0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Kết quả kiểm định giả thuyết

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 84 -84 )

Kết quả kiểm định giả thuyết ở Bảng 4.9 cho thấy ngoại trừ 02 mối quan hệ của Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với khách hàng đối với cam kết gắn bó với tổ chức (H1.3a có giá trị p = 0,146 > 0,05, giá trị t = 1,457 < 2) và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với Chính phủ với cam kết gắn bó với tổ chức (H1.4a có giá trị p = 0,365 > 0,05, giá trị t = 0,906 < 2) là không được chấp nhận vì hai mối quan hệ này không có ý nghĩa thống kê, tất cả những mối quan hệ được giả định còn lại đều có ý nghĩa, điều này nhấn mạnh sự phù hợp của mô hình đề xuất. H1.1.a cho thấy Cảm nhận của người lao động về hoạt động CSR đối với các bên liên quan đến xã hội và phi xã hội tác động tích cực đến cam kết gắn bó với doanh nghiệp và được chấp nhận có hệ số tác động  = 0,163, giá trị p = 0,002; H1.2.a khẳng định Cảm nhận của người lao động về hoạt động CSR đối với người lao động có tác động tích cực đến cam kết gắn bó với doanh nghiệp và được ủng hộ cao với hệ số  = 0,271; p = 0,000.

Đối với các giả thuyết về các mối quan hệ của các khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cảm nhận từ hào về tổ chức đều được ủng hộ. So sánh mức độ tác động của khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lên biến phụ thuộc cảm nhận tự hào về tổ chức theo thứ tự giảm dần ta thấy: H1.2.b: Cảm nhận của người lao động về hoạt động CSR đối với người lao động tác động mạnh nhất đến cảm nhận tự hào về tổ chức với hệ số tác động  = 0,536; p = 0,000, tiếp theo là CSR với Chính phủ (H1.4.b:  = 0,171; p = 0,002), CSR với các bên liên quan đến xã hội và phi xã hội (H1.1.b:  = 0,157; p = 0,004) và cuối cùng là CSR với khách

Đối với các giả thuyết về mối quan hệ của các khía cạnh của trách nhiệm xã hội lên biến phụ thuộc cam kết gắn bó với tổ chức thông qua yếu tố trung gian cảm nhận tự hào về tổ chức đều được chấp nhận. Bốn khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đều ảnh hưởng gián tiếp đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động với mức tác độ từ cao đến thấp cụ thể như sau: CSR với người lao động  cảm nhận tự hào về tổ chức  cam kết gắn bó với tổ chức có hệ số tác động cao nhất với

 = 0,263, p = 0,000; kế đến là mối quan hệ CSR với Chính phủ  cảm nhận tự hào về tổ chức  cam kết gắn bó với tổ chức ( = 0,084; p = 0,005); tiếp theo là mối quan hệ CSR với các bên liên quan xã hội và phi xã hội  cảm nhận tự hào về tổ chức  cam kết gắn bó với tổ chức ( = 0,077; p = 0,010); cuối cùng là mối quan hệ CSR với khách hàng  cảm nhận tự hào về tổ chức  cam kết gắn bó với tổ chức ( = - 0,055; p = 0,023). Đồng thời kết quả kiểm định giả thuyết từ bảng 4.2.3 cũng cho thấy giả thuyết H3: Cảm nhận tự hào về tổ chức có tác động tích cực đến cam kết gắn bó với doanh nghiệp hoàn toàn được ủng hộ với hệ số tác động khá cao  = 0,157, giá trị p = 0,000, giá trị kiểm định t = 6,406 so với ngưỡng chấp nhận là t = 2.

