0

Quy định của pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

60 7 0
  • Quy định của pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI TIÊU HỒNG TÚ NGHI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYÊN NGÀNH LUẬT THƢƠNG MẠI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH KHOA LUẬT THƢƠNG MẠI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN LUẬT QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN SINH VIÊN THỰC HIỆN: TIÊU HỒNG TÚ NGHI Khóa: 38 MSSV: 1353801011137 GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN: TS NGUYỄN THỊ THƢ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan: Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học với đề tài “Quy định pháp luật thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty cổ phần” kết nghiên cứu riêng tôi, đƣợc thực dƣới hƣớng dẫn khoa học Tiến sĩ Nguyễn Thị Thƣ, đảm bảo tính trung thực tuân thủ quy định trích dẫn, thích tài liệu tham khảo Tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng năm 2017 TÁC GIẢ TIÊU HỒNG TÚ NGHI LỜI TRI ÂN Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Thƣ hƣớng dẫn giúp đỡ tác giả thời gian nghiên cứu hồn thành khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, tác giả xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Bùi Thị Thanh Thảo – giảng viên Đại học Luật TP Hồ Chí Minh cho lời khyên, cung cấp tài liệu tham khảo, giúp đỡ nhiệt tình để tác giả thực đƣợc khóa luận Ngồi ra, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến tất Thầy Cô trƣờng Đại học Luật TP Hồ Chí Minh dạy, truyền tải kiến thức quý báu suốt bốn năm qua Đối với tác giả, thật hành trang vơ giá Hơn tất cả, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ba mẹ, em gái luôn quan tâm, ủng hộ, khích lệ động viên để tác giả vƣợt qua khó khăn, tạo điều kiện tốt cho tác giả suốt trình thực khóa luận Cuối cùng, tác giả xin cảm ơn bạn lớp 37-TM38A Đại học Luật TP Hồ Chí Minh đồng hành, an ủi, giúp đỡ tác giả hoàn cảnh để tác giả hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tác giả xin trân trọng cảm ơn! DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐƢỢC VIẾT TẮT CTCP Công ty cổ phần HĐQT Hội đồng quản trị LDN Luật doanh nghiệp MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƢƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 1.1 Khái quát công ty cổ phần 1.2 Khái niệm đặc điểm thành viên độc lập Hội đồng quản trị 1.2.1 Khái niệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị .7 1.2.2 Đặc điểm thành viên độc lập Hội đồng quản trị 10 1.3 Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị 13 1.3.1 Độc lập quan hệ nhân thân 13 1.3.2 Độc lập quan hệ kinh tế 14 1.4 Vai trò thành viên độc lập Hội đồng quản trị 17 1.5 Quyền nghĩa vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị 19 1.5.1 Quyền thành viên độc lập Hội đồng quản trị 19 1.5.2 Nghĩa vụ thành viên độc lập Hội đồng quản trị 21 1.6 Số lƣợng nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng quản trị 24 Kết luận chƣơng 26 CHƢƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CƠNG TY CỔ PHẦN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HỒN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 27 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập Hội đồng quản trị 27 2.1.1 Số lƣợng nhiệm kỳ thành viên độc lập Hội đồng quản trị 27 2.1.2 Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị 28 2.1.3 Vai trò thẩm quyền thành viên độc lập Hội đồng quản trị .36 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật công ty có thành viên độc lập Hội đồng quản trị 40 2.3 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật thành viên độc lập Hội đồng quản trị 44 KẾT LUẬN 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO LỜI NÓI ĐẦU Lý chọn đề tài Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty cổ phần (CTCP) (sau gọi thành viên độc lập) vấn đề nhận đƣợc nhiều quan tâm Vai trò thành viên độc lập đƣợc nhấn mạnh nhằm mục đích giúp HĐQT đƣa định khách quan, công nhƣ tăng cƣờng khả giám sát ngăn ngừa xung đột lợi ích bên hội đồng Khuyến nghị thành viên độc lập giới đƣợc nhắc đến lần Báo cáo hội đồng Cadbury Anh1 nhằm nâng cao lực quản trị cho cơng ty Sau đó, tính cần thiết nó, vấn đề đƣợc đề cập đến nhiều báo cáo quốc gia khác đời sau Những báo cáo dẫn đến kết vai trò thành viên độc lập đƣợc ghi nhận quy định hệ thống pháp luật quốc gia đƣợc thực thi thực tế Đặc biệt, thành viên độc lập có ý nghĩa quan trọng hiệu quan quản lý, điều hành CTCP đại chúng, cho nên, đƣợc Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) đƣa vào hệ thống tiêu chuẩn đánh giá dành cho công ty đại chúng xem xét trách nhiệm HĐQT - khía cạnh chứng minh cho lực quản trị CTCP Chính thế, hầu hết quốc gia nỗ lực đƣa quy định thành viên độc lập vào hệ thống pháp luật dƣới hình thức khác nhƣng lại hƣớng đến mục tiêu nhƣ nói Nhận thức đƣợc điều