0

Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần văn – chương trình ngữ văn lớp 12, tập 1

20 3,011 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2014, 15:53

1 Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần Văn chương trình Ngữ văn lớp 12, tập 1 BUILDING SYSTEM OF QUESTIONS TO TEACH LITERATURE PHILOLOGICAL PROGRAMME OF GRADE 12 PART 1 NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang 93 tr. + Nguyễn Thị Diệp Trường Đại học Giáo dục Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Ngữ văn); Mã số: 60 14 10 Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ban Năm bảo vệ: 2012 Abstract: Trình bày những vấn đề chung về mục tiêucâu hỏi trong dạy học Văn. Khảo sát câu hỏi hướng dẫn đọc bài và câu hỏi luyện tập trong sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1. Xác định mục tiêu bài học cho các tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn 12, tập 1. Đề xuất cách xây dựng câu hỏi dựa vào mục tiêu bài học của các tác phẩm văn chương chương trình Ngữ văn 12, tập 1. Xây dựng giáo án thực nghiệm và thực nghiệm sư phạm tại trường phổ thông hai tác phẩm: Sóng và Người lái đò sông Đà để kiểm tra tính khả thi của đề tài Keywords: Ngữ văn; Phương pháp dạy học; Lớp 12 Content 1. Lý do chọn đề tài 1.1. Câu hỏi đóng một vai trò rất quan trọng trong quá trình dạy học nói chung và dạy học các tác phẩm văn chương nói riêng. Hệ thống câu hỏi có ý nghĩa như một phương pháp nhằm thực thi vai trò tổ chức, hướng dẫn, điều khiển trong quá trình dạy học của người thầy. Ở Việt Nam, vấn đề sử dụng câu hỏi trong dạy học Văn từ lâu đã được bàn đến, nhưng cho đến nay, vẫn chưa có một lí thuyết về câu hỏi có tính chất bài bản, áp dụng rộng rãi và phổ biến, nên việc đặt câu hỏi trong sách giáo khoa, sách hướng dẫn, trong các giờ dạy học Văn vẫn còn rất tùy tiện, nhiều bất cập. 1.2. Mục tiêu là thành tố rất quan trọng của quá trình dạy học. Một mục tiêu được xác định rõ giúp giáo viên lựa chọn và sắp xếp nội dung bài giảng, tìm phương pháp truyền đạt tới học sinh để bài giảng có kết quả tốt nhất. Xây dựng mục tiêu dạy học chi tiết, cụ thể cho từng bài học là một việc làm rất cần thiết. Bên cạnh đó thiết kế một hệ thống câu hỏi bám sát vào những mục tiêu để giúp học sinh biết cách tự khám phá, chiếm lĩnh giá trị của một tác phẩm văn chương. Những công việc này đặc biệt có hiệu quả đối với việc dạy học các tác phẩm văn chương trong chương trình sách giáo khoa Ngữ văn 12, vì đó là những tác phẩm có dung lượng dài mà trong thời lượng một hai tiết dạy trên lớp không thể đủ thời gian để giáo viên và học sinh khám phá được hết cái hay và cái đẹp của các tác phẩm. 2 Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi mạnh dạn chọn đề tài Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần Văn chương trình Ngữ văn lớp 12, tập 1. 2. Lịch sử vấn đề nghiên cứu Câu hỏi đã có từ thời xa xưa và trong dạy học Văn, có nhiều công trình khoa học nghiên cứu về câu hỏi như là một phương pháp dạy học. Tiêu biểu như: Phương pháp luận dạy học Văn (Z.Ia. Rez), Phương pháp dạy văn ở phổ thông (VA. Nhiconxki), Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề (V. Ôkon) Ở Việt Nam, có nhiều tác giả quan tâm và nghiên cứu đến câu hỏi như một phương pháp dạy học Văn như: Phan Trọng Luận, Nguyễn Viết Chữ, Trương Dĩnh Và có thể khẳng định các nhà khoa học, các nhà sư phạm đều quan tâm đến vấn đề câu hỏi trong dạy học Ngữ văn, đặc biệt là vai trò của nó đối với quá trình chiếm lĩnh giá trị tác phẩm văn chương. Đây cũng là những nguồn tư liệu quý báu có tính chất gợi mở giúp chúng tôi thực hiện đề tài này. 3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu 3.1. Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu và đề xuất được một hệ thống câu hỏi dựa vào mục tiêu bài học nhằm giúp học sinh tự khám phá, chiếm lĩnh được nội dung, giá trị của các tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn 12, tập 1, từ đó góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy học Ngữ văn. - Xây dựng giáo án thực nghiệm đối với hai bài học cụ thể: Sóng của Xuân Quỳnh và Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. 3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu - Khảo sát câu hỏi hướng dẫn đọc bài và câu hỏi luyện tập trong sách giáo khoa Ngữ văn 12, tập 1. - Xác định mục tiêu bài học cho các tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn 12, tập 1. - Đề xuất cách xây dựng câu hỏi dựa vào mục tiêu bài học của các tác phẩm văn chương chương trình Ngữ văn 12, tập 1. - Xây dựng giáo án thực nghiệm và thực nghiệm sư phạm tại trường phổ thông hai tác phẩm: Sóng và Người lái đò sông Đà để kiểm tra tính khả thi của đề tài. 4. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Câu hỏi dạy học theo mục tiêu bài học của các tác phẩm văn chương chương trình Ngữ văn 12, tập 1. 4.2. Phạm vi nghiên cứu Các bài đọc hiểu Văn trong chương trình Ngữ văn 12, tập 1 và việc xây dựng và sử dụng câu hỏi theo mục tiêu bài học trong dạy học tác phẩm văn chương chương trình Ngữ văn 12, tập 1. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 Để thực hiện triển khai đề tài, chúng tôi sử dụng những phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết. - Phương pháp phân tích, tổng hợp. - Phương pháp khảo sát, thống kê, phân loại. - Phương pháp thực nghiệm sư phạm. 6. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn được trình bày trong 3 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về mục tiêucâu hỏi trong dạy học Văn Chương 2: Đề xuất hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần Văn chương trình Ngữ văn 12, tập 1. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm Chƣơng 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ MỤC TIÊUCÂU HỎI TRONG DẠY HỌC VĂN 1.1. Về mục tiêu dạy học 1.1.1. Khái niệm mục tiêu dạy học Có nhiều quan niệm về mục tiêu dạy học. Theo B.Bloom, “nói đến mục tiêu dạy học là chúng tôi muốn nói đến lối phát biểu rõ ràng về các phương thức theo đó chúng ta có thể mong đợi tạo nên sự thay đổi hành vi ở học sinh thông qua dạy học” Như vậy nghĩa là các phương thức theo đó học sinh thay đổi ý kiến thức (tư duy), tình cảm và động cơ tâm lý hóa (kĩ năng, kĩ xảo). Từ những quan niệm trên, chúng ta có thể hiểu mục tiêu dạy học là sự mô tả trạng thái mong muốn ở người học bao gồm hành vi và nội dung sau quá trình dạy học. 1.1.2. Phân loại mục tiêu dạy học 1.1.2.1. Mục tiêu nhận thức Năm 1956, B. Bloom đã cho xuất bản cuốn sách Sự phân loại các mục tiêu giáo dục. Ông chia lĩnh vực nhận thức thành 6 cấp độ, đó là: Nhớ, hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Theo sáu bậc nhận thức trên, trong dạy học, mục tiêu nhận thức thường được phân thành 3 cấp độ ngắn gọn hơn như sau: - Mục tiêu bậc 