0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Động cơ giải trí

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -59 )

Nghiên cứu trong thương mại điện tử đã phát hiện ra rằng động cơ giải trí, hưởng thụ có liên quan tích cực đến ý định mua sắm trực tuyến (Wen và cộng sự, 2011; Van der Heijden và cộng sư, 2003; Shang và cộng sự 2005; Lim và cộng sự, 2017), Childers và cộng sự (2001). Đặc biệt ở những mặt hàng liên quan đến chăm sóc sắc đẹp và nhà cửa, đồ điện tử thường được thúc đẩy bởi động cơ tình cảm hơn là lý trí (Jägel và cộng sự, 2012; Manchiraju và cộng sự, 2014). Hơn nữa, những người trẻ tuổi coi mua sắm thời trang là một hoạt động giải trí, điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải trí và hưởng thụ như là những yếu tố quyết định ý định mua hàng (Tauber và cộng sự, 1972; Ribeiro Cardoso và cộng sự, 2010). Tác giả giả định rằng động lực giải trí là yếu tố quan trọng quyết định đến việc mua hàng thương mại điện tử trong đại dịch COVID-19, vì việc đóng cửa các nhà hàng, quán bar và rạp chiếu phim trong thời gian ngừng hoạt động đã hạn chế cơ hội tham gia vào các hoạt động giải trí các hoạt động. Vì người tiêu dùng không thể được đáp ứng ở các hoạt động giải trí thông thường của họ, họ có thể tham gia vào mua sắm trực tuyến như một trò tiêu khiển. Tác giả cho rằng động lực hưởng thụ là một yếu tố dự đoán mạnh mẽ về ý định mua hàng thương mại điện tử của những người tiêu dùng thuộc thế hệ Y và Z có nhiều thời gian

rảnh rỗi trong thời gian COVID-19 ngừng hoạt động do đóng cửa các trường học, trường đại học và những địa điểm được thanh niên thường xuyên lui tới. Ngoài ra, hầu hết những người này không có gia đình hoặc con cái để chăm sóc, làm tăng thêm thời gian giải trí và thúc đẩy họ tìm kiếm giải trí.

Do đó tác giả đề xuất yếu tố động cơ giải trí của người tiêu dùng xuất phát từ bối cảnh đại dịch có tác động tích cực đến hành vi mua hàng trực tuyến của họ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 58 -59 )

×