trên, pháp luật Việt Nam không ngừng nỗ lực cố gắng để xây dựng nên quy định thành viên độc lập Cho đến nay, nói quy định thành viên độc lập Việt Nam không quy định Ban đầu, quy định đặt CTCP đại chúng quy mô lớn CTCP niêm yết Thông tƣ 121/2012/TT-BTC Bộ tài ngày 26/7/2012 quản trị cơng ty áp dụng cho công ty đại chúng pháp luật không đặt yêu cầu CTCP không thuộc hai trƣờng hợp Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 (LDN) đời bổ sung mơ hình HĐQT mới, với đặc điểm có diện thành viên độc lập quan quản lý, điều hành Mơ hình đƣợc áp dụng tất CTCP, kể CTCP chƣa đại chúng Điều lần địi hỏi LDN phải có quy định để hƣớng dẫn Báo cáo Cadbury báo cáo khía cạnh tài việc kiểm sốt quản trị Anh, đƣợc chuẩn bị Ủy ban Ngài Adrian Cadbury làm chủ tịch Ủy ban đƣợc thành lập để đối phó với sụp đổ vô số công ty Đề xuất báo cáo tập hợp thông lệ tốt mà đƣa nhấn mạnh tầm quan trọng thành viên độc lập HĐQT Xem: Bob Tricker (2012), Corporate Governance: Kiểm sốt quản trị Các ngun tắc, sách thực hành quản trị công ty chế kiểm soát quản lý, Nhà xuất Thời Đại, trang 36 thành viên độc lập Nhìn từ khía cạnh pháp lý, quy định pháp luật thành viên độc lập khơng ngừng đƣợc cụ thể hóa, vậy, trở nên gần gũi với CTCP Việt Nam Tuy nhiên, mặt thực tiễn, trình thực thi quy định pháp luật nêu biểu lộ số vấn đề cần đƣợc khắc phục, cụ thể vấn đề số lƣợng, chất lƣợng, quyền – nghĩa vụ thành viên độc lập Điều đáng nói có trƣờng hợp thành viên độc lập đƣợc bầu chọn để quy định pháp luật, dẫn đến việc không phát huy hết vai trị thành viên Do đó, việc nghiên cứu quy định pháp luật hành thành viên độc lập giúp ích cho việc hiểu chất thành viên trên, từ hoàn thiện quy định pháp luật chế định thành viên độc lập Việt Nam Đây lý tác giả định lựa chọn đề tài: “Quy định pháp luật thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty cổ phần” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu đề tài Tác giả chƣa tìm thấy cơng trình nghiên cứu riêng biệt chun sâu đề tài Tuy nhiên, có nhiều cơng trình nghiên cứu phạm vi rộng hơn, đó, có khía cạnh đề cập đến thành viên độc lập Cụ thể nhƣ sau:  Khóa luận cử nhân Luật học: Cơ chế giám sát hoạt động công ty cổ phần theo Luật doanh nghiệp 2005 Đinh Thị Thúy Hồng (2009), Trƣờng đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Tại cơng trình này, thành viên độc lập khơng phải đối tƣợng nghiên cứu tác giả Nó đƣợc tác giả đề cập đến nhƣ giải pháp để nâng cao trách nhiệm quản lý giám sát HĐQT Đồng thời, tác giả nhắc đến tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập đƣợc quy định Nghị định số 59/2009/NĐ-CP ngày 16/7/2009 tổ chức hoạt động Ngân hàng thƣơng mại, nhiên khơng phân tích rõ tiêu chuẩn Cuối cùng, tác giả đề xuất cần có khung pháp lý quy định vai trị, vị trí pháp lý thành viên độc lập HĐQT cụ thể  Khóa luận cử nhân Luật học: Cấu trúc Hội đồng quản trị công ty đại chúng: so sánh pháp luật Việt Nam Mỹ Lê Đức Nghĩa (2011), Trƣờng đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Tại cơng trình này, tác giả Lê Đức Nghĩa đề cập đến tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập đƣợc quy định Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19/11/2005 Bộ trƣởng, Chủ nhiệm văn phịng Chính phủ, Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán/trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 12 ngày 13/3/2007 Bộ trƣởng Bộ tài Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 Tác giả cho tiêu chuẩn điều kiện hẹp đƣa quan điểm cần xem xét tính độc lập dựa tiêu chí “độc lập nhân thân” “độc lập quan hệ sở hữu kinh tế” Bên cạnh đó, tác giả phân tích yếu tố “cổ đơng lớn” hệ thống tiêu chuẩn dành cho thành viên độc lập, từ đề xuất quy định thành viên độc lập ngƣời không đƣợc nắm giữ cổ phần công ty  Luận văn thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện chế định Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đặng Thị Đỉnh (2009), Trƣờng đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh Tại cơng trình này, tác giả đề cập đến vấn đề sau: Một là, hoàn cảnh đời, trình hình thành chức danh thành viên độc lập giới Việt Nam Hai là, vai trò thành viên độc lập, nhấn mạnh thành viên độc lập có vai trị đáng kể việc đƣa chiến lƣợc phát triển cho công ty, giải xung đột công ty giám sát ngƣời quản lý công ty Ba là, đề cập đến tiêu chí xác định thành viên độc lập sở tham khảo pháp luật số quốc gia để từ phân tích tiêu chí quy định pháp luật Việt Nam, nhiên phân tích tiêu chí “cổ đơng lớn” Bốn là, tác giả đề cập đến quyền thành viên độc lập, bao gồm quyền để biết thông tin, quyền kiểm tra xét duyệt, quyền giám sát đánh giá Năm là, tác giả phân tích tính hiệu hoạt động thành viên độc lập, đề cập đến số yếu tố thực tế có khả ảnh hƣởng đến tính độc lập từ tác giả đƣa hƣớng khắc phục Ngồi ra, cịn có viết nghiên cứu khoa học tác giả khác, không tiếp cận trực tiếp nhƣng đề cập đến nội dung đề tài góc nhìn khác