0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Xây dựng thang đo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 55 -59 )

Các biến quan sát (câu hỏi điều tra) được tham khảo và kế thừa từ các nghiên cứu trước. Cụ thể, các thang đo liên quan đến các khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được tác giả tham khảo từ các nghiên cứu của Turker (2009), Gürlek & Tuna (2019), Spence (2014); các thang đo liên quan đến biến cam kết gắn bó với tổ chức được tác giả tham khảo từ nghiên cứu của Mowday và cộng sự (1979); cuối cùng các thang đo của biến trung gian cảm nhận tự hào về tổ chức được tác giả tham khảo từ nghiên cứu của Gouthier và Rhein (2011).

Sau khi tham khảo, tác giả chọn lọc và tiến hành phỏng vấn chuyên gia là các giảng viên thuộc Bộ môn Kinh doanh và Thương mại quốc tế của Cơ sở II Trường Đai học Ngoại thương nhằm điều chỉnh các thang đo từ các nghiên cứu có liên quan trước phù hợp với đề tài của tác giả, từ đó đưa ra mô hình nghiên cứu. Mô hình đề xuất gồm 04 biến độc lập, 01 biến phụ thuộc và 01 biến trung gian. Cụ thể, thang đo ban đầu gồm 30 biến quan sát, đồng thời thang đo Likert 7 mức độ từ 1 = hoàn toàn đồng ý đến 7 = hoàn toàn không đồng ý được tác giả sử dụng để đo lường các biến quan sát, cụ thể như Bảng 3.1.2 dưới đây:

Bảng 3.1. Mô tả các thang đo

STT

hóa Thang đo chính thức Nguồn

CSR đối với các bên liên quan đến xã hội và phi xã hội (CSR-1)

1 CSR- 1.1

Doanh nghiệp chúng tôi tham gia các hoạt động nhằm bảo vệ và nâng cao chất lượng của môi trường tự nhiên

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

2 CSR- 1.2

Doanh nghiệp chúng tôi đầu tư để tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai

Turker (2009), Gürlek & Tuna

STT

hóa Thang đo chính thức Nguồn

3 CSR- 1.3

Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện các chương trình đặc biệt để giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động sản xuất kinh doanh đối với môi trường tự nhiên

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

4 CSR- 1.4

Doanh nghiệp chúng tôi đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững cho các thế hệ tương lai

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

5 CSR- 1.5

Doanh nghiệp của chúng tôi hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các khu vực có vấn đề về ô nhiễm môi trường

Turker (2009), Gürlek, & Tuna

(2019

6 CSR- 1.6

Doanh nghiệp chúng tôi đóng góp vào các chiến dịch và dự án thúc đẩy phúc lợi xã hội

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

CSR đối với người lao động (CSR-2)

7 CSR- 2.1

Doanh nghiệp chúng tôi khuyến khích người lao động của mình tham gia các hoạt động tự nguyện

Turker (2009), Gürlek, & Tuna

(2019)

8 CSR- 2.2

Các chính sách của doanh nghiệp chúng tôi khuyến khích người lao động phát triển kỹ năng và nghề nghiệp của mình

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

9 CSR- 2.3

Ban quản lý của doanh nghiệp rất quan tâm, cân nhắc đến nhu cầu và mong muốn của người lao động

Turker (2009), Gürlek & Tuna

STT

hóa Thang đo chính thức Nguồn

10 CSR- 2.4

Doanh nghiệp chúng tôi thực hiện các chính sách linh hoạt nhằm mang lại sự cân bằng tốt trong công việc và cuộc sống cho người lao động của mình

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019))

11 CSR- 2.5

Các quyết định của người quản lý liên quan đến người lao động thường công bằng

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

12 CSR- 2.6

Các chính sách, chế độ của doanh nghiệp chúng tôi đáp ứng điều kiện sống của người lao động

Spence (2014)

13 CSR- 2.7

Doanh nghiệp chúng tôi quan tâm đến người lao động và người thân của người lao động

Spence (2014) và chuyên gia

CSR đối với khách hàng (CSR-3)

14 CSR- 3.1

Doanh nghiệp chúng tôi bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng ngoài các yêu cầu pháp lý

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

15 CSR- 3.2

Doanh nghiệp chúng tôi cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác về sản phẩm của mình cho khách hàng

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

16 CSR- 3.3

Sự hài lòng của khách hàng rất quan trọng đối với Doanh nghiệp chúng tôi

Turker (2009), Gürlek & Tuna

(2019)

STT

hóa Thang đo chính thức Nguồn

17 CSR- 4.1

Doanh nghiệp luôn nộp thuế đầy đủ và đúng

hạn Turker (2009)

18 CSR- 4.2

Doanh nghiệp chúng tôi tuân thủ nghiêm các

quy định pháp luật Turker (2009)

Cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động (OC)

1 OC1 Tôi sẵn sàng nỗ lực hết mình để giúp doanh nghiệp ngày càng phát triển hơn

Mowday và cộng sự (1979) 2 OC2 Tôi sẽ giới thiệu với bạn bè của tôi rằng doanh

nghiệp này là một nơi tuyệt vời để làm việc

Mowday và cộng sự (1979)

3 OC3

Tôi sẽ chấp nhận hầu hết các hình thức phân công công việc để tiếp tục làm việc cho doanh nghiệp

Mowday và cộng sự (1979)

4 OC4 Tôi thấy rằng giá trị của doanh nghiệp rất phù hợp với định hướng của tôi

Mowday và cộng sự (1979) 5 OC5 Tôi thấy tự hào khi nói với những người khác

rằng tôi là thành viên của doanh nghiệp

Mowday và cộng sự (1979) 6 OC6 Doanh nghiệp đã truyền cảm hứng cho tôi rất

nhiều trong cách thực hiện công việc

Mowday và cộng sự (1979)

7 OC7

Tôi cảm thấy mình đã đúng đắn khi chọn doanh nghiệp này để làm việc giữa những tổ chức mà tôi cân nhắc vào thời điểm đó.

Mowday và cộng sự (1979)

8 OC8 Tôi quan tâm đến sự phát triển của doanh nghiệp

Mowday và cộng sự (1979)

STT

hóa Thang đo chính thức Nguồn

9 OC9 Đối với tôi, đây là nơi làm việc tốt nhất trong số các doanh nghiệp tôi đã từng làm việc.

Mowday và cộng sự (1979)

Cảm nhận tự hào về tổ chức (POPA)

1 POPA1 Tôi cảm thấy tự hào khi làm việc cho công ty của tôi

Gouthier và Rhein (2011)

2 POPA2 Tôi cảm thấy tự hào khi đóng góp vào thành công của công ty tôi

Gouthier và Rhein (2011)

3 POPA3 Tôi cảm thấy tự hào khi nói với người khác rằng tôi đang làm việc cho công ty này

Gouthier và Rhein (2011)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 55 -59 )

×