0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (88 trang)

Cơ câu tổ chức và các quy định vềquản lý tài chính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 37 HÙNG VƯƠNG​ (Trang 48 -56 )

Theo quy định hiện nay, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng là đơn vị dự toán cấp III, có bộ máy kế toán tổ chức hạch toán, sử dụng sổ sách, biểu mẫu, tài khoản theo đúng chế độ của nhà nƣớc về kế toán đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm Hội nghị37 Hùng Vƣơng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động thƣờng xuyên. Chế độ quản lý tài chính thực hiện theo quy định của Chính phủ về quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với đơn vị sự nghiệp, các văn bản hƣớng dẫn của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền và quy định cụ thể tại Quyết định này. Hiện nay, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng có Phòng Kế toán là đơn vị giúp Ban Giám đốc thực hiện quản lý tài chính theo các quy định của Nhà nƣớc. Phòng Kế toán gồm 1 trƣởng phòng, 01 phó phòng và 6 cán bộ.

Theo quy chế hoạt động đƣợc Chủ nhiệm VPCP phê duyệt, chế độ quản lý tài sản của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng nhƣ sau:

- Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng có trách nhiệm quản lý và sử dụng tài sản đƣợc Nhà nƣớc giao theo chế độ quản lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và các quy định cụ thể tại Quyết định này;

-Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng thực hiện việc tính khấu hao và trích lập quỹ khấu hao tài sản theo quy định của pháp luật.Việc thanh lý tài sản thực hiện theo các quy định hiện hành, tiền thu thanh lý tài sản sau khi trừ chi phí

thanh lý hợp lý đƣợc để lại và hạch toán vào quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng.

- Chi phí sửa chữa lớn, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng đƣợc bảo đảm từ quỹ khấu hao tài sản, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, phần phiếu (nếu có) đƣợc bổ sung từ ngân sách nhà nƣớc theo dự toán hoặc dự án đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.Các chi phí sửa chữa thƣờng xuyên, bảo dƣỡng định kỳ hạch toán vào chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ của Trung tâm Hội nghị37 Hùng Vƣơng.

- Nguồn tài chính của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng, bao gồm: + Ngân sách nhà nƣớc cấp

 Kinh phí sửa chữa lớn, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ các hoạt động khi đƣợc cấp có thẩm quyền giao.

 Kinh phí thực hiện các dự án đầu tƣ xây dựng đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 Kinh phí thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, viên chức theo chế độ do Nhà nƣớc quy định.

 Nguyên tắc cấp phát nguồn vốn này thực hiện theo dự toán đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng trình tự quản lý và chế độ quy định.

+ Nguồn thu sự nghiệp của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng

 Thu cho thuê phòng ngủ.

 Thu cho thuê hội trƣờng, phòng họp.

 Thu bán hàng hóa.

 Thu phục vụ bếp ăn Văn phòng Chính phủ.

 Thu tiền lãi từ tiền gửi Ngân hàng theo quy định.

 Thu cho thuê xe ô tô, điện thoại phục vụ khách về nghỉ;

 Thu dịch vụ ăn, uống, tổ chức đám cƣới, sinh nhật, hội nghị, trang trí, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo, trông ô tô, tiền giặt là quần áo cho khách và các dịch vụ khác theo quy định.

+ Nguồn vốn tín dụng đầu tƣ

 Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng đƣợc phép huy động vốn vay tín

dụng bao gồm vay vốn của các tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác để đầu tƣ mở rộng, nâng cao chất lƣợng phục vụ phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đƣợc giao.

- Các nội dung chi

+ Chi hoạt động thƣờng xuyên của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng theo chức năng, nhiệm vụ đƣợc Văn phòng Chính phủ giao và chi cho các hoạt động sự nghiệp có thu, bao gồm:

 Chi lƣơng, phụ cấp lƣơng cho cán bộ, công nhân viên, trả tiền công lao động hợp đồng, lao động công nhật.

 Chi khoán các công việc đột xuất.

 Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích nộp kinh phí công đoàn theo quy định của Nhà nƣớc.

 Chi tiền ăn trƣa, ăn ca cho cán bộ, viên chức và ngƣời lao động đƣợc tính vào chi phí, tối đa không quá một tháng mức lƣơng tối thiểu do Nhà nƣớc quy định đối với cán bộ, công chức nhà nƣớc.

 Chi đào tạo lại, bồi dƣỡng nghiệp vụ, mời chuyên gia tƣ vấn phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

 Chi tiền điện, nƣớc, tiền điện thoại, thuế đất, vận chuyển rác thải, tiền may quần áo đồng phục, truyền hình cáp, internet.

 Chi chăm sóc cây cảnh, đặt báo, xăng xe phục vụ công tác.

 Chi mua nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu ăn, uống.

 Chi mua hàng hóa phục vụ các hoạt động dịch vụ đƣợc giao.

 Chi hợp pháp khác.

 Trích khấu hao đối với tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo tỷ lệ 3% trên nguyên giá tài sản cố định.Khoản khấu hao này để lại và đƣợc hạch toán vào quỹ khấu hao để đầu tƣ mới hoặc nâng cấp tài sản cố định của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng.

 Chi thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nƣớc: Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng có trách nhiệm kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng hình thức thuế khoán, mức thuế cụ thể thực hiện sau khi thỏa thuận với Bộ Tài chính. Trƣớc mắt thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo công văn số 2106/BTC-HCSN ngày 11 tháng 02 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc thẩm định phân loại và thuế đối với đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.

 Các khoản chi sửa chữa thƣờng xuyên, mua sắm công cụ lao động, văn phòng phẩm khoán theo tỷ lệ 8% trên tổng chi phí.

 Các khoản chi quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, tiếp tân, khánh tiết, chi phí giao dịch, chi phí hoa hồng môi giới dẫn khách, khám sức khoẻ, quần áo phục vụ và các khoản chi khác theo quy định, khoán theo tỷ lệ 8% trên tổng chi phí.

+ Chi thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, viên chức theo quy định của Nhà nƣớc.

+ Chi đầu tƣ xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, sửa chữa lớn tài sản, chi thực hiện các dự án đầu tƣ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.+

+ Khoản chi hợp pháp khác.

- Về định mức chi: Căn cứ Hƣớng dẫn của Bộ Tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có thu, Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng xây dựng các định mức chi tiêu tài chính trên cơ sở các định mức kinh tế - kỹ thuật của Nhà nƣớc cho từng công việc cụ thể, phù hợp với hoạt động đặc thù của Nhà khách 37 Hùng Vƣơng (tiếp khách, hội họp, giao dịch, đối ngoại, quảng cáo, tiếp thị, …) trình Bộ trƣởng, Chủ nhiệm cho ý kiến trƣớc khi Giám đốc Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng phê duyệt. Trên cơ sở định mức quy định, khuyến khích Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng tổ chức khoán chi phí đến từng phần việc, từng đơn vị và cá nhân trong phạm vi nguồn kinh phí đƣợc giao, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động phục vụ và kinh doanh.

- Quỹ lƣơng và chi trả lƣơng: xác định quỹ tiền lƣơng, tiền công (gọi chung là quỹ tiền lƣơng) của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng, nhƣ sau:

 Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng áp dụng hệ thống thang, bảng lƣơng theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lƣơng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lƣợng vũ trang và các văn bản hƣớng dẫn thực hiện.

 Trên cơ sở cách tính lƣơng theo quy định của Bộ Tài chính để bảo đảm quyền chủ động của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng và khuyến khích tăng năng suất lao động, giảm chi phí, thực hiện khoán chi phí tiền lƣơng theo tỷ lệ trên tổng doanh thu cho Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng với tỷ lệ khoán chi lƣơng và các khoản phụ cấp lƣơng là 22% trên doanh thu của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng.

