0

(LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

140 2 0
 • (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN ĐÌNH KHUYẾN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành: 60340301 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN ĐÌNH KHUYẾN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CƠNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐIA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : KẾ TOÁN Mã số ngành:60340301 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PHAN THỊ HẰNG NGA TP HỒ CHÍ MINH, tháng 08 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS PHAN THỊ HẰNG NGA (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị chữ ký) Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 24 tháng năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: (Ghi rõ họ, tên, học hàm, học vị Hội đồng chấm bảo vệ Luận văn Thạc sĩ) Họ tên TT Chức danh Hội đồng PGS.TS Phan Đình Nguyên Chủ tịch TS Trần Văn Tùng Phản biện PGS.TS.Vương Đức Hoàng Quân Phản biện PGS.TS Lê Quốc Hội TS.Hà Văn Dũng Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Trần Đình Khuyến download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn ngồi nỗ lực cá nhân tơi khơng thể thiếu giúp đỡ, hỗ trợ động viên nhiều từ Q thầy cơ, gia định đồng nghiệp bạn bè Ngồi cịn có giúp đỡ từ nhiều phía từ Lãnh đạo Tổng cơng ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh nơi tơi cơng tác, chuyên gia, chuyên viên công ty điện lực hoạt động địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Trước hết tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến người trực tiếp giúp đỡ tơi hồn thành luận văn này: Cơ TS Phan Thị Hằng Nga: Hội đồng đánh giá góp ý cho luận văn này; đồng nghiệp, bạn bè, gia đình người thân nơi tơi sống làm việc Xin cảm ơn ban lãnh đạo Tổng công ty Điện lực Thàn phố Hồ Chí Minh cơng ty điện lực Bên cạnh tơi xin gửi lời cảm ơn tới người gián tiếp giúp tơi hồn thành luận văn; tác giả cơng trình nghiên cứu trước tài liệu tơi sử dụng cho việc nghiên cứu để hoàn thành luận văn Tác giả luận văn Trần Đình Khuyến download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT Trong phát triển kinh tế, không nhắc đến vai trò ngành điện lực Đây nhân tố thúc đẩy sản xuất, nâng cao lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.Nhiều năm qua, ngành Điện đạt nhiều thành tựu bật Từ hệ thống điện nghèo nàn, lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá ác liệt, đến nay, hệ thống nguồn lưới điện quốc gia đứng thứ khu vực Đông Nam Á, thứ 31 giới Đối với đất nước giai đoạn sản xuất nông nghiệp lạc hậu để trở thành nước công nghiệp theo hướng đại Đảng ta ngồi yếu tố phát triển cơng nghệ, tri thức, người, sách phủ …thì kèm ln song hành với tiến trình cơng nghiệp hóa đất nước ngành điện lực quốc gia Thành Chí Minh ln nơi đầu tàu phát triển đất nước công nghiệp, dịch vụ, giáo dục ngành điện giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế xã hội Thành phố Với phương châm “điện trước bước”, ngành Điện góp phần chuyển dịch cấu ngành nghề, phục hồi tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh Kinh doanh điện lực ngành đặc thù gắn liền với nhiều ngành sản xuất khác kinh tế.Giá thành điện ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ đời sống người dân Tuy nhiên, loại hình doanh ngiệp khác để hoạt động kinh doanh có hiệu góp phần vào phát triển kinh tế xã hội cơng tác quản trị doanh nghiệp, quản trị chi phí cần phải quan tâm mức Một công cụ cung cấp thông tin quản lý hữu hiệu mà hầu hết doanh nghiệp chưa quan tâm đầu tư phát triển mức cơng tác KTTN, có đầu tư chưa nghiên cứu sâu để phát triển KTTN trở nên hiệu việc định quản lý.Vì vậy, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTTN yêu cầu cấp thiết mà cịn mang tính định thành công quản lý doanh nghiệp, có doanh nghiệp ngành điện Xuất phát từ yêu cầu khách quan vậy, nên tác giả vận dụng lý luận KTTN để thực đề tài " Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTTN công ty điện lực địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh " nhằm download by : skknchat@gmail.com iv giúp phần cho doanh nghiệp nâng cao hiệu công tác quản trị, đầu tư hướng cho phát triển công tác KTTN nhằm giúp doanh nghiệp điện lực nâng cao chất lượng quản lý đáp ứng yêu cầu xã hội, nâng cao chất lượng dịch vụ giá trị doanh nghiệp Để thực đề tài tác giả trao đổi, tham khảo ý kiến với nhiều đồng nghiệp nhà quản trị, lãnh đạo lãnh vực kế toán số chuyên viên kế toán Tổng công ty 16 công ty điện lực địa bàn TP.HCM số công ty phụ trợ thuộc Tổng công ty điện lực TP.HCM nhằm thống để công tác KTTN thực tốt trở thành trợ thủ đắc lực cho nhà quản trị cần quan tâm đến số nhân tố ảnh hưởng đến Công tác KTTN Xuất phát từ phát kết hợp với nghiên cứu tài liệu, tạp chí nghiên cứu trước tác giả mạnh dạn xác định có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác KTTN làm mục tiêu nghiên cứu là:  Sự phân cơng trách nhiệm  Công tác đo lường hiệu công tác theo qui định KTTN;  Công tác khen thưởng;  Môi trường pháp lý;  Các yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp Qua nghiên cứu tác giả hy vọng cung cấp thơng tin hữu ích cho doanh nghiệp nói chung cơng ty điện lực địa bàn TP.HCM nói riêng có nhìn cơng tác KTTN, đồng thời từ kết phân tích định lượng tác giả mạnh dạn đề xuất kiến nghị điều chỉnh phát triển nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTTN theo hướng tích cực để cơng tác KTTN ngày tốt download by : skknchat@gmail.com v ABSTRACT The electricity industry plays an essential role in economic development It is the factor that stimulates production, improves competitiveness, attracts investment, and ensures social safety In the past years, electricity industry has had a lot of outstanding achievements, especially it has transformed a poor and outdated electricity system heavily damaged by wars into a system of electric sources and networks which ranks 3rd in Southest Asia and 31st in the world For a country which is in the period of out-of-date agricultural production to become a modernized industrial one as suggested by our Party, industrialization must always be accompanied by the national electricity industry besides other such factors as technology, knowledge, human, government policies In Hochiminh City which leads the development of industry, education, and services, the electricity industry serves as a key factor in the socio-economic development With the motto “Electricity moves one step ahead”, the electricity industry has contributed to restructuring industries and careers, recovering and developing economy, ensuring defense and security Electricity business is a specific sector that is attached to many other manufacturing industries Electricity price affects that of industrial and agricultural products, services and people’s life However, like many other businesses, for business operations to be effective and contribute to socio-economic development, corporate management, cost management have to receive proper care One of the useful tools to provide management information that is currently not properly invested in or studied to improve efficiency in managerial decision-making by the majority of businesses is Responsibilty Accounting Therefore, the research on factors affecting Responsibilty Accounting is not only an urgent but also a decisive requirement for the success in management of businesses, including electricity business From this practical requirement, the researcher applied theories of Responsibilty Accounting in implementing the thesis “Factors affecting Responsibilty Accounting in Electricity companies in Hochiminh City”to partially help businesses improve effectiveness in their management Proper investment in Responsibilty Accounting download by : skknchat@gmail.com vi enables electricity businesses to enhance management quality, service quality, and corparate values to satisfy social needs In order to implement the thesis, the researcher discussed and consulted with many colleagues who are managers and administrators in the field of