0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (132 trang)

Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LÀO CAI (Trang 54 -58 )

5. Bố cục của luận văn

3.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm

Hình 3.1: Mô hình tổ chức của Trung tâm

a. Chức năng, nhiệm vụ của lãnh đạo trung tâm:

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

KHỐI THAM MƯU

PHÒNG TỔNG HỢP – NHÂN SỰ PHÒNG KẾ HOẠCH – KẾ TOÁN PHÒNG ĐIỀU HÀNH – NGHIỆP VỤ

KHỐI TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

ĐÀI HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG CÁC PBH VNPT HUYỆN, THÀNH PHỐ PHÒNG KHÁCH HÀNG TỔ CHỨC – DOANH NGHIỆP

- Chức năng: quản lý và định hướng chiến lược các hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, phòng chống thiên tai, phòng chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn, công tác an sinh xã hội, từ thiện; công tác thi đua khen thưởng, công tác Đảng, đoàn thể của Trung tâm Kinh doanh và các nhiệm vụ khác được Tổng công ty, Tập đoàn và tỉnh Lào Cai giao.

- Nhiệm vụ: Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kinh doanh và phối hợp công việc với VNPT Lào Cai thực hiện các công việc sản xuất kinh doanh vì mục tiêu kinh doanh chung của hai đơn vị trên địa bàn theo quy định của pháp luật, của Tổng công ty và của Tập đoàn.

+ Chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của Trung tâm Kinh doanh theo quy định của pháp luật, của Tổng công ty và các quy định, quy chế của Trung tâm Kinh doanh.

+ Xây dựng Kế hoạch kinh doanh và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực được Tổng công ty giao quản lý. Thực hiện giám sát, đánh giá, chỉ đạo hoạt động SXKD của toàn Trung tâm Kinh doanh.

+ Trực tiếp chỉ đạo, điều hành về: công tác hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch ngắn hạn và trung hạn; Công tác đầu tư, mua sắm, công tác điều hành bán hàng; Công tác tài chính kế toán, thanh quyết toán. Công tác phát triển thị trường.

+ Chỉ đạo và giám sát việc xây dựng kế hoạch, mục tiêu marketing dài và ngắn hạn; đánh giá định kỳ các kênh marketing cho sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm Kinh doanh. Đánh giá và theo dõi hiệu quả hoạt động của từng kênh bán hàng. Phê duyệt các văn bản hành chính, kế toán, chứng từ, hợp đồng thuộc thẩm quyền; Thực hiện và đảm bảo chấp hành các chế độ, chính sách của Nhà nước, các quy định của Tập đoàn về công tác tài chính kế toán.

+ Thẩm định kết quả đấu thầu, mua sắm, cung ứng vật tư cho hoạt động kinh doanh Thẩm định kết quả đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa, trang thiết bị cho hoạt động quản lý, điều hành của đơn vị. Theo dõi, kiểm soát và xử lý rủi ro chung.

+ Thiết lập và duy trì mối quan hệ đối nội, đối ngoại liên quan đến quá trình hoạt động kinh doanh của Trung tâm Kinh doanh nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác kinh doanh.

+ Thực hiện các quyết định thanh tra, kiểm tra của Tổng công ty và của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty và với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của Trung tâm Kinh doanh theo quy định của pháp luật.

+ Giải quyết các chế độ nghỉ phép, nghỉ việc riêng có/không hưởng lương theo quy định của Trung tâm Kinh doanh cho các đối tượng là Trưởng phòng chức năng, Giám đốc đơn vị trực thuộc.

+ Thực hiện nhiệm vụ công tác Đảng theo sự phân công của Ban chấp hành Đảng bộ viễn thông Lào Cai và ban chấp hành Đảng bộ bộ phận Trung tâm Kinh doanh.

+ Biên soạn tài liệu thuộc lĩnh vực cá nhân phụ trách để tập huấn hoặc trực tiếp hướng dẫn CBCNV theo chương trình đào tạo hoăc nhiệm vụ được giao.