1: Tái hiện (tương ứng với cấp độ nhớ) - Mục tiêu bậc 2: Tái tạo (tương ứng với cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp) - Mục tiêu bậc 3: Sáng tạo (tương ứng với cấp độ đánh giá) 1.1.2.2. Mục tiêu kĩ năng Bloom gọi loại mục tiêu này là mục tiêu tâm vận, bao gồm 5 mức độ sau đây: Bắt chước, thao tác, làm chuẩn xác, tự nhiên hoá, liên kết 4 Trong dạy học nói chung và dạy học môn Ngữ văn nói riêng, mục tiêu kĩ năng thường gắn với với các kĩ năng như: Đọc hiểu văn bản; phân tích nhân vật, tác phẩm; kể lại, đọc thuộc được văn bản, 1.1.2.3. Mục tiêu thái độ Bloom gọi mục tiêu này là mục tiêu cảm xúc, bao gồm 5 mức độ sau đây: Tiếp thu, đáp ứng, hình thành giá trị, tổ chức, đặc trưng hóa bởi một tập hợp giá trị. Trong dạy học môn Ngữ văn mục tiêu này thường gắn với những cảm xúc và hành vi như: Yêu mến, hứng thú, say mê, tự hào…đối với một tác phẩm văn học, một nhân vật văn học, với quê hương, đất nước… 1.1.3. Nguyên tắc xây dựng mục tiêu dạy học - Mục tiêu dạy học phải định hướng cho các hoạt động dạy học. - Mục tiêu dạy học phải định hướng cho việc tìm tài liệu học tập của giáo viên và học sinh. - Mục tiêu phải có tính phát triển, thể hiện các con đường đi tới chứ không phải là các điểm cuối cùng. - Mục tiêu dạy học phải mô tả những hành vi (quan sát được) mà học sinh sẽ thực hiện được chứ không phải hành vi được thực hiện bởi giáo viên. - Mục tiêu dạy học phải định hướng cho việc đánh giá. 1.1.4. Vai trò của mục tiêu dạy học Mục tiêu hỗ trợ giáo viên xác định hình thức tổ chức dạy học, chọn các hình thức dạy học và các công cụ kiểm tra đánh giá phù hợp nhất. Mục tiêu giúp học sinh phát triển các năng lực trí tuệ, các phẩm chất tư duy, các kĩ năng hành động và cả niềm say mê đối với môn học. 1.2. Về câu hỏi trong dạy học Văn 1.2.1. Khái niệm và bản chất câu hỏi 1.2.1.1. Khái niệm Theo Arixtot: “Câu hỏi là một mệnh đề trong đó chứa đựng cả cái đã biết và cái chưa biết”: Câu hỏi = Cái đã biết + Cái chưa biết. Hỏi là “nói ra điều mình muốn người ta cho mình biết với yêu cầu được trả lời” hay “nói ra điều mình đòi hỏi hoặc mong muốn ở người ta với yêu cầu được đáp ứng”. 1.2.1.2. Bản chất của câu hỏi Trong nhận thức, câu hỏi như là một hình thức biểu hiện logic từ chưa biết đến biết, như là giai đoạn của kiến thức đang hình thành và có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở cho chúng tôi nghiên cứu, xây dựng và sử dụng câu hỏi để tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học phần Văn chương trình Ngữ văn 12, tập 1. 1.2.2. Vai trò của câu hỏi trong dạy học 1.2.2.1. Đối với giáo viên - Câu hỏi là phương tiện giúp giáo viên truyền đạt tri thức tới học sinh một cách hữu hiệu. 5 - Câu hỏi là công cụ, phương tiện để giáo viên định hướng cho học sinh tìm hiểu, chiếm lĩnh tri thức, giúp học sinh tự học, tự chiếm lĩnh tác phẩm văn chương. - Câu hỏi được dùng để khắc sâu, củng cố kiến thức trong quá trình truyền đạt kiến thức mới đồng thời khắc phục được tình trạng học sinh ghi nhớ máy móc. - Câu hỏi là công cụ chủ yếu để kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh. - Dạy học bằng câu hỏi giúp giáo viên tạo được không khí gần gũi, thân thiết với học sinh, và học sinh lĩnh hội tri thức nhanh hơn và sâu hơn. 1.2.2.2. Đối với học sinh - Hệ thống câu hỏi là công cụ giúp học sinh khám phá tri thức của các tác phẩm. - Hệ thống câu hỏi giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong học tập. - Hệ thống câu hỏi có vai trò phát triển tư duy cho học sinh. - Tạo điều kiện cho học sinh tự học và rèn luyện phương pháp học. 1.2.3. Các loại câu hỏi 1.2.3.1. Phân loại câu hỏi theo mức độ tư duy Theo sáu cấp độ nhận thức của Bloom, câu hỏi có thể được chia thành sáu cấp độ: - Câu hỏi mức độ nhớ (biết) - Câu hỏi mức độ hiểu - Câu hỏi mức độ vận dụng - Câu hỏi mức độ phân tích - Câu hỏi mức độ tổng hợp - Câu hỏi mức độ đánh giá 1.2.3.2. Phân loại câu hỏi dựa vào nội dungcâu hỏi phản ánh Theo nội dungcâu hỏi phản ánh, câu hỏi được chia thành: - Câu hỏi nêu các sự kiện - Câu hỏi xác định các dấu hiệu bản chất - Câu hỏi xác định mối quan hệ - Câu hỏi xác định cơ chế - Câu hỏi xác định phương pháp khoa học - Câu hỏi xác định ý nghĩa lí luận hay thực tiễn của kiến thức 1.2.3.3. Phân loại câu hỏi để hình thành, phát triển năng lực nhận thức Gồm những loại câu hỏi sau: - Câu hỏi rèn luyện kĩ năng quan sát - Câu hỏi rèn luyện kĩ năng phân tích - Câu hỏi rèn luyện kĩ năng tổng hợp - Câu hỏi rèn luyện kĩ năng so sánh - Câu hỏi rèn luyện kĩ năng sử dụng con đường quy nạp - Câu hỏi rèn luyện kĩ năng sử dụng con đường diễn dịch 6 1.2.3.4. Phân loại câu hỏi theo mức độ tích cực trong dạy học Gồm các loại câu hỏi: - Câu hỏi tái hiện, trình bày lại kiến thức - Câu hỏi tìm tòi bộ phận - Câu bỏi phát huy tính tích cực, sáng tạo trong học tập của học sinh 1.2.3.5. Phân loại câu hỏi theo các giai đoạn của quá trình dạy học: Gồm các loại câu hỏi: - Câu hỏi hình thành kiến thức mới - Câu hỏi củng cố, luyện tập, hoàn thiện kiến thức - Câu hỏi kiểm tra, đánh giá. 1.2.3.6. Phân loại câu hỏi dựa vào đặc trưng của bộ môn Văn trong nhà trường Trong Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường, TS.Nguyễn Viết Chữ đã đưa ra hệ thống câu hỏi cảm thụ để dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường, gồm 3 nhóm câu hỏi: cảm xúc, liên tưởng tưởng tượng, tìm hiểu nội dung và hình thức của tác phẩm. * Hệ thống câu hỏi cảm xúc * Hệ thống câu hỏi liên tưởng và tưởng tượng * Hệ thống câu hỏi tìm hiểu nội dung và hình thức của tác phẩm 1.2.4. Nguyên tắc xây dựng câu hỏi 1.2.4.1. Đảm bảo tính khoa học, cơ bản, chính xác Câu hỏi dùng để hướng dẫn học sinh khai thác nội dung bài học nên chúng cần được xây dựng đảm bảo tính chính xác, khoa học. Do đó phải nắm vững kiến thức thì khi xây dựng câu hỏi mới đảm bảo được nội dung khoa học, chính xác của kiến thức mà học sinh cần lĩnh hội. 1.2.4.2. Đảm bảo tính hệ thống, khái quát Câu hỏi cũng phải được xây dựng theo một hệ thống logic cho mỗi phần, mỗi bài, mỗi chương; đồng thời, mỗi câu hỏi hay một nhóm câu hỏi phải xây dựng sao cho khi trả lời học sinh sẽ nhận được một lượng kiến thức nhất định và theo hệ thống về một chủ đề trọn vẹn. 1.2.4.3. Phù hợp với trình độ, đối tượng học sinh Người dạy cần xây dựng số lượng và chất lượng câu hỏi cho phù hợp với trình độ và đối tượng học sinh. Câu hỏi phải vừa sức, phù hợp với trình độ của học sinh để hạn chế sự chán nản từ phía người học. 1.2.4.4. Phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh Để hoạt động học của người học trở thành trung tâm theo quan niệm của lí luận dạy học hiện đại, người dạy cần thiết kế được một hệ thống câu hỏi nhằm mục đích phát triển tư duy, phát huy được tính tích cực, chủ động trong học tập của học sinh. 1.2.4.5. Đảm