0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (134 trang)

Kết quả kiểm định sự phù hợp của mô hình

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 82 -84 )

Trong phân tích PLS-SEM, khả năng giải thích của mô hình cấu trúc được đánh giá bởi đường dẫn cấu trúc và hệ số R2 của biến phụ thuộc. Sự phù hợp của mô hình được kiểm định bằng giá trị R2. Theo Hair và cộng sự (2014), giá trị R2 là 0,25 thể hiện cấu trúc nội sinh yếu, mức 0,5 thì tương đối và 0,75 thì ở mức cao. Kết quả phân tích cho thấy, giá trị R2 hiệu chỉnh của mô hình cam kết với tổ chức OC là 0,704 và giá trị R2 hiệu chỉnh của mô hình Cảm nhận tự hào về tổ chức POPA là 0,656 đạt tiêu chuẩn thống kê về sự phù hợp của mô hình. Thông qua kết quả R2 phân tích mức độ tác động của Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến cam kết gắn bó với tổ chức tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh cho thấy các khía cạnh của CSR: CSR với các bên liên quan xã hội và phi xã hội, CSR với người lao động, CSR với khách hàng, CSR với Chính phủ tham gia giải thích được 70,4% sự biến thiên mức độ cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động tại mức ý nghĩa thống

kê 5%. Chỉ số xác định này đánh giá mức độ ảnh hưởng tổng thể của mô hình cấu trúc (David Garson, 2016). Giá trị R2 lớn hơn 0,50 và nhỏ hơn 0,75 cho thấy giá trị vừa phải.

Bên cạnh giá trị R2, Tác động của các yếu tố dự đoán được kiểm định bằng tác động của (f2) (Hair và cộng sự, 2013). f2 (kích thước hiệu ứng) cho phép đánh giá đóng góp của biến độc lập vào biến phụ thuộc. Cụ thể, Cohen (1988) đưa ra tiểu chí kiểm định giá trị f2 = 0,02 cho thấy “tác động nhỏ”, hệ số 0,15 (tác động trung bình) và 0,35 (tác động lớn) của cấu trúc bên ngoài trên một cấu trúc nội sinh. Kết quả Bảng 4.8 đánh giá mức độ ảnh hưởng giữa các biến theo từng cấu trúc mô hình.

Trong nghiên cứu này, kích thước ảnh hưởng f2 đối với tác động của Trách nhiệm xã hội với các bên liên quan xã hội và phi xã hội → Cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động là khá nhỏ là 0,047; đối với Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người lao động → Cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động thì f2

tương đối nhỏ là 0,077; đối với Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với khách hàng → Cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với Chính phủ → Cam kết gắn bó với tổ chức của người lao động, thì f2 gần như không đáng kể với hệ số lần lượt là 0,008 và 0,005; khác với các khía cạnh của trách nhiệm xã hội, kích thước ảnh hưởng f2 lên ảnh hưởng của Cảm nhận tự hào về tổ chức lên Cam kết gắn bó với tổ chức khá lớn là 0,281. Bên cạnh, kết quả cũng cho thấy, tất cả 04 khía cạnh của Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đều có mức độ ảnh hưởng đến cảm nhận tự hào về tổ chức với mức f2 tương đối dao động từ 0,031 - 0,347. Trong đó, ảnh hưởng của Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với người lao động đến Cảm nhận tự hào về tổ chức có f2 khá lớn là 0,347. Dựa trên các giá trị trên, có thể kết luận rằng mô hình có thể được sử dụng thêm để dự đoán biến tiềm ẩn nội sinh – Cam kết gắn bó với tổ chức.

Bảng 4.7. Kết quả kiểm định giá trị R2

R Square R Square Adjusted

OC 0,710 0,704

POPA 0,661 0,656

Bảng 4.8. Kết quả giá trị f2 và mức độ ảnh hưởng CSR1 CSR2 CSR3 CSR4 OC POPA CSR1 0,047 0,038 CSR2 0,077 0,347 CSR3 0,008 0,031 CSR4 0,005 0,060 OC POPA 0,281

Nguồn: Tác giả tổng hợp kết quả xử lý qua SMARTPLS

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) TÁC ĐỘNG CỦA TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN CAM KẾT GẮN BÓ VỚI TỔ CHỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHẢO SÁT (Trang 82 -84 )

×