0

Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng (luận văn thạc sỹ luật)

92 5 0
  • Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng (luận văn thạc sỹ luật)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/01/2022, 22:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN MINH SANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC Chuyên ngành: Luật Hiếp pháp Luật Hành Mã số: 60380102 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Cửu Việt  TP HỒ CHÍ MINH, NĂM 2016  LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu nêu luận văn trung thực xác Các kết nghiên cứu nêu luận văn chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Minh Sang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ban Quản lý CCN HĐND HTKT HTXH HĐND KCNĐT KCN KKT Luật 2003 Luật XD 2003 Luật 2004 Luật 2008 Luật 2009 Luật 2012 Luật 2014 Luật 2015 QHXD QHĐT QHXDNT QHC QHCT QHPK UBND : Ban Quản lý Khu kinh tế Ban Quản lý khu công nghiệp : cụm công nghiệp : Hội đồng nhân dân : hạ tầng kỹ thuật : hạ tầng xã hội : Hội đồng nhân dân : khu chức đặc thù : khu công nghiệp : khu kinh tế : Luật Tổ chức HĐND UBND năm 2003 : Luật Xây dựng năm 2003 : Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004 : Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật năm 2008 : Luật Quy hoạch đô thị năm 2009 : Luật Xử lý vi phạm hành năm 2012 : Luật Xây dựng năm 2014 : Luật Tổ chức quyền địa phương năm 2015 : quy hoạch xây dựng : quy hoạch đô thị : quy hoạch xây dựng nông thôn : quy hoạch chung : quy hoạch chi tiết : quy hoạch phân khu : Ủy ban nhân dân MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT PHẦN MỞ ĐẦU ……………………………………………………… CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ……………………………………………… 1.1 Khái niệm đặc điểm quản lý nhà nƣớc Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng ……………………………………… 1.1.1 Khái niệm quy hoạch xây dựng ……………………… 1.1.2 Khái niệm quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng ………………………………………………… 1.1.3 Đặc điểm quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng ………………………………………………… 1.2 Nội dung quản lý nhà nƣớc Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng …………………………………………………… 1.2.1 Tổ chức triển khai thực văn pháp luật quan nhà nước trung ương ban hành ban hành, tổ chức thực văn theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng …………………………………………………… 1.2.2 Hoạt động ban hành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch sử dụng đất chương trình phát triển đô thị tỉnh ………………… 12 1.2.3 Lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh ……………………………………………………………………… 13 1.2.4 Tổ chức thực quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt ………………………………………………… 19 1.2.5 Quản lý xây dựng theo quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt …………………………………………… 22 1.2.6 Kinh phí cho cơng tác quy hoạch xây dựng …………… 24 1.2.7 Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm quy định quản lý quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh ………………………………………………………………… 25 1.3 Thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nƣớc quy hoạch xây dựng tổ chức máy thực thẩm quyền …………………………………………………………………… 29 1.3.1 Thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng ……………………………………… 29 1.3.2 Tổ chức máy nhân để thực thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng …………………………………………………………………… 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN ………………………………………………… 35 2.1 Khái quát thực trạng quy hoạch xây dựng địa bàn tỉnh ……………………………………………………………………… 35 2.2 Thực trạng thực nội dung quản lý nhà nƣớc quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp hoàn thiện …………………… 36 2.2.1 Thực trạng tổ chức triển khai thực văn quy phạm pháp luật quan nhà nước trung ương ban hành ban hành, tổ chức thực văn quy phạm pháp luật theo thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng giải pháp hoàn thiện ………… 36 2.2.2 Thực trạng công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch sử dụng đất chương trình phát triển thị tỉnh giải pháp hồn thiện …………………………………………………………………… 39 2.2.3 Thực trạng công tác lập, thẩm định, phê duyệt, rà soát điều chỉnh quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp hoàn thiện ………………………… 43 2.2.4 Thực trạng công tác tổ chức thực quản lý đồ án quy hoạch xây dựng Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giải pháp hoàn thiện …………………………………………………… 49 2.2.5 Thực trạng bố trí kinh phí cho cơng tác lập quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt Ủy ban nhân dân tỉnh giải pháp hoàn thiện ………………………………………………………… 52 2.2.6 Thực trạng công tác kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm quy định quản lý quy hoạch xây dựng tỉnh giải pháp hoàn thiện ……………………………… 55 2.3 Các giải pháp chung 58 2.3.1 Đổi tư quản lý quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác địa bàn 58 2.3.2 Tạo đồng thuận người dân công tác quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng ……………………………… 59 KẾT LUẬN …………………………………………………………… 62 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Quy hoạch xây dựng (QHXD) có tầm quan trọng đặc biệt đóng vai trị chủ chốt chương trình đầu tư xây dựng phát triển lâu dài, tạo sở pháp lý để nhà đầu tư, tổ chức kinh tế, xã hội công dân nắm vững để từ triển khai hoạt động xây dựng mình, sở để quan nhà nước có thẩm quyền quản lý đầu tư xây dựng địa phương Kể từ Luật Xây dựng năm 2003 ban hành nay, công tác quản lý nhà nước QHXD địa phương quan tâm, trọng thực nên có nhiều chuyển biến tích cực, đồ án thể tư đổi tầm nhìn dài hạn, chất lượng đồ án ngày cải thiện; nhiều khu đô thị khắp nước hình thành, diện mạo đô thị ngày thay đổi theo hướng văn minh, đại1 Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước QHXD số tồn tại, hạn chế như: công tác tổ chức lập, thẩm định, điều chỉnh, tổ chức thực quản lý QHXD chưa địa phương quan tâm thực mức, dẫn đến tình trạng nhiều khu vực có khả thu hút đầu tư chưa lập quy hoạch, nhiều đồ án quy hoạch phê duyệt chậm ban hành kế hoạch thực hiện, quy định, quy chế quản lý quy hoạch làm ảnh hưởng đến công tác quản lý đầu tư xây dựng địa bàn,v.v Từ thực tế trước nhu cầu đổi mới, hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước QHXD, đòi hỏi cấp, ngành phải tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện nội dung, chế phương pháp quản lý QHXD, có vai trò, thẩm quyền trách nhiệm quản lý Ủy ban nhân dân tỉnh lĩnh vực này, góp phần đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước UBND tỉnh lĩnh vực QHXD địa bàn Bộ Xây dựng (2013), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng năm 2003 (từ năm 2003 đến năm 2012), tr.2-7 Xuất phát từ yêu cầu thực trạng nêu trên, chọn đề tài nghiên cứu “Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng” làm đề tài luận văn thạc sỹ chuyên ngành Luật Hiến pháp Luật Hành Tình hình nghiên cứu đề tài Ở nước ta, năm qua có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) lĩnh vực đời sống xã hội, có lĩnh vực QHXD, như: Bùi Xuân Đức (2007), Đổi hoàn thiện Bộ máy nhà nước giai đoạn nay, Nxb Tư pháp, Hà Nội; Nguyễn Cửu Việt (2010), Luật Hành Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội; Vũ Văn Nhiêm Cao Vũ Minh (2011), Luật Hành Việt Nam, Nxb Lao động; Phan Trung Hiền (2011), Luật Hành Chính Đô thị, Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ2; Nguyễn Cửu Việt Nguyễn Cảnh Hợp (2012), Luật Hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh,v.v Tuy nhiên, tài liệu, cơng trình nghiên cứu chủ yếu đề cập đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nói chung UBND tỉnh lĩnh vực, có lĩnh vực