bảo về mặt hình thức Khi đặt câu hỏi cần chú ý: 7 - Ngôn từ trong câu hỏi phải đơn giản, chính xác. Tránh dùng những câu hỏi dài dòng, cầu kì, những từ ngữ trừu tượng, khó hiểu. - Tránh đưa vào những dữ kiện không cần thiết. Câu hỏi cần tập trung vào vấn đề trọng tâm cần hỏi, không lan man, dài dòng. - Tránh dùng sáo ngữ hay những câu trích dẫn quá quen thuộc trong sách vở. 1.2.5. Tiêu chí xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường phổ thông 1.2.5.1. Hệ thống câu hỏi phải bám sát mục tiêu bài học Mục tiêu bài học có vai trò rất quan trọng trong hoạt động dạy và học. Chất lượng một giờ dạy học của giáo viên phần lớn được đánh giá qua việc thực hiện được những mục tiêu đã đề ra khi dạy học. Do vậy, khi xây dựng hệ thống câu hỏi, giáo viên phải chú ý bám sát vào mục tiêu bài học để giúp học sinh sau mỗi bài học có thể đạt được những mục tiêu đó. 1.2.5.2. Hệ thống câu hỏi phải đảm bảo bám sát đặc trưng bộ môn * Tính khoa học * Tính nghệ thuật * Tính sư phạm 1.2.5.3. Hệ thống câu hỏi phải dựa trên cơ sở giá trị của tác phẩm * Hệ thống câu hỏi phải định hướng cho học sinh khám phá giá trị nội dung và nghệ thuật của tác phẩm *Hệ thống câu hỏi phải định hướng vào những vấn đề trung tâm của tác phẩm * Hệ thống câu hỏi phải thể hiện đuợc đặc trưng thi pháp của tác phẩm 1.2.5.4. Hệ thống câu hỏi phải phù hợp với năng lực tiếp nhận của học sinh * Hệ thống câu hỏi mang tính vừa sức * Câu hỏi phải khơi gợi tình cảm, cảm xúc trong tâm hồn học sinh 1.2.5.5. Hệ thống câu hỏi phải phù hợp với tiến trình lên lớp Khi thiết kế hệ thống câu hỏi, giáo viên không nên sử dụng quá nhiều câu hỏi tái hiện, nhiều câu hỏi vụn vặt không cần thiết gây loãng bài giảng. Tùy từng bài và từng hoàn cảnh cụ thể, có thể sử dụng nhiều dạng thức câu hỏi khác nhau để đem lại hiệu quả cao nhất cho giờ học. 1.2.5.6. Hệ thống câu hỏi phải đa dạng hóa hoạt động của học sinh *Xây dựng hệ thống câu hỏi nêu vấn đề kích thích tư duy văn học của học sinh. *. Xây dựng hệ thống câu hỏi phục vụ cho giờ học đối thoại 1.2.6. Những yêu cầu sư phạm đối với hệ thống câu hỏi trong quá trình dạy học tác phẩm văn chương ở nhà trường phổ thông 1.2.6.1. Đảm bảo tính chính xác, khoa học, hệ thống 1.2.6.2. Đảm bảo tính sư phạm và phát triển 1.2.6.3. Thông qua hoạt động và khuyến khích sáng tạo 8 1.3. Tác dụng của việc xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học có vai trò quan trọng và tác dụng to lớn đối với giáo viên trong quá trình dạy học. Nó phù hợp với định hướng đổi mới phương pháp dạy học đã được xác định trong nghị quyết trung ương 4 khóa VII Xây dựng câu hỏi theo mục tiêu dạy học giúp giáo viên tránh được tình trạng đặt câu hỏi lan man, trừu tượng, khó hiểu, xây dựng được những câu hỏi cụ thê và dễ hiểu với học sinh nên học sinh say mê, hứng thú học tập môn Văn hơn. CHƢƠNG 2 ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG CÂU HỎI THEO MỤC TIÊU DẠY HỌC PHẦN VĂN CHƢƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 12, TẬP 1 2.1. Khảo sát phần Văn - chƣơng trình Ngữ văn 12, tập 1. 2.2. Khảo sát hệ thống câu hỏi hƣớng dẫn học bài và câu hỏi luyện tập các tác phẩm phần Văn chƣơng trình Ngữ văn 12, tập 1. 