0

(LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

113 5 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:21

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - QUÝ BẰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60 34 01 02 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - QUÝ BẰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh Mã số ngành: 60 34 01 02 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Anh Minh TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học : TS Trần Anh Minh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày 15 tháng 01 năm 2016 Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên TS Lưu Thanh Tâm TS Lại Tiến Dĩnh TS Nguyễn Thế Khải TS Nguyễn Ngọc Dương TS Phan Thị Minh Châu Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Uy viên ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận Văn download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CƠNG NGHỆ TP HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH Độc lập - Tự - Hạnh phúc ======== ===== TP HCM, ngày… tháng… năm 2016 NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Qúy Bằng Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 15 - 07 - 1985 Nơi sinh: Bà rịa Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV: 1441820135 I Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020 II.Nhiệm vụ nội dung: Hệ thống hóa vấn đề lý luận nhân lực quản trị nguồn nhân lực Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty năm 2012-2014 Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Công ty III Ngày giao nhiệm vụ: 20 - 08 - 2015 IV Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 31- 12 - 2015 V Cán hướng dẫn: TS Trần Anh Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (Họ tên chữ ký) KHOA QUẢNLÝCHUYÊNNGÀNH (Họ tên chữ ký) TS Trần Anh Minh download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu thật cá nhân, thực dựa sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình nhân công ty TNHH Nam Long , Các số liệu, kết nêu Luận văn trung thực, tự nghiên cứu, khảo sát thực Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn (Ký ghi rõ họ tên) Quý Bằng download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn nhận nhiều giúp đỡ, hỗ trợ từ phía nhà trường gia đình, bạn bè Tơi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy TS Trần Anh Minh dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Cơng Nghệ TP.HCM, phịng quản lý khoa học đào tạo sau Đại Học với quý thầy cô tạo điều kiện nhiều học tập hồn thành tốt khóa học Xin chân thành cám ơn Ban giám đốc đại diện cho công ty TNHH Nam Long với anh chị cán nhân viên nhiệt tình hỗ trợ tơi thời gian làm luận văn Trong trình thực luận văn khó ưánh khỏi sai sót khơng mong muốn, tơi mong nhận đóng góp ý kiến q thầy bạn bè để tơi hồn thiện luận văn tốt TP.HCM, tháng … năm 20… Qúy Bằng download by : skknchat@gmail.com xi TÓM TẮT Tên luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Nam Long đến năm 2020 Tác giả: Qúy Bằng Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Bảo vệ năm: 2016 Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Anh Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Hệ thống hóa vấn đề lý luận nhân lực quản trị nguồn nhân lực Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác quản trị nguồn nhân lực Công ty năm 2012-2014 Đề xuất số giải pháp cụ thể nhằm hồn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực cho Cơng ty Những đóng góp luận văn: Giúp công ty TNHH Nam Long nắm bắt tình hình nhân cơng ty hoạch định kế công tác nhân dựa vào định hướng phát triển công ty download by : skknchat@gmail.com xii ABSTRACT Topic: Some Solutions Finishing Operations Administration Human Resources At Nam Long Co Arrive in 2020 Author: Quy Bang Major: Business Administration Publishing year: 2016 Supervisor: DR Tran Anh Minh Research purposes: Systemize the theoretical issues of manpower and human resource management Analyze and evaluate the situation of human resource management at the company in the years 2012-2014 Suggest some concrete solutions in order to improve the administration of human resources for the company New contributions of the thesis: help Ltd Nam Long grasp the current staffing situation of the company and the work planned staffing plan based on the development orientation of the company download by : skknchat@gmail.com xiii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT xi ABSTRACT xii MỤC LỤC xiii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU xvii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ xviii Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu đề tài .1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nhân lực nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Nhiệm vụ quản trị nguồn nhân lực 1.1.4 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực .6 1.2 Nội dung quản trị nguồn nhân lực .7 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.1.2 Phân tích cơng việc 1.2.1.3 Quá trình tuyển dụng 10 1.2.1.4 Các phương pháp trắc nghiệm, vấn 12 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.2.1 Định hướng phát triển nguồn nhân lực 13 1.2.2.2.Đào tạo phát triển .14 1.2.2.2.1.Phương pháp đào tạo doanh nghiệp 15 1.2.2.2.2.Phương pháp đào tạo bên doanh nghiệp .16 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 17 download by : skknchat@gmail.com xiv 1.2.3.1 Đánh giá kết thực công việc 18 1.2.3.2 Lương phúc lọi 19 1.2.3.3 Quan hệ lao động 23 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến Quản Trị nguồn Nhân Lực 24 1.3.1 Mơi trường bên ngồi 24 1.3.2 Môi trường bên 25 1.4.Đặc điểm công ty găng tay cao su 27 1.4.1Đặc điểm kinh doanh công ty găng tay cao su .27 1.4.2.Đặc điểm nguồn nhân lực Công ty găng tay cao su 27 CHƯƠNG THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY NAM LONG .29 2.1 Lịch sử hình thành phát triễn cơng ty Nam Long 29 2.2 Cơ cấu công ty TNHH Nam Long .30 2.2.1 Cơ cấu tổ chức: .30 2.2.2 Tình hình lao động 30 2.2.2.1 Số lượng nhân viên cấu 30 2.2.2.2 Cơ cấu nhân viên theo độ tuổi giới tính -Thống kê độ tuổi lao động nhân viên 31 2.2.2.3 Trình độ lao động 34 2.2.2.4 Thâm niên công tác: .35 2.2.2.5 Tình hình biến đống nhân qua năm 2012 đến 2014: .36 2.3 Thực trạng thu hút nguồn nhân lực công ty: 38 2.3.1 Hoạch định nguồn nhân lực Nam Long đến 2020 38 2.3.2.Phân tích cơng việc 41 2.3.3 Công tác tuyển dụng công ty 42 2.3.4 Phân cơng bố trí công việc 48 2.4 Thực trạng đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty 50 2.4.1.Định hướng phát triển nhân viên Nam Long đến 2020 .50 2.4.2 Công tác đào tạo nhân viên công ty 51 2.4.2.1 Đào tạo công việc .51 2.4.2.2.Đào tạo ngồi cơng việc 53 download by : skknchat@gmail.com ... tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020 II.Nhiệm vụ nội dung: Hệ thống hóa vấn đề lý luận nhân lực quản trị nguồn nhân lực Phân... Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH Nam Long đến năm 2020 72 3.3.1 Các giải pháp hoàn thiện thu hút nguồn Nhân Lực .72 3.3.2 Các giải pháp hồn thiện. .. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM - QUÝ BẰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành : Quản trị kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​ ,

