0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Phát triển quy mô đội ngũ giáo viên

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 114 -114 )

5. Bố cục của luận văn

4.2.3. Phát triển quy mô đội ngũ giáo viên

Tỷ lệ sinh viên/giáo viên bình quân hiện nay của Nhà trƣờng còn cao so với tỷ lệ chuẩn sinh viên/ giáo viên bình quân trong đề án “xây dựng, nâng cao chất lƣợng

đội ngũ Nhà Giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2020” là 20 sinh viên/01 giảng viên đối với trƣờng cao đẳng, đại học. Hiện nay, tỷ lệ bình quân giáo viên tính trên tổng số HS-SV của nhà trƣờng là 37/1. Mặt khác mỗi giáo viên hiện nay vẫn phải giảng dạy nhiều môn, có giáo viên phải giảng dạy 3 – 4 môn. Nhƣ vậy, quy mô đào tạo và số lƣợng giảng viên của Nhà trƣờng hiện nay còn mất cân đối, Nhà trƣờng vẫn còn thiếu giảng viên. Số lƣợng HS - SV dự kiến đến năm 2020 sẽ có khoảng 15.000 HS-SV. Do đó trong thời gian tới, Trƣờng cần phải có kế hoạch tuyển dụng thêm giáo viên để giảm bớt khối lƣợng công việc cho các giáo viên nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Tỷ lệ sinh viên/giáo viên hiện nay còn hơn nhiều so với chuẩn của bộ GD&ĐT, vì vậy Nhà trƣờng phải phấn đấu nhiều năm nữa để đạt đƣợc tiêu chuẩn đó.

Bảng 4.4: Dự kiến số lƣợng giáo viên, giảng viên cần tuyển đến 2020 Năm Số lƣợng giáo viên, giảng viên cần

tuyển (ngƣời) % so với thực trạng

2016 72 15 2017 96 20 2018 120 25 2019 120 25 2020 72 15 Tổng 480 100

Do số lƣợng biên chế có hạn, nên Nhà trƣờng có thể tuyển giảng viên hợp đồng hoặc thính giảng.

Để công tác tuyển dụng giảng viên đƣợc tốt cần:

Căn cứ vào mục tiêu, kế hoạch của các ngành đào tạo mà tuyển số lƣợng giảng viên cho phù hợp với nhu cầu của từng ngành.

Đăng tin tuyển dụng giảng viên trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng để có nhiều cơ hội tuyển đƣợc các giảng viên giỏi.

Có chế độ chính sách để thu hút những ngƣời có trình độ về làm việc cho Nhà trƣờng nhƣ hỗ trợ học bổng, kinh phí học tập cho các sinh viên giỏi ở các trƣờng đại học nếu họ có nguyện vọng về làm công tác giảng dạy cho Nhà trƣờng sau khi tốt nghiệp; hoặc những giảng viên có trình độ cao về làm việc tại trƣờng thì sẽ ƣu đãi 100% tiền lƣơng, phúc lợi ngay từ tháng đầu tiên.

4.2.4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên

Chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực phụ thuộc vào chất lƣợng đội ngũ giáo viên. Vì vậy, để nâng cao chất lƣợng đào tạo, Nhà trƣờng cần tập trung xây dựng và nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhà giáo. Nâng cao chất lƣợng giảng viên với các giải pháp:

a. Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên

Kế hoạch triển khai:

Xác định nội dung bồi dƣỡng: Trên cơ sở đánh giá thực trạng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực của đội ngũ giảng viên để xác định các nội dung cần bồi dƣỡng cho giảng viên nhƣ bồi dƣỡng nâng cao chuyên môn, năng lực sƣ phạm, phƣơng pháp giảng dạy hay trình độ ngoại ngữ,...

Lựa chọn đối tƣợng bồi dƣỡng: Ngoài việc đánh giá năng lực của từng giảng viên cần phải căn cứ vào nhu cầu và nguyện vọng của giảng viên để lựa chọn đối tƣợng bồi dƣỡng cho phù hợp nhằm tăng hiệu quả của công tác bồi dƣỡng.

Xác định hình thức bồi dƣỡng:

+ Bồi dƣỡng chuyên môn nghiệp vụ thƣờng xuyên: Căn cứ vào nội dung, chuyên đề cần bồi dƣỡng, Nhà trƣờng sẽ tổ chức các lớp bồi dƣỡng tại trƣờng và mời các chuyên gia ở các trƣờng ĐH, học viện đến giảng dạy hoặc có thể gửi giảng viên đến các trƣờng khác để đào tạo.

+ Bồi dƣỡng qua các trƣờng lớp tập trung.