2.2.1. Mục đích khảo sát 2.2.2. Thống kê, phân loại câu hỏi 2.2.2.1. Thống kê số lượng câu hỏi - Tổng số bài khảo sát: 11 bài (không tính những bài đọc thêm) - Phạm vi khảo sát: Câu hỏi hướng dẫn học bài và câu hỏi luyện tập trong 11 bài phần Văn – sách giáo khoa Ngữ văn 12 tập 1. - Tổng số câu hỏi: 80 câu, trong đó có 64 câu hỏi hướng dẫn học bài và 16 câu hỏi luyện tập. 2.2.2.2. Phân loại câu hỏi Bảng 2.2. Câu hỏi của các tác phẩm phần Văn chương trình Ngữ văn 12, tập 1 theo bậc mục tiêu. Tác phẩm Tổng số câu hỏi Mục tiêu Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỷ XX 6 3 2 1 Tuyên ngôn độc lập 10 2 7 1 Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong nền văn học của dân tộc 6 0 5 1 Tây Tiến 7 0 5 2 Việt Bắc 10 1 8 1 Đất nước 4 0 4 0 9 Sóng 5 0 5 0 Đàn ghi ta của Lor-ca 4 0 3 1 Người lái đò sông Đà 6 0 5 1 Ai đã đặt tên cho dòng sông 6 0 5 1 Ôn tập phần văn học 13 2 11 0 2.2.3. Nhận xét, đánh giá kết quả khảo sát 2.2.3.1. Ưu điểm - Số lượng câu hỏi dùng cho mỗi bài tương đối hợp lí - Đa số các câu hỏi hướng học sinh vào trọng tâm kiến thức của bài. - Có nhiều câu hỏi có tính chất dẫn dắt, gợi mở, có vai trò định hướng , dẫn dắt cho học sinh con đường tìm ra kiến thức, chân lí. - Nhìn chung các câu hỏi hướng dẫn học bài có tính vừa sức với học sinh lớp 12, có hướng đến những nội dung cần đạt nêu trong phần kết quả cần đạt của mỗi bài học. - Hình thức câu hỏi đa dạng, cách hỏi cụ thể, dễ hiểu, chú ý đi vào những điểm sáng nghệ thuật, những chi tiết nghệ thuật đắt giá. 2.2.3.2.Hạn chế Bên cạnh những ưu điểm như trên, hệ thống câu hỏi hướng dẫn học bài và luyện tập vẫn không tránh khỏi một số hạn chế sau: - Trong một số bài, sự sắp xếp số lượng câu hỏi ở các bậc mục tiêu chưa hợp lí. - Một số câu hỏi hướng dẫn học bài và luyện tập chưa hướng đến nội dung kiến thức và kĩ năng trong phần kết quả cần đạt (mục tiêu dạy học chung). - Nhiều câu hỏi phần hướng dẫn học bài dù đã có tính chất tái tạo và sáng tạo nhưng câu hỏi còn dài và khó với học sinh. Nhiều câu hỏi chung chung, trừu tượng và khó hiểu. - Trật tự sắp xếp các câu hỏi ở một số bài chưa hợp lí. 2.3. Xác định mục tiêu dạy học cho các tác phẩm phần Văn chƣơng trình Ngữ văn 12, tập 1. 2.3.1. Xác định mục tiêu chung 2.3.2. Xác định mục tiêu cho từng tác phẩm văn chương Bảng 2.3. Mục tiêu cụ thể của các tác phẩm phần Văn chương trình Ngữ văn 12, tập 1. Tác phẩm Mục tiêu cụ thể Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 - Nêu được 3 chặng đường phát triển và nêu được nội dung chính của văn - Nêu được những tiền đề cơ bản cho sự phát 10 Khái quát văn học Việt nam từ cách mạng tháng 8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX học Việt nam trong ba chặng đường phát triển của Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975: + 45-54: Ca ngợi Tổ quốc, sức mạnh của nhân dân; + 55-64: Tập trung thể hiện hình ảnh con người mới, cuộc sống mới; + 65-75: Tập trung viết về cuộc kháng chiến chống Mĩ. - Nêu được 3 đặc điểm cơ bản của Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 : + Phục vụ cách mạng, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung của đất nước; + Hướng về đại chúng, tìm đến những hình thức nghệ thuật quen thuộc với nhân dân; + Chủ yếu mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn. - Nêu được yêu cầu mới của lịch sử và những chuyển biến của văn học từ năm 1975 đến hết thế kỉ XX (Lịch sử dân tộc bước sang kỉ nguyên mới: độc lập, tự do và thống nhất dất nước -> Văn học bước sang một chặng đường mới, đề tài Văn học mở rộng hơn: phản ánh một số tiêu cực trong xã hội, tổn thất do chiến tranh, bước đầu đề cập bi kịch cá nhân, ; Văn học vận động theo khuynh hướng dân chủ hoá, mang tính nhân văn, nhân bản sâu sắc). triển của Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975: + Đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng; đời sống hiện thực xã hội phong phú với nhiều nguyên mẫu đẹp, điển hình khơi nguồn sáng tạo; + Sự đóng góp sáng tạo của các nhà văn, về nội dung, thể loại, phong cách, - Khái quát được những giá trị và hạn chế của văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975: + Là vũ khí sắc bén tuyên truyền cổ vũ tinh thần chiến đấu, hi sinh của nhân dân; tiếp nối, phát huy những truyền thống tư tưởng lớn của dân tộc: yêu nước, anh hùng, nhân đạo, ; phát triển cân đối, toàn diện về mặt thể loại, đặc biệt là truyện ngắn và thơ trữ tình dẫn chứng một số tác phẩm tiêu biểu ở các thể loại khác nhau; + Hạn chế: Một số tác phẩm phản ánh cuộc sống, con người còn phiến diện, phê bình văn học ít chú trọng khám phá về nghệ thuật, - Phân tích được mối quan hệ gắn kết giữa văn học và thời đại. + Những chặng đường văn học phát triển theo sự vận động của lịch sử dân tộc. + Đề tài, nội dung, tư tưởng của văn học ở từng chặng đường có sự đổi mới, song hành phản ánh hiện thực đời sống xã hội. + Thể loại văn học phong phú, phát triển, hoàn thiện theo từng thời kì. - Nêu được khái quát tiểu sử Hồ Chí Minh. - Kể được ít nhất 5 tác phẩm tiêu biểu cho văn chính luận, 5 truyện ngắn và 3 tập thơ của Hồ Chí Minh. - Nêu được giá trị lịch sử và giá trị văn học của Tuyên ngôn độc lập. + Giá trị lịch sử: Là một vặn kiện lịch sử vô - So sánh được Tuyên ngôn độc lập với Bình ngô đại cáo của [...]... trong chương trình Ngữ văn 12 tập 1 - Xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học phải bám sát vào mục tiêu dạy học Dựa trên hệ mục tiêu nhận thức chi tiết của các văn bản phần Văn chương trình Ngữ văn 12 tập 1 mà chúng tôi đã xây dựng, chúng tôi đề xuất hệ thống câu hỏi dạy học như sau: - Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 1 - Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 2 - Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc... và 12 A10 trường THPT Cao Bá Quát Quốc Oai Trong đó học sinh lớp 12 A10 là lớp thực nghiệm (lớp được dạy giáo án có sử dụng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học) và học sinh lớp 12 A7 là lớp đối chứng (lớp dạy theo giáo án không sử dụng câu hỏi theo mục tiêu dạy học) + Học sinh 2 lớp 12 là 12 A4 và 12 A9 trường THPT Chương Mỹ A Trong đó học sinh lớp 12 A4 là lớp thực nghiệm và học sinh lớp 12 A9 là lớp. .. lịch sử (từ 45 đến hết TK XX) 2.4 Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học 2.4 .1 Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 1 Bảng 2.4 Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 1 Mức độ nhận thức Biết Mục đích - Tái hiện những kiến thức đã có, kiến thức chung, khái quát về tác giả, tác phẩm - Dẫn dắt, định hướng cho học sinh trả lời những câu hỏi theo mục tiêu Ví dụ - Hãy trình bày những nét chính về cuộc... dụng hệ thống câu hỏi mà luận văn đề xuất tiến hành dạy các lớp thực nghiệm là lớp 12 A10 trường THPT Cao Bá Quát Quốc Oai (dạy bài Sóng của Xuân Quỳnh) và lớp 12 A4 trường THPT Chương Mỹ A (dạy bài Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân) - Dùng một giáo án có hệ thống câu hỏi thông