Tóm lại từ kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy các giả thuyết nghiên cứu đưa ra đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95% và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%, ngoại trừ hai giả thuyết H1.3.a và H1.4.a. Điều này thể hiện: CSR với các bên liên quan xã hội và phi xã hội, CSR với người lao động, CSR với khách hàng, CSR với Chính phủ đều có tác động đến cảm nhận tự hào về tổ chức. Và cảm nhận tự hào về tổ chức tác động tích cực đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động. Tuy nhiên trong đó, sự tác động của CSR với khách hàng đến cảm nhận tự hào về tổ chức là mối tác động ngược chiều ( = -0,112); đồng thời tác động của CSR với khách hàng  cảm nhận tự hào về tổ chức  cam kết gắn bó với tổ chức ( = - 0,055) cũng là ngược chiều. Bên cạnh, kết quả phân tích cũng cho thấy bốn khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đều có tác động trực tiếp đến cam kết gắn bó với tổ chức. Tuy nhiên trong đó chỉ có 02 khía cạnh: CSR với các bên liên quan xã hội và phi xã hội, CSR với người lao động là có tác động tích cực trực tiếp đến cam kết gắn bó với tổ chức và có ý nghĩa thống kê ở mức 5%. Còn lại, CSR với khách hàng và CSR với Chính phủ lại có tác động trực tiếp ngược chiều đến cam kết gắn bó với tổ chức và có giá trị

Bảng 4.9. Kết quả kiểm định giả thuyết Giả thuyết Hệ số tác động chuẩn hoá (O) Hệ số tác động chuẩn hoá trung bình (M) Độ lệch chuẩn Standard Deviation (STDEV) Giá trị kiểm định t Giá trị P Kết luận H1.1.a: CSR1 - > OC 0,163 0,162 0,053 3,107 0,002 Chấp nhận H1.1.b: CSR1 - > POPA 0,157 0,163 0,055 2,871 0,004 Chấp nhận H1.2.a: CSR2 - > OC 0,271 0,269 0,075 3,637 0,000 Chấp nhận H1.2.b:CSR2 - > POPA 0,536 0,525 0,069 7,728 0,000 Chấp nhận H1.3.a: CSR3 - > OC -0,054 -0,056 0,037 1,457 0,146 Bác bỏ H1.3.b: CSR3 - > POPA -0,112 -0,114 0,046 2,470 0,014 Chấp nhận H1.4.a: CSR4 - > OC -0,045 -0,042 0,050 0,906 0,365 Bác bỏ H1.4.b: CSR4 - > POPA 0,171 0,175 0,056 3,042 0,002 Chấp nhận H3: POPA -> OC 0,491 0,491 0,077 6,406 0,000 Chấp nhận H2a: CSR1 -> POPA -> OC 0,077 0,080 0,030 2,584 0,010 Chấp nhận H2b: CSR2 -> POPA -> OC 0,263 0,259 0,057 4,624 0,000 Chấp nhận H2c: CSR3 -> POPA -> OC -0,055 -0,056 0,024 2,282 0,023 Chấp nhận

Giả thuyết Hệ số tác động chuẩn hoá (O) Hệ số tác động chuẩn hoá trung bình (M) Độ lệch chuẩn Standard Deviation (STDEV) Giá trị kiểm định t Giá trị P Kết luận H2d: CSR4 -> POPA -> OC 0,084 0,085 0,030 2,821 0,005 Chấp nhận

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả xử lý qua SMARTPLS

SƠ KẾT CHƯƠNG 4

Chương 4 được xem là chương quan trọng nhất của luận văn, mô tả và phân tích kết quả nghiên cứu của đề tài. Chương này gồm có các nội dung chính là: phân tích thông kế mô tả nghiên cứu và phân tích đánh giá kết quả nghiên cứu lần lượt từ kiểm định mô hình đo lường, kiểm định mô hình cấu trúc và kiểm định các giả thuyết.