QHXD, chưa đề cập nhiều đến nội dung, thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước UBND tỉnh lĩnh vực Ngồi ra, cịn có vài luận án tiến sỹ luận văn thạc sỹ có nội dung liên quan đến đề tài luận văn như: Luận văn Thạc sỹ Luật học Nguyễn Văn Thái (2009), Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng đô thị (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh), Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh3 Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý công Phùng Đức Hiệp (2011), Quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng nông thôn mới, Học viện Hành Quốc gia,v.v Tuy nhiên, cơng trình chủ yếu tập trung nghiên cứu, đánh giá việc phân cấp, ủy quyền Chỉ trình bày tóm lược vấn đề có liên quan QHXD như: khái niệm, vai trị, phân loại, thẩm quyền, trình tự thủ tục thực trạng quản lý, Đề tài tổng số 450 đề tài luận văn thạc sỹ học viên cao học Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh thuộc chun ngành Luật Hiến pháp – Luật Hành có nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước QHXD (tính khóa 19-20) trung ương địa phương, UBND thành phố với UBND quận, huyện công tác quản lý nhà nước QHĐT đề cập đến nội dung quản lý nhà nước QHXD nông thôn mới, chưa nghiên cứu, đề cập đến nội dung quản lý nhà nước UBND tỉnh loại QHXD khác như: QHXD vùng, quy hoạch đô thị, QHXD khu chức đặc thù, thẩm quyền trách nhiệm UBND tỉnh lĩnh vực Bên cạnh đó, cịn nhiều viết liên quan đến lĩnh vực QHXD công bố đăng tải Trang tin điện tử Bộ Xây dựng, Tạp chí quy hoạch xây dựng Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị Nông thơn – Bộ Xây dựng, Tạp chí điện tử Kinh tế Dự báo, Báo điện tử Xây dựng, Báo Đầu tư điện tử, Tạp chí nghiên cứu Lập pháp, Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam,v.v… Tuy nhiên, viết đề cập cách khái quát đến thực trạng, giải pháp kiến nghị vấn đề có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch nói chung QHXD nói riêng, phần lớn đề cập đến hạn chế, bất cập công tác quản lý nhà nước QHXD trước sau Luật Xây dựng năm 2014 ban hành, chưa phản ánh đầy đủ, chi tiết nội dung nguyên tắc, thẩm quyền trách nhiệm UBND tỉnh việc lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực quản lý QHXD Như vậy, nay, Việt Nam chưa có cơng trình nghiên cứu cách bản, đầy đủ, có hệ thống chuyên sâu thẩm quyền, trách nhiệm UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước QHXD Vì vậy, đề tài “Quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng” không trùng lắp với công trình cơng bố nước ta từ trước đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3.1 Mục đích: Trên sở phân tích vấn đề lý luận, quy định pháp luật quản lý nhà nước UBND tỉnh QHXD thực tiễn quản lý nhà nước UBND tỉnh vấn đề Luận văn hạn chế, vướng mắc lý luận, pháp lý thực tiễn quản lý để từ đề xuất kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý nhà nước UBND tỉnh QHXD 3.2 Nhiệm vụ: Để đạt mục đích nói trên, Luận văn có nhiệm vụ: - Phân tích vấn đề lý luận, pháp lý quản lý nhà nước UBND tỉnh QHXD - Phân tích thực trạng quản lý nhà nước UBND tỉnh QHXD, hạn chế, vướng mắc nguyên nhân hạn chế - Đề xuất số kiến nghị nhằm hoàn thiện chế quản lý nhà nước UBND tỉnh QHXD Phƣơng pháp nghiên cứu - Sử dụng văn kiện Đảng Cộng sản Việt Nam có đề cập đến nội dung QHXD làm định hướng nghiên cứu đề tài - Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu chủ nghĩa vật biện chứng, chủ nghĩa vật lịch sử, phép biện chứng vật - Sử dụng phương pháp nghiên cứu: phân tích, tổng hợp, thống kê so sánh, quy nạp, diễn dịch… để thu thập, phân tích, đánh giá số liệu, liệu có liên quan đến cơng tác quản lý nhà nước QHXD UBND tỉnh, làm sở để giải vấn đề đặt Phạm vi nghiên cứu - Luận văn tập trung nghiên cứu vấn đề lý luận, pháp lý thẩm quyền, trách nhiệm UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước QHXD (chủ yếu QHXD thuộc thẩm quyền phê duyệt UBND tỉnh) - Các số liệu, kết khảo sát thực tiễn liên quan đến quản lý nhà nước UBND tỉnh QHXD trình bày luận văn giới hạn thời gian năm gần số tỉnh, có tỉnh Long An Ý nghĩa khoa học giá trị ứng dụng đề tài - Luận văn cơng trình nghiên cứu cách bản, hệ thống vấn đề lý luận, pháp lý thực tiễn nội dung quản lý nhà nước UBND tỉnh nói chung, tỉnh Long An nói riêng 92 Lê Văn Năm (2015), 40 năm quy hoạch kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh, thành tựu, kinh nghiệm, vấn đề giải pháp, Nxb Hồng Đức 93 Nguyễn Thanh Nguyên (2015), “Thành thách thức quy hoạch phát triển đô thị tỉnh Long An”, Tạp chí Kiến trúc (số 242) 94 Vũ Văn Nhiêm Cao Vũ Minh (2011), Luật Hành Việt Nam, Nxb Lao động 95 Nguyễn Văn Thái (2009), Phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng đô thị (từ thực tiễn Thành phố Hồ Chí Minh), Luận văn Thạc sỹ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 96 Phương Thảo (2014), “Một số kết thi hành Luật ban hành Văn quy phạm pháp luật năm 2008 Luật ban hành văn quy phạm pháp luật HĐND UBND năm 2004”, Trang tin điện tử tổng hợp Ban Nội Trung ương, ngày 08/01/2014, http://noichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/201401/mot-so-ket-qua-thihanh-luat-ban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-nam-2008-va-luatban-hanh-van-ban-quy-pham-phap-luat-cua-hdnd-va-ubnd-nam2004-293574 97 Vũ Viết Thiệu (2012), “Thực trạng số giải pháp cho quy hoạch xây dựng”, Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu lập pháp, ngày 08/6/2012, http://vnclp.gov.vn/ct/cms/tintuc/Lists/ChinhSach/View_Detail.aspx ?ItemID=95 98 Thanh Toàn (2015), “Quy hoạch quản lý xây dựng theo quy hoạch vấn đề thiết”, Báo Quãng Ngãi điện tử, ngày 31/10/2015, http://www.baoquangngai.vn/channel/2048/201510/quyhoach-va-quan-ly-xay-dung-theo-quy-hoach-la-van-de-buc-thiet2638031/ 99 Nguyễn Cửu Việt (2010), Luật Hành Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội 100 Nguyễn Cửu Việt (2010), Luật Hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 101 Nguyễn Cửu Việt Nguyễn Cảnh Hợp (2012), Luật Hành Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 102 Nguyễn Cửu Việt (2013), Luật Hành Việt Nam, Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 103 Hội Kiến trúc sư Việt Nam (2015), “Phát triển đô thị tỉnh Long An – Tiềm nguồn lực”, Tạp chí Kiến trúc (số 242) D Báo cáo, cơng văn, tờ trình 104 Bộ Xây dựng (2013), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Xây dựng năm 2003 (từ năm 2003 đến năm 2012) 105 Bộ Xây dựng (2014), Báo cáo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch năm 2013, nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 ngành Xây dựng ngày 07/01/2014 106 Bộ Xây dựng (2015), Báo cáo Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng tình hình thực nhiệm vụ năm 2014 phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 ngành Xây dựng ngày 16/01/2015 107 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Tờ trình số 5099/TTr-BKHĐT ngày 24/7/2015 dự án Luật Quy hoạch 108 Bộ Xây dựng (2016), Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 ngành xây dựng ngày 15/01/2016 109 Bộ Tài (2016), Báo cáo đánh giá hệ thống định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2011 xây dựng hệ thống định mức chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 – Năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách theo quy định Luật Ngân sách nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 110 Bộ Tài (2014), Cơng văn số 11381/BTC-NSNN ngày 14/8/2014 việc trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII 111 Bộ Kế hoạch Đầu tư (2015), Công văn số 910/BKHĐT-QLQH ngày 12/02/2015 Dự thảo Luật Quy hoạch 112 Bộ Tài (2016), Công