thường để dạy 2 lớplớp 12 A7 trường THPT Cao Bá Quát Quốc Oai (dạy bài Sóng) và lớp 12 A9 trường THPT Chương Mỹ A (dạy. .. (12 A10 - THPT Cao Bá Quát Quốc Oai và 12 A4 - THPT Chương Mỹ A) thu được kết quả tốt hơn những lớp giảng dạy theo giáo án có hệ thống câu hỏi thông thường Từ đó, có thể khẳng định kết quả nghiên cứu cũng như kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống câu hỏi do luận văn đề xuất mang tính khả thi cao KẾT LUẬN 18 - Trong dạy học nói chung và dạy học môn Văn trong nhà trường phổ thông nói riêng, hệ thống câu. .. thuật ngữ văn học Nxb Giáo dục, Hà Nội 12 Trần Bá Hoành (2006), Đổi mới phương pháp dạy học, chương trình và sách giáo khoa Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 13 Nguyễn Thanh Hùng (20 01) , Hiểu văn, dạy văn Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 14 Đặng Thành Hƣng (20 01) , Dạy học hiện đại Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 15 Khoa Sƣ phạm - ĐHQGHN (2005), Tập bài giảng chương trình, phương pháp dạy học Ngữ văn. .. hơn References 1 Lại Nguyên Ân (2000), 15 0 Thuật ngữ văn học Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội 2 Nguyễn Thị Ban, Nguyễn Thúy Hồng (20 01) , “Những yêu cầu cần thiết khi xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập môn Văn Tiếng Việt ở Trung học cơ sở và Trung học phổ thông”, Tạp chí Khoa học giáo dục (4), tr.34 36 3 Nguyễn Thị Ban, Trần Hoài Phƣơng (2008), “Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Việt”,... 40% 30% Lớp thực nghiệm Lớp đối chứng 20% 10 % 0% Tỉ lệ điểm Tỉ lệ điểm Tỉ lệ điểm Tỉ lệ điểm Giỏi Khá TB Yếu 3.5 Đánh giá kết quả thực nghiệm - Hệ thống câu hỏi do luận văn đề xuất đã phát huy được tính tích cực, chủ động của học sinh, giúp học sinh dễ dàng đạt được những mục tiêu dạy học đã đề ra - Kết quả thống kê cho thấy: Những lớp giảng dạy theo giáo án có sử dụng hệ thống câu hỏi mà luận văn đề... và công nghệ dạy học Khoa Sƣ phạm, ĐHQGHN (2006), Bài giảng về phương pháp và công nghệ dạy học Hà Nội 8 Nguyễn Viết Chữ (2 010 ), Phương pháp dạy học tác phẩm văn chương trong nhà trường Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Hà Nội 9 Phan Cự Đệ (2004), Văn học Việt Nam thế kỉ XX Nxb Giáo dục, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Đƣờng (2008), Thiết kế bài giảng Ngữ văn 12 tập 1 Nxb Hà Nội 11 Lê Bá Hán Trần Đình Sử -... riêng, hệ thống câu hỏi có vai trò rất quan trọng đối với giáo viên và học sinh Sử dụng một hệ thống câu hỏi khoa học, hợp lí sẽ giúp học sinh hình thành kĩ năng tư duy, sáng tạo, tích cực, chủ động trong quá trình giải mã tác phẩm văn chương - Mục tiêu dạy học là một thành tố rất quan trọng trong dạy học Xác định một hệ mục tiêu chi tiết, cụ thể cho mỗi một bài học sẽ giúp giáo viên và học sinh biết được . 2.4. Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học 2.4 .1. Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 1 Bảng 2.4. Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 1 Mức. xuất hệ thống câu hỏi dạy học như sau: - Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 1 - Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu bậc 2 - Hệ thống câu hỏi theo mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần văn – chương trình ngữ văn lớp 12, tập 1, Xây dựng hệ thống câu hỏi theo mục tiêu dạy học phần văn – chương trình ngữ văn lớp 12, tập 1,

Từ khóa liên quan