0

Nâng cao ý thức tự giác trong học tập của sinh viên

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 120-122 )

5. Bố cục của luận văn

4.2.6. Nâng cao ý thức tự giác trong học tập của sinh viên

Chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực trong nhà trƣờng cao hay thấp còn phụ thuộc vào thái độ, ý thức, tinh thần học tập của sinh viên. Qua phân tích ở chƣơng 3, ý thức tự giác học tập của sinh viên Nhà trƣờng còn thấp. Vì vậy, muốn nâng cao hiệu quả đào tạo cần tác động vào nhận thức của các em đồng thời tăng cƣờng các hoạt động quản lý học tập đối với sinh viên nhằm nâng cao ý thức tự giác, vƣơn lên trong học tập của các em. Các biện pháp cần thực hiện là:

- Một là: Giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập, rèn luyện cho sinh viên

Nhận thức, động cơ và thái độ học tập, rèn luyện của sinh viên không thể tự bản thân các em có đầy đủ và đúng và nó phụ thuộc một phần vào giáo dục từ phía nhà trƣờng. Vì vậy, việc giáo dục ý thức tự giác, tích cực trong học tập và rèn luyện phải đƣợc thực hiện ngay từ buổi đầu khi các em mới nhập học, để các em hiểu về truyền thống của Nhà trƣờng, hiểu đƣợc các nội quy, quy chế trong học tập cũng nhƣ các chế độ chính sách của Nhà Nƣớc.

- Hai là: Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cho sinh viên

Giáo dục chính trị tƣ tƣởng, đạo đức nhằm giúp các em nhận thức đƣợc nghĩa vụ, trách nhiệm đối với đất nƣớc cũng nhƣ các quyền lợi mà các em đƣợc hƣởng khi tốt nghiệp đó là quyền đƣợc làm việc, có thu nhập nhằm tạo ra động cơ giúp các em vƣơn lên trong học tập.

- Ba là: Rèn luyện kỹ năng học nhóm cho sinh viên

Học nhóm là một hình thức học giúp cho sinh viên chủ động hơn trong học tâp, rèn luyện đƣợc kỹ năng thuyết trình, hùng biện, giải quyết tình huống. Đồng thời đây cũng là một phƣơng thức học mà thông qua đó sinh viên có thể học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, trao đổi kiến thức với bạn bè. Vì vậy, khi lên lớp, giảng viên có thể rèn luyện kỹ năng này cho sinh viên bằng cách đƣa ra các bài tập tình huống, cho sinh viên thảo luận theo nhóm và trình bày trƣớc lớp. Từ đó các em sẽ hình thành đƣợc các nhóm tự học tại nhà nhằm nâng cao kết quả học tập.

- Bốn là: Kiểm tra sinh viên ngoài giờ học

Qua điều tra thấy ý thức tự giác học tập ở nhà của sinh viên rất kém. Một số sinh viên lần đầu sống xa nhà nên khi đi học xa các em thƣờng bị lôi cuốn vào các trò vui chơi không bổ ích. Một số sinh viên ngoài giờ học trên lớp các em thƣờng hay tụ tập nhau ở các quán chơi game, quán nƣớc,..., Việc quản lý sinh viên nội trú hiện nay có phần hơi buông lỏng về giờ giấc ra vào, sinh hoạt trong ký túc xá. Vì vậy, Nhà trƣờng cần xây dựng rõ ràng nội quy, quy chế đối với sinh viên nội trú, tăng cƣờng kiểm tra, đôn đốc ngoài giờ học để các em tập trung vào học tập tốt hơn. Đối với sinh viên ngoại trú việc kiểm tra khó khăn hơn thì Nhà trƣờng cần kết hợp với chính quyền và công an địa phƣơng để quản lý tốt hơn.

- Năm là: Tăng cường các hình thức thi đua khen thưởng

Khen thƣởng là một hình thức nhằm tạo ra động cơ học tập cho sinh viên. Ngoài chế độ học bổng cần có thêm các hình thức nhƣ khen thƣởng khác nhƣ tặng bằng khen vào dịp tổng kết năm học cho sinh viên có thành tích suất sắc trong năm học, khen thƣởng khi sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Sáu là: Thay đổi hình thức đánh giá kết quả học tập của sinh viên

Hiện nay, để đánh giá kết quả học tập của sinh viên thì phần lớn các giảng viên cẫn sử dụng hình thức thi tự luận, làm bài tập tính toán, kết quả đánh giá đƣợc thực hiện qua hai kỳ thi giữa học phần và kết thúc học phần. Với hình thức đánh giá này sinh viên chỉ cần học thuộc lòng nội dung ôn tập một cách máy móc, thụ động, thậm chí có những sinh viên chẳng học mà mang cả tài liệu vào trong phòng thi hoặc chép bài của bạn. Hình thức đánh giá này không rèn luyện đƣợc các kỹ năng tƣ duy, phân tích đồng thời không phát huy đƣợc ý thức tự giác, tích cực, chủ động

trong học tập của sinh viên. Do đó, giảng viên cần phải thay đổi hình thức đánh giá kết quả của sinh viên từ hình thức thi tự luận chuyển sang các hình thức khác nhƣ thi trắc nghiệm, bài tập tình huống, câu hỏi mở,...

Ngoài hình thức đánh giá bằng kỳ thi giữa học phần và kết thúc học phần có thể đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng các nội dung khác nhƣ thảo luận nhóm, bài tập lớn, tham dự lớp chẳng hạn nhƣ:

+ dự lớp: 10%

+ thảo luận, bài tập lớn, tiểu luận, đồ án: 20% + thi giữa học phần: 30%

+ thi hết học phần: 40%

Với các hình thức kiểm tra đánh giá này buộc sinh viên phải tham khảo nhiều tài liệu ở nhà, tổ chức học nhóm, tìm hiểu thực tế.

- Bảy là: Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn cho sinh viên

Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn sinh viên có thể học hỏi lẫn nhau, phấn đấu vƣơn lên trong học tập. Hiện nay, các kiến thức về ngoại ngữ và tin học của sinh viên rất yếu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu của công việc. Vì vậy giúp sinh viên rèn luyện khả năng ngoại ngữ và tin học thì Nhà trƣờng có thể tổ chức các câu lạc bộ ngoại ngữ, câu lạc bộ tin học cho các em.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 120 -122 )

Mục lục

×