Hình ảnh liên quan

Các hình thức chủ yếu tiền lương trong các doanh nghiệp - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

c.

hình thức chủ yếu tiền lương trong các doanh nghiệp Xem tại trang 36 của tài liệu.
2.2.2. Tình hình lao động - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

2.2.2..

Tình hình lao động Xem tại trang 44 của tài liệu.
4 Khối Sản xuất 614 80,68 - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

4.

Khối Sản xuất 614 80,68 Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.2: Thống kê về tuổi lao động đến 2014 của nhân viên NamLong - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.2.

Thống kê về tuổi lao động đến 2014 của nhân viên NamLong Xem tại trang 45 của tài liệu.
Bảng 2.3. Thống kê về giới tính của lao động năm 2014 của nhân viên Nam Long  - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.3..

Thống kê về giới tính của lao động năm 2014 của nhân viên Nam Long Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 2.4: Thông kê trình độ chuyên môn của lao động qua các năm 2014 - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.4.

Thông kê trình độ chuyên môn của lao động qua các năm 2014 Xem tại trang 48 của tài liệu.
Bảng 2.5: Thống kê thâm niên công tác của nhân viên tại công ty trong năm 2014 - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.5.

Thống kê thâm niên công tác của nhân viên tại công ty trong năm 2014 Xem tại trang 49 của tài liệu.
2.2.2.5. Tình hình biến đống nhân sự qua các năm 2012 đến 2014: - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

2.2.2.5..

Tình hình biến đống nhân sự qua các năm 2012 đến 2014: Xem tại trang 50 của tài liệu.
Bảng 2.7: Thống kê thị phần của công ty và một số công ty cùng ngành - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.7.

Thống kê thị phần của công ty và một số công ty cùng ngành Xem tại trang 51 của tài liệu.
Bảng 2.8: Thống kê thời gian tuyển dụng dự kiến và thực tế ở các cấp bậc  - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.8.

Thống kê thời gian tuyển dụng dự kiến và thực tế ở các cấp bậc Xem tại trang 62 của tài liệu.
duyệt dựa vào bảng phân tích, mô tả công việc và trình độ chuyên môn của từng cá nhân để bố trí phân công công việc cụ thể - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

duy.

ệt dựa vào bảng phân tích, mô tả công việc và trình độ chuyên môn của từng cá nhân để bố trí phân công công việc cụ thể Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng 2.10: Mô hình tỷ lệ phương pháp đào tạo đào tạo tại công ty NamLong - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.10.

Mô hình tỷ lệ phương pháp đào tạo đào tạo tại công ty NamLong Xem tại trang 65 của tài liệu.
Bảng 2.12: Khảo sát cấp quản lý trong công tác huấn luyện trong công việc  - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.12.

Khảo sát cấp quản lý trong công tác huấn luyện trong công việc Xem tại trang 67 của tài liệu.
Bảng 2.13: Khảo sát nhân sách huấn luyện ngoài công việc của Nam long  - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.13.

Khảo sát nhân sách huấn luyện ngoài công việc của Nam long Xem tại trang 68 của tài liệu.
Kinh phí đào tạo hàng năm theo khảo sát tại công ty thể hiện qua bảng thống kê sau:  - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

inh.

phí đào tạo hàng năm theo khảo sát tại công ty thể hiện qua bảng thống kê sau: Xem tại trang 68 của tài liệu.
Bảng 2.15: Nhận xét, đánh giá thỏa mãn của nhân viên về công tác đào tạo của công ty  - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.15.

Nhận xét, đánh giá thỏa mãn của nhân viên về công tác đào tạo của công ty Xem tại trang 69 của tài liệu.
Bảng 2.19: Bảng thống kê thưởn gở các Khối của công ty NamLong 2014 - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.19.

Bảng thống kê thưởn gở các Khối của công ty NamLong 2014 Xem tại trang 74 của tài liệu.
Bảng 2.21: Bảng thống kê đánh giá sự thỏa mãn của nhân viên trong việc - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 2.21.

Bảng thống kê đánh giá sự thỏa mãn của nhân viên trong việc Xem tại trang 76 của tài liệu.
Bảng 3.1: Bảng kiến nghị điều chỉnh thời gian đào tạo cho QTVTS - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​

Bảng 3.1.

Bảng kiến nghị điều chỉnh thời gian đào tạo cho QTVTS Xem tại trang 88 của tài liệu.
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC CẤP GIÁM SÁT TRONG KẾ HO ẠCH ĐÀO TẠO   - (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh nam long đến năm 2020​
BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC CẤP GIÁM SÁT TRONG KẾ HO ẠCH ĐÀO TẠO Xem tại trang 113 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm