0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (175 trang)

Lựa chọn mô hình nghiên cứu

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Trang 39 -40 )

Mô hình nghiên cứu của đề tài được xây dựng dựa trên sự tổng hợp của các lý thuyết về nhu cầu của con người, lý thuyết các yếu tố động viên và một số nghiên cứu, mô hình của các tác giả trước đây về sự thỏa mãn công việc và lòng trung thành của nhân viên nói chung và nhân viên hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ nói riêng. Trong đó, như đã nói ở chương trước, mô hình các yếu tố động viên của Kovach (1987) có ưu điểm khi phân loại cụ thể các khía cạnh có thể ảnh hưởng đến động lực của nhân viên và các nhân tố tách bạch giúp các nhà quản lý biết và kiểm soát được vấn đề cần giải quyết nhằm gia tăng sự thỏa mãn công việc và lòng trung thành của nhân viên mình. Hơn nữa, mô hình này còn được chứng minh là có phạm vi áp dụng rộng cho nhiều ngành nghề, nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng lao động khác nhau. Điều này phù hợp với phạm vi và đối tượng mà đề tài đang nghiên cứu. Do đó, trong giới hạn đề tài của mình, tác giả áp dụng mô hình các yếu tố động viên của Kovach (1987) làm nền tảng cho mô hình nghiên cứu.

Ngoài ra, xuất phát từ thực tiễn biến động của giá dầu khí trên thị trường thế giới và ảnh hưởng của các tác nhân khách quan như sự phát triển mạnh mẽ của các

ngành năng lượng tái tạo và yếu tố đại dịch COVID-19 có ảnh hưởng đến doanh thu

và lợi nhuận của ngành dầu khí, tác giả còn đưa vào mô hình nghiên cứu nhân tố viễn cảnh tương lai của ngành vào mô hình nghiên cứu của mình. Thành tố này đã được Eskildsen và cộng sự (2004) kiểm chứng là có tác động đến sự hài lòng công việc và lòng trung thành của nhân viên.

Từđó tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 8 yếu tố, trong đó có 7 thành tố

là các biến phụ thuộc bao gồm: (1) lương - thưởng - phúc lợi, (2) môi trường làm

việc, (3) bản chất công việc, (4) đào tạo và cơ hội thăng tiến, (5) sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp, (6) sự trao quyền, (7) viễn cảnh tương lai và có 1 biến phụ thuộc là lòng trung thành của nhân viên chịu sự tác động của 7 biến độc lập kể trên. Theo đó, bất kỳ sự thay đổi của các yếu tố là biến độc lập theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực sẽ đều đều ảnh hưởng đến lòng trung thành theo hướng tăng hoặc giảm tương ứng.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Trang 39 -40 )

×