Accounting as well as accountants in the General Company and 16 electricity companies in Hochiminh City and some assistant companies under Hochiminh City General Electricity Company to make sure that factors affecting Responsibilty Accounting have to be taken into consideration so that it would be better implemented and become a helpful assistant for administrators From the findings of the thesis, review of documents and articles as well as previous studies, the researcher identified major factors affecting Responsibility Accounting that serve as the objectives of the research These includes:  Assigning responsibility  Measuring job performance by regulations of Responsibility Accounting  Commendation  Legal environment;  Corporate factors Through this research, the researcher hopes to provide useful information and a new insight towards Responsibilty Accounting for businesses in general and electricity businesses in Hochiminh City in particular At the same time, from the results of quantitative analysis, the researcher made recommendations for the adjustment and development of factors affecting Responsibility Accounting in a positive way to make it better in the time to come download by : skknchat@gmail.com vii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CÁM ƠN ii TÓM TẮT iii ABSTRACT v MỤC LỤC vii DANH MỤC CÁC TỪ VIỆT TẮT xi DANH MUC BẢNG BIỂU xii PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Các nghiên cứu trước: .6 1.1.1 Nghiên cứu công bố nước 1.1.2 Nghiên cứu nước 1.1.3 Nhận xét nghiên cứu trước .8 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTTN doanh nghiệp .8 1.1.5 Nội dung phương pháp nghiên cứu 1.1.5.1 Nội dung nghiên cứu .9 1.1.5.2 Phương pháp nghiên cứu 1.1.6 Phạm vi nghiên cứu: 10 KẾT LUẬN CHƯƠNG 10 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 11 2.1 Một số khái niệm kế toán trách nhiệm .11 2.2 Vai trò – Chức kế toán trách nhiệm .14 2.2.1 Vai trị kế tốn trách nhiệm 14 2.2.2 Chức kế toán trách nhiệm 15 2.3 Nội dung tổ chức KTTN 15 2.3.1 Phân cấp quản lý(Decentralizing) .15 2.3.1.1 Ưu điểm phân cấp quản lý .16 2.3.1.2 Nhược điểm phân cấp quản lý: 17 2.3.2 Xác định trung tâm trách nhiệm 17 2.3.2.1Trung tâm chi phí (Cost Centers) .18 download by : skknchat@gmail.com Phụ lục DỰ TOÁN LỢI NHUẬN (Theo phương pháp trực tiếp) Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Đơn vị tính: Chỉ tiêu Chi tiết Tổng cộng … Doanh thu Biến phí: - Giá vốn hàng bán - Chi phí bán hàng quản lý Số dư đảm phí phận (= – 2) Định phí phận kiểm sốt Số dư phận kiểm soát (= – 4) Định phí khơng kiểm sốt Số dư phận (= – 6) Chi phí chung DN phân bổ Lợi nhuận trước thuế (= – 8) download by : skknchat@gmail.com … … Phụ lục 10 DỰ TOÁN HIỆU QUẢ SƯ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ Đơn vị (Bộ phận): Năm (Quý, tháng) Đơn vị tính: Chỉ tiêu Doanh thu kế hoạch Lợi tức phận dự tính Vốn đầu tư phận kế hoạch Lợi tức doanh thu kế hoạch Hệ số quay vòng vốn đầu tư kế hoạch Lợi tức vốn đầu tư (ROI) kế hoạch [(4) x (5)] Lợi tức yêu cầu tối thiểu kế hoạch (Vốn đầu tư x Tỷ suất chi phí vốn) Thu nhập thặng dư (RI) kế hoạch [(2) – (7)] download by : skknchat@gmail.com Số liệu Phụ lục 11 DỰ TOÁN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị: Năm (Quý, tháng) Đơn vị tính: Chỉ tiêu I Kết hoạt động Doanh thu Chi phí Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế TNDN II Hiệu suất hoạt động kinh doanh Tỷ suất chi phí/giá bán Tỷ suất lợi nhuận/giá bán Tỷ suất lợi nhuận/vốn đầu tư Vốn đầu tư - Vốn sử dụng đầu kỳ - Vốn sử dụng cuối kỳ download by : skknchat@gmail.com Số liệu Phụ lục 12: Bản câu hỏi khảo sát Số phiếu:………………… Ngày … tháng … năm 2016 PHIẾU KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KTTN TẠI CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Thơng tin thu thập từ Anh / Chị tuyệt đối giữ kín, hồn tồn dùng làm sở cho mục đích nghiên cứu khoa học) Anh / Chị vui lịng đánh dấu  vào thích hợp, vui lịng khơng để trống Câu Họ tên Anh / Chị: Câu Địa chỉ: Câu Số điện thoại: Câu Giới tính Anh / Chị:  Nam  