văn số 6889/BTC-NSNN ngày 20/5/2016 việc xin ý kiến tham gia định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 113 Văn phịng Chính phủ (2016), Cơng văn số 1890/VPCP-KTN ngày 23/3/2016 việc điều chỉnh cục số nội dung thuộc đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa Long An, tỉnh Long An đến năm 2030 114 UBND tỉnh Long An (2015), Báo cáo số 156/BC-UBND ngày 03/8/2015 việc thực sách pháp luật phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước cho phát triển số nghiệp kinh tế giai đoạn 2011-2015 115 UBND tỉnh Long An (2015), Báo cáo số 294/BC-UBND ngày 23/12/2015 kết công tác tra, giải khiếu nại, tố cáo phòng, chống tham nhũng năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 116 Sở Xây dựng tỉnh Long An (2014), Báo cáo số 2173/BC-SXD ngày 03/9/2014 kết thực công vụ Sở từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013 117 Sở Xây dựng tỉnh Long An (2015), Báo cáo số 1563/BC-SXD ngày 12/6/2015 công tác quản lý nhà nước lĩnh vực quy hoạch xây dựng kiến trúc địa bàn tỉnh Long An 118 Sở Xây dựng tỉnh Long An (2015), Báo cáo số 3522/BC-SXD ngày 19/11/2015 tình hình, kết thực nhiệm vụ kế hoạch ngành xây dựng năm 2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 119 Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Long An (2015), Báo cáo số 250/BCTTXD ngày 08/12/2015 tổng kết công tác tra năm 2015 120 Sở Xây dựng tỉnh An Giang (2015), Báo cáo số 3184/BC-SXD ngày 28/12/2015 tình hình thực nhiệm vụ năm 2015 kế hoạch năm 2016 Sở Xây dựng tỉnh An Giang 121 Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi (2016), Báo cáo số 64/BC-SXD ngày 14/01/2016 tình hình thực nhiệm vụ năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 122 Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (2015), Báo cáo số 2082/BC-SXD ngày 18/12/2015 tình hình thực nhiệm vụ năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 ngành Xây dựng Bình Phước 123 Sở Xây dựng tỉnh Sóc Trăng (2016), Báo cáo số 95/BC-SXD ngày 26/01/2016 tổng kết công tác năm 2015 phương hướng, nhiệm vụ năm 2016 E Website 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 http://www.baoquangngai.vn http://baoquangninh.com.vn http://www.baoxaydung.com.vn http://www.binhduong.gov.vn http://dsi.mpi.gov.vn http://moc.gov.vn http://noichinh.vn http://sxd.dongnai.gov.vn https://sxd.quangbinh.gov.vn http://vnclp.gov.vn http://www.tapchikientruc.com.vn http://tapchiquyhoach.com./ Phụ lục Hệ thống văn quy phạm pháp luật quy định quản lý quy hoạch xây dựng quan nhà nƣớc trung ƣơng ban hành Stt Tên văn Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành I LUẬT: 02 Luật Quy hoạch đô thị 30/2009/ QH12 17/6/2009 Quốc hội Luật dựng 50/2014/ QH13 18/6/2014 Quốc hội Xây II NGHỊ ĐỊNH: 11 Nghị định 180/2007/ 07/12/2007 Quy định chi tiết Chính phủ NĐ-CP hướng dẫn số điều Luật Xây dựng (năm 2013) xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị Nghị định 29/2008/ 14/3/2008 Quy định khu Chính phủ NĐ-CP cơng nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Nghị định 42/2009/ 07/5/2009 Về việc phân loại Chính phủ NĐ-CP thị Nghị định 37/2010/ 07/4/2010 Quy định lập, Chính phủ NĐ-CP thẩm định, phê duyệt quy hoạch đô thị Nghị định 72/2012/ 24/9/2012 Về quản lý sử Chính phủ NĐ-CP dụng chung cơng trình hạ tầng kỹ thuật Nghị định 26/2013/ 29/3/2013 Về tổ chức hoạt Chính phủ NĐ-CP động tra ngành Xây dựng Nghị định 121/2013 10/10/2013 Quy định xử phạt Chính phủ /NĐ-CP vi phạm hành hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà công sở Nghị định 164/2013 12/11/2013 Sửa đổi, bổ sung Chính phủ /NĐ-CP số điều Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 Chính phủ quy định khu cơng nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế Nghị định 44/2015/ 06/5/2015 Quy định chi tiết Chính phủ NĐ-CP số nội dung