0

Quy trình kiểm tra trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ nhìn từ thực tiễn tranh chấp (luận văn thạc sỹ luật học)

98 1 0
  • Quy trình kiểm tra trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ nhìn từ thực tiễn tranh chấp (luận văn thạc sỹ luật học)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT QUỐC TẾ HUỲNH THỊ ĐIỀU QUY TRÌNH KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ-NHÌN TỪ THỰC TIỄN TRANH CHẤP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA 2011-2015 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: Th.S VŨ DUY CƢƠNG GIẢNG VIÊN KHOA LUẬT QUỐC TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT QUỐC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ-NHÌN TỪ THỰC TIỄN TRANH CHẤP KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN KHÓA 2011-2015 SV THỰC HIỆN: HUỲNH THỊ ĐIỀU MSSV:1155050031 GV HƢỚNG DẪN: Th.S VŨ DUY CƢƠNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, 2015 DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT L/C Thƣ tín dụng B/L Vận đơn UCP Bản Quy tắc Thực hành thống tín dụng chứng từ ISBP Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ phƣơng thức tín dụng chứng từ NHPH Ngân hàng phát hành NHXN Ngân hàng xác nhận NHđCĐ Ngân hàng đƣợc định LỜI CẢM ƠN Trƣớc hết, Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu nhà trƣờng cho sinh viên chúng tơi có đƣợc mơi trƣờng học tập tốt Đó mơi trƣờng có đầy đủ trang thiết bị vật chất đại, trung tâm thƣ viện đủ đầy tài liệu để nghiên cứu trình học tập, cảnh quan trƣờng thân thiện với sách có hiệu đến với sinh viên Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất thầy cô trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh nhiệt tình, tâm huyết với nghề mà truyền đạt cho nhƣ sinh viên khác kiến thức phƣơng pháp nghiên cứu khoa học q trình học tập Đặc biệt, Tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc chân thành đến thầy Vũ Duy Cƣơng-Giảng viên Khoa Luật Quốc tế, trƣờng Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh Một ngƣời thầy nghĩa Thầy giúp đỡ tận tình nội dung nghiên cứu mà cách nỗ lực hồn thành cơng việc HUỲNH THỊ ĐIỀU Sinh viên trƣờng Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các quan điểm, số liệu, kết đƣợc nêu khóa luận trung thực đƣợc trích dẫn nguồn đầy đủ (nếu có) Tác giả khóa luận HUỲNH THỊ ĐIỀU MỤC LỤC QUY TRÌNH KIỂM TRA TRONG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪNHÌN TỪ THỰC TIỄN TRANH CHẤP LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I QUY TRÌNH KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP L/C VÀ HỢP ĐỒNG; KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP CỦA BỘ CHỨNG TỪ VÀ L/C 1.1 Kiểm tra phù hợp L/C hợp đồng 1.1.1 Ý nghĩa việc kiểm tra L/C phù hợp với hợp đồng 1.1.2 Nội dung hợp đồng 1.1.3 Nội dung L/C 1.1.4 Nội dung cần kiểm tra 11 1.2 KIỂM TRA BỘ CHỨNG TỪ VỚI L/C 18 1.2.1 Ý nghĩa Bộ chứng từ Ý nghĩa việc kiểm tra Bộ chứng từ phù hợp với L/C 18 1.2.2 Tiêu chuẩn để Ngân hàng liên hệ xem xét chứng từ 20 1.2.4 Tiến trình kiểm tra 21 CHƢƠNG II MỘT SỐ TRANH CHẤP XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP 43 2.1 Tham khảo số tranh chấp thực tế 43 2.1.1 Tranh chấp liên quan đến không phù hợp L/C hợp đồng 43 2.1.2 Tranh chấp liên quan đến không phù hợp Bộ chứng từ L/C 47 2.2 Nguyên nhân tranh chấp phát sinh hoạt động toán tín dụng chứng từ 56 2.2.1 Tính phức