0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (175 trang)

nghĩa hệ số hồi quy

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Trang 81 -85 )

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy, các nhân tố môi trường làm việc, đào tạo và cơ hội thăng tiến, sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp và nhân tố sự trao quyền là những nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành của nhân viên tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Theo sau là các nhân tố lương - thưởng - phúc lợi và bản chất công việc cũng có ảnh hưởng khá mạnh khi giá trị Sig. ghi nhận được đạt 0,002. Như vậy, giá trị Sig. của cả 6 nhân tố của mô hình bao gồm lương - thưởng - phúc lợi, môi trường làm việc, bản chất công việc, đào tạo và cơ hội thăng tiến, sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp và sự trao quyền đều nhỏ hơn 0,01 nên có thể kết luận 6 biến độc lập có ý nghĩa thống kê, có ý nghĩa với lòng trung thành của nhân viên với độ tin cậy 99%.

Như vậy, mối quan hệ giữa biến lòng trung thành và các biến độc lập có thể được biểu diễn ở dạng phương trình hồi quy tuyến tính như sau:

TT = -0,312 + 0,102*LT + 0,190*MT + 0,107*BC + 0,239*DT + 0,257*HT + 0,179*TQ

Hay có thể được viết lại như sau:

Lòng trung thành = -0,312 + 0,102 * Lương - thưởng - phúc lợi + 0,190 * Môi trường làm việc + 0,107 * Bản chất công việc + 0,239 * Đào tạo và cơ hội thăng tiến + 0,257 * Sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp + 0,179 * Sự trao quyền

Theophương trình hồi quy có thể thấy, mức độ ảnh hưởng của các biến lương

- thưởng - phúc lợi, môi trường làm việc, bản chất công việc, đào tạo và cơ hội thăng tiến, sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp và sự trao quyền sẽ được xác định dựa vào hệ số Beta của từng nhân tố. Dấu của hệ số Beta quyết định đến chiều hướng tác động của các nhân tố đến biến phụ thuộc là tương quan cùng chiều hay ngược chiều và giá trị tuyệt đối của Beta cho biết mức độ ảnh hưởng của nhân tố đến lòng trung thành của nhân viên. Giá trị Beta càng cao chứng tỏ khả năng ảnh hưởng của nhân tố đó đến lòng trung thành càng lớn và ngược lại. Theo đó, ta có thể sắp xếp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố theo thứ tự giảm dần như sau: nhân tố sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp có ảnh hưởng mạnh nhất đến lòng trung thành (Beta = 0,257), theo sau là nhân tố đào tạo và cơ hội thăng tiến (Beta = 0,239), sau đó đến môi trường làm việc (Beta = 0,190), sự trao quyền (Beta = 0,179), bản chất công việc (Beta = 0,107) và nhân tố lương - thưởng - phúc lợicó ảnh hưởng yếu nhất khi hệ số Beta là 0,102.

Như vậy, nhân viên tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí có xu hướng trung thành nhất khi họ nhận được sự hỗ trợ hết mình từ cấp trên và đồng nghiệp. Điều này là phù hợp bởi công việc của họ vất vả, nguy hiểm, nặng nhọc và sự hỗ trợ của đồng nghiệp và các cấp lãnh đạo sẽ giúp họ có động lực để hoàn thành công việc được giao và gắn bó hơn với nghề, với công ty.

Nhân tố đào tạo và cơ hội thăng tiến có ảnh hưởng mạnh thứ hai trong các nhân tố của mô hình nghiên cứu. Như đã nói ở trên, ngành dầu khí là ngành đòi hỏi chất xám và ứng dụng khoa học công nghệ cao nên việc giúp nhân viên tiếp cận với các cập nhật công nghệ hiện đại, nâng cao tay nghề và thực hiện các chính sách thăng tiến rõ ràng, minh bạch sẽ giúp họ có động lực để cống hiến với nghề.

Môi trường làm việc chiếm một phần không nhỏ trong việc quyết định lòng trung thành của nhân viên. Với tính chất đặc thù của một ngành nặng nhọc, độc hại và nguy hiểm, vấn đề an toàn lao động, cung cấp trang thiết bị đầy đủ và thoải mái nơi làm việc là vấn đề nhân viên rất quan tâm. Làm việc trong một môi trường tốt, an toàn, hiện đại sẽ giúp nâng cao năng suất lao động của nhân viên và giúp nhân viên an tâm công tác.

Sự trao quyền cũng phần nào ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn và trung thành của nhân viên tại các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bởi lẽ sự trao quyền giúp nhân viên được tự chủ trong công việc, cho họ điều kiện để sáng tạo, để phát huy năng lực của bản thân mà không bị giới hạn.

