0

(LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh cj vina agri đến năm 2020​

120 4 0
  • (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh cj vina agri đến năm 2020​

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/04/2022, 21:20

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM VÕ BÁ TOÀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành :60340102 TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM VÕ BÁ TOÀN MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã ngành :60340102 CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN ANH MINH TP HỒ CHÍ MINH, tháng 01 năm 2016 download by : skknchat@gmail.com CƠNG TRÌNH ĐƯỢC HỒN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM Cán hướng dẫn khoa học: TS Trần Anh Minh Luận văn Thạc sĩ bảo vệ Trường Đại học Công nghệ TP HCM ngày … tháng … năm … Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn Thạc sĩ gồm: TT Họ tên Chức danh Hội đồng Chủ tịch Phản biện Phản biện Ủy viên Ủy viên, Thư ký Xác nhận Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận sau Luận văn sửa chữa (nếu có) Chủ tịch Hội đồng đánh giá LV download by : skknchat@gmail.com TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ TP HCM PHÒNG QLKH – ĐTSĐH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TP HCM, ngày … tháng… năm 20 … NHIỆM VỤ LUẬN VĂN THẠC SĨ Họ tên học viên: Võ Bá Tồn Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 29/12/1990 Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh MSHV:1441820082 I- Tên đề tài: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri đến năm 2020 II- Nhiệm vụ nội dung: Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri, làm rõ tồn công tác cần thiết phải thay đổi Đồng thời đề tài đóng góp giải pháp đắn, kịp thời sách quản trị nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu phát triển, nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn đến năm 2020 III- Ngày giao nhiệm vụ: 20/08/2018 IV- Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 08/01/2015 V- Cán hướng dẫn: TS Trần Anh Minh CÁN BỘ HƯỚNG DẪN KHOA QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH TS Trần Anh Minh download by : skknchat@gmail.com i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các thông tin kết nghiên cứu luận văn tự thu thập, tìm hiểu, đúc kết phân tích cách trung thực Nguồn thông tin sử dụng luận văn lấy từ phòng nghiệp vụ, thực tiễn, báo cáo tổng kết hàng năm phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế công ty Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực Luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn Luận văn rõ nguồn gốc Học viên thực Luận văn Võ Bá Toàn download by : skknchat@gmail.com ii LỜI CÁM ƠN Để hoàn thành luận văn, tác giả nhận giúp đỡ nhiệt tình tạo điều kiện Công ty TNHH CJ Vina Agri, Thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp… sau lời cảm ơn chân thành tác giả: Trước hết, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Thầy hướng dẫn khoa học -TS Trần Anh Minh người toàn tâm toàn ý hướng dẫn, với ý kiến đóng góp quý báu để Luận văn tác giả hoàn thành Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo Công ty TNHH CJ Vina Agri ; Phịng Nhân ; Phịng Tài Kế tốn, phịng chun mơn, Trưởng phận … tạo điều kiện thuận lợi cho trình làm Luận văn Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô giáo khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường ĐH Công Nghệ TP HCM cung cấp cho tác giả kiến thức để tác giả học tập hoàn thiện luận văn Tác giả bày tỏ tình cảm cá nhân, tập thể liên quan hướng dẫn giúp đỡ, cộng tác tài trợ kinh phí cho q trình thực Luận văn Học viên thực Luận văn Võ Bá Toàn download by : skknchat@gmail.com iii TÓM TẮT LUẬN VĂN Tên luận văn: Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri đến năm 2020 Tác giả: Võ Bá Toàn Giáo viên hướng dẫn: TS Trần Anh Minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu: Mục đích Tổng hợp sở lý luận thực tiễn công tác quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp, từ phân tích, đánh giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực cơng ty Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận hoạt động quản trị nguồn nhân lực doanh nghiệp Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri giai đoạn từ 2012-2014 Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri đến năm 2020 download by : skknchat@gmail.com iv ABSTRACT Title of thesis: Solutions to improve the administration of human resources at CJ Vina Agri Co., Ltd to 2020 Author: Vo Ba Toan Supervisor: Tran Anh Minh, PhD Aims and missions of research: Research aims To collect and classify to synthetize theoretical basis and practical administration of human resources in corporate, which analyze, evaluate administration practices in human resource CJ Vina Agri Co., Ltd and provides some solutions to improve the management of human resources at the company Research missions Systematize the basic theory of human resource management in the enterprise Analyze, evaluate the situation of human resource management at CJ Vina Agri Co., Ltd phase from 2012-2014 Propose solutions to improve the administration of human resources at CJ Vina Agri Co., Ltd to 2020 download by : skknchat@gmail.com v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT LUẬN VĂN iii ABSTRACT iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ix DANH MỤC BẢNG BIỂU x DANH MỤC HÌNH xi MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm, vai trò mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.2 Vai trò quản trị nguồn nhân lực 1.1.3 Mục tiêu quản trị nguồn nhân lực 1.2 Chức quản trị nguồn nhân lực 1.2.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 1.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 1.2.1.2 Phân tích cơng việc 10 1.2.1.3 Chiêu mộ tuyển chọn nhân 12 1.2.2 Nhóm chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực 14 1.2.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 16 1.2.3.1 Đánh giá kết thực công việc 16 1.2.3.2 Lương, thưởng sách đãi ngộ 18 1.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị nguồn nhân lực 20 1.3.1 Môi trường bên 20 1.3.1.1 Môi trường vĩ mô 20 download by : skknchat@gmail.com vi 1.3.1.2 Môi trường vi mô 22 1.3.2 Môi trường bên 22 1.4 Những yếu tố đặc thù nguồn nhân lực ngành sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi 23 1.4.1 Đặc điểm ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi 23 1.4.2 Những đặc trưng nguồn nhân lực ngành sản xuất kinh doanh thức ăn chăn nuôi 24 Tóm tắt chương 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI 27 2.1 Giới thiệu tổng quan Công ty CJ Vina Agri 27 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển 27 2.1.2 Hoài bảo, giá trị nhiệm vụ công ty 28 2.1.2 Sơ đồ tổ chức cấu lao động công ty 28 2.1.2.1 Sơ đồ tổ chức 29 2.1.2.2 Cơ cấu lao động công ty 30 2.2 Phân tích, đánh giá thực trạng quản quản trị nguồn nhân lực Công ty CJ Vina Agri 33 2.2.1 Thu hút nguồn nhân lực 33 2.2.1.1 Hoạch định nguồn nhân lực 33 2.2.1.2 Phân tích cơng việc 35 2.2.1.3 Chiêu mộ tuyển chọn nhân 37 2.2.3.4 Ưu điểm nhược điểm chức thu hút nguồn lực 43 2.2.