0

Thực trạng chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực tại trƣờng Đại học khoa học-

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 74-74 )

5. Bố cục của luận văn

3.2. Thực trạng chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực tại trƣờng Đại học khoa học-

học- Đại học Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập quốc tế

3.2.1. Đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường

Mặc dù có rất nhiều khó khăn vì mới đƣợc thành lập, nhƣng đƣợc sự quan tâm của Bộ Giáo Dục, Đại Học Thái Nguyên và tinh thần nỗ lực vƣợt khó của Cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc cơ sở vật chất tƣơng đối khang trang, môi trƣờng cảnh quan sƣ phạm, đáp ứng yêu cầu đào tạo cấp trên giao và đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của HS-SV, cụ thể nhƣ sau:

Nhà trƣờng hiện có cơ sở tại Phƣờng Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên, với diện tích trên 10 ha, đang đƣợc tiếp tục hoàn thiện các khu thí nhiệm và khu thƣ viện, xây mới thêm 2 giảng đƣờng.

Hiện nay, Trƣờng có 70 phòng học lý thuyết với diện tích hơn 6.000m2; hội trƣờng 500m2

với hơn 400 chỗ ngồi; phòng thí nghiệm, thực hành với tổng diện tích trên 2.300m2; thƣ viện với diện tích gần 500m2; ký túc xá sinh viên, khu làm việc của cán bộ công nhân viên gần 3.000m2

. Để phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của sinh viên và cán bộ giáo viên Nhà trƣờng đã xây dựng 01 nhà ăn tập thể sạch sẽ, thoáng mát và 01 trạm khai thác nƣớc ngầm. Ngoài ra Nhà trƣờng còn có mạng Internet giúp cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi thông tin.

Sau đây là thống kê về số lƣợng phòng học, thực hành, thí nghiệm của Nhà trƣờng: Bảng 3.1: Số lƣợng phòng học, thực hành, thí nghiệm năm 2014 STT Tên phòng Số lƣợng Tổng diện tích (m2 ) 1 Phòng học lý thuyết 70 6.405 2 Phòng thí nghiệm Sinh 01 50 3 Phòng thí nghiệm hóa dƣợc 01 60

4 Phòng thí nghiệm đất và tài nguyên 01 70

5 Phòng thực hành vật liệu vô cơ 01 50

6 Phòng vi tính 04 120

7 Phòng thực tập nghề nghiệp 01 70

(Nguồn:Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học khoa học- ĐHTN) * Về trang thiết bị dạy và học:

Bên cạnh lý thuyết thì thực hành là yếu tố quan trọng không những giúp sinh viên củng cố đƣợc lý thuyết mà còn tạo điều kiện để họ làm quen với thực tế. Vì thế, Nhà trƣờng đã dành một phần kinh phí nhất định để mua sắm các thiết bị thực hành và thí nghiệm.

Hiện tại Nhà trƣờng đang có 228 máy vi tính phục vụ cho sinh viên thực hành các môn học có sử dụng các phần mền vi tính; cùng với các loại máy móc, thiết bị, mô hình phục vụ việc thí nghiệm, thực hành sinh, hóa, vật lý, môi trƣờng.

Dƣới đây là kết quả đánh giá về vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập (bảng 3. 2):

Qua bảng 3.2 dƣới đây, ta thấy:

- Về diện tích phòng học đƣợc giáo viên và sinh viên đánh giá cao (60% là tốt). Các phòng học lý thuyết đƣợc xây dựng tƣơng đối rộng rãi, thoáng mát, có phòng có thể chứa đƣợc trên 60 sinh viên. Hiện tại, diện tích các phòng học này phù hợp với số lƣợng sinh viên trên một lớp của Nhà trƣờng (60-70 sinh viên/lớp). Mặc dù phòng học lý thuyết có diện tích rộng rãi nhƣng do đƣợc thiết kế và xây dựng chƣa phù hợp nên hiện nay hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, bảng ở một số phòng học đã cũ, thậm chí đã bị hƣ hỏng (qua khảo sát có 18 phòng học trong tổng số 70 phòng đã bị hƣ hỏng về hệ thống chiếu sáng, làm mát).

Bảng 3.2: Kết quả đánh giá về vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học

STT Nội dung đánh giá

Mức độ (%) Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém 1 Diện tích các phòng học 60 20 15 5 2

Mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết bị dạy học lý thuyết (máy chiếu, màn chiếu, loa tăng âm,..)