Bản chất công việc cũng có mức ảnh hưởng nhất định đến lòng trung thành của nhân viên dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Điều này là dễ hiểu vì nhân viên sẽ có xu hướng trung thành với công việc đúng với chuyên môn, năng lực và con đường sự nghiệp

của họ.Do đó, vấn đề phù hợp với công việc là một nhân tố cần lưu tâm khi xem xét

lòng trung thành của nhân viên.

Nhân tố có mức ảnh hưởng thấp nhất đến lòng trung thành trong mô hình nghiên cứu là nhân tố lương - thưởng - phúc lợi. Có thể lý giải nguyên nhân của hiện tượng này như sau: mặc dù lương - thưởng - phúc lợi là vấn đề quan trọng đối với người lao động nhưng do mặt bằng thu nhập của ngành dầu khí là tương đối cao và các công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí hiện nay đều trực thuộc tập đoàn dầu khí, là công ty con hoặc công ty liên doanh chịu sự quản lý của tập đoàn nên khung các chế độ lương - thưởng

- phúc lợi cơ bản của mỗi nhân viên tại các công ty cũng nằm trong mức do tập đoàn

phê duyệt, vì vậy sự chênh lệch về mức lương - thưởng - phúc lợi của các công ty

dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở Bà Rịa - Vũng Tàu nhìn chung là không lớn nên yếu tố

này ít tác động đến lòng trung thành của nhân viên tại các doanh nghiệp này.

Với kết quả hồi quy như trên, ta có thể kiểm định các giả thuyết của mô hình đã xây dựng như sau:

Bảng 4.13: Bảng tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết

Giả thuyết Nội dung Kết luận

H1 Lòng trung thành của nhân viên sẽ tăng nếu các công

ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng được các chính sách lương - thưởng - phúc lợi tốt.

Chấp nhận

H2 Lòng trung thành của nhân viên sẽ tăng nếu họ được

làm việc trong một môi trường tốt.

Chấp nhận

H3 Lòng trung thành của nhân viên sẽ tăng nếu bản chất

công việc phù hợp với chuyên môn, năng lực và định hướng nghề nghiệp của họ.

Chấp nhận

H4 Lòng trung thành của nhân viên sẽ tăng nếu các công

ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xây dựng được các chính sách đào tạo và thăng tiến tốt, rõ ràng.

Chấp nhận

H5 Lòng trung thành của nhân viên sẽ tăng nếu họ nhận

được sự hỗ trợ tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên.

Chấp nhận

H6 Sự trao quyền có ảnh hưởng đến lòng trung thành

của nhân viên.

Chấp nhận

H7 Lòng trung thành của nhân viên sẽ tăng nếu viễn

cảnh tương lai là tích cực.

Không chấp nhận

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả phân tích SPSS

Sự hỗ trợ của cấp trên và đồng nghiệp là nhân tố có ảnh hưởng nhiều nhất đến lòng trung thành của nhân viên dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Kết quả hồi quy cho thấy nhân tố này có Beta là 0,257 với Sig. = 0,000 (<0,05) nên giả thuyết H5 được chấp nhận.

Nhân tố đào tạo và cơ hội thăng tiến cũng có ảnh hưởng đến lòng trung thành khá mạnh khi hệ số Beta ghi nhận được là 0,239 và hệ số Sig. = 0,000 (< 0,05). Như vậy, giả thuyết H4 được chấp nhận.

Các nhân tố môi trường làm việc và sự trao quyền có ảnh hưởng nhất định đến lòng trung thành khi hệ số Beta có giá trị lần lượt là 0,190 và 0,179 trong khi hệ số Sig. đều là 0,000 (< 0,05) nên ta chấp nhận giả thuyết H2 và H6.

Nhân tố bản chất công việc và lương - thưởng - phúc lợi ảnh hưởng đến lòng

trung thành thể hiện qua hệ số Beta có giá trị lần lượt là 0,107 và 0,102 và giá trị Sig của hai nhân tố này đều là 0,002 (< 0,05) nên các giả thuyết H3 và H1 đều được chấp nhận.

Nhân tố viễn cảnh tương lai, như đã trình bày ở trên, có hệ số tương quan Pearson thấp (0,059) trong khi giá trị Sig. cao là 0,344 (>0,05) nên nhân tố này không ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Do đó, giả thuyết H7 không được chấp nhận.

Một phần của tài liệu CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÁC CÔNG TY DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (Trang 81 -85 )

×