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 44 2.2.3 Duy trì nguồn nhân lực 53 2.2.3.1 Đánh giá kết thực công việc 53 2.2.3.2 Lương, thưởng sách đãi ngộ 56 download by : skknchat@gmail.com C ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC Câu Nội dung đánh giá Việc đánh giá thực cách cơng xác Việc đánh giá giúp ích Anh/Chị việc nâng cao chất lượng thực công việc Anh/Chị tin cán quản có đủ thời gian, uy tín lực để đánh giá kết thực công việc Anh/Chị Việc đánh giá tạo hội phát triển tiềm cho Anh/Chị Nhìn chung Anh/Chị có hài lịng với phương pháp đánh giá cơng ty Mức độ hài lịng 5 5 D CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ Câu Nội dung đánh giá Mức độ hài lòng Anh/Chị trả lương, chia thưởng tương xứng với lực Lương, thưởng, sách đãi ngộ áp dụng có cơng 5 Lương, thưởng, sách đãi ngộ cao cơng việc tương tự nơi khác Anh/Chị sống đủ hồn tồn dựa vào thu nhập cơng ty E MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Câu Nội dung đánh giá Mức độ hài lịng Cơng ty đảm bảo tốt điều kiện an toàn bảo hộ lao động Anh/Chị chấp hành tốt quy định kỷ luật nơi làm việc Mọi người hợp tác công việc Anh/Chị có tinh thần trách nhiệm caotrong công việc 5 Anh/Chị tôn trọng tin cậy công việc Lãnh đạo có tác phong lịch hịa nhã Xin chân thành cảm ơn chúc Anh/Chị ngày làm việc vui vẻ download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ HOẠT ĐỘNG THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC Statistics (THNL3) Vieäc (THNL4) Cơ cấu (THNL5) Số (THNL2) phân công lao động lượng lao động Anh/Chị công việc sử phận Anh/Chị phận có hoàn thành dụng tốt làm việc phù Anh/Chị làm (THNL1) Anh/Chị bố trí, phân THNL công công việc chuyên môn N Valid công việc mạnh hợp với yêu cầu việc đáp ứng tiến độ lực cá nhân sản xuất kinh yêu cầu công Anh/Chị doanh việc 276 276 276 276 276 276 0 0 0 Mean 3.6457 3.72 3.75 3.76 3.65 3.50 Std Deviation 77681 942 1.020 912 936 909 Minimum 1.20 1 1 Maximum 4.80 5 5 Missing (THNL1) Anh/Chị bố trí, phân công công việc chuyên môn Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 1.4 1.4 1.4 22 8.0 8.0 9.4 82 29.7 29.7 39.1 108 39.1 39.1 78.3 60 21.7 21.7 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 (THNL2) Anh/Chị có hoàn thành công việc tiến độ Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 1.8 1.8 1.8 31 11.2 11.2 13.0 64 23.2 23.2 36.2 105 38.0 38.0 74.3 71 25.7 25.7 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (THNL3) Việc phân công công việc sử dụng tốt mạnh lực cá nhân Anh/Chò Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 1.1 1.1 1.1 21 7.6 7.6 8.7 75 27.2 27.2 35.9 118 42.8 42.8 78.6 59 21.4 21.4 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (THNL4) Cơ cấu lao động phận Anh/Chị làm việc phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 1.4 1.4 1.4 28 10.1 10.1 11.6 78 28.3 28.3 39.9 117 42.4 42.4 82.2 49 17.8 17.8 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 (THNL5) Số lượng lao động phận Anh/Chị làm việc đáp ứng yêu cầu công việc Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.5 2.5 2.5 28 10.1 10.1 12.7 90 32.6 32.6 45.3 121 43.8 43.8 89.1 30 10.9 10.9 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN Statistics (DTPT4) (DTPT5) (DTPT3) Công ty Công tác Anh/Chị được đào tạo điều đào tạo đào tạo các kỹ tạo giúp ích kiện để Anh/Chị tiến kỹ chuyên môn cho công học tập nâng cao hành khác nhận công việc việc kiến thức kỹ thường kỹ DTPT Anh/Chị chuyên môn xuyên chuyên môn 276 276 276 276 276 276 0 0 0 Mean 3.6123 3.66 3.70 3.58 3.56 3.56 Std Deviation 80525 1.048 979 929 957 1.048 Minimum 1.20 1 1 Maximum 5.00 5 5 N Valid Missing (DTPT1) Anh/Chị (DTPT2) công ty Kiến thức đào tạo đầy đủ download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 (DTPT1) Anh/Chị công ty đào tạo đầy đủ kỹ chuyên môn nhận công việc Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 13 4.7 4.7 4.7 21 7.6 7.6 12.3 74 26.8 26.8 39.1 108 39.1 39.1 78.3 60 21.7 21.7 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (DTPT2) Kiến thức đào tạo giúp ích cho công việc Anh/Chị Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 1.8 1.8 1.8 28 10.1 10.1 12.0 71 25.7 25.7 37.7 112 40.6 40.6 78.3 60 21.7 21.7 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (DTPT3) Công ty tạo điều kiện để Anh/Chị học tập