+ Đào tạo nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ hoặc quản lý ở trình độ thạc sỹ, tiến sĩ theo nguyện vọng của giảng viên. Tuy nhiên tính số lƣợng giảng viên đi học cho phù hợp để không ảnh hƣởng đến hoạt động giảng dạy. Hiện nay, tỷ lệ giảng viên có trình độ thạc sỹ và tiến sĩ của Nhà trƣờng vẫn còn thấp. Vì vậy, Nhà trƣờng cần động viên, khuyến khích các giảng viên đăng ký đi ôn thi và học tập.

+ Đào tạo chuẩn hóa: áp dụng cho những giảng viên chƣa đƣợc chuẩn hóa về chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm theo yêu cầu đặt ra của Nhà trƣờng, của bộ chủ quản. Hiện tại vẫn còn một số giảng viên của Nhà trƣờng chƣa đạt chuẩn về chuyên môn và nghiệp vụ sƣ phạm, Nhà trƣờng cần tiếp tục tạo điều kiện để các giảng viên này đƣợc đi học.

+ Đào tạo lại: áp dụng cho các đối tƣợng giảng viên phải chuyển sang giảng dạy ở các bộ môn trái với chuyên ngành mà giảng viên đó đã đƣợc đào tạo. Trong những năm vừa qua Nhà trƣờng đã tạo điều kiện để cho các giảng viên này đƣợc đi đào tạo lại, vì vậy số lƣợng giảng viên này không còn nhiều.

+ Hình thức tự bồi dƣỡng: Ngoài hai hình thức trên, các giảng viên có thể tự bồi dƣỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ nhƣ tự nghiên cứu tài liệu, sách báo, đi tham quan tìm hiểu thực tế,..

Xác định các điều kiện để thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng: Để thực hiện kế hoạch bồi dƣỡng cần chuẩn bị các điều kiện về thời gian, tài chính, cơ sở vật chất, chế độ chính sách cho giảng viên đi học tập bồi dƣỡng.

Tổ chức thực hiện: Phân công các đối tƣợng liên quan chỉ đạo và thực hiện kế hoạch

b. Có chế độ đãi ngộ vật chất đối với giáo viên hợp lý

Một chế độ vật chất hợp lý sẽ giúp giảng viên yên tâm công tác, nâng cao trình độ. Với đồng lƣơng viên chức Nhà nƣớc thấp, thêm vào đó lại thƣờng hay phải đi dạy xa mà chế độ phụ cấp và thanh toán tiền công giảng dạy, tiền thừa giờ chƣa thỏa đáng nên kinh tế là một vấn đề khó khăn của giảng viên hiện nay. Vì vậy Nhà trƣờng cần xem xét tăng thêm tiền phụ cấp đi dạy xa và tiền thừa giờ cho giáo viên.

Bảng 4.5: Dự kiến tiền phụ cấp dạy xa và thanh toán thừa giờ cho giáo viên

Đơn vị: 1.000 đồng/tiết giảng dạy

Trình độ Phụ cấp dạy xa Thanh toán thừa giờ

Thạc sĩ 100 200

Các biện pháp:

Những giảng viên chƣa tốt nghiệp thạc sĩ cần tạo điều kiện cho đi học tiếp. Những giáo viên đã có bằng thạc sĩ, tiến sĩ cần động viên, khuyến khích về vật chất, tạo điều kiện về thời gian để đi học nghiên cứu sinh, sau tiến sĩ phấn đấu đến năm 2020 có 40% giáo viên có có trình Tiến sĩ, Tổ chức các lớp học bồi dƣỡng theo chuyên đề cho giảng viên nhƣng cần phải phù hợp với chuyên môn giảng dạy và nhu cầu của giáo viên.

Tạo điều kiện về thời gian cho giảng viên đi thăm quan, tìm hiểu thực tế tại các tổ chức, doanh nghiệp nhằm nâng cao kiến thức thực tế cho giảng viên để bài giảng đƣợc phong phú hơn và phù hợp với thực tiễn sản xuất. Nhà trƣờng có thể tính thời gian giảng viên đi tìm hiểu thực tế nhƣ là tiêu chuẩn giờ dạy và đánh giá kết quả thông qua hoạt động giảng dạy.

Hiện nay, kiến thức ngoại ngữ, tin học của giảng viên Nhà trƣờng còn thấp (Kết quả điều tra tại phụ lục). Vì vậy tạo điều kiện cho giảng viên đƣợc học tập, bồi dƣỡng nâng cao kiến thức về hai lĩnh vực đó giúp họ có thể thi cao học, nghiên cứu sinh, nghiên cứu các tài liệu nƣớc ngoài và thiết kế bài giảng điện tử.