Nữ Câu Độ tuổi Anh / Chị:  Từ 18 đến 24 tuổi  Từ 25 đến 34 tuổi  Từ 35 đến 44 tuổi  Từ 45 đến 54 tuổi  Trên 55 tuổi Câu Trình độ học vấn Anh / Chị:  Trung cấp trở xuống  Cao đẳng  Đại học  Trên đại học Câu Chức vụ Anh / Chị:  Lãnh đạo, nhà quản lý  Nhân viên  Khác: download by : skknchat@gmail.com Anh / Chị vui lòng đánh dấu  vào thích hợp cho mức độ đồng ý với phát biểu sau: (1) Rất ST Mã T hóa NHÂN TỐ khơn g đồng ý (2) Khô ng đồn gý PC - Sự phân công trách nhiệm PC1 PC2 PC3 Sự phân cấp quản lý Sự tách bạch trách nhiệm cấp quản lý kiểm soát Thiết lập trung tâm trách nhiệm DL - Công tác đo lường hiệu công tác KTTN DL1 DL2 DL3 Cách thức đo lường hiệu công tác KTTN Tiêu chuẩn đo lường hiệu công tác KTTN Sự phù hợp với thực tế đơn vị việc đo lường hiệu công việc KT - Công tác khen thưởng KT1 KT2 KT3 Công tác khen thưởng thực thường xuyên Công tác khen thưởng thực kịp thời Công tác khen thưởng thực quy định đơn vị PL - Môi trường pháp lý 10 PL1 Khung pháp lý kế toán (luật kế toán, chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán) download by : skknchat@gmail.com (3) Bình thườ ng (4) Đồng ý (5) Rất đồng ý 11 PL2 Các luật khác liên quan đến hoạt động doanh nghiệp Nội quy quy chế doanh nghiệp chi 12 PL3 phối trực tiếp đến việc tổ chức cơng tác kế tốn DD - Các yếu tố thuộc đặc điểm doanh nghiệp 13 DD1 Người sử dụng thơng tin kế tốn 14 DD2 Hệ thống kiểm sốt nội 15 DD3 Việc ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào cơng tác kế tốn Y - Cơng tác KTTN công ty điện lực địa bàn Tp.HCM 16 Y1 Công tác KTTN hiệu Công tác KTTN phù hợp với xu hướng 17 Y2 chung doanh nghiệp nước 18 Y3 Cơng tác KTTN phù hợp với tình hình thực tế công ty điện lực Xin chân thành cảm ơn Anh / Chị! download by : skknchat@gmail.com Phục lục 13: Phân tích nhân tố biến độc lập (lần 1) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .738 Approx Chi-Square 1035.340 Bartlett's Test of Sphericity Df 105 Sig .000 Communalities Initial Extraction PC1 1.000 784 PC2 1.000 672 PC3 1.000 752 DL1 1.000 777 DL2 1.000 669 DL3 1.000 602 KT1 1.000 747 KT2 1.000 645 KT3 1.000 729 PL1 1.000 277 PL2 1.000 451 PL3 1.000 872 DD1 1.000 743 DD2 1.000 628 DD3 1.000 723 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared nent Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Variance Cumulative Total % % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Variance 4.175 27.835 27.835 4.175 27.835 27.835 3.134 20.894 20.894 2.823 18.818 46.653 2.823 18.818 46.653 2.600 17.335 38.229 1.719 11.460 58.113 1.719 11.460 58.113 2.199 14.661 52.890 1.355 9.036 67.149 1.355 9.036 67.149 2.139 14.259 67.149 934 6.224 73.373 737 4.915 78.288 637 4.249 82.537 553 3.688 86.225 download by : skknchat@gmail.com 433 2.885 89.110 10 413 2.756 91.866 11 322 2.149 94.015 12 277 1.845 95.860 13 267 1.782 97.641 14 233 1.555 99.196 15 121 804 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PL3 897 DD1 851 DD3 823 DD2 645 KT1 857 KT3 845 KT2 788 PL2 516 PL1 DL1 845 DL2 766 DL3 740 PC3 828 PC1 828 PC2 727 download by : skknchat@gmail.com Phục lục 14: Phân tích nhân tố biến độc lập (lần 2) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .749 Approx Chi-Square 984.843 Bartlett's Test of Sphericity Df 91 Sig .000 Communalities Initial Extraction PC1 1.000 778 PC2 1.000 676 PC3 1.000 770 DL1 1.000 795 DL2 1.000 666 DL3 1.000 606 KT1 1.000 760 KT2 1.000 665 KT3 1.000 744 PL2 1.000 436 PL3 1.000 865 DD1 1.000 738 DD2 1.000 640 DD3 1.000 726 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compo nent Initial Eigenvalues Total Extraction Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total Variance % of Cumulativ Variance e% 4.002 28.584 28.584 4.002 28.584 28.584 3.123 22.305 22.305 2.819 20.139 48.723 2.819 20.139 48.723 2.524 18.028 40.333 1.690 12.071 60.794 1.690 12.071 60.794 2.121 15.153 55.487 1.354 9.672 70.466 1.354 9.672 70.466 2.097 14.980 70.466 809 5.779 76.245 658 4.703 80.948 561 4.009 84.958 435 3.106 88.064 419 2.995 91.059 download by : skknchat@gmail.com 10 328 2.346 