nâng cao kiến thức kỹ chuyên môn Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.9 2.9 2.9 22 8.0 8.0 10.9 86 31.2 31.2 42.0 121 43.8 43.8 85.9 39 14.1 14.1 100.0 Percent download by : skknchat@gmail.com (DTPT3) Công ty tạo điều kiện để Anh/Chị học tập nâng cao kiến thức kỹ chuyên môn Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.9 2.9 2.9 22 8.0 8.0 10.9 86 31.2 31.2 42.0 121 43.8 43.8 85.9 39 14.1 14.1 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent Phụ lục 02 (DTPT4) Công tác đào tạo tiến hành thường xuyeân Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.2 2.2 2.2 33 12.0 12.0 14.1 79 28.6 28.6 42.8 117 42.4 42.4 85.1 41 14.9 14.9 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (DTPT5) Anh/Chị đào tạo kỹ khác kỹ chuyên moân Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 11 4.0 4.0 4.0 29 10.5 10.5 14.5 85 30.8 30.8 45.3 96 34.8 34.8 80.1 55 19.9 19.9 100.0 Percent download by : skknchat@gmail.com (DTPT5) Anh/Chị đào tạo kỹ khác kỹ chuyên moân Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 11 4.0 4.0 4.0 29 10.5 10.5 14.5 85 30.8 30.8 45.3 96 34.8 34.8 80.1 55 19.9 19.9 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent Phụ lục 02 THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CƠNG VIỆC Statistics (DGTH3) Anh/Chị tin cán (DGTH1) Việc DGTH (DGTH2) Việc quản có đánh giá đánh giá giúp đủ thời gian, thực ích Anh/Chị uy tín cách công việc nâng cao chất lượng thực xác lực để đánh giá kết (DGTH5) Nhìn (DGTH4) Việc chung Anh/Chị đánh giá tạo có hài lòng hội phát triển với phương tiềm cho pháp đánh giá công việc thực công việc Anh/Chị download by : skknchat@gmail.com Anh/Chị công ty N Valid 276 276 276 276 276 276 0 0 0 Mean 3.0174 2.98 3.16 2.97 3.04 2.94 Std Deviation 78457 1.060 914 996 998 865 Minimum 1.40 1 1 Maximum 4.60 5 5 Missing (DGTH1) Việc đánh giá thực cách công xác Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 18 6.5 6.5 6.5 76 27.5 27.5 34.1 102 37.0 37.0 71.0 53 19.2 19.2 90.2 27 9.8 9.8 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent Phụ lục 02 (DGTH2) Việc đánh giá giúp ích Anh/Chị việc nâng cao chất lượng thực công vieäc Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.5 2.5 2.5 55 19.9 19.9 22.5 120 43.5 43.5 65.9 74 26.8 26.8 92.8 20 7.2 7.2 100.0 Percent download by : skknchat@gmail.com (DGTH2) Việc đánh giá giúp ích Anh/Chị việc nâng cao chất lượng thực công việc Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.5 2.5 2.5 55 19.9 19.9 22.5 120 43.5 43.5 65.9 74 26.8 26.8 92.8 20 7.2 7.2 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (DGTH3) Anh/Chị tin cán quản có đủ thời gian, uy tín lực để đánh giá kết thực công việc Anh/Chị Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 15 5.4 5.4 5.4 79 28.6 28.6 34.1 99 35.9 35.9 69.9 66 23.9 23.9 93.8 17 6.2 6.2 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (DGTH4) Việc đánh giá tạo hội phát triển tiềm cho Anh/Chị Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 12 4.3 4.3 4.3 79 28.6 28.6 33.0 89 32.2 32.2 65.2 79 28.6 28.6 93.8 17 6.2 6.2 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent Phụ lục 02 download by : skknchat@gmail.com (DGTH5) Nhìn chung Anh/Chị có hài lòng với phương pháp đánh giá công ty Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.9 2.9 2.9 82 29.7 29.7 32.6 111 40.2 40.2 72.8 69 25.0 25.0 97.8 2.2 2.2 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent THỐNG KÊ MƠ TẢ VỀ HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ Statistics (CSDN1) Anh/Chị CSDN trả lương, chia thưởng tương xứng với lực N Valid (CSDN2) Lương, thưởng, sách đãi ngộ áp dụng có công (CSDN3) Lương, (CSDN4) thưởng, Anh/Chị sách đãi ngộ sống đủ hoàn cao công toàn dựa vào việc tương tự nơi thu nhập khác công ty 276 276 276 276 276 0 0 Mean 3.2645 3.27 3.08 