Các cơng trình nói cung cấp cho tác giả kiến thức bổ ích, phục vụ cho việc hồn thành khóa luận Tuy nhiên, nhƣ trình bày, tác giả chƣa tìm thấy cơng trình nghiên cứu riêng biệt thành viên độc lập, để từ hiểu loại thành viên đƣa giải pháp để hoàn thiện quy định pháp luật chế định Mục đích nghiên cứu đề tài Khi thực đề tài, tác giả mong muốn đạt đƣợc mục đích sau: Một là, nghiên cứu vấn đề thành viên độc lập, từ giúp ngƣời đọc có đƣợc kiến thức tổng quan tiêu chuẩn, vai trị, vị trí, quyền nghĩa vụ thành viên HĐQT CTCP Hai là, phát thiếu sót, bất cập quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập, sở đƣa số kiến nghị để hoàn thiện quy định pháp luật thành viên độc lập Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tƣợng nghiên cứu đề tài quy định pháp luật liên quan đến thành viên độc lập HĐQT CTCP Các quy định chủ yếu tập trung vào thƣờng có u cầu thành viên độc lập thành viên độc lập chủ thể thực vai trò kiểm tra, giám sát Thứ ba vấn đề công khai thông tin thành viên độc lập Nghĩa vụ trƣớc hết nghĩa vụ thành viên độc lập Điều 151 khoản LDN quy định thành viên độc lập phải thông báo với HĐQT việc khơng cịn đáp ứng đủ điều kiện luật định Ngồi ra, cơng ty phải thực nghĩa vụ công khai thông tin thành viên độc lập thông qua giấy tờ, giao dịch công ty, phải ghi rõ “thành viên độc lập” trƣớc họ, tên thành viên HĐQT tƣơng ứng87 Mục đích việc cơng khai thông tin để cổ đông biết đƣợc thành viên độc lập trƣờng hợp có sai phạm hay vấn đề liên quan đến cơng ty, cổ đơng thơng báo đến thành viên độc lập, để thành viên độc lập yêu cầu chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT giải kịp thời vấn đề phát sinh Một vấn đề khác, trƣờng hợp thành viên độc lập không cịn đáp ứng điều kiện nhƣng họ lại khơng thơng báo với HĐQT làm để HĐQT biết đƣợc điều ấy? Hơn nữa, quy định pháp luật không đặt chế tài cho thành viên độc lập họ vi phạm nghĩa vụ ngoại trừ việc tƣ cách thành viên độc lập, họ chịu áp lực từ việc không công khai thơng tin cho HĐQT Do đó, xảy trƣờng hợp thành viên khơng cịn đáp ứng tiêu chuẩn độc lập nhƣng lợi ích họ nhận đƣợc từ chức vụ nên họ cố tình khơng thơng báo điều Trong hồn cảnh LDN chƣa dự liệu trƣờng hợp này, thiết nghĩ, cổ đơng cơng ty phải chủ động đặt chế tài ràng buộc nghĩa vụ họ Thứ tư, thành viên độc lập giữ vai trò giám sát tổ chức thực quyền kiểm soát việc quản lý điều hành công ty Đây vừa quyền nhƣng thực chất nghĩa vụ thành viên độc lập Bởi lẽ, mơ hình tổ chức quản lý CTCP Điều 134 khoản điểm b LDN, vai trò thành viên độc lập đƣợc xem nhƣ thay cho kiểm soát viên Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định thành viên độc lập phải báo cáo kết đánh giá hoạt động HĐQT88, báo cáo năm đƣợc trình theo yêu cầu HĐQT đƣợc cơng bố họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên89 Quy định nhƣ khiến cho thành viên độc lập ý thức đƣợc nhiệm vụ thực cách nghiêm túc, có trách nhiệm Tuy nhiên, quy định đƣợc đề cập Nghị định 71/2017/NĐ-CP chƣa đƣợc thể LDN Do đó, theo quan điểm mình, tác giả cho số vấn đề đƣợc Đại hội 87 Điều 150.4 LDN Điều 9.3 Nghị định 71/2017/NĐ-CP 89 Điều 16.3 Nghị định 71/2017/NĐ-CP 88 39 đồng cổ đông thƣờng niên thảo luận thông qua, cần bổ sung thêm nội dung Báo cáo thành viên độc lập hoạt động HĐQT 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật công ty có thành viên độc lập Hội đồng quản trị Có thể nói, pháp luật quy định thành viên độc lập công ty đại chúng không mới, xuất từ năm 2002 đƣợc sửa đổi, bổ sung qua nhiều giai đoạn Do đó, yêu cầu thành viên độc lập công ty đại chúng đƣợc thực khoảng thời gian dài Tuy nhiên, quy định pháp luật thành viên độc lập áp dụng CTCP đƣợc tổ chức theo mơ hình u cầu 20% tổng số thành viên HĐQT thành viên độc lập đƣợc quy định LDN mẻ Việt Nam, lẽ, LDN sửa đổi, bổ sung có hiệu lực từ ngày 15 tháng năm 2015, đƣợc hai năm kể từ ngày có hiệu lực Do đó, thơng tin tình hình thực tế, CTCP áp dụng mơ hình với có mặt thành viên độc lập nhƣ chƣa đƣợc cập nhật Đối với cơng ty đại chúng, có công bố thông tin công tác quản trị nội nên việc tiếp cận thông tin có phần dễ Nhƣ nói, quy định pháp luật thành viên độc lập mang tính tùy nghi cao, tùy thuộc vào quy định công ty mà cách thiết kế cụ thể khác Việc nghiên cứu tình hình thực tiễn áp dụng pháp luật cơng ty có thành viên độc lập đƣợc tiếp cận từ phƣơng diện Thứ nhất, số lƣợng thành viên độc lập HĐQT, công ty niêm yết, pháp luật yêu cầu số thành viên độc lập phải chiếm 1/3 tổng số thành viên HĐQT90 Năm 2016, Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh cơng bố Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty ASEAN năm 2015 – 2016 đƣợc thực nhằm báo cáo tình hình thực thi quản trị cơng ty doanh nghiệp niêm yết khu vực91 Báo cáo rằng, số 55 công ty niêm yết Việt Nam đƣợc đƣa vào danh sách đánh giá số lƣợng công ty không công bố, không xác định rõ thành viên độc lập HĐQT chiếm đến 43,64% Đây số không nhỏ Trên thực tế, không thiếu CTCP đáp ứng yêu cầu số lƣợng thành viên độc lập, ví dụ nhƣ Tập đồn Vingroup có HĐQT gồm 09 thành viên có 03 thành viên độc lập92, CTCP Khoan dịch vụ Dầu khí doanh nghiệp hoi sàn mà HĐQT gồm 07 thành viên có tới 03 thành viên độc lập93 90 Điều 30.2 Thông tƣ 121/2012/TT-BTC https://www.hsx.vn/Modules/Cms/Web/ViewArticle/3524c7e5-c31e-4e57-ab64-f084ffce394f, truy cập ngày 25/5/2017 92 http://s.cafef.vn/hose/VIC/ban-lanh-dao.chn, truy cập ngày 10/5/2017 93 http://www.pvdrilling.com.vn/vi-VN/Gioi-thieu/Hoi-Dong-Quan-Tri/pvd.htm, truy cập ngày 10/5/2017 91 40 Bên cạnh đó, có doanh nghiệp vi phạm quy định số lƣợng, kể đến Ngân hàng ACB có HĐQT gồm 09 thành viên nhƣng có 01 thành viên độc lập94, CTCP Kinh Đơ có HĐQT gồm 09 thành viên nhƣng khơng có thành viên độc lập95, Tổng Cơng ty khí Việt Nam có HĐQT gồm 05 thành viên nhƣng khơng có thành viên độc lập96 Việc khơng đáp ứng số lƣợng nhƣ xuất phát từ nhiều nguyên nhân, chủ quan lẫn khách quan Về mặt chủ quan, khó doanh nghiệp Việt Nam vấn đề đƣa thành viên độc lập vào HĐQT CTCP trƣởng thành từ mô hình cơng ty gia đình chƣa khỏi tƣ tƣởng gia đình trị Một số cơng ty dù cổ phần hóa nhƣng kết cấu cổ đơng lớn vợ, bố, mẹ, anh, em Hơn nữa, CTCP mang tính gia đình ngƣời chủ sở hữu đồng thời ngƣời quản lý, Giám đốc công ty Ngƣời chủ sở hữu công ty lúc thực hàng loạt chức vai trò khác tổ chức kinh doanh doanh nghiệp Ngồi quan hệ góp vốn kinh doanh, họ cịn có quan hệ huyết thống, họ hàng, bạn bè… thân thiết Vì vậy, quản lý nội tổ chức kinh doanh khó phân biệt rõ ràng mặt pháp lý quyền lợi nghĩa vụ ngƣời chủ, ngƣời quản lý, ngƣời lao động; “tính phi thức” q trình định chi phối quản lý, điều hành phần lớn CTCP97 Họ xem thành viên độc lập rào chắn việc định họ, đó, cơng ty này, số lƣợng thành viên độc lập khơng có Về mặt khách quan, việc tìm kiếm ngƣời có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, kinh nghiệm để trở thành thành viên độc lập, tham gia họp, góp ý sách kinh doanh, theo dõi hoạt động doanh nghiệp khó khăn, điều kiện đảm bảo tiêu chí độc lập khắt khe, cịn thành viên đáp ứng tính độc lập khơng đảm bảo kiến thức, kinh nghiệm địa vị xã hội đảm đƣơng vị trí Chính điều tạo nên độ cho thành viên độc lập Thứ hai, vấn đề chất lƣợng (năng lực kinh nghiệm) thành viên độc lập điều đáng đƣợc quan tâm thực tế Nhận thức đƣợc ý nghĩa thành viên độc lập, ngân hàng công ty lớn Việt Nam quan tâm tới việc bổ nhiệm thành viên độc lập có tên tuổi vào thành phần HĐQT, nhằm tận dụng lực kinh nghiệm họ vào việc xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, tìm cách thức phù hợp nhằm phát huy lợi cơng ty trƣớc đối thủ, qua làm tăng giá trị cơng ty Điển hình CTCP FPT có ông 94 http://acb.com.vn/vn/about/nha-dau-tu/hoi-dong-quan-tri, truy cập ngày 10/5/2017 https://www.kdc.vn/#/vn/gioi-thieu/hoi-dong-quan-tri, truy cập ngày 10/5/2017 96 https://www.pvgas.com.vn/gioi-thieu/co-cau-to-chuc/hoi-dong-quan-tri, truy cập ngày 10/5/2017 97 Cao Đình Lành (2008), Tiếp cận quản trị cơng ty cổ phần phƣơng diện kết hợp hài hịa lợi ích bên, Tạp chí nhà nước pháp luật, số (238), trang 40 95 41 Tomokazu Hamaguchi (Chủ tịch Hiệp hội Dịch vụ Công nghệ Thông tin Nhật Bản (JISA), cố vấn cao cấp NTT Data Corporation, Giám đốc điều hành Công ty Đƣờng sắt JR Higashi Nihon, Giám đốc điều hành công ty IHI) ông Dan E Khoo (Chủ tịch WITSA, CEO Công ty WCIT 2008) thành viên độc lập công ty98 Chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh thành viên độc lập CTCP Rạng Đông nhiệm kỳ từ 2010 đến 2012 Ngân hàng thƣơng mại cổ phần xuất nhập Việt Nam (Eximbank) bổ nhiệm ông Lawrence Justin Wolfe (với 22 năm kinh nghiệm làm việc Deutsche Bank) thành viên độc lập ngân hàng nhiệm kỳ V (2010- 2015) Mặt khác, có thành viên độc lập xuất để đáp ứng yêu cầu pháp luật, điều khiến cho thành viên độc lập trở thành “mốt”, thành “đồ trang sức” khơng CTCP99 khơng mang lại lợi ích nhƣ mong đợi, không công cho tất nhà đầu tƣ Một số cơng ty tìm ngƣời tiếng tham gia HĐQT để “đánh bóng” thƣơng hiệu, thu hút công chúng đầu tƣ, thực để có đóng góp cho cơng ty nâng cao chất lƣợng quản trị Bên cạnh đó, có trƣờng hợp thành viên độc lập, độc lập “trên giấy” mà thực chất khơng có độc lập tƣ Một số câu hỏi đƣợc Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty đƣa thành viên độc lập có độc lập với ban điều hành cổ đông lớn không? Kết khảo sát qua 55 công ty niêm yết cho thấy số lƣợng công ty công bố độc lập với ban điều hành cổ đông lớn chiếm 3,64%, tƣơng ứng 02 công ty, cịn lại 96,36% cơng bố khơng độc lập Thứ ba việc thực vai trò thẩm quyền thành viên độc lập Trƣớc hết, điều đƣợc thể việc thành viên độc lập tham gia ban trực thuộc HĐQT Nhƣ đề cập mục 2.1.1, Thông tƣ 121/2012/TT-BTC quy định công ty đại chúng cần thành lập tiểu ban trực thuộc HĐQT, phụ trách vấn đề nhân sự, lƣơng thƣởng đứng đầu tiểu ban thành viên độc lập Trong trƣờng hợp công ty không thành lập tiểu ban giao cho thành viên độc lập phụ trách vấn đề Việc thành lập tiểu ban chuyên trách đƣợc xem số cách thức nhằm tăng tính độc lập HĐQT, khơng để có chi phối từ thành viên điều hành hay cổ đơng lớn sách hay định, nhiên điều lúc đƣợc thực tốt thực tế Theo Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty năm 2015 – 2016, khảo sát việc thành lập ban nhân hội đồng, kết cho thấy 13/55 cơng ty có ban nhân sự, chiếm 23,64%, khơng có cơng ty có phần lớn thành 98 https://fpt.com.vn/vi/nhadautu/quan-tri-cong-ty/ban-lanh-dao-cong-ty/hoi-dong-quan-tri, truy cập ngày 10/5/2017 99 Bùi Xuân Hải, tlđd (10), trang 65 42 viên thành viên độc lập có cơng ty chủ tịch ban thành viên độc lập chiếm 1,82% Số lƣợng cơng ty có cơng bố vai trò, nhiệm vụ điều lệ hoạt động ban nhân chiếm 12,73%, số lƣợng cơng ty có ban nhân tổ chức 02 họp năm chiếm 1,82% So sánh với thống kê năm trƣớc, báo cáo rút nhận xét chƣa có cải thiện so với đánh giá năm ngối việc thực tiêu chí Về ban lƣơng thƣởng, Báo cáo tổng số 55 cơng ty có 12 cơng ty có thành lập ban lƣơng thƣởng, chiếm 21,82%, khơng có cơng ty có phần lớn thành viên ban thành viên độc lập, có 03 cơng ty chủ tịch ban thành viên độc lập chiếm 5,45%, 05 cơng ty cơng bố vai trị, nhiệm vụ điều lệ hoạt động ban, chiếm 9,09% có 01 cơng ty cơng bố số lần họp ban này, chiếm 1,82% Tƣơng tự nhƣ ban đề cử, Báo cáo đánh giá chƣa có tiến tiêu chí so với năm ngối Nhƣ vậy, theo kết thống kê có 42/55 công ty niêm yết không thành lập ban nhân sự, 43/55 công ty niêm yết không thành lập ban lƣơng thƣởng, thực tế thành viên độc lập cơng ty có giữ vai trị đƣa tƣ vấn nhân chế độ lƣơng thƣởng cho cơng ty hay khơng cịn ẩn số Hơn nữa, theo quy định pháp luật, trƣờng hợp có thành lập ban trƣởng ban nhân sự, lƣơng thƣởng phải thành viên độc lập việc tổ chức hoạt động ban công ty quy định, nhiên, điều chƣa đƣợc thực tốt thực tế Về quyền đƣợc hƣởng thù lao thành viên độc lập, nhƣ quy định pháp luật, thành viên độc lập ngƣời đƣợc nhận khoản thù lao, tiền thƣởng khác ngoại trừ thù lao cho vị trí thành viên HĐQT Khi Báo cáo đặt câu hỏi việc thành viên độc lập không điều hành có nhận quyền chọn thƣởng cổ phần loại thƣởng khác khơng cơng ty có cơng bố rõ ràng thành viên độc lập khơng nhận khoản thƣởng năm, ngƣợc lại có 03 cơng ty cơng bố thƣởng cổ phiếu cho thành viên HĐQT, cơng ty cịn lại không thực việc công bố thông tin Nhƣ vậy, thấy, có cơng ty thực quy định pháp luật Trên thực tiễn áp dụng pháp luật CTCP có quy định thành viên độc lập chủ yếu đƣợc khảo sát công ty đại chúng Thực tiễn cho thấy, vai trò thành viên độc lập CTCP đại chúng chƣa đƣợc thể mức đƣợc mong đợi Mặc dù quy định pháp luật thành viên độc lập Việt Nam cách xa dễ so với quy định đƣợc đề khuyến 43 nghị quốc gia nhƣng dƣờng nhƣ việc thực tốt quy định hành doanh nghiệp cịn tốn khó 2.3 Một số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật thành viên độc lập Hội đồng quản trị Trên sở phân tích quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập nhìn từ góc độ quy định quốc gia khác thực tiễn áp dụng pháp luật cơng ty có thành viên độc lập, tác giả xin đƣa kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập Một là, nhiệm kỳ mà thành viên độc lập đƣợc giữ công ty nên đƣợc giới hạn Theo quan tác giả, để xây dựng quy định nhiệm kỳ cho thành viên độc lập gần với tiêu chuẩn thông lệ quản trị cơng ty tốt nhiệm kỳ thành viên độc lập tối đa 05 năm nhƣng tổng số năm cá nhân đƣợc giữ vai trị thành viên độc lập cơng ty khơng vƣợt q 09 năm Hai nhiệm kỳ liên tiếp cách 05 năm nhƣ LDN quy định Nguyên nhân giới hạn để tránh trƣờng hợp thành viên độc lập giữ vị trí lâu HĐQT, họ thành viên khác, đặc biệt ngƣời quản lý công ty hình thành mối quan hệ thân thiết, dẫn đến thái độ nể, từ đó, thành viên độc lập khơng dám thẳng thắn nói lên quan điểm Đƣơng nhiên đó, họ khơng cịn tính độc lập tƣ suy nghĩ mà lúc cịn độc lập “trên giấy” Đây điều khơng đƣợc mong đợi từ thành viên độc lập Theo đó, tiêu chuẩn điều kiện thành viên độc lập Điều 151 khoản LDN cần đƣợc bổ sung thêm điểm nhƣ sau: “Thành viên độc lập HĐQT người giữ chức danh thành viên độc lập công ty 09 năm kể từ ngày bầu.” Hai là, số vấn đề tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập cần đƣợc điều chỉnh Về tiêu chuẩn, điều kiện thành viên độc lập tổ chức tín dụng, nhƣ phân tích mục 2.1.2, LDN Luật tổ chức tín dụng có quy định khác biệt nhau, Điều 151 khoản LDN không loại trừ trƣờng hợp Luật tổ chức tín dụng có quy định khác, đó, tạo nên khó khăn lựa chọn áp dụng quy định Luật tổ chức tín dụng hay áp dụng quy định LDN Theo quan điểm tác giả, cần có thống cách hiểu tiêu chuẩn, điều kiện dành cho thành viên độc lập, đó, Luật tổ chức tín dụng nên sửa đổi theo hƣớng dẫn chiếu quy định LDN Cụ thể Luật tổ chức tín dụng cần sửa đổi Điều 50 khoản nhƣ sau: 44 “Thành viên độc lập HĐQT phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện quy định Điều 151 khoản LDN.” Về tiêu chí quy định phạm vi công ty mà thành viên độc lập không đƣợc làm việc, quy định pháp luật cần đƣợc mở rộng Điều 151 khoản điểm a LDN giới hạn thành viên độc lập ngƣời làm việc công ty, công ty Theo quan điểm mình, tác giả cho cần mở rộng phạm vi giới hạn, không công ty, công ty mà cịn cơng ty liên kết, cơng ty mà CTCP nắm quyền kiểm sốt Nếu quy định pháp luật khơng mở rộng giới hạn thực tế doanh nghiệp bổ nhiệm ngƣời làm việc công ty liên kết, công ty CTCP nắm quyền kiểm sốt vào vị trí thành viên độc lập Đƣơng nhiên, trƣờng hợp nhƣ có tính chất tƣơng tự nhƣ việc bổ nhiệm ngƣời làm việc công ty vào vị trí thành viên độc lập cơng ty, vậy, khó đảm bảo tính độc lập thành viên Theo đó, Điều 151 khoản điểm a LDN cần đƣợc bổ sung nhƣ sau: “a) Không phải người làm việc cho công ty, công ty con, cơng ty liên kết hay cơng ty CTCP nắm quyền kiểm sốt; khơng phải người làm việc cho công ty, công ty con, cơng ty liên kết hay cơng ty CTCP nắm quyền kiểm sốt 03 năm liền trước đó.” Về cách quy định tiêu chuẩn liên quan đến thù lao thành viên độc lập, Điều 151 khoản 2, điểm b LDN cần có điều chỉnh hợp lý Do thành viên độc lập thành viên HĐQT nên họ đƣợc quyền nhận thù lao cho vị trí cơng việc LDN sử dụng thuật ngữ “phụ cấp” để khoản tiền mà thành viên độc lập đƣợc nhận khơng phù hợp Mặc dù vấn đề mặt hình thức, tên gọi nhƣng thiết nghĩ LDN cần điều chỉnh để tạo nên thống nhất, cụ thể Điều 151 khoản 2, điểm b LDN nên đƣợc điều chỉnh nhƣ sau: “b) Không phải người hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ khoản thù lao cho vị trí thành viên độc lập HĐQT.” Về danh sách ngƣời có liên quan thành viên độc lập, quy định pháp luật cần điều chỉnh theo hƣớng mang tính bao quát Nhƣ phân tích mục 2.1.2.1, Điều 151 khoản điểm c bỏ sót nhiều ngƣời đƣợc xem ngƣời có liên quan nhƣ cha mẹ chồng/vợ, anh chị em vợ/chồng , thực tế ngƣời hồn tồn ảnh hƣởng đến thành viên độc lập Với cách quy định sau đây, trƣờng hợp “cha mẹ” cha mẹ đƣợc hiểu theo nghĩa chung nhất, không tạo phân biệt cha mẹ ruột, cha mẹ ni, cha mẹ vợ/chồng, đó, mức độ bao quát cao tƣơng tự nhƣ 45 trƣờng hợp lại Từ phân tích trên, tác giả đề xuất Điều 151 khoản điểm c LDN điều chỉnh nhƣ sau: “c) Không phải người có vợ chồng, cha, mẹ, con, anh, chị, em cổ đông lớn công ty, người quản lý công ty công ty công ty.” Ba là, thẩm quyền thành viên độc lập Thành viên độc lập ngƣời thực chức giám sát tổ chức thực kiểm soát việc quản lý điều hành cơng ty Do đó, pháp luật cần tăng cƣờng quyền thành viên độc lập để họ có phƣơng tiện thực nhiệm vụ Nhƣ phân tích mục 2.1.3, quyền yêu cầu HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng đƣợc trao cho cổ đơng/nhóm cổ đơng đáp ứng tỷ lệ theo quy định pháp luật điều lệ công ty Ban kiểm soát Trong trƣờng hợp CTCP đƣợc tổ chức theo mơ hình HĐQT có thành viên độc lập, Ban kiểm tốn nội khơng thành lập Ban kiểm sốt q trình giám sát phát sai phạm, chủ thể thực quyền để bảo vệ cổ đông? Trong đó, họp HĐQT, Điều 153 khoản điểm a LDN lại cho phép Ban kiểm soát thành viên độc lập có quyền yêu cầu chủ tịch HĐQT triệu tập họp HĐQT, lại không trao quyền yêu cầu HĐQT triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng cho thành viên độc lập? Chính thế, theo quan điểm tác giả, Điều 136 khoản điểm d LDN cần quy định thêm trƣờng hợp HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng, cụ thể nhƣ sau: “d) Theo yêu cầu Ban kiểm sốt thành viên độc lập” Bên cạnh đó, LDN trao quyền kiểm tra, giám sát cho thành viên độc lập phải có điều khoản quy định việc báo cáo kết thực công tác kiểm tra, giám sát cho cổ đơng đƣợc biết họp Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên Mục đích nhằm tạo điều kiện để thành viên độc lập nói lên quan điểm, kiến q trình thực nhiệm vụ, ngồi ra, việc báo cáo kết thực cịn có ý nghĩa khiến thành viên độc lập ý thức đƣợc nghĩa vụ mình, từ thực nghĩa vụ cách có trách nhiệm Do đó, Điều 136 khoản LDN, số vấn đề đƣợc Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên thảo luận thông qua, sau điểm c thuộc điều khoản quy định Báo cáo HĐQT quản trị kết hoạt động HĐQT thành viên HĐQT, LDN cần bổ sung thêm nội dung: “Báo cáo thành viên độc lập hoạt động HĐQT (nếu có)” Bốn là, cấu Ban kiểm tốn nội trực thuộc HĐQT Đối với CTCP có Ban kiểm toán nội trực thuộc HĐQT, LDN chƣa quy định cụ thể quan Trách nhiệm Ban kiểm toán nội cung cấp cho 46 Hội đồng quản trị đảm bảo sách, thủ tục, quy trình đƣợc tuân thủ đƣa lời khuyên quản lý rủi ro, kiểm soát nội ý kiến liên quan đến quản trị HĐQT Với vai trò nhƣ địi hỏi ngƣời đứng đầu phụ trách Ban kiểm tốn nội trƣớc hết phải có tính độc lập, khách quan để phân tích, đánh giá xác vấn đề, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp Hơn nữa, thành viên độc lập trƣởng Ban kiểm toán nội tạo điều kiện để thành viên độc lập thực tốt vai trò