0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Nghiên cứu sơ bộ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 63 -64 )

Nghiên cứu định tính dùng để khám phá một vấn đề nào đó, thường được dùng trong nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng. Tác giả đã ứng dụng kỹ thuật phỏng vấn nhóm trong nghiên cứu định tính để đào sâu vào các câu trả lời của người được phỏng vấn thông qua các lựa chọn đáp án trong bảng hỏi để tiến hành chỉnh sửa, bổ sung về mặt câu từ, có thêm các câu hỏi lọc đối tượng khảo sát để phân loại và phân tích rõ hơn về hành vi của người tiêu dùng dưới tác động của đại dịch Covid-19 tại TP. HCM

Kết quả nghiên cứu sơ bộ cho thấy tất cả những người tham gia phỏng vấn nhóm đều nắm được nội dung của bảng câu hỏi và đã góp ý để tác giả có những chỉnh sửa và bổ sung như sau:

Bảng 3.2. Bảng điều chỉnh và bổ sung thang đo

STT Nhân tố Thang đo ban đầu Thang đã đã đƣợc điều chỉnh

1 Nỗi sợ Covid-19

Tôi cảm thấy bản thân có nguy cơ tử vong cao hơn người khác nếu nhiễm Covid-19 nên tôi lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát.

Tôi cảm thấy bản thân có nguy cơ tử vong cao hơn người khác nếu nhiễm Covid-19 nên tôi lựa chọn hình thức mua sắm trực tuyến trong giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng phát (sức khỏe bản thân kém, có bệnh nền, bệnh mãn tính,...)

2 Thu nhập

Do tác động của Covid-19 và các chỉ thị của Chính phủ, tôi bị cắt giảm giờ làm dẫn đến giảm thu nhập nên tôi giảm mua sắm trực tuyến

Do tác động của Covid-19 và các chỉ thị của Chính phủ, tôi bị cắt giảm giờ làm dẫn đến giảm thu nhập nên tôi giảm mua sắm các mặt hàng thiết yếu (lương thực, thực phẩm, thuốc men,...)

Do tác động của Covid-19 và các chỉ thị của Chính phủ, tôi bị cắt giảm giờ làm dẫn đến giảm thu

nhập nên tôi giảm mua sắm các mặt hàng không thiết yếu (quần áo, đồ dùng gia đình, các sản phẩm điện - điện tử,...)

Tôi không bị giảm thu nhập do tác động của dịch Covid-19 và các quy định của chính phủ nhưng vẫn giảm mua sắm trực tuyến vì những lo lắng triển vọng thu nhập sắp tới.

Tôi không bị giảm thu nhập do tác động của dịch Covid-19 và các quy định của chính phủ nhưng vẫn giảm mua sắm trực tuyến các mặt hàng không thiết yếu vì những lo lắng triển vọng thu nhập sắp tới.

3 Nhân khẩu học

Khảo sát độ tuổi từ 18-44 Khảo sát độ tuổi từ 22-44, phù hợp hơn với mô hình có biến thu nhập giảm mà tác giả đề xuất.

4

Thuật ngữ

- Trước Covid-19‖ và khi

- Khi Covid-19 xảy ra‖

Thuật ngữ

- Trước Covid-19 xảy ra (trước ngày 31/05/2021) - Khi Covid-19 xảy ra (từ

31/05/2021

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 63 -64 )

×