, đảm bảo hoạt động ngân hàng vận hành cách tốt nhất, cao hiệu kinh doanh chất lượng tài sản 5.2.3.2 Quản lý ổn định tài hệ thống ngân hàng Trong thời kỳ kinh tế cạnh tranh việc quản lý rủi ro vấn đề đặc biệt quan tâm ngân hàng nhà nước mà cịn ngân hàng thương mai Sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu để lại học quý báu trình vận hành hoạt động quản lý ngân hàng Hoạt động ngân hàng đóng vai trị quan trọng kinh tế kênh quan trọng để phủ quản lý ổn định kinh tế lạm phát Mặt khác, hoạt động ngân hàng có tác động dây chuyền lẫn ngân hàng hoạt động dựa niềm tin khách hàng, ngân hàng có cố gây tâm lý hoang mang cho tồn cơng chúng tác động đến hàng loạt ngân hàng Do đó, tính ổn định hệ 66 thống ngân hàng sở để hoạt động tài diễn sn sẻ hiệu Những khuyến nghị cần thiết để tăng tính ổn định ngân hàng: Thứ nhất, xác định mức độ chấp nhận rủi ro ngân hàng, từ xây dựng chiến lược đa dạng hóa phịng phù rủi ro phù hợp Nếu ngân hàng có vị ưu thích rủi ro cần xây dựng sách giá thiết lập công cụ quản lý rủi ro phù hợp Tương ứng với mức độ chấp nhận rủi ro cho vay khách hàng, cần xây dựng sản phẩm phù hợp, quy trình thẩm định chặt chẽ để giảm thiểu rủi ro tín dụng Thứ hai, sử dụng nguồn vốn hiệu phân bổ hợp lý Ngân hàng cần xây dựng kế hoạch nguồn sử dụng nguồn đảm bảo tính khoản ổn đinh Ngân hàng sử dụng kênh đầu tư khác tín phiếu kho bạc, trái phiếu, cơng cụ tài phái sinh, thị trường liên ngân hàng để đảm bảo tính an tồn đáp ứng kịp thời nhu cầu khoản thực tế Đồng thời, cần cập nhật kịp thời biến động thị trường biến động lãi suất, biến động tỷ giá, hoạt động xuất nhập khẩu… để có chiến lược quản trị rủi ro cách nhanh chóng hiệu Thứ ba, ngân hàng nên trì tỷ lệ nợ hạn 3% tỷ lệ nợ xấu 2%, đồng thời xây dựng hệ thống giám sát nợ cập nhật hàng ngày để theo dõi phát kịp thời khoản nợ xấu phát sinh có biện pháp xử lý hợp lý để giảm thiểu tổn thất Thứ tư, ngân hàng cần tuân thủ quy định cách thức tính tốn tỷ lệ an toàn vốn theo Basel để đánh giá cách trung thực khách quan tính ổn đinh ngân hàng Từ đó, ngân hàng xây dựng chiến lược kinh doanh đầu tư để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định nâng cao chất lượng tài sản, giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy Mỗi ngân hàng có chiến lược kinh doanh mức độ chấp nhận rủi ro khác nên ngân hàng cần xác định xây dựng kế hoạch kinh doanh phù hợp, bảo đảm hoạt động hiệu an tồn, sở làm tăng tính ổn định hệ thống ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung 67 5.3 Hạn chế đề tài đề xuất hướng nghiên cứu 5.3.1 Hạn chế đề tài Tuy cố gắng để nghiên cứu tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản lên ổn định hệ thống ngân hàng số hạn chế định Hạn chế thứ nghiên cứu mặt số liệu Hiện Việt Nam có khoảng 30 ngân hàng hoạt động, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước 26 ngân hàng thưong mại cổ phần Tuy nhiên nghiên cứu thu thập liệu đầy đủ 18 ngân hàng nhiều ngân hàng thành lập khơng có đủ liệu từ 2008-2019 Mặt khác, số CAR khó thu thập giai đoạn trước 2007 ngân hàng thường không công bố thông tin số tỷ lệ nợ xấu biến khó thu thập Hạn chế thứ hai nghiên cứu thiếu nghiên cứu thực nghiệm Việt Nam để hỗ trợ cho kết nghiên cứu Hạn chế thứ ba nghiên cứu có nhiều biến kiểm sốt mơ hình nên cần nhiều thời gian để tính toán thu thập số liệu Các biến kiểm soát tác động đáng kể đến kết hồi quy số biến tưong quan với 5.3.2 Đề xuất hướng nghiên cứu Ngồi rủi ro khoản rủi ro tín dụng, ngân hàng phải đối mặt với loại rủi ro khác rủi ro lãi suất, rủi ro tỷ giá, rủi ro hoạt động, rủi ro vận hành, rủi ro pháp lý, có cần có nghiên cứu toàn diện rủi ro ngân hàng để có nhìn tổng thể việc quản lý kiểm soát rủi ro ngân hàng Từ đó, xây dựng mơ hình quản trị rủi ro cách toàn diện hiệu hơn, đồng thời nhận dạng sớm rủi ro xảy phòng ngừa cách hiệu Bên cạnh đó, nghiên cứu tiền đề cho nhà làm luật xây dựng quy định chặt chẽ để kiểm soát rủi ro hệ thống ngân hàng, góp phần ổn định kinh tế, đồng thời áp dụng đồng quy định an toàn vốn để ổn định hệ thống ngân hàng Việt Nam 68 SƠ KẾT CHƯƠNG Trong chương 5, đề tài tóm tắt lại kết quan trọng nghiên cứu Từ đưa đề xuất số kiến nghị giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro khoản, rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam nhằm mục tiêu trì ổn định tài Các kiến nghị giải pháp xuất phát từ kết mơ hình hồi quy Bên cạnh đó, tác giả nhìn nhận lại hạn chế cịn tồn đọng nghiên cứu đề xuất hướng nghiên cứu cách cụ thể 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Việt Cấn Văn Lực, Cơ hội thách thức ngành Ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2016-2020, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Banking Vietnam 2016”, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, 2016, tr – tr 5; Nguyễn Thị Ngọc Diệp Nguyễn Minh Kiều, Ảnh hưởng yếu tố đặc điểm đến rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Phát triển kinh tế 2015, số 3/2015, tr 49 – tr 63 Nguyễn Thanh Dương, Phân tích rủi ro hoạt động ngân hàng, Tạp chí Phát triển hội nhập, số 9/2019, tr 29 – tr 39 Nguyễn Thị Tuyết Nga, Tác động vốn chủ sở hữu đến rủi ro tín dụng 22 NHTM Việt Nam, Tạp chí Tài chính, 2017 Nguyễn Việt Hùng, Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt dộng ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 2008 Nguyễn Minh Kiều, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, NXB Thống kê, Thành phố Hồ Chí Minh 2009 Trịnh Quốc Trung, Nguyễn Văn Sang, Các yếu tổ ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, số 85, tháng 4/2013 Trần Huy Hồng, Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 2011 Võ Thị Quý, Bùi Ngọc Toản, Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí khoa học, Trường Đại học Mở TP.HCM, số (36) 2014 Danh mục tài liệu tham khảo tiếng Anh 70 Acharya, V V., Mehran, H., & Thakor, A V (2016) Caught between Scylla and Charybdis? Regulating bank leverage when there is rent seeking and risk shifting Review of Corporate Finance Studies, 5(1) Acharya, V V., & Mora, N (2013) A crisis of banks as liquidity providers The Journal of Finance (in press) Acharya, V V., Shin, H S., & Yorulmazer, T (2010) Crisis resolution and bank liquidity Review of Financial Studies, 24, 2166-2205 Acharya, V V., Shin, H S., & Yorulmazer, T (2011) Crisis resolution and bank liquidity Review of Financial Studies, 24(6), 2166e2205 Acharya, V V., & Viswanathan, S (2011) Leverage, moral hazard, and liquidity The Journal of Finance, 66(1), 99e138 Adrian, T., Shin, H.S (2010), Liquidity and leverage Journal of Financial Intermediation, 19(3), 418-437 Ameni Ghenimi, Hasna Chaibi, Mohamed Ali Brahim Omri (2017), The effects of liquidity risk and credit risk on bank stability: Evidence from the MENA region, Borsa Istanbul Review Berger, A N., & Bouwman, C H S (2009) Bank liquidity creation The Review of Financial Studies, 22(9), 3779-3837 Berger, A N., & Bouwman, C H S (2013) How does capital affect bank performance during financial crises? Journal of Financial Economics, 109(1), 146 176 Berger, A N., & DeYoung, R (1997) Problem loans and cost efficiency in commercial banks Journal of Banking and Finance, 21, 849-870 Blair, R D., & Heggestad, A A (1978) Bank portfolio regulation and the probability of bank failure: Note Journal of Money, Credit and Banking, 10(1), 88 93 71 Blundell, R., Bond, S (1998), Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models Journal of Econometrics, 87(1), 115-143 Borio, C (2010) Ten propositions about liquidity crises CESifo Economic Studies, 56(1), 70-95 Bouwman, C H S (2013) Liquidity: How banks create it and how it should be regulated In A N Berger, P Molyneux, & J O S Wilson (Eds.), Forthcoming in the Oxford Handbook of Banking (2nd ed.) Boyd, J.H., Graham, S.L (1986), Risk, regulation, and bank holding company expansion into nonbanking Quarterly Review, 4, 2-17 Boyd, J.H., Runkle, D.E (1993), Size and performance of banking frms Journal of Monetary Economics, 31(1), 47-67 Brunnermeier, M., Crocket, A., Goodhart, C., Persaud, A., & Shin, H (2009) The fundamental principles of financial regulation Geneva Reports on the World Economy 11 (International Center for Monetary and Banking Studies (ICMB)-Centre for Economic Policy Research (CPER)) Bryant, J (1980) A model of reserves, bank runs and deposit insurance Journal of Banking & Finance, 4, 335-344 Calomiris, C W., Heider, F., & Hoerova, M (2015) A theory of bank liquidity requirements Columbia Business School Research Paper (pp 14-39) Diamond, D W., & Rajan, R G (2005) Liquidity shortages and banking crises Journal of Finance, 60(2), 615-647 Ejoh, N., Okpa, I., & Inyang, E (2014) The relationship and effect of credit and liquidity risk on bank default risk among deposit money banks in Nigeria Research Journal of Finance and Accounting, 5(16) Hassan, M K., Unsal, O., & Tamer, H E (2016) Risk management and capital adequacy in Turkish participation and conventional banks: A comparative stress testing analysis Borsa Istanbul Review, 1-10 72 Imbierowicz, B., & Rauch, C (2014) The relationship between liquidity risk and credit risk in banks Journal of Banking and Finance, 40, 242-256 Nikomaram, H., Taghavi, M., & Diman, S K (2013) The relationship between liquidity risk and credit risk in Islamic banking industry of Iran Management Science Letters, 3, 1223-1232 Rashid, A., & Jabeen, S (2016) Analyzing performance determinants: Conventional versus Islamic banks in Pakistan Borsa Istanbul Review, 16(2), 92107 Ratnovski, L (2013) Liquidity and transparency in bank risk management IMF Working Paper, 13-16 i PHỤ LỤC: TRÍCH XUẤT KẾT QUẢ TỪ STATA A Kết hồi quy kiểm định tác động rủi ro tín dụng rủi ro khoản đến ổn định tài - Kết hồi quy: - Kiểm định AR(2): - Kiểm định Sargan: ii B Kết hồi quy kiểm định tác động rủi ro tín dụng lên rủi ro khoản - Kết hồi quy: - Kiểm định AR(2): - Kiểm định Sargan: C Kiểm tra đa cộng tuyến ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM Ngành: Tài - Ngân. .. SỞ LÝ LUẬN CHO MỐI QUAN HỆ GIỮA RỦI RO THANH KHOẢN, RỦI RO TÍN DỤNG VÀ SỰ ỔN ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Rủi ro khoản Trong tài chính, thuật ngữ ? ?thanh khoản” sử dụng nhiều phạm... nghiệm kiểm định tác động rủi ro tín dụng khoản ổn định ngân hàng Việt Nam, lý để thực nghiên cứu ? ?Mối quan hệ rủi ro tín dụng, rủi ro khoản ổn định tài ngân hàng thương mại Việt Nam? ?? Bài nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam,