93.406 11 278 1.988 95.394 12 269 1.921 97.315 13 234 1.672 98.987 14 142 1.013 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PL3 900 DD1 849 DD3 827 DD2 648 KT1 864 KT3 853 KT2 803 PL2 DL1 856 DL2 764 DL3 742 PC3 837 PC1 826 PC2 728 download by : skknchat@gmail.com Phục lục 15: Phân tích nhân tố biến độc lập (lần 3) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .733 Approx Chi-Square 923.771 Bartlett's Test of Sphericity Df 78 Sig .000 Communalities Initial Extraction PC1 1.000 780 PC2 1.000 675 PC3 1.000 774 DL1 1.000 793 DL2 1.000 656 DL3 1.000 607 KT1 1.000 769 KT2 1.000 705 KT3 1.000 755 PL3 1.000 880 DD1 1.000 760 DD2 1.000 648 DD3 1.000 714 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Compo Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared nent Loadings Total % of Cumulative % Total Variance % of Cumulative Variance % Total % of Cumulativ Variance e% 3.822 29.402 29.402 3.822 29.402 29.402 2.985 22.964 22.964 2.650 20.388 49.790 2.650 20.388 49.790 2.328 17.906 40.870 1.689 12.992 62.783 1.689 12.992 62.783 2.115 16.265 57.135 1.353 10.409 73.192 1.353 10.409 73.192 2.087 16.056 73.192 693 5.329 78.520 621 4.773 83.294 454 3.494 86.787 426 3.277 90.064 361 2.779 92.843 download by : skknchat@gmail.com 10 285 2.192 95.035 11 269 2.069 97.104 12 235 1.805 98.909 13 142 1.091 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component PL3 909 DD1 861 DD3 821 DD2 656 KT1 867 KT3 857 KT2 831 DL1 853 DL2 768 DL3 741 PC3 835 PC1 827 PC2 725 download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 16: Phân tích nhân tố biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .612 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 75.345 Df Sig .000 Communalities Initial Extraction Y1 1.000 505 Y2 1.000 587 Y3 1.000 723 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total 1.815 60.500 60.500 729 24.295 84.794 456 15.206 100.000 % of Variance 1.815 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component Y3 850 Y2 766 Y1 711 download by : skknchat@gmail.com 60.500 Cumulative % 60.500 Phụ lục 17: Phân tích hồi quy Correlations Y Y Pearson Correlation DD N DL PC 1.000 423 337 461 617 DD 423 1.000 143 278 249 KT 337 143 1.000 012 -.149 DL 461 278 012 1.000 291 PC 617 249 -.149 291 1.000 000 000 000 000 DD 000 039 000 001 KT 000 039 439 034 DL 000 000 439 000 PC 000 001 034 000 Y 152 152 152 152 152 DD 152 152 152 152 152 KT 152 152 152 152 152 DL 152 152 152 152 152 PC 152 152 152 152 152 Y Sig (1-tailed) KT b Model Summary Model R R Square 814 a Adjusted R Std Error of the Square Estimate 663 653 Durbin-Watson 31901 1.618 a Predictors: (Constant), PC, KT, DL, DD b Dependent Variable: Y a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 29.373 7.343 Residual 14.960 147 102 Total 44.333 151 F 72.158 a Dependent Variable: Y b Predictors: (Constant), PC, KT, DL, DD download by : skknchat@gmail.com Sig .000 b Phụ lục 18 Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized a t Sig Collinearity Statistics Coefficients B (Constant) Std Error -.417 261 DD 133 044 KT 282 DL PC Beta Tolerance VIF -1.597 112 157 3.038 003 863 1.159 035 395 8.015 000 943 1.060 194 040 248 4.823 000 870 1.150 485 045 565 10.891 000 852 1.173 a Dependent Variable: Y download by : skknchat@gmail.com ... HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - TRẦN ĐÌNH KHUYẾN NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔNG TÁC KẾ TỐN TRÁCH NHIỆM TẠI CÁC CƠNG TY ĐIỆN LỰC TRÊN ĐIA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC... Luận văn tập trung nghiên cứu lý luận KTTN việc áp dụng KTTN Công ty điện lực địa bàn TP Hồ Chí Minh Xác định nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTTN Công ty điện lực địa bàn TP Hồ Chí Minh Trên. .. thiết, khách quan nêu trên, tác giả định chọn đề tài ? ?Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến công tác KTTN công ty Điện lực địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn Mục tiêu tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​ ,