8 11 52 29

3 Mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết

bị thực hành, thí nghiệm 20 26 34 20 4 Chất lƣợng của các trang thiết bị thực

hành, thí nghiệm. 24 28 38 10

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát)

- Về mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết, có 29% đánh giá là kém. Hiện tại, tất cả các phòng học đều đƣợc trang bị máy chiếu, nhƣng qua khảo sát cho thấy nhiều máy chiếu đã hỏng đang chờ sửa chữa, chất lƣợng hình ảnh chƣa cao, hình ảnh còn mờ, sinh viên ngồi phía cuối lớp nhìn sẽ không rõ. Về thiết bị micro, âm thanh chƣa nhiều. Chỉ khi có lớp học các môn chung với số lƣợng sinh viên lớn, học tại phòng rộng mới đƣợc sử dụng. Tuy nhiên,

về các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm và thực hành thì đƣợc đánh giá cao hơn. Nguyên nhân là do trong năm 2012 và 2013 Nhà trƣờng có đầu tƣ mua sắm thêm một số thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm. Tuy nhiên do kinh phí có hạn nên vẫn chƣa mua sắm đƣợc đủ số lƣợng các thiết bị thực hành, hiện tƣợng chia thành nhiều ca thực hành vẫn xảy ra; khoa hóa, vật lý có phòng thực hành nhƣng việc đầu tƣ mua các thiết bị thực hành còn ít. Hiện nay phòng thực hành hóa mới chỉ đƣợc trang bị bàn ghế và bảng giống nhƣ các phòng học lý thuyết khác, còn phòng thực hành vật lý vẫn sử dụng chung với phòng thực hành sinh học.

- Chất lƣợng của các thiết bị thực hành, thí nghiệm: Phần lớn ý kiến đánh giá ở mức độ trung bình. Một số máy móc thiết bị thực hành do đƣợc trang từ lâu nên đã cũ nhƣ máy tính, thiết bị thực hành sinh hóa, vật lý, hóa dƣợc…

* Về công tác thư viện

Hiện tại Nhà trƣờng mới chỉ có 01 thƣ viện với diện tích 457 m2

với hơn 1.000 đầu sách các loại.

Để đánh giá công tác thƣ viện của nhà trƣờng, tác giả đã khảo sát ý kiến của cán bộ giáo viên và HS-SV thu đƣợc kết quả nhƣ sau:

Bảng 3.3: Kết quả đánh giá về công tác thƣ viện của Trƣờng

STT Nội dung đánh giá Mức độ (%)

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Diện tích thƣ viện 4 15 36 45

2 Các thức sắp xếp, bố trí tại thƣ viện 20 23 27 30

3 Mức độ đầy đủ của giáo trình, tài liệu

tham khảo 6 10 44 40

4 Chất lƣợng của giáo trình, tài liệu

tham khảo 21 27 30 22

5 Thái độ phục vụ của cán bộ thƣ viện 78 13 6 3

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát)

Kết quả đánh giá về công tác thƣ viện trong bảng 3.3 cho thấy:

- Diện tích thƣ viện Nhà trƣờng hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu đến mƣợn và đọc tài liệu của giáo viên và sinh viên nên đƣợc đánh giá thấp. Trƣớc đây

thƣ viện có 03 phòng đọc nhƣng hiện nay đã chuyển 02 phòng thành phòng thực hành vi tính chỉ mở cửa khi có giờ thực hành, 01 phòng đọc còn lại chuyển thành kho chứa giáo trình của Nhà trƣờng.

- Cách thức bài trí, sắp xếp tại thƣ viện chƣa đƣợc khoa học nên cũng không đƣợc đánh giá cao. Tại thƣ viện, giáo trình và tài liệu tham khảo đƣợc đánh số nhƣng sắp xếp lẫn lộn nên mỗi khi muốn tìm mƣợn tài liệu phải mất nhiều thời gian mới tìm thấy.

- Thƣ viện hiện tại chƣa có nhiều tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập, số lƣợng các tài liệu tham khảo rất ít vì vậy sinh viên nào phải “nhanh chân” mới mƣợn đƣợc. Theo tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng trƣờng ĐH, CĐ thì thƣ viện phải có 60- 105 số đầu sách cho một ngành đào tạo. Hiện nay, Nhà trƣờng có 20 chuyên ngành đào tạo thì với hơn 1.000 đầu sách ở thƣ viện chỉ đạt mức tối thiểu. Thƣ viện có máy tính nối mạng để sinh viên tìm kiếm tài liệu học tập trên các trang web nhƣng số lƣợng còn quá ít (02 máy tính) chƣa đủ để phục vụ nhƣ cầu của giáo viên và sinh viên. Chất lƣợng của các tài liệu có tại thƣ viện cũng không cao, chủ yếu là các tài liệu cũ đƣợc xuất bản trong khoảng từ năm 1998 – 2008, các tài liệu mới đƣợc cập nhật thiên về các ngành xã hội hơn.

Nhận xét chung về cơ sở vật chất của Nhà trường:

Điểm mạnh: Nhà trƣờng đã chú trọng đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy và sinh hoạt của đội ngũ giáo viên và sinh viên:

- Xây dựng đƣợc hệ thống phòng học, làm việc, nghỉ ngơi rộng rãi, thoáng mát cho giáo viên và sinh viên.

