0

Quy mô và ngành nghề đào tạo

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 73-74 )

5. Bố cục của luận văn

3.1.4. Quy mô và ngành nghề đào tạo

Hiện nay trƣờng có 6 loại hình đào tạo là:

a) Bậc Đại học chính quy hệ dài hạn

Đối với hệ Đại học chính quy hệ dài hạn, nhà trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 1000 - 1500 sinh viên. Hiện nay Nhà trƣờng có 7.125 sinh viên, gồm các chuyên ngành:

+ Toán + Toán tin ứng dụng + Vật lý + Hóa học + CN Kỹ thuật Hóa + Hóa dược + Sinh học + Công nghệ sinh học + Văn học + Báo chí + Việt Nam học + Địa lý

+ Lịch sử + Quản lý TNMT + Công tác xã hội + Luật + Khoa học quản lý + Khoa học môi trường

+ QT dịch vụ du lịch và lữ hành + Thư viện và thiết bị trường học

b) Bậc Đại học liên thông

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 500- 1.000 sinh viên. Hiện nay trƣờng có 1.715 học sinh gồm các chuyên ngành: Toán, Lịch sử, Thƣ viện và thiết bị trƣờng học.

c) Bậc Đại học hệ vừa học vừa làm

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 500- 1.000 sinh viên. Hiện nay trƣờng có 1.150 học viên gồm các chuyên ngành: Sinh học, Báo chí, Công tác xã hội, Luật.

d) Bậc đào tạo Thạc sỹ

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 300- 500 học viên. Hiện nay trƣờng có 800 học viên gồm các chuyên ngành: Toán, Sinh học, Hóa học.

e) Bậc đào tạo Tiến sỹ

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 20- 40 học viên NCS. Hiện nay trƣờng có 35 học viên NCS gồm các chuyên ngành: Toán, sinh học.

f) Đào tạo liên kết

Liên kết với các tỉnh nhƣ: Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình và các trƣờng đại học, các viện nghiên cứu nhƣ Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Mỏ địa chất, khu công nghệ cao Láng Hòa lạc, viện Đại học mở, viện Toán học, viện Vật lý, viện Hóa học ...

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 73 -74 )

Mục lục

×