 Trƣờng hợp quỹ tiền lƣơng khoán của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng vƣợt quá 3,5 lần quỹ tiền lƣơng tính theo mức lƣơng tối thiểu chung do nhà nƣớc quy định thì Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng điều chỉnh phần vƣợt này vào quỹ dự phòng ổn định thu nhập.

 Phƣơng án chi trả lƣơng:Trên cơ sở quỹ lƣơng đƣợc xác định, Giám

đốc Nhà khách 37 Hùng Vƣơng chỉ đạo xây dựng phƣơng án chi trả lƣơng cho từng ngƣời lao động theo nguyên tắc ngƣời nào, bộ phận nào có hiệu suất công việc cao, đóng góp nhiều thì đƣợc hƣởng nhiều, phƣơng án chi trả lƣơng phải có sự tham gia của tổ chức Công đoàn, báo cáo Bộ trƣởng, Chủ nhiệm cho ý kiến trƣớc khi tổ chức thực hiện.

 Khi chế độ tiền lƣơng của Nhà nƣớc có thay đổi hoặc định mức, chế

độ, tiêu chuẩn chi ngân sách nhà nƣớc thay đổi, khoản tiền lƣơng cấp bậc, chức vụ tăng thêm theo chế độ đƣợc bảo đảm từ các nguồn theo quy định.

 Trƣờng hợp nguồn thu bị giảm sút, không bảo đảm mức tiền lƣơng tối thiểu cho ngƣời lao động, Nhà khách 37 Hùng Vƣơng đƣợc sử dụng

quỹ dự phòng ổn định thu nhập để trả lƣơng cho ngƣời lao động, bảo đảm đạt mức tiền lƣơng tối thiểu.

- Trích lập và sử dụng các quỹ

 Trích lập các quỹ:Các khoản thu của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng sau khi đã trừ đi các khoản chi phí hợp lý và các khoản thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nƣớc theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có) đƣợc phân phối theo trình tự, nhƣ sau:

 Lập Quỹ dự phòng ổn định thu nhập: 10%.

 Lập Quỹ phúc lợi và khen thƣởng: 30%.

 Nộp Quỹ hỗ trợ ngƣời lao động của Văn phòng Chính phủ: 40%.

 Lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 20%.

 Mức tối đa trích lập Quỹ khen thƣởng và phúc lợi của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng không vƣợt quá 03 tháng lƣơng thực tế bình quân năm, số còn lại (nếu có) bổ sung quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.

 Ngoài phần đƣợc trích lập từ chênh lệch thu lớn hơn chi theo quy định từ khoản này, Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp còn đƣợc bổ sung từ phần chênh lệch thu lớn hơn chi do thanh lý tài sản và phần còn lại sau khi trích Quỹ khen thƣởng và phúc lợi (nếu có) theo quy định của khoản này.

- Sử dụng các quỹ :Các Quỹ của Nhà khách 37 Hùng Vƣơng đƣợc sử dụng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị sau khi đƣợc Bộ trƣởng, Chủ nhiệm thông qua.

3.2.2.Hoạch định và dự toán tài chính

Hàng năm Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng đơn vị sử dụng ngân sách tiến hành lập và xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách năm sau để nộp về Văn

phòng Chính phủ để tập hợp nộp Bộ Tài chính. Trung tâm Hội nghị 37 Hùng

hoạch ngân sách là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong hoạt động đào tạo của mình.Để lập kế hoạch dự toán ngân sách Phòng Kế toán căn cứ:

- Căn cứ vào quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính.

- Căn cứ vào số lƣợng biên chế hàng năm để xây dựng dự toán ngân sách cấp tiền lƣơng, bảo hiểm, phụ cấp.