Trong phần đầu của chương 4, tác giả tiến hành phân tích thống kê mô tả mẫu nghiên cứu để tìm hiểu những đặc điểm cơ bản của mẫu khảo sát. Tiếp đến, tác giả thực hiện kiểm định mô hình ước lượng ban đầu thông qua hệ số tải ngoài để loại bỏ 02 biến không đảm bảo, mô hình được điều chỉnh và chạy lại với kết quả chính thức như được trình bày ở trên. Trên cơ sở mô hình điều chỉnh, tác giả thực hiện đánh giá mô hình đo lường thông qua kiểm định các chỉ số độ tin cậy tổng hợp CR, phương sai trích trung bình AVE, giá trị phân biệt HTMT. Đồng thời, tác giả triển khai phân tích đánh giá mô hình cấu trúc thông qua kiểm định về giả định vi phạm đa công tuyến thông qua chỉ số VIF, kiểm định bootstrapping, kiểm định sự phù hợp của mô hình bằng các chỉ số đường dẫn, hệ số R2 và f2. Từ đó tác giả tiến hành phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính để kiểm định các giả thuyết về tác động của mối quan hệ giữa các biến. Kết quả thể hiện có 11 giả thuyết được chấp nhận và 02 giả thuyết bị bác bỏ vơi mức ý nghĩa thông kê 5%.

Từ kết quả nghiên cứu được khám phá ở chương 4, trong chương 5 dưới đây, tác giả sẽ đưa ra các hàm ý quản trị cho các nhà quản trị về đề xuất áp dụng một số giải pháp nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm nâng cao cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ 5.1. Kết luận

Qua kết quả phân tích chạy mô hình cấu trúc tuyến tính bình phương tối thiểu từng phần PLS-SEM để kiểm định các giả thuyết đặt ra từ mô hình nghiên cứu đề xuất, trong 04 khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, có 02 khía cạnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp gồm CSR đối với các bên liên quan xã hội và phi xã hội và CSR đối với người lao động tác động tích cực trực tiếp đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động. CSR đối với khách hàng và Chính phủ không tác động trực tiếp đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động. Đồng thời, khi xét kết quả mô hình ước lượng các mối quan hệ tác động gián tiếp, thì cho thấy cả 04 khía cảnh của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đều có anh hưởng gián tiếp đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động thông qua yếu tố trung gian là cảm nhận tự hào về tổ chức. Trong đó có 03 khía cạnh gồm CSR đối với người lao động; CSR đối với các bên liên quan xã hội và phi xã hội; và CSR đối với Chính phủ có tác động gián tiếp tích cực cùng chiều, còn lại khía cạnh CSR đối với khách hàng có tác động gián tiếp ngược chiều.

Kết quả này có thể chỉ ra rằng thang đo tác động của trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trước đây đã được người trả lời hiểu theo nghĩa rất rộng, đặc biệt là xem xét các khía cạnh của CSR của các bên liên quan xã hội và phi xã hội. Kết quả này có thể được giải thích là do sự quan tâm ngày càng tăng của xã hội đối với các vấn đề môi trường. Đặc biệt là trong những thập kỷ gần đây, mọi người đã nhận thức rõ hơn về mức độ và hậu quả của sự bức xạ môi trường. Do đó, cam kết của người lao động đối với một tổ chức làm việc quan tâm đến các vấn đề này có thể cao hơn dựa trên lý thuyết bản sắc xã hội (Turker, 2009).

Nghiên cứu chỉ ra rằng CSR đối với người lao động là yếu tố dự báo quan trọng nhất trong số các yếu tố được đề xuất này với hệ số beta  ở mức cao nhất. Trên thực tế, mối liên hệ chặt chẽ giữa CSR với người lao động và cam kết của tổ chức đã được kỳ vọng khi bắt đầu tiến hành triển khai nghiên cứu, bởi vì các thang đo trong khía cạnh CSR đối với người lao động liên quan đến sự phát triển nghề nghiệp, cơ hội đào tạo hoặc quyền bình đẳng của người lao động. Những nhu cầu này được phân loại theo nhu cầu bậc cao về lòng tự trọng và sự tự hiện thực hóa trong phân loại ở mô

hình tháp nhu cầu của Maslow (Daft, 2003, trang 550). Kết quả của cuộc khảo sát này chỉ ra rằng việc đáp ứng các nhu cầu cấp cao này có thể ảnh hưởng mạnh đến mức độ cam kết của tổ chức, tương ứng với kết quả nghiên cứu trước đó của Turker (2009).