tạp quy trình tốn L/C 56 2.2.2 Sự đa dạng luật điều chỉnh 56 2.2.3 Sự thiếu chặt chẽ xây dựng nội dung hợp đồng ngoại thƣơng thƣ tín dụng 57 2.2.4 Nguyên nhân dẫn đến sai sót q trình kiểm tra 57 2.2.5 Thực tiễn giải tranh chấp phát sinh hoạt động tín dụng chứng từ Việt Nam 58 2.4 Đề xuất giải pháp hoàn thiện 60 2.4.1 Giải pháp vĩ mô 60 2.4.2 Giải pháp vi mô 61 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC 1: HỢP ĐỒNG NGOẠI THƢƠNG (COMMERCIAL CONTRACT) 72 PHỤ LỤC 2: MT 700 77 PHỤ LỤC 3: HỐI PHIẾU 81 PHỤ LỤC 4: VẬN ĐƠN 84 PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐÓNG GÓI 90 PHỤ LỤC 6: HÓA ĐƠN 91 LỜI MỞ ĐẦU i Tính cấp thiết đề tài Tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam năm 2004 56 tỷ đô la Con số đến năm 2007 110 tỷ đô la (tăng 54 tỷ đô la) Khi Việt Nam thức gia nhập WTO đến nay, tổng kim ngạch xuất nhập Việt Nam tăng cách nhanh chóng Theo số liệu thống kê thời điểm tháng 12/2014 tổng kim ngạch xuất nhập nƣớc ta 298,24 tỷ đô la1 Những số cho thấy hoạt động xuất nhập nƣớc ta phát triển khơng ngừng đem lợi ích đáng kể Đồng thời số phần góp phần thể Việt Nam đƣờng hội nhập chung vào xu hƣớng kinh tế toàn cầu tốt Đúng vậy, bối cảnh tồn cầu hóa nay, hội nhập kinh tế xu tất yếu hầu hết quốc gia giới Điều tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia phát triển mở rộng mối quan hệ kinh tế đối ngoại, thƣơng mại quốc tế đóng vai trị quan trọng Với chủ trƣơng phát triển kinh tế mở, đẩy nhanh trình hội nhập với quốc tế khu vực giới, Việt Nam đặt hoạt động thƣơng mại quốc tế lên hàng đầu coi đƣờng chiến lƣợc để phát triển kinh tế tăng cƣờng mối quan hệ Đóng góp khơng nhỏ vào hoạt động thƣơng mại quốc tế hoạt động toán quốc tế Chất lƣợng tốc độ phát triển thƣơng mại quốc tế phụ thuộc nhiều yếu tố tốn quốc tế giữ vai trị quan trọng Các bên hợp tác với thông qua hợp đồng thƣơng mại Trong hợp đồng chứa đựng điều khoản hợp đồng, bên bắt buộc phải có trách nhiệm tuân thủ điều khoản Chúng sở để bên làm tin tƣởng lẫn trình giao thƣơng, hợp tác Tuy nhiên nhiêu khơng đủ “con tin” “anh” “tơi” đóng vai trị bên mua, bên bán (hay ngƣợc lại) có khoảng cách địa lý, có khoảng cách pháp luật hay lại khoảng cách lòng tin tuyệt đối Từ lý luận cách thực tế mà phát sinh thêm Thƣ tín dụng Bộ chứng từ http://www.cUStoms.gov.vn/Lists/ThongKeHaiQuan/Default.aspx Cùng với hợp đồng, thƣ tín dụng, Bộ chứng từ đóng vai trò quan trọng hoạt động thƣơng mại quốc tế nhƣ hoạt động toán quốc tế Song, từ chúng mà phát sinh nhiều tranh chấp thực tế ảnh hƣởng đến khả toán, khả nhận toán bên hoạt động mua bán, hoạt động toán (các bên thƣờng Ngân hàng, bên bán, bên mua) Trong hoạt động tốn tín dụng chứng từ quy trình kiểm tra chứng từ có vai trị quan trọng định đến hoạt động Quy trình – ProcedU-rê” nhƣ “một phƣơng pháp cụ thể để thực q trình hay cơng việc Trong q trình hay cơng việc hoạt động kiểm tra phù hợp l/c hợp đồng; phù hợp Bộ chứng từ l/c mang “trọng trách” đảm bảo cho mục đích bên đặt Sai phạm hai quy trình kiểm tra tiềm ẩn rủi ro Sai phạm trình kiểm tra l/c hợp đồng ngân hàng bên bán dẫn đến sai phạm tƣơng lai Ngƣời bán phải đứng “ngã ba đƣờng” phải chọn tuân thủ l/c để đƣợc toán hay chọn tuân thủ hợp đồng để không vi phạm hợp đồng Sai phạm trình kiểm tra Bộ chứng từ l/c dẫn đến từ chối toán Bộ chứng từ hợp lệ tốn Bộ chứng từ khơng hợp lệ Cả hai trƣờng hợp sai phạm dẫn đến nhiều sai phạm khác kéo theo nhiều hệ Xuyên suốt trình tham gia hoạt động thƣơng mại quốc tế mà đặc biệt liên quan đến hoạt động tốn, Việt Nam có khơng lần phải gánh chịu hậu đau đớn, từ “mất mặt”, tổn thất danh dự mà thiệt hại nghiêm trọng tài sản quốc gia nhƣ ảnh hƣởng trình phát triển kinh tế Biết giới có nhiều văn quốc tế (UCP 500, UCP 600, ISBP 681, ISBP 745 ) đời hƣớng dẫn áp dụng trình thực hoạt động tốn quốc tế Biết có nhiều cơng trình nghiên cứu, viết, luận liên quan đến vấn đề toán quốc tế cụ thể tốn thƣ tín dụng Lý thuyết lý thuyết, thực tế sống, thƣơng trƣờng kinh tế vận động khơng ngừng Nên dƣờng nhƣ điều chƣa làm suy giảm tranh chấp phát sinh liên quan đến hoạt động Có nhiều nguyên nhân làm phát sinh tranh chấp Nhƣng đa số nguyên nhân xuất phát từ “con tin” hợp đồng thƣơng mại quốc tế, thƣ tín dụng Bộ chứng từ Bộ chứng từ kèm theo phần phụ lục với số tranh chấp thực tế minh chứng cho phần sở lý luận để Khóa luận nhƣ cơng trình nghiên cứu góp phần giảm thiểu tranh chấp thƣờng xuyên xảy ii Mục đích nghiên cứu Với tính cấp thiết đƣợc nêu trên, nghiên cứu với mục đích cuối giảm thiểu tranh chấp phát sinh hoạt động tốn tín dụng chứng từ Để đạt đƣợc mục đích này, viết đƣợc trình bày theo hƣớng: Thứ nhất, viết đƣa ý nghĩa, nội dung nghiệp vụ kiểm tra phù hợp L/C với hợp đồng, phù hợp Bộ chứng từ với L/C Thứ hai, viết đƣa ra, phân tích, tìm hiểu nguyên nhân số vụ tranh chấp điển hình có liên quan đến hai bƣớc kiểm tra Từ viết dẫn thực tiễn giải tranh chấp số Ngân hàng Việt Nam Cuối viết đề xuất giải pháp nhằm hạn chế tranh iii Đối tƣợng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tƣợng nghiên cứu nghiệp vụ kiểm tra thƣ tín dụng với hợp đồng, kiểm tra Bộ chứng từ với thƣ tín dụng vài tranh chấp xảy Phạm vi nghiên cứu: Công trình nghiên cứu đƣợc nghiên cứu giới hạn UCP 600 , số văn hƣớng dẫn có liên quan, quy định liên quan đến nghiệp vụ kiểm tra số Ngân hàng Việt Nam iv Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu thể đƣợc đầy đủ mục đề ra, ngƣời nghiên cứu dựa vào số phƣơng pháp sau đây:  Phƣơng pháp tìm, lọc tài liệu sau tổng hợp  Phƣơng pháp đối chiếu, so sánh, liệt kê  Phƣơng pháp phân tích, tổng hợp PHỤ LỤC 2: MT 700 MT 700 77 78 79 80 PHỤ LỤC 3: HỐI PHIẾU 81 82 83 PHỤ LỤC 4: VẬN ĐƠN 84 85 86 PHỤ LỤC 4: VẬN ĐƠN 87 88 89 PHỤ LỤC 5: PHIẾU ĐÓNG GÓI 90 PHỤ LỤC 6: HÓA ĐƠN 91 ... QUY TRÌNH KIỂM TRA TRONG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪNHÌN TỪ THỰC TIỄN TRANH CHẤP LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG I QUY TRÌNH KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP L/C VÀ HỢP ĐỒNG; KIỂM TRA SỰ PHÙ HỢP CỦA BỘ CHỨNG... ĐẠI HỌC LUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT QUỐC TẾ QUY TRÌNH KIỂM TRA TRONG HOẠT ĐỘNG THANH TỐN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ-NHÌN TỪ THỰC TIỄN TRANH CHẤP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT NIÊN... mua) Trong hoạt động tốn tín dụng chứng từ quy trình kiểm tra chứng từ có vai trị quan trọng định đến hoạt động Quy trình – ProcedU-rê” nhƣ “một phƣơng pháp cụ thể để thực q trình hay cơng việc Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy trình kiểm tra trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ nhìn từ thực tiễn tranh chấp (luận văn thạc sỹ luật học) , Quy trình kiểm tra trong hoạt động thanh toán tín dụng chứng từ nhìn từ thực tiễn tranh chấp (luận văn thạc sỹ luật học)