QTL = Lmin × (HS2 + HS3) × L × 12 tháng Trong đó:

QTL: Quỹ tiền lƣơng, tiền công của trƣờng trong năm;

Lmin: Mức lƣơng tối thiểu chung (đồng/tháng) hiện hành do nhà nƣớc quy định;

HS2: Hệ số lƣơng cấp bậc chức vụ bình quân của trƣờng; HS3: Hệ số phụ cấp lƣơng bình quân của Trung tâm.

- Căn cứ vào số lƣợng cán bộ viên chức, ngƣời lao động hiện có và đƣợc giao chỉ tiêucủa năm tiếp theo để xây dựng dự toán ngân sách cấp bù kinh phí.

- Căn cứ vào những văn bản quy định có liên quan đến công tác lập dự toán ngân sách.

- Căn cứ vào tình hình thu chi thực tế của Trung tâm những năm trƣớc vànguồn thu - chi năm hiện tại.

Việc lập kế hoạch ngân sách hàng năm của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng thực hiện qua các bƣớc sau:

Một là, căn cứ hƣớng dẫn xây dựng kế hoạch ngân sách củaVụ kế hoạch tài

chính, Văn Phòng chính phủ vào khoảng tháng 6 của năm tài chính hiện tại. Căn cứ nhiệm vụ đƣợc giao, chế độ chi tiêu tài chính hiện hành, kết quả hoạt động sự nghiệp của năm trƣớc liền kề, quy mô đào tạo và các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Trung tâm Hội nghị 37.

Hai là, tiến hành xây dựng kế hoạch theo định hƣớng đã đƣợc hƣớng dẫn của Vụ Kế hoạch tài chính để xây dựng kế hoạch thu chi NSNN của của Trung tâm gửi về Văn phòng Chính phủ.

Ba là, Vụ kế hoạch tài chính căn cứ vào nhiệm vụ của Trung tâm đƣợc giao để thẩm định dự toán của đơn vị và tổng hợp các đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ gửi sang Bộ Tài Chính.

Bốn là,khi có quyết định chính thức về chi tiêu NSNN giao cho Văn phòng Chínhphủ, VPCP tiến hành giao dự toán cho các đơn vị thuộc Văn phòng trong đó có Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng. Công việc này kết thúc trƣớc ngày 31/12 tài chính năm trƣớc theo đúng quy định của luật NSNN.

Công tác lập kế hoạch dự toán và giao dự toán NSNN của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng vẫn thực hiện theo phƣơng pháp truyền thống là lập và phân bổ ngân sách dựa trên các yếu tố đầu vào chƣa chú trọng đầu ra. Việc quản lý ngân sách căn cứ vào cân đối thu chi hàng năm, kế hoạch tài chính 3 năm và dự báo số phát sinh sang năm để xây dựng và phân bổ dự toán. Cách quản lý theo kiểu truyền thống là quá trình quản lý áp đặt từ phía các nhà quản lý nguồn lực từ trên xuống thƣờng dẫn đến kết cục hiệu quả quản lý thấp, phân bổ dàn trải thiếu trọng tâm, hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp.

Bảng 3.2. Dự toán và thực hiện ngân sách của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơng

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT Năm Dự toán Thực hiện Chênh lệch

1 2015 66,5 68,9 2,4

2 2016 76,0 77,2 1,2

3 2017 80,5 82,2 1,7

4 2018 87,5 88,0 0,5

Từ Bảng 2.2. ở trên, ta thấy từ khi thành lập đến nay công tác xây dựng dự toán của Trung tâm Hội nghị 37 Hùng Vƣơngđã có sự chuyển biến theo hƣớng tốt hơn. Mức dự toán và thực hiện ngày càng gần sát hơn. Một ƣu điểm nữa là mức dự kiến với mức thực hiện thƣờng cao hơn, do nỗ lực tăng thêm của hoạt động sự nghiệp có thu.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRUNG TÂM HỘI NGHỊ 37 HÙNG VƯƠNG​ (Trang 48 -56 )

×