quy hoạch xây dựng 10 Nghị định 59/2015/ NĐ-CP 11 Nghị định 100/2015 20/10/2015 Về phát triển Chính phủ /NĐ-CP quản lý nhà xã hội 18/6/2015 Về quản lý dự án Chính phủ đầu tư xây dựng III THƠNG TƢ: 09 Thơng tư 07/2008/ 07/4/2008 Hướng dẫn lập, TT-BXD thẩm định, phê duyệt quản lý quy hoạch xây dựng Bộ Xây dựng Thông tư 19/2008/ 20/11/2008 Hướng dẫn thực TT-BXD việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng quản lý quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu kinh tế Bộ Xây dựng Thông tư 09/2010/ 04/8/2010 Quy định việc lập TT-BXD nhiệm vụ, đồ án quy hoạch quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn Bộ Xây dựng Thông tư 15/2010/ 27/8/2010 Quy định cắm TT-BXD mốc giới quản lý mốc giới theo quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng Thông tư 10/2010/ 11/8/2010 Quy định hồ sơ TT-BXD loại quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng Thông tư 01/2011/ 27/01/2011 Hướng dẫn đánh TT-BXD giá môi trường chiến lược đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị Bộ Xây dựng Thông tư 06/2013/ 13/5/2013 Hướng dẫn nội TT-BXD dung Thiết kế đô thị Bộ Xây dựng Thông tư 02/2014/ 12/02/2014 Quy định chi tiết TT-BXD hướng dẫn thi hành số điều Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 Chính phủ Bộ Xây dựng Thơng tư 13/2011/T 28/10/2011 Quy định việc lập, liên tịch TLT-BXDthẩm định, phê BNNPTNT duyệt quy hoạch -BTN&MT xây dựng xã nông thôn Liên Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường IV QUYẾT ĐỊNH: 02 Quyết định 03/2008/Q 31/3/2008 Về việc ban hành Đ-BXD Quy định nội dung thể vẽ, thuyết minh nhiệm vụ dồ án quy hoạch xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quyết định 04/2008/ 03/4/2008 Về việc ban hành QĐ-BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phụ lục Hệ thống văn quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quy hoạch xây dựng UBND tỉnh Long An ban hành giai đoạn 2006-2015 Loại văn Số, ký hiệu Quyết định 73/QĐUBND Quyết định 1992/QĐUBND Quyết định 08/2007/ 08/02/2007 V/v ban hành quy định thực QĐ-UBND số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Long An Quyết định 22/2007/ QĐ-UBND 22/6/2007 V/v ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp địa phương địa bàn tỉnh Long An Quyết định 1953/2007/ QĐ-UBND 16/7/2007 V/v bổ sung Quyết định số 08/2007/QĐ-UBND ngày 08/02/2007 UBND tỉnh việc ban hành quy định Stt Ngày ban hành Trích yếu 05/01/2006 V/v ban hành quy định danh mục tuyến, trục đường thị địa bàn tỉnh Long An để áp dụng việc phân cấp giấy phép xây dựng 10/8/2006 V/v ủy quyền cho UBND huyện, thị xã cấp giấy phép xây dựng hạng mục phụ trợ cơng trình tôn giáo Stt Loại văn Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu thực số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình, chất lượng cơng trình xây dựng địa bàn tỉnh Long An Quyết định 27/2009/ QĐ-UBND 15/7/2009 V/v ban hành quy định thực số nội dung quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng cơng trình địa bàn tỉnh Long An Quyết định 45/2009/ QĐ-UBND 17/8/2009 V/v ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Tân An, tỉnh Long An Quyết định 15/2010/QĐ- 22/4/2010 UBND V/v ban hành quy định trách nhiệm phối hợp quan chức việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng địa bàn tỉnh Long An Quyết định 27/2013/ QĐ-UBND 24/7/2013 V/v ban hành quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận quản lý dự án đầu tư ngồi khu cơng nghiệp địa bàn tỉnh Long An Stt 10 Loại văn Quyết định Số, ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 61/2015/ 02/12/2015 V/v ban hành quy định QĐ-UBND phân cấp quản lý cấp giấy phép xây dựng quản lý trật tự xây dựng địa bàn tỉnh Long An Phụ lục Bảng tổng hợp tỷ lệ phủ kín quy hoạch số tỉnh năm 2015 Tên tỉnh Tỷ lệ thị hóa (%) Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng nơng thơng (%) Tỷ lệ phủ kín quy hoạch thị (%) Quy hoạch chung Quy hoạch phân khu Quy hoạch chi tiết Cả nƣớc 35,7 98,2 100 72 33 An Giang 30 100 100 41 10 Bình Dƣơng 76,9 100 91,6 73,1 - Bình Phƣớc 20 100 100 10,02 - Đồng Nai 38 92,64 (126/136 xã) 100 32,4 (*) 32,4 Long An 22 100 (165/165 xã) 100 18,1 11,4 Sóc Trăng 30 100 (83/83 xã) 100 - - (*): khu vực nội thành nội thị thị phủ kín 100% “-“: chưa xác định (do báo cáo Sở Xây dựng tỉnh số liệu này) - Tỷ lệ thị hóa = dân số nội thị/dân số tồn thị*100 - Tỷ lệ phủ kín quy hoạch = diện tích đất lập quy hoạch/diện tích đất tồn thị*100 Phụ lục Bảng khái tốn chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đồ án quy hoạch chi tiết đô thị theo định mức quy định Thông tƣ số 01/2013/TT-BXD ngày 08/02/2013 Bộ Xây dựng hƣớng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng quy hoạch thị I Chi phí lập đồ án quy hoạch phân khu đô thị Quy mô Định mức (triệu đồng) Thành tiền (triệu đồng) 75 100 200 300 9,20 8,05 4,84 4,26 690 805 968 1.278 II Chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết thị Quy mô Định mức (triệu đồng) Thành tiền (triệu đồng) 75 100 200 300 14,16 12,40 7,44 6,55 1.062 1.240 1.488 1.965 Ví dụ: tỉnh Long An, tính riêng kinh phí lập quy hoạch phân khu để đạt tỷ lệ phủ kín 100% diện tích đất thị thành phố Tân An (khoảng 8.194 ha) ngân sách nhà nước phải cân đối số tiền từ 34,506 tỷ đồng (nếu khu vực lập quy hoạch có quy mơ 300 ha) đến 65,205 tỷ đồng đồng (nếu khu vực lập quy hoạch có quy mơ 100 ha) Kinh phí nêu lớn gấp 1,5 đến lần tổng kinh phí mà tỉnh Long An bố trí cho cơng tác lập QHXD giai đoạn 2011-2015 (khoảng 20,666 tỷ đồng; năm 2015 2.740.349.000 đồng/10 tỷ đồng tổng kinh phí dành cho cơng tác lập tất quy hoạch địa bàn) Phụ lục Danh mục tỉnh có số liệu đƣợc diện dẫn luận văn Nội dung diện dẫn Ban hành Ban hành quy hoạch Stt Tên tỉnh Ban hành Tỷ lệ quy định tổng thể, quy hoạch chương phủ kín phân cấp ngành, lĩnh vực, quy trình phát quy hoạch xử dụng đất triển đô thị hoạch An Giang Bắc Ninh Bình Dương X X Bình Phước X X Bình Thuận Đồng Nai X Hậu Giang X Lào Cai X Long An Chất Ban hành Cấp lượng đồ án quy hoạch quy định, quy chế quản lý phép xây dựng X X X X X X X X X X X X X Kiểm tra, Kinh phí tra, giải lập quy khiếu hoạch nại, tố cáo X X X X X X X Nội dung diện dẫn Stt Tên tỉnh 10 Phú Thọ 11 Quảng Bình 12 Quảng Nam 13 Quảng Ngãi 14 Sóc Trăng 15 Tây Ninh 16 Thái Bình Ban hành Ban hành quy hoạch Ban hành Tỷ lệ quy định tổng thể, quy hoạch chương phủ kín phân cấp ngành, lĩnh vực, quy trình phát quy hoạch xử dụng đất triển đô thị hoạch Chất lượng đồ án quy hoạch Ban hành quy định, quy chế quản lý Cấp phép xây dựng Kiểm tra, Kinh phí tra, giải lập quy khiếu hoạch nại, tố cáo X X X X X X X X X X Ghi chú: - X: xác nhận thông tin diện dẫn - Ban hành quy định phân cấp: việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng - Ban hành quy định, quy chế quản lý: việc ban hành quy định, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị kế hoạch thực đồ án quy hoạch xây dựng./ ... quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng ………………………………………………… 1.1.3 Đặc điểm quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng ………………………………………………… 1.2 Nội dung quản lý nhà. .. máy nhân để thực thẩm quy? ??n Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước quy hoạch xây dựng …………………………………………………………………… 30 CHƢƠNG THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG... Thực trạng quản lý nhà nước Ủy ban nhân dân tỉnh quy hoạch xây dựng giải pháp hoàn thiện CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG 1.1 Khái
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng (luận văn thạc sỹ luật) , Quản lý nhà nước của ủy ban nhân dân tỉnh về quy hoạch xây dựng (luận văn thạc sỹ luật)