0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Động cơ giải trí, tiêu khiển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 85 -87 )

+ Giải trí mùa dịch

Bảng 4.21. Mức độ tác động của động cơ giải trí mùa dịch

Mức độ Số lƣợng Tỷ lệ Lũy kế

Hoàn toàn không đồng ý 36 11,9% 100% Không đồng ý 30 9,9% 88,1% Bình thường 69 22,8% 78,1%

Đồng ý 94 31,1% 55,3%

Hoàn toàn đồng ý 73 24,2% 24,2%

Bảng 4.21 cho thấy có 31,1% đáp viên trả lời đồng ý và 24,2% đáp viên trả lời hoàn toàn đồng ý rằng họ cảm thấy hoạt động mua sắm trực tuyến như một lựa chọn

41,3% 64,2% 72,6% 88,6% 73,1% 88,3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% 100,0%

Đồng ý - Hoàn toàn đồng ý Trung lập - Hoàn toàn đồng ý Thu nhập giảm >< các mặt hàng thiết yếu

Thu nhập giảm >< các mặt hàng không thiết yếu

phải làm việc tại nhà khiến họ tìm đến các kênh mua sắm trực tuyến để mua những món đồ yêu thích, săn khuyến mãi, xem bán hàng trực tuyến để giải tỏa nhu cầu giải trí của họ.

+ Sự thỏa mãn

Bảng 4.22. Mức độ tác động của động cơ giải trí với sự thỏa mãn

Mức độ Số lƣợng Tỷ lệ Lũy kế

Hoàn toàn không đồng ý 21 7,0% 100% Không đồng ý 25 8,3% 93% Bình thường 59 19,5% 84,7% Đồng ý 113 37,4% 65,2% Hoàn toàn đồng ý 84 27,8% 27,8%

Bảng 4.22 cho thấy có tổng cộng 65,2 % người tiêu dùng đồng ý và hoàn toàn đồng ý với ý kiến mua sắm trực tuyến giúp họ cảm thấy thoải mái và thoải mãn vì các nhu cầu của họ đã được đáp ứng trong mùa dịch.

 Tổng kết

Biểu đồ 4.9: Mức độ tác động của động cơ giải trí, tiêu khiển

Qua biểu đồ trên cùng với kết quả tính toán giá trị trung bình của các nhân tốn GT1, GT2 lần lượt là 3,46 và 3,71, giá trị trung vị là 4, có thể thấy rằng động cơ giải trí, tiêu khiển mùa dịch có tác động đến hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu

65,2% 84,7% 55,3% 78,1% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

Đồng ý - Hoàn toàn đồng ý Trung lập - Hoàn toàn đồng ý

dùng tại TP. HCM. Trong đó, 65,2% người trả lời cảm thấy thỏa mãn khi mua sắm trực tuyến trong mùa dịch, chiếm tỉ lệ cao nhất trong nhóm nhân tố động cơ giải trí, tiêu khiển. Khoảng thời gian Thành phố thực hiện các biện pháp hạn chế đám đông, các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, các cửa hàng mua sắm buộc phải tạm đóng cửa, người tiêu dùng tiếp cận các kênh mua sắm trực tuyến để giải tỏa các nhu cầu giải trí của bản thân.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID 19 ĐẾN HÀNH VI MUA SẮM TRỰC TUYẾN CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 85 -87 )

×