kiểm tra, giám sát, phát sai phạm Bên cạnh đó, Ban kiểm tốn thuộc HĐQT nên thực tế tính độc lập Ban kiểm tốn bị nghi ngờ, đó, có mặt thành viên độc lập – đại diện đƣợc bầu chọn cổ đơng – nhƣ đảm bảo, làm tăng tính độc lập từ tăng tin tƣởng dành cho Ban kiểm toán nội Từ đây, tác giả đề xuất Điều 134 khoản điểm b LDN cần đƣợc bổ sung nhƣ sau: “b) Đại hội đồng cổ đông, HĐQT Giám đốc Tổng giám đốc Trường hợp 20% số thành viên HĐQT phải thành viên độc lập có Ban kiểm tốn nội trực thuộc HĐQT; trưởng Ban kiểm toán nội phải thành viên độc lập Các thành viên độc lập thực chức giám sát tổ chức thực kiểm soát việc quản lý điều hành công ty.” Năm là, cấu tiểu ban trực thuộc HĐQT công ty đại chúng có quy mơ lớn cơng ty niêm yết Đối với CTCP cơng ty đại chúng có quy mơ lớn công ty niêm yết, quy định Nghị định 71/2017/NĐ-CP thay cho Thông tƣ 121/2012/TT-BTC quản trị công ty áp dụng công ty đại chúng không tạo bắt buộc cơng ty này, đó, họ hồn tồn vin vào quy định để né tránh trách nhiệm với nguyên nhân quy định Nghị định mang tính khuyến nghị mà khơng mang tính bắt buộc, doanh nghiệp đƣợc quyền lựa chọn thực không Theo quan điểm tác giả, việc thành lập tiểu ban mang tính tùy nghi phụ thuộc vào quy mơ tổ chức, khả tài CTCP nên có không Tuy nhiên, việc kiến nghị vấn đề nhân sự, lƣơng thƣởng bắt buộc phải đƣợc thực thành viên độc lập hai lĩnh vực quan trọng, cần minh bạch, khách quan Cho nên, cách thức tổ chức, CTCP có quyền lựa chọn thành lập tiểu ban nhân sự, lƣơng thƣởng với trƣởng ban thành viên độc lập để tiết kiệm, khơng thành lập tiểu ban mà giao hẳn cho thành viên độc lập phụ trách vấn đề Từ phân tích này, tác giả nhận thấy văn hƣớng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP, cụ thể điều khoản hƣớng dẫn tiểu ban trực thuộc HĐQT, cần quy định nhƣ sau: 47 “HĐQT CTCP đại chúng có quy mơ lớn cơng ty niêm yết thành lập tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng để hỗ trợ HĐQT; trưởng tiểu ban phải thành viên độc lập Trường hợp khơng tổ chức tiểu ban HĐQT phải phân công thành viên độc lập giúp HĐQT hoạt động nhân sự, lương thưởng.” 48 Kết luận chƣơng Nhƣ vậy, chƣơng 2, tác giả trình bày số vấn đề nhƣ sau: Một là, thực trạng quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập HĐQT, thông qua đó, điểm đƣợc pháp luật ghi nhận thiếu sót cịn tồn trình học tập xây dựng chế định thành viên độc lập pháp luật Việt Nam Hai là, tác giả đề cập đến việc áp dụng pháp luật chế định CTCP có thành viên độc lập, tiêu biểu thể rõ CTCP đại chúng, thông qua Báo cáo thẻ điểm quản trị công ty năm 2015 – 2016 Từ thực tiễn áp dụng pháp luật đó, tác giả nhận thấy vấn đề mà doanh nghiệp thực đƣợc khía cạnh bị bỏ qua Ba là, sở thực tiễn, tác giả đƣa đề xuất nhằm hoàn thiện quy định pháp luật Các đề xuất chủ yếu tập trung vào mục tiêu hoàn thiện quy định tiêu chuẩn, thẩm quyền, nhiệm kỳ thành viên độc lập quy định cấu trúc tiểu ban trực thuộc HĐQT 49 KẾT LUẬN Thành viên độc lập chế định pháp luật có ý nghĩa việc nâng cao hiệu HĐQT CTCP Với diện thành viên độc lập, vấn đề đƣợc đặt trƣớc HĐQT đƣợc phân tích, xem xét theo cách đa dạng, nhiều chiều, để đạt mục đích bảo vệ tốt lợi ích cho công ty, hạn chế tác động, tƣ lợi từ phía ngƣời điều hành Thêm vào đó, thành viên độc lập cung cấp thêm kiến thức, kinh nghiệm hiểu biết sâu rộng chuyên môn mình, đóng góp cho phát triển chung cơng ty Hơn hết, độc lập thành viên tạo nên độc lập HĐQT, sở cho việc định khách quan, tránh mâu thuẫn, xung đột lợi ích bên cơng ty Sự có mặt thành viên độc lập xu phát triển tất yếu CTCP, nơi cần có đảm bảo tính minh bạch cho cổ đơng quyền sở hữu vốn tách biệt với quyền quản lý, sử dụng vốn Nhận thức đƣợc điều này, pháp luật Việt Nam có quy định thành viên độc lập HĐQT CTCP Tuy nhiên, quy định chƣa thật cụ thể đƣợc thể thơng qua quy định dành cho thành viên HĐQT nói chung, chƣa thể rõ quyền lực thành viên độc lập Hơn nữa, quy định cịn mang tính tùy nghi, đó, vai trị thành viên độc lập có đƣợc phát huy hay khơng nằm quy định nội cơng ty việc cụ thể hóa quyền, nghĩa vụ thành viên độc lập Tất nhiên, thực tế, công ty thực đƣợc việc này, xuất phát từ nguyên nhân định Do đó, dù đƣợc quy định nhƣng thực tế việc thực thi chƣa mang tính hiệu Vì vậy, để tiếng nói thành viên độc lập có giá trị vai trò họ đƣợc nâng cao hơn, cần nhận thức đắn từ phía pháp luật đặc biệt phía nhà đầu tƣ - ngƣời đóng vai trị chủ chốt việc lựa chọn ban quản lý cho CTCP Khi nhận thức đƣợc điều đó, pháp luật có bổ sung cần thiết để hoàn thiện khung pháp lý tích cực, chủ động, tự nguyện thực thi quy định từ phía nhà đầu tƣ tạo ý nghĩa thực tiễn cho quy định pháp luật, góp phần phản ánh tính phù hợp với thực tiễn quy định Chính kết hợp hài hịa tạo hồn thiện pháp luật Việt Nam chế định thành viên độc lập HĐQT 50 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A Văn quy phạm pháp luật Bộ luật dân (Luật số: 91/2015/QH13) ngày 