3.42 3.29 Std Deviation 71431 882 929 880 876 Minimum 1.50 1 1 Maximum 4.75 5 5 Missing download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 (CSDN1) Anh/Chị trả lương, chia thưởng tương xứng với lực Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 1.8 1.8 1.8 45 16.3 16.3 18.1 117 42.4 42.4 60.5 89 32.2 32.2 92.8 20 7.2 7.2 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (CSDN2) Lương, thưởng, sách đãi ngộ áp dụng có công Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 3.3 3.3 3.3 65 23.6 23.6 26.8 112 40.6 40.6 67.4 74 26.8 26.8 94.2 16 5.8 5.8 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent (CSDN3) Lương, thưởng, sách đãi ngộ cao công việc tương tự nơi khác Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.5 2.5 2.5 26 9.4 9.4 12.0 114 41.3 41.3 53.3 103 37.3 37.3 90.6 26 9.4 9.4 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 (CSDN4) Anh/Chò sống đủ hoàn toàn dựa vào thu nhập công ty Valid Cumulative Frequency Percent Valid Percent 2.9 2.9 2.9 36 13.0 13.0 15.9 117 42.4 42.4 58.3 98 35.5 35.5 93.8 17 6.2 6.2 100.0 Total 276 100.0 100.0 Percent THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC Statistics (MTLV1) Công ty đảm bảo MTLV tốt điều kiện an toàn bảo hộ lao (MTLV5)A (MTLV2)Anh/C hị chấp hành (MTLV3)Mọi tốt quy định người hợp tác kỷ luật công việc nơi làm việc (MTLV4)Anh/Ch ị có tinh thần trách nhiệm cao công việc Valid tôn trọng tin cậy công (MTLV6)Lãnh đạo có tác phong lịch hòa nhã việc động N nh/Chị 276 276 276 276 276 276 276 0 0 0 Mean 3.6679 3.63 3.84 3.73 3.44 3.78 3.59 Std Deviation 63293 911 820 824 874 817 908 Minimum 1.50 1 1 1 Maximum 4.83 5 5 5 Missing download by : skknchat@gmail.com Phụ lục 02 (MTLV1) Công ty đảm bảo tốt điều kiện an toàn bảo hộ lao động Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.4 1.4 1.4 23 8.3 8.3 9.8 91 33.0 33.0 42.8 111 40.2 40.2 83.0 47 17.0 17.0 100.0 Total 276 100.0 100.0 (MTLV2)Anh/Chị chấp hành tốt quy định kỷ luật nơi làm việc Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 7 2.9 2.9 3.6 82 29.7 29.7 33.3 124 44.9 44.9 78.3 60 21.7 21.7 100.0 Total 276 100.0 100.0 (MTLV3)Mọi người hợp tác công vieäc Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 4 15 5.4 5.4 5.8 90 32.6 32.6 38.4 122 44.2 44.2 82.6 48 17.4 17.4 100.0 Total 276 100.0 100.0 Phụ lục 02 download by : skknchat@gmail.com (MTLV4)Anh/Chị có tinh thần trách nhiệm cao công việc Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.5 2.5 2.5 20 7.2 7.2 9.8 124 44.9 44.9 54.7 95 34.4 34.4 89.1 30 10.9 10.9 100.0 Total 276 100.0 100.0 (MTLV5)Anh/Chị tôn trọng tin cậy công việc Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1 4 10 3.6 3.6 4.0 93 33.7 33.7 37.7 117 42.4 42.4 80.1 55 19.9 19.9 100.0 Total 276 100.0 100.0 (MTLV6)Lãnh đạo có tác phong lịch hòa nhã Valid Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.4 1.4 1.4 25 9.1 9.1 10.5 94 34.1 34.1 44.6 110 39.9 39.9 84.4 43 15.6 15.6 100.0 Total 276 100.0 100.0 Phụ lục 03 Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH CJ Vina AGri TỔNG GIÁM ĐỐC download by : skknchat@gmail.com download by : skknchat@gmail.com ... xuất giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri đến năm 2020 71 3.4 Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH CJ Vina. .. 68 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH CJ VINA AGRI ĐẾN NĂM 2020 69 3.1 Định hướng phát triển công ty TNHH CJ Vina Agri đến năm 2020 69 3.2... giá hoạt động quản trị nguồn nhân lực Công ty TNHH CJ Vina Agri đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nguồn nhân lực công ty Nhiệm vụ nghiên cứu Hệ thống hóa lý luận hoạt động quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: (LUẬN văn THẠC sĩ) một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty tnhh cj vina agri đến năm 2020​ ,