0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (175 trang)

Phương pháp lấy mẫu và thu thập số liệu

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Trang 53 -54 )

Dữ liệu nghiên cứu của đề tài được thực hiện bằng hình thức khảo sát bằng bảng khảo sát chính thức (phụ lục 3), được xây dựng dựa trên mô hình nghiên cứu đề xuất và có điều chỉnh sau quá trình nghiên cứu định tính. Cấu trúc của bảng khảo sát gồm 2 phần: phần nội dung chính và phần thông tin chung. Phần thứ nhất là phần chính của bảng khảo sát bao gồm các câu hỏi liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành và lòng trung thành của nhân viên. Các đáp viên khi thực hiện phần này sẽ đánh giá cho điểm các biến trong mô hình theo thang đo Likert 5 mức độ như sau:

mức 1 - hoàn toàn không đồng ý, mức 2 - không đồng ý, mức 3 - bình thường, mức

4 - đồng ý và mức 5 - hoàn toàn đồng ý. Phần thứ hai gồm các thông tin của đáp viên đại diện công ty thực hiện khảo sát. Kết quả của bảng khảo sát được tổng hợp và mã hoá nhằm sử dụng cho các phân tích của đề tài nghiên cứu.

Theo Nguyễn Đình Thọ (2011), để có thể phân tích nhân tố EFA, kích thước mẫu cần tối thiểu là 100, tỉ lệ quan sát trên biến đo lường là 5:1. Trong nghiên cứu

này, tổng số biến quan sát là 46 nên kích thước mẫu tối thiểu cần đạt được là 230

mẫu.

Mặc khác đểthực hiện phân tích hồi quy, theo Nguyễn Đình Thọ(2011) công

thức kinh nghiệm thường dùng là 𝑛𝑛 ≥ 8𝑚𝑚 + 50. Trong đó: n là kích cỡ mẫu và m là

kích thước mẫu tối thiểu cần có là 𝑛𝑛 ≥ 8 × 7 + 50=106 mẫu. Nhận thấy, cỡ mẫu này nằm trong cỡ mẫu của EFA nên ta chỉ cần theo công thức tính mẫu EFA là 230 mẫu.

Cách thức lấy mẫu trong đề tài được thực hiện theo phương pháp thuận tiện, là một trong những phương pháp chọn mẫu phi xác suất. Dữ liệu khảo sát của nghiên cứu được thu thập bằng hình thức trực tuyến thông qua phần mềm Google Forms. Bảng hỏi này được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua đồng nghiệp, bạn bè của tác giả

đã và đang làm việc tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình thu thập số liệu khảo sát được tiến hành trong tháng 4 năm 2021.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Trang 53 -54 )

×