24/11/2015 Luật chứng khoán (Luật số: 70/2006/QH11) ngày 29/6/2006 Luật doanh nghiệp (Luật số: 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014 Luật tổ chức tín dụng (Luật số: 47/2010/QH12) ngày 16/6/2010 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP Chính phủ ngày 01/11/2016 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định 108/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực chứng khốn thị trƣờng chứng khoán Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính phủ ngày 06/6/2017 hƣớng dẫn quản trị cơng ty áp dụng công ty đại chúng Thơng tƣ số 121/2012/TT-BTC/TT-BTC Bộ tài ngày 26/7/2012 quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng B Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo Tiếng Việt Bob Tricker (2012), Corporate Governance: Kiểm sốt quản trị Các ngun tắc, sách thực hành quản trị công ty chế kiểm soát quản lý, Nhà xuất Thời Đại Bùi Xuân Hải (2005), “Ngƣời quản lý công ty theo Luật doanh nghiệp 1999 - Nhìn từ góc độ luật so sánh”, Tạp chí Khoa học pháp lý, số (29)/2005, trang 14 - 20 Bùi Xuân Hải (2010), “Bảo vệ cổ đông thiểu số: Một số vấn đề lý luận thực tiễn”, Hội thảo khoa học bảo vệ cổ đông: Những vấn đề lý luận thực tiễn pháp Luật doanh nghiệp Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08/5/2010 Bùi Xuân Hải (2012), “Lý luận mơ hình quản trị cơng ty nƣớc vấn đề tiếp nhận vào Việt Nam”, Tạp chí Nhà nước Pháp luật, số (289)/2012, trang 52 - 66 Cao Đình Lành (2008), Tiếp cận quản trị công ty cổ phần phƣơng diện kết hợp hài hịa lợi ích bên, Tạp chí nhà nước pháp luật, số (238)/2008, trang 35 - 40 Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 07/2002/QĐ-VPCP ngày 19 tháng 11 năm 2002 Bộ trƣởng chủ nhiệm văn phịng Chính phủ Lê Đức Nghĩa (2014), “Trách nhiệm “ngƣời quản lý” theo luật cơng ty Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 04 (260)/2014, trang 49 Nguyễn Ngọc Bích (2003), Luật doanh nghiệp Vốn quản lý CTCP, Nhà xuất trẻ Nguyễn Nhƣ ý (chủ biên) (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, NXB văn hóa thơng tin 10 Nguyễn Thị Thái Vân (2010), Nghĩa vụ người quản lý công ty theo Luật doanh nghiệp 2005 – Thực trạng hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ luật học, Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 11 Nguyễn Thị Thúy Hằng (2009), Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số công ty cổ phần, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học, Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 12 Phạm Hồng Minh (2003), Chế độ pháp lý vốn cơng ty cổ phần, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học, Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 13 Phạm Trí Hùng, Nguyễn Trung Thẳng (2012), CEO Hội đồng quản trị, Nhà xuất Lao động – Xã hội 14 Quy chế quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết sàn giao dịch chứng khoán/trung tâm giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 12 ngày 13 tháng năm 2007 Bộ trƣởng Bộ tài 15 Trần Thị Ngọc Thảo (2014), Pháp luật bảo vệ quyền lợi cổ đông thiểu số công ty cổ phần Việt Nam, Khóa luận tốt nghiệp cử nhân luật học, Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh 16 Trƣờng đại học Luật Tp Hồ Chí Minh (2016), Giáo trình Pháp luật chủ thể kinh doanh, Nhà xuất Hồng Đức Tài liệu tham khảo nước ASX Corporate Governance Council, Principles of Good Corporate Governance and Best Practice Recommendations Australian Corporations Act (2001) Cadbury Committee Report (1992) China Securities Regulatory Commission, Guidelines for Introducing Independent Directors to the Board of Directors of Listed Companies (2001) Combined Code (2016) Company Law of the People's Republic of China Higgs Report (2003) Model Bussiness Corporation Act New York Stock Exchange Listed Company Manual 10 OECD Principles of Corporation Governance (2004) Tài liệu từ internet http://scholarship.law.upenn.edu http://www.hcmulaw.edu.vn http://s.cafef.vn http://www.pvdrilling.com.vn https://fpt.com.vn https://www.hsx.vn https://www.kdc.vn https://www.pvgas.com.vn http://tinnhanhchungkhoan.vn 10 http://www.thesaigontimes.vn ... chung thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty cổ phần  Chƣơng 2: Quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập Hội đồng quản trị công ty cổ phần số kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật. .. NAM VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 27 2.1 Quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập Hội đồng quản trị. .. CHƢƠNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 2.1 HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT Quy định pháp luật Việt Nam thành viên độc lập
- Xem thêm -

Xem thêm: Quy định của pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty cổ phần , Quy định của pháp luật về thành viên độc lập hội đồng quản trị trong công ty cổ phần

Từ khóa liên quan