+ Đánh giá kết quả thực hiện BSC của các Phòng chức năng, chuyên viên trực thuộc Trung tâm Kinh doanh và các phòng bán hàng VNPT huyện, thành phố.

b. Chức năng, nhiệm vụ chung của các đơn vị trực thuộc:

- Quản lý, sử dụng có hiệu quả lao động được Giám đốc Trung tâm Kinh doanh giao; lập biên bản xác định lỗi vi phạm Nội quy lao động; hướng dẫn người lao động vi phạm nội quy lao động viết bản tường trình chi tiết sự việc xảy ra lỗi/viết báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng, kỷ luật, đào tạo CBCNV trong đơn vị; báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động của đơn vị với Giám đốc Trung tâm Kinh doanh

- Quản lý, sử dụng tài sản, vật tư, thiết bị, công nghệ được giao đúng quy trình, quy phạm của Tổng Công ty, của Tập đoàn, quy định của Nhà nước và của Trung tâm Kinh doanh.

- Thực hiện các biện pháp tiếp thị, bán sản phẩm, hàng hóa, sim thẻ, phát triển thị trường, cung cấp dịch vụ VT - CNTT, quảng bá thương hiệu của Tổng công ty, của Trung tâm Kinh doanh; các chương trình khuyến mại, các chính sách chiết khấu thương mại của Tổng công ty, của Trung tâm Kinh doanh.

- Phục vụ công tác phòng chống thiên tai, an ninh, quốc phòng và các nhiệm vụ chính trị khác được giao.

- Nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh công nghiệp và môi trường lao động; báo cáo kịp thời Trung tâm Kinh doanh và phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các cơ quan bảo vệ pháp luật để xử lý các tình huống mất an toàn về con người, tài sản, thiết bị, dịch vụ của đơn vị quản lý.

- Đề xuất với Trung tâm Kinh doanh về các phương án quản lý, sản xuất kinh doanh của đơn vị; tổ chức kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa, sim, thẻ, phát triển dịch vụ trên địa bàn quản lý; tổ chức thu cước và kinh doanh các ngành nghề khác được Trung tâm Kinh doanh giao.

- Thực hiện công tác tự kiểm tra các hoạt động của đơn vị; tuân thủ các yêu cầu kiểm tra của Trung tâm Kinh doanh, của Tổng công ty, của Tập đoàn và của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch phân rã BSC, chương trình công tác tuần/tháng/quý/năm và tổ chức triển khai thực hiện, tổng kết, sơ kết định kỳ/đột xuất, tự kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao để rút kinh nghiệm cho chu kỳ kế hoạch tiếp theo.

- Cập nhật sổ sách, báo cáo định kỳ theo quy định, đột xuất, những vấn đề phát sinh ngoài những nội dung, nhiệm vụ nêu tại quy định này theo quy định của Trung tâm Kinh doanh, của Tổng Công ty và của Tập đoàn, của cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn.

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời các ý kiến của khách hàng; tìm hiểu để xác định nội dung, báo cáo Lãnh đạo Trung tâm Kinh doanh; đề suất biện pháp khắc phục tồn tại hoặc nhân rộng những ưu điểm, ý tưởng kinh doanh mới cần phát huy.

- Các tập thể, cá nhân làm việc trong Trung tâm Kinh doanh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phát sinh ngoài những nội dung, chức năng, nhiệm vụ được quy định trong văn bản này theo yêu cầu của Giám đốc Trung tâm Kinh doanh.

- Các Phòng chức năng, phòng bán hàng VNPT huyện, thành phố; Phòng khách hàng tổ chức – doanh nghiệp, Đài hỗ trợ Khách hàng thuộc Trung tâm Kinh doanh chịu trách nhiệm và được quyền chủ động liên hệ, phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc VNPT Lào Cai trên địa bàn để giải quyết công việc đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh chung trên địa bàn.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM KINH DOANH VNPT – LÀO CAI (Trang 54 -58 )

×