Hình ảnh liên quan

Báo cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí là bảng so sánh chi phí thực hiện và dự toán và xác định mức chênh lệch giữa chi phí thực hiện so với dự toán - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

o.

cáo trách nhiệm của trung tâm chi phí là bảng so sánh chi phí thực hiện và dự toán và xác định mức chênh lệch giữa chi phí thực hiện so với dự toán Xem tại trang 40 của tài liệu.
Bảng 2.2: Báo cáo trách nhiệm của trung tâm Doanh thu Tháng, quý, năm … - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 2.2.

Báo cáo trách nhiệm của trung tâm Doanh thu Tháng, quý, năm … Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 2.3: Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 2.3.

Báo cáo trách nhiệm trung tâm lợi nhuận Xem tại trang 42 của tài liệu.
Bảng 3.1 Bảng mã hóa dữ liệu - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 3.1.

Bảng mã hóa dữ liệu Xem tại trang 59 của tài liệu.
Bảng 3.2: Bảng mẫu nghiên cứu - Giới tính - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 3.2.

Bảng mẫu nghiên cứu - Giới tính Xem tại trang 60 của tài liệu.
Bảng 3.3: Bảng mẫu nghiên cứu - Độ tuổi Tần suất Tỷ lệ - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 3.3.

Bảng mẫu nghiên cứu - Độ tuổi Tần suất Tỷ lệ Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 3.4 :Bảng mẫu nghiên cứu - Trình độ học vấn - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 3.4.

Bảng mẫu nghiên cứu - Trình độ học vấn Xem tại trang 61 của tài liệu.
Bảng 4.1: Kết quả khảo sát nhân tố phân cấp trong quản lý Nhân tố Rất không đồng ý Không đồng ý - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.1.

Kết quả khảo sát nhân tố phân cấp trong quản lý Nhân tố Rất không đồng ý Không đồng ý Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 4.2: Kết quả khảo sát nhân tố công tác đo lường hiệu quả công việc theo qui định của KTTN - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.2.

Kết quả khảo sát nhân tố công tác đo lường hiệu quả công việc theo qui định của KTTN Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 4.4 Các yếu tố thuộc về khung pháp lý, qui định, qui chế nội bộ - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.4.