Tổ chức các lớp bồi dƣỡng về các kỹ năng sƣ phạm mà giảng viên của Nhà trƣờng còn yếu nhƣ phƣơng pháp giảng dạy, thiết kế bài giảng trên máy tính, sử dụng các phƣơng tiện dạy học hiện đại, tổ chức các hoạt động trên lớp, truyền đạt.

Cử các giảng viên có kinh nghiệm hƣớng dẫn và kèm cặp các giảng viên mới. Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, hội giảng để giảng viên học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

c. Tăng cường công tác quản lý hoạt động giảng dạy của đội ngũ giáo viên

Ngoài việc kiểm tra giờ ra vào lớp của giảng viên nhƣ hiện nay, để nâng cao chất lƣợng của giảng viên Nhà trƣờng cần tổ chức hội giảng, dự giờ cho đội ngũ giảng viên. Thông qua hoạt động này để đánh giá những ƣu nhƣợc điểm trong hoạt động giảng dạy của giảng viên nhằm rút kinh nghiệm cho giảng viên.

Quản lý việc ra đề thi của giảng viên. Muốn áp dụng phƣơng pháp giảng dạy hiện đại cần phải đổi mới hình thức kiểm tra, đánh giá. Vì vậy, Nhà trƣờng cần phải

xây dựng đƣợc ngân hàng đề thi, chuyển toàn bộ từ hình thức thi tự luận sang thi trắc nghiệm.

Phân công giảng viên giảng dạy phải theo đúng kế hoạch giảng dạy đã đề ra. Tránh trƣờng hợp lịch giảng dạy phân công giảng viên này nhƣng thực tế giảng dạy lại cử giảng viên khác làm giáo viên bị động trong chuẩn bị giáo án, bài giảng,...

Tổ chức lấy ý kiến của sinh viên về sự hài lòng với môn học nhằm đánh giá chất lƣợng giờ giảng của giảng viên.

Giảm số giờ dạy trên lớp cho giảng viên bằng cách tăng giờ tự học cho sinh viên. Trong đề cƣơng chi tiết môn học có phân bổ thời gian lý thuyết và thực hành, nhƣng do bị quản lý chặt về thời gian lên lớp lên giáo viên vẫn phải lên lớp 100% số tiết. Do đó, để giáo viên có thêm thời gian nghiên cứu, sinh viên rèn luyện khả năng tự học thì cần quy định lại số tiết phải lên lớp của giáo viên, số tiết sinh viên tự học.

d. Khuyến khích giáo viên nghiên cứu khoa học

Thông qua các hoạt động nghiên cứu khoa học đội ngũ giảng viên có cơ hội tiếp xúc với các công nghệ mới, các phòng thí nghiệm và trang thiết bị tiên tiến nhằm đổi mới nội dung, chƣơng trình và phƣơng pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo. Để giảng viên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, Nhà trƣờng cần:

- Hỗ trợ kinh phí phù hợp cho giáo viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Tạo điều kiện cho giảng viên có thời gian nghiên cứu khoa học, bằng cách quy đổi hoạt động nghiên cứu khoa học thành giờ giảng dạy.

- Có chế độ khen thƣởng về vật chất và tinh thần đối với những giảng viên có đề tài nghiên cứu khoa học đƣợc công nhận.

4.2.5. Nâng cao chất lượng đầu vào

Chất lƣợng đầu vào có ảnh hƣởng không nhỏ đến chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng. Phần lớn sinh viên của Nhà trƣờng đều là những em thi (xét) trƣợt đại học tốp trên, có kết quả học tập THPT loại trung bình khá, lại là con em các gia đình nông thôn, miền núi nên khả năng nhận thức của các em có phần hạn chế. Do vậy,

nếu Nhà trƣờng tuyển sinh đƣợc đầu vào với chất lƣợng tốt hơn thì sẽ tạo điều kiện để nâng cao chất lƣợng đào tạo. Các biện pháp cần thực hiện là:

- Tích cực truyền bá các thông tin, hình ảnh về Nhà trƣờng nhƣ đƣa các thông tin, hình ảnh về Nhà trƣờng lên Website của Trƣờng; in lịch phát cho sinh viên vào dịp tết; đến các trƣờng THPT tuyên truyền, giới thiệu về Nhà trƣờng; quảng cáo trên báo chí,...

- Mở thêm các ngành nghề đào tạo mới để các đối tƣợng dự thi có nhiều lựa chọn.

- Mở rộng liên kết với các trƣờng đại học lớn nhƣ Bách khoa, Kinh tế quốc dân, Học viện tài chính,..nhằm tạo điều kiện cho sinh viên liên học lên cao sau khi tốt nghiệp.