Hình ảnh liên quan

Theo Dermine (1986) với bài nghiên mở rộng mô hình Monti-Klein cho thấy rủi ro thanh khoản được xem là một khoản chi phí làm giảm lợi nhuận và các khoản  vay vỡ nợ làm tăng rủi ro thanh khoản bởi vì dòng tiền thu vào giảm và chi phí dự  phòng tăng - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

heo.

Dermine (1986) với bài nghiên mở rộng mô hình Monti-Klein cho thấy rủi ro thanh khoản được xem là một khoản chi phí làm giảm lợi nhuận và các khoản vay vỡ nợ làm tăng rủi ro thanh khoản bởi vì dòng tiền thu vào giảm và chi phí dự phòng tăng Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 3.1: Mô tả cách đo lường các biến có sử dụng trong bài nghiên cứu - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 3.1.

Mô tả cách đo lường các biến có sử dụng trong bài nghiên cứu Xem tại trang 51 của tài liệu.
3.3.1.2. Biến độc lập - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

3.3.1.2..

Biến độc lập Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 3.2: Danh sách các ngân hàng có sử dụng dữ liệu trong bài nghiên cứu STT  Mã chứng khoán  Tên ngân hàng  - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 3.2.

Danh sách các ngân hàng có sử dụng dữ liệu trong bài nghiên cứu STT Mã chứng khoán Tên ngân hàng Xem tại trang 56 của tài liệu.
Bảng sau trình bày thống kê mô tả của 12 biến trong mô hình. Bảng này trình bày giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và tổng số lượng quan sát của 12 biến - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng sau.

trình bày thống kê mô tả của 12 biến trong mô hình. Bảng này trình bày giá trị trung bình, độ lệch chuẩn và tổng số lượng quan sát của 12 biến Xem tại trang 59 của tài liệu.
4.2. Các kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

4.2..

Các kiểm định liên quan đến mô hình hồi quy Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 4.4: Kết quả hồi quy và kiểm định tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định tài chính  - Mối quan hệ giữa rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng và sự ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 4.4.

Kết quả hồi quy và kiểm định tác động của rủi ro tín dụng và rủi ro thanh khoản đến sự ổn định tài chính Xem tại trang 66 của tài liệu.

Từ khóa liên quan