Các yếu tố thuộc về khung pháp lý, qui định, qui chế nội bộ Xem tại trang 71 của tài liệu.
Bảng 4.6: Các nhân tố về việc thực hiện công tác KTTN tại các công ty Điện lực Nhân tố Rất không đồng ý Không đồng ý - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.6.

Các nhân tố về việc thực hiện công tác KTTN tại các công ty Điện lực Nhân tố Rất không đồng ý Không đồng ý Xem tại trang 73 của tài liệu.
Bảng 4.7: Kết quả Cronbach’s Alpha (lần 1) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.7.

Kết quả Cronbach’s Alpha (lần 1) Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 4.9 :Bảng kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập (lần 2) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.9.

Bảng kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập (lần 2) Xem tại trang 79 của tài liệu.
Bảng 4.10 Bảng kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập (lần 3) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.10.

Bảng kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập (lần 3) Xem tại trang 80 của tài liệu.
Bảng 4.11 :Bảng kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.11.

Bảng kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến phụ thuộc Xem tại trang 81 của tài liệu.
Bảng 4.1 2: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha (lần 2) - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.1.

2: Kết quả kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha (lần 2) Xem tại trang 82 của tài liệu.
Bảng 4.14 :Bảng hệ số hồi qui theo tỷ lệ - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 4.14.

Bảng hệ số hồi qui theo tỷ lệ Xem tại trang 84 của tài liệu.
Bảng 5.1: Bảng phân loại chi phí theo mức độ hoạt động - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 5.1.

Bảng phân loại chi phí theo mức độ hoạt động Xem tại trang 99 của tài liệu.
Bảng 5.2: Danh mục mã số trách nhiệm quản trị - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 5.2.

Danh mục mã số trách nhiệm quản trị Xem tại trang 104 của tài liệu.
42000 PTGĐ kinh doanh tổng công ty - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

42000.

PTGĐ kinh doanh tổng công ty Xem tại trang 106 của tài liệu.
Bảng 5.3 Danh mục hệ thống tài khoản kế toán trách nhiệm hoạt động theo mô hình Tổng công ty - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

Bảng 5.3.

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán trách nhiệm hoạt động theo mô hình Tổng công ty Xem tại trang 106 của tài liệu.
Qua mô hình hồi qui chuẩn hóa cho thấy các yếu tố thuộc về đặc điểm doanh nghiệp có tỷ lệ ảnh hưởng 11,50% đến công tác KTTN và điều này cho thấy ngoài việc xây dựng mô hình quản lý chặt chẽ, một chính sách khen thưởng hiệu quả và công tác đo lường hữu - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

ua.

mô hình hồi qui chuẩn hóa cho thấy các yếu tố thuộc về đặc điểm doanh nghiệp có tỷ lệ ảnh hưởng 11,50% đến công tác KTTN và điều này cho thấy ngoài việc xây dựng mô hình quản lý chặt chẽ, một chính sách khen thưởng hiệu quả và công tác đo lường hữu Xem tại trang 107 của tài liệu.
PHỤ LỤ C1 BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN SXKD ĐIỆN THÁNG NĂM - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

1.

BẢNG TÍNH TOÁN CHI TIẾT CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN SXKD ĐIỆN THÁNG NĂM Xem tại trang 114 của tài liệu.
Phụ lục 3: Bảng theo dõi tình hình thực chi phí gắn mới điện kế phát triển khách hàng - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

h.

ụ lục 3: Bảng theo dõi tình hình thực chi phí gắn mới điện kế phát triển khách hàng Xem tại trang 120 của tài liệu.
18 Y3 Công tác KTTN phù hợp với tình hình thực tế tại công ty điện lực - (LUẬN văn THẠC sĩ) nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến công tác kế toán trách nhiệm tại các công ty điện lực trên địa bàn thành phố hồ chí minh​

18.

Y3 Công tác KTTN phù hợp với tình hình thực tế tại công ty điện lực Xem tại trang 131 của tài liệu.