0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Giai đoạn những năm 1960

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 25 -26 )

Keith Davis (1960) là một trong những học giả tiêu biểu trong thời kỳ này khi định nghĩa trách nhiệm xã hội bằng cách lập luận rằng CSR có liên quan đến “các quyết định và hành động của doanh nhân được thực hiện vì những lý do ít nhất một phần nằm ngoài lợi ích kinh tế hoặc kỹ thuật trực tiếp của công ty”. Một học giả khác trong thời kỳ này, William C. Frederick đã cho rằng “Trách nhiệm xã hội có nghĩa là các nhà kinh doanh nên giám sát hoạt động của một hệ thống kinh tế nhằm đáp ứng kỳ vọng của công chúng. Và điều này có nghĩa là tư liệu sản xuất của nền kinh tế phải được sử dụng theo cách mà sản xuất và phân phối sẽ nâng cao tổng phúc lợi kinh tế xã hội” (Frederick, 1960). Cũng bắt đầu từ những năm 1960s, các vấn đề đạo đức trong kinh doanh đã tăng lên ở mức kỷ lục. Trong thời gian này, nhiều doanh nghiệp đang bán các sản phẩm không an toàn có hại cho môi trường, xã hội đã không thành công trong việc giúp đỡ những công dân thiếu thốn về kinh tế, hối lộ là phổ biến và đạo đức bị ảnh hưởng bởi tiền bạc và quyền lực (Lantos, 2001). Do đó, lý thuyết về CSR cũng được mở rộng phạm vi tài liệu từ những năm 1960.

2.2.1.3. Giai đoạn những năm 1970

Các định nghĩa về CSR đã phát triển tốt trong những năm 1970. Năm 1979, Carroll, một học giả dẫn đầu nghiên cứu về CSR đã đưa ra định nghĩa sau: “Trách nhiệm xã hội của kinh doanh bao gồm các kỳ vọng kinh tế, luật pháp, đạo đức và sự tùy ý mà xã hội có đối với các tổ chức tại một thời điểm nhất định” (Carroll, 1979). Các doanh nhân trong thời kỳ đó đã tham gia đáng kể vào hoạt động từ thiện của doanh nghiệp và các mối quan hệ cộng đồng. Một số định nghĩa xuất hiện lần này nhấn mạnh sự bao gồm của các bên liên quan, cần thiết để phù hợp với kỳ vọng của công chúng và việc sử dụng CSR vì lợi ích lâu dài của xã hội. Bốn khía cạnh của hoạt động xã hội đã trở nên nổi tiếng trong thời kỳ này. Đó là trách nhiệm xã hội, kế toán xã hội, chỉ số xã hội và kiểm toán xã hội (Backman 1975).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 25 -26 )

×