4.2.6. Nâng cao ý thức tự giác trong học tập của sinh viên

Chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trong nhà trƣờng cao hay thấp còn phụ thuộc vào thái độ, ý thức, tinh thần học tập của sinh viên. Qua phân tích ở chƣơng 3, ý thức tự giác học tập của sinh viên Nhà trƣờng còn thấp. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả đào tạo cần tác động vào nhận thức của các em đồng thời tăng cƣờng các hoạt động quản lý học tập đối với sinh viên nhằm nâng cao ý thức tự giác, vƣơn lên trong học tập của các em. Các biện pháp cần thực hiện là:

- Một là: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện cho sinh viên

Nhận thức, động cơ và thái độ học tập, rèn luyện của sinh viên không thể tự bản thân các em có đầy đủ và đúng và nó phụ thuộc một phần vào giáo dục từ phía nhà trƣờng. Vì vậy, việc giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập và rèn luyện phải đƣợc thực hiện ngay từ buổi đầu khi các em mới nhập học, để các em hiểu về truyền thống của Nhà trƣờng, hiểu đƣợc các nội quy, quy chế trong học tập cũng nhƣ các chế độ chính sách của Nhà Nƣớc.

- Hai là: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho sinh viên

Giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức nhằm giúp các em nhận thức đƣợc nghĩa vụ, trách nhiệm đối với đất nƣớc cũng nhƣ các quyền lợi mà các em đƣợc hƣởng khi tốt nghiệp đó là quyền đƣợc làm việc, có thu nhập nhằm tạo ra động cơ giúp các em vƣơn lên trong học tập.

- Ba là: Rèn luyện kỹ năng học nhóm cho sinh viên

Học nhóm là một hình thức học giúp cho sinh viên chủ động hơn trong học tâp, rèn luyện đƣợc kỹ năng thuyết trình, hùng biện, giải quyết tình huống. Đồng thời đây cũng là một phƣơng thức học mà thông qua đó sinh viên có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi kiến thức với bạn bè. Vì vậy, khi lên lớp, giảng viên có thể rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên bằng cách đƣa ra các bài tập tình huống, cho sinh viên thảo luận theo nhóm và trình bày trƣớc lớp. Từ đó các em sẽ hình thành đƣợc các nhóm tự học tại nhà nhằm nâng cao kết quả học tập.

- Bốn là: Kiểm tra sinh viên ngoài giờ học

Qua điều tra thấy ý thức tự giác học tập ở nhà của sinh viên rất kém. Một số sinh viên lần đầu sống xa nhà nên khi đi học xa các em thƣờng bị lôi cuốn vào các trò vui chơi không bổ ích. Một số sinh viên ngoài giờ học trên lớp các em thƣờng hay tụ tập nhau ở các quán chơi game, quán nƣớc,..., Việc quản lý sinh viên nội trú hiện nay có phần hơi buông lỏng về giờ giấc ra vào, sinh hoạt trong ký túc xá. Vì vậy, Nhà trƣờng cần xây dựng rõ ràng nội quy, quy chế đối với sinh viên nội trú, tăng cƣờng kiểm tra, đôn đốc ngoài giờ học để các em tập trung vào học tập tốt hơn. Đối với sinh viên ngoại trú việc kiểm tra khó khăn hơn thì Nhà trƣờng cần kết hợp với chính quyền và công an địa phƣơng để quản lý tốt hơn.

- Năm là: Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng

Khen thƣởng là một hình thức nhằm tạo ra động cơ học tập cho sinh viên. Ngoài chế độ học bổng cần có thêm các hình thức nhƣ khen thƣởng khác nhƣ tặng bằng khen vào dịp tổng kết năm học cho sinh viên có thành tích suất sắc trong năm học, khen thƣởng khi sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Sáu là: Thay đổi hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Hiện nay, để đánh giá kết quả học tập của sinh viên thì phần lớn các giảng viên cẫn sử dụng hình thức thi tự luận, làm bài tập tính toán, kết quả đánh giá đƣợc thực hiện qua hai kỳ thi giữa học phần và kết thúc học phần. Với hình thức đánh giá này sinh viên chỉ cần học thuộc lòng nội dung ôn tập một cách máy móc, thụ động, thậm chí có những sinh viên chẳng học mà mang cả tài liệu vào trong phòng thi hoặc chép bài của bạn. Hình thức đánh giá này không rèn luyện đƣợc các kỹ năng tƣ duy, phân tích đồng thời không phát huy đƣợc ý thức tự giác, tích cực, chủ động

trong học tập của sinh viên. Do đó, giảng viên cần phải thay đổi hình thức đánh giá

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 114 -114 )

×