0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Mô hình của Turker (2009)

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 30 -32 )

Khác với, Caroll (1991) hay Spence (2014), Turker (2009) cho rằng thành phần kinh tế là lý do tồn tại của doanh nghiệp hơn là trách nhiệm đối với xã hội. Ông phân loại trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp tập trung vào bốn nhóm các bên liên quan. Thứ nhất là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với các bên liên quan xã hội và phi xã hội; Thứ hai là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động; Thứ ba là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với khách hàng và cuối cùng thứ tư là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với chính phủ.

CSR đối với các bên liên quan xã hội và phi xã hội

Nhóm đầu tiên bao gồm CSR đối với xã hội, môi trường tự nhiên, thế hệ tương lai và các tổ chức phi chính phủ. Nó bao gồm các hoạt động như giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và bảo vệ chất lượng môi trường, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, đầu tư vào các chiến dịch và dự án thúc đẩy phúc lợi của xã hội, nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững và tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai. Nhóm các bên liên quan này đã tập hợp lại với nhau dưới cái ô chung là "các bên liên quan xã hội và phi xã hội" do mối quan hệ chặt chẽ của họ với nhau (CSR1). Thông thường hơn, nhóm các bên liên quan này được phân loại là thứ yếu vì họ không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn (Turker, 2009). Thuật ngữ bên liên quan phi xã hội đã được sử dụng để chỉ các nhóm bên liên quan không liên quan đến các thực thể con người và các mối quan hệ của con người như môi trường tự nhiên, thế hệ tương lai và các loài không phải con người (Wheeler và Sillanpaa, 1997).

CSR đối với người lao động

Nhóm thứ hai bao gồm CSR đối với người lao động. Nó bao gồm các chính sách linh hoạt và công bằng tại nơi làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp và quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu và mong muốn của người lao động.

CSR đối với khách hàng

Nhóm thứ ba bao gồm CSR hướng tới khách hàng (CSR3) quan tâm đến việc tôn trọng quyền của người tiêu dùng, tiết lộ thông tin chính xác về sản phẩm và tập trung vào sự hài lòng của khách hàng. Khách hàng cũng là một trong những người nắm giữ cổ phần quan trọng nhất của một tổ chức. Vì sự thành công của tổ chức phụ

thuộc rất nhiều vào khách hàng, các công ty cố gắng xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với họ. Đối với nhiều công ty, CSR được coi là một công cụ quan trọng để tác động đến cảm xúc, suy nghĩ và do đó là hành vi mua của khách hàng mục tiêu của họ. Tuy nhiên, những hoạt động này không chỉ cải thiện hình ảnh doanh nghiệp mà còn có thể ảnh hưởng đến nhận thức của người lao động. Người lao động dường như là tác nhân của người sử dụng lao động của họ, ít nhất là từ góc độ khách hàng. Do đó, nếu một tổ chức đánh lừa khách hàng của mình hoặc sản xuất các sản phẩm không an toàn, người lao động cũng có thể cảm thấy xấu hổ về hành vi này. Ngược lại, nếu một tổ chức chú ý đến khách hàng của mình bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao hoặc thông tin chính xác về các hoạt động của tổ chức đó, thì người lao động cũng có thể tự hào là thành viên của tổ chức này, bởi vì, theo SIT, các thành viên của một nhóm xã hội có thể chia sẻ thành công hay thất bại và phản hồi tích cực nhận được từ khách hàng hài lòng là một trong những cách hiệu quả nhất để đo lường thành công của tổ chức.

CSR đối với Chính phủ

Nhóm thứ tư bao gồm CSR đối với chính phủ như nộp thuế thường xuyên và tuân thủ các quy định pháp luật. Carroll (1979) đã đưa tính hợp pháp vào mô hình của mình như một khía cạnh quan trọng và bổ sung của CSR. Vì điều quan trọng là phải phân tích khái niệm từ một góc độ rộng hơn và xem người lao động nhận thức như thế nào về vấn đề pháp lý, định nghĩa về CSR trong nghiên cứu hiện tại cũng bao gồm khía cạnh này. Rõ ràng là không ai muốn làm việc trong một tổ chức gây hiểu lầm cho các cơ quan công quyền. Do đó, nếu một tổ chức đáp ứng các trang bị pháp lý, thì các người lao động có thể tự hào là thành viên của tổ chức đó.

Thay vì đi sâu vào các chi tiết của cuộc tranh luận về việc hình thành khái niệm, các thành phần của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, tác giả tự giới hạn mình trong các định nghĩa và lý thuyết đáp ứng tốt nhất mục đích nghiên cứu trong đề tài của mình. Do đó, tác giả đã lựa chọn thông qua khái niệm CSR do Turker đề xuất (2009) làm nền tảng lý thuyết cho nghiên cứu hiện tại. Turker (2009) đã định nghĩa trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là những hành vi của doanh nghiệp nhằm tác động tích cực đến các bên liên quan và vượt ra ngoài lợi ích kinh tế của nó. Nghiên cứu này đo lường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với các bên liên quan khác

nhau bằng cách sử dụng thang đo trách nhiệm xã hội của Turker (2009) dựa trên lý thuyết bản sắc xã hội SIT.

Nhận thức của người lao động đã được xác định là có tác động mạnh hơn đến thái độ, hành vi và hiệu quả hoạt động của họ so với các hành vi thực tế của doanh nghiệp mà họ có thể nhận thức được hoặc có thể không (Rupp và cộng sự, 2013). Do đó, thay vì đo lường các nỗ lực trách nhiệm xã hội thực tế của các tổ chức, nghiên cứu này đo lường nhận thức của người lao động về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 30 -32 )

×