0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Các nhiệm vụ chủ yếu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 106 -107 )

5. Bố cục của luận văn

4.1.2. Các nhiệm vụ chủ yếu

a. Về công tác đào tạo

- Bồi dƣỡng nâng cao chất lƣợng cho đội ngũ giảng viên, tăng cƣờng dự giờ, tổ chức chọn giảng viên, sinh viên tham gia các hoạt động của khối các trƣờng Đại học giáo dục chuyên nghiệp.

- Giao nhiệm vụ cho cán bộ giảng viên nghiên cứu, biên soạn chƣơng trình đào tạo một số chuyên ngành mới đƣợc Bộ giáo dục và đào tào giao nhiệm vụ.

- Tiến hành rà soát và chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo, môn học một số chuyên ngành cho phù hợp với chƣơng trình khung của Bộ giáo dục và đào tạo và phù hợp với ngành nghề đào tạo của nhà trƣờng.

- Chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến cho năm học 2016 – 2017: + Hệ Thạc sĩ: 300 học viên.

+ Hệ tiến Sĩ: 20.

+ Hệ Đại học chính quy tập trung: 1.650 sinh viên. + Hệ Liên thông: 700 sinh viên.

- Tiếp tục mở các lớp hệ đại học vừa học, vừa làm.

- Liên kết với các tỉnh mở hệ đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học. - Mở hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lƣợng đào tạo trong nhà trƣờng. - Cải tiến phƣơng pháp quản lý đào tạo nhằm bảo đảm chất lƣợng và hiệu quả. - Thực hiện xong việc đánh giá và kiểm định chất lƣợng giáo dục (Tự đánh giá trong).

b. Công tác tổ chức cán bộ

- Tiếp tục tuyển thêm giảng viên mới bổ sung đội ngũ giảng viên ở các khoa, trung tâm.

- Tiếp tục cử cán bộ, giảng viên đi học cao học và nghiên cứu sinh.

c. Về cơ sở vật chất

Tiếp tục thực hiện kinh phí đầu tƣ đã đƣợc duyệt cho xây dựng cơ bản và mua sắm trang thiết bị phục vụ cho đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, xây dựng Nhà trƣờng ngày càng ổn định và phát triển.

d. Về công tác quản lý học viên, sinh viên

- Tăng cƣờng công tác giáo dục chính trị tƣ tƣởng cho HS-SV, tăng cƣờng việc quản lý HS-SV vào ở nội trú và chấp hành nội quy quy chế của nhà trƣờng.

- Kiểm tra chặt chẽ việc chấp hành thời gian lên lớp đối với HS-SV.

- Xử lý kịp thời đối với HS-SV vi phạp kỷ luật, không chấp hành nội quy quy chế của nhà trƣờng và các trƣờng hợp không chấp hành quy định của nhà trƣờng.

e. Công tác nghiên cứu khoa học

Tiếp tục phối hợp với các khoa để khai thác triệt để tiềm năng các phòng thí nghiệm, thực hành. Từ đó nghiên cứu, cải tiến và ứng dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 106 -107 )

×