Tương tự với kết quả nghiên cứu của Turker (2009), nghiên cứu khẳng định rằng CSR đối với chính phủ không phải là một yếu tố ảnh hưởng đáng kể đến cam kết của tổ chức. Kết quả này có thể liên quan đến định nghĩa của CSR. Trong nghiên cứu hiện tại, CSR được định nghĩa là các hành vi của doanh nghiệp nhằm tác động tích cực đến các bên liên quan và vượt ra ngoài lợi ích kinh tế của nó. Theo định nghĩa này, tính hợp pháp được coi là một khía cạnh của CSR. Tuy nhiên, kết quả cho thấy những người được hỏi có thể nghi ngờ về khía cạnh tính hợp pháp và coi đó là nghĩa vụ của tổ chức. Do đó, được xem như một định nghĩa thay thế, CSR có thể được định nghĩa là các hành vi của công ty đang ảnh hưởng tích cực đến các bên liên quan và vượt ra ngoài lợi ích kinh tế và nghĩa vụ pháp lý của nó.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cũng thể hiện một kết quả khác biệt ở khía cạnh thứ 3 của CSR là CSR với khách hàng. Nghiên cứu chỉ ra rằng CSR đối với khách hàng không có ảnh hưởng đảng kể đến mức độ cam kết găn bó với tổ chức của người lao động. Điều này thể hiện rõ các người lao động làm việc tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ không cảm nhận được việc doanh nghiệp của mình quan tâm, xem xét nhu cầu của khách hàng không có tác động đến cam kết gắn với tổ chức của họ.

5.2. Mốt số khuyến nghị về hàm ý quản trị

Từ các đánh giá, phân tích, thảo luận về kết quả nghiên cứu ở Chương 4, tác giả đưa ra kết luận và một số hàm ý cho các Nhà quản trị của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc nâng cao thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp nhằm nâng cao tính cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động như sau:

Giả thuyết H1.1.a và H2.a được ủng hộ cho thấy người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cảm nhận được trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với các bên liên quan xã hội và phi xã hội bao gồm đối với xã hội, môi trường tự nhiên, thế hệ tương lai và các tổ chức phi chính phủ có tác động tích cực đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động. Đồng thời trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với các bên liên quan xã hội và phi xã hội tác động tích cực

đến cảm nhận tự hào của tổ chức, theo sau đó là cảm nhận gắn bó với tổ chức. Kết quả này đưa ra hàm ý quản trị rằng việc thực hiện các hoạt động trách nhiệm xã hội bằng cách thức thân thiện với môi trường, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và bảo vệ chất lượng môi trường, hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ, đầu tư vào các chiến dịch và dự án thúc đẩy phúc lợi của xã hội, nhằm mục tiêu tăng trưởng bền vững và tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho các thế hệ tương lai sẽ làm cho người lao động cảm thấy tự hào về tổ chức và làm nâng cao tính cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Giả thuyết H1.2.a và H2.b được chấp nhận và với kết quả kiểm định giải thuyết này ở trên có thể khẳng định rằng trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người lao động có tác động tích cực lớn nhất đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động, đồng thời cũng tác động tích cực đến cảm nhận tự hào về tổ chức, từ đó tác động đến cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động. Điều này cho thấy các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần quan tâm đến việc thực hiện các chính sách, chế độ của doanh nghiệp đáp ứng tốt điều kiện sống của người lao động; quan tâm đến nguyện vọng mong muốn của người lao động; chính sách đào tạo phát triển kỹ năng, nghề nghiệp cho người lao động; tạo sự công bằng trong công việc và cân bằng giữa đời sống và công việc cho người lao động; quan tâm đến người lao động và người thân trong gia đình của người lao động… Việc này sẽ làm cho người lao động cảm nhận được sự tự hào về tổ chức của mình và cũng từ đó càng có tính cam kết gắn bó hơn với doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu khẳng định trách nhiệm xã hội đối với các bên liên quan xã hội và phi xã hội, đối với người lao động và đối với Chính phủ có tác động tích cực đến cảm nhận tự hào về tổ chức của người lao động; và cảm nhận tự hào về tổ chức

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 84 -84 )

×