- Chú trọng đầu tƣ mua sắm các thiết bị thực hành, thí nghiệm phục vụ cho giảng dạy và học tập,

Điểm yếu: Mặc dù đã chú trọng đầu tƣ cơ sở vật chất cho dạy và học nhƣng cơ sở vật chất hiện tại của Nhà trƣờng còn một số hạn chế nhất định:

- Hệ thống trang thiết bị phục vụ cho việc học lý thuyết, thực hành còn rất yếu. - Các tài liệu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của giáo viên và sinh viên còn rất ít, chất lƣợng chƣa cao.

3.2.2. Đánh giá về chương trình đào tạo trong điều kiện hội nhập quốc tế

Trên cơ sở khung chƣơng trình đào tạo của Bộ giáo dục và đào tạo, Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc khung chƣơng trình đào tạo và đề cƣơng chi tiết cho các học phần của các ngành học. Thành phần tham gia xây dựng chƣơng trình đào tạo là lãnh đạo các khoa, phòng đào tạo và Ban giám hiệu Nhà trƣờng. Nội dung của các chƣơng trình đào tạo gồm các khối kiến thức:

+ Khối kiến thức giáo dục đại cƣơng + Khối kiến thức cơ sở ngành

+ Khối kiến thức chuyên ngành + Kiến thức thực tập

Chƣơng trình đào tạo có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành tạo điều kiện cho sinh viên củng cố lý thuyết, làm quen dần với công việc thực tế, đồng thời rèn luyện đƣợc kỹ năng làm việc. Hàng năm, các khoa có nhiệm vụ bổ sung, sửa đổi khung chƣơng trình đào tạo cho phù hợp với yêu cầu đào tạo thực tiễn và trình hội đồng khoa học Nhà trƣờng cùng Ban giám hiệu duyệt để đƣa vào áp dụng.

Qua khảo sát ý kiến của cán bộ, giáo viên về chƣơng trình đào tạo, tác giả thu đƣợc kết quả trình bày trong Bảng 3.4.

Qua bảng 3.4 dƣới đây, ta có thể thấy:

Chƣơng trình đào tạo của Nhà trƣờng đã xác định đƣợc mục đích và vị trí của từng môn học. Trong đề cƣơng chi tiết các môn học của chƣơng trình đào tạo đã nêu đƣợc mục đích và vị trí của mỗi môn học nhằm giúp cho giáo viên, sinh viên định hƣớng đƣợc mục tiêu giảng dạy và học tập.

Các môn học trong chƣơng trình đào tạo có sự kế thừa, hỗ trợ nhau. Đây là một yếu tố quan trọng giúp sinh viên có thể tiếp thu kiến thức có hệ thống và logic.

Nhà trƣờng đã cố gắng điều chỉnh các môn học trong chƣơng trình đào tạo để sinh viên sau khi ra trƣờng có thể học lên cao nhƣ trình độ thạc sỹ, tiến sỹ.

Bảng 3.4: Kết quả đánh giá chƣơng trình đào tạo

STT Nội dung đánh giá

Mức độ (%)

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Xác định rõ mục đích, vị trí từng môn học 55 27 12 6 2 Sự kế thừa giữa các môn học trong chƣơng

trình đào tạo 32 40 21 7 3 Hình thức đánh giá SV phù hợp 20 30 35 15 4 Mức độ cân đối giữa lý thuyết với thực

hành, tự học, tự nghiên cứu của SV 20 23 38 19 5 Tạo điều kiện để sinh viên liên thông 30 35 25 10 6 Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động lập kế

hoạch và đăng ký học 6 8 32 54 7 Tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kiến

thức theo năng lực và điều kiện của bản than 10 10 34 46 8 Tạo điều kiện cho sinh viên bố trí đƣợc thời

gian học tập và làm thêm 8 14 38 40

9

Vai trò của nhà tuyển dụng, giáo viên giảng dạy trong xây dựng, chỉnh sửa chƣơng trình

đào tạo 22 15 50 13

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát)

Về hình thức đánh giá sinh viên thì đa số các ý kiến đánh giá ở mức độ bình thƣờng. Kết quả đào tạo của sinh viên đƣợc đánh giá qua hai kỳ thi giữa học phần (trọng số 30%) và kết thúc học phần (trọng số 70%) đƣợc áp dụng cho tất cả các môn học của các ngành đào tạo. Các đề thi đƣợc ra chủ yếu dƣới dạng tự luận, không dùng tài liệu. Cách đánh giá truyền thống này sẽ làm cho sinh viên thụ động trong học tập, học trên lớp xong về để đó, đến kỳ thi mới đem ra học thuộc lòng các nội dung ôn thi. Vì vậy, sau khi thi khoảng một và tuần là các em lại quên hết kiến thức đƣợc học. Phƣơng thức đánh giá này cũng rất khó cho giáo viên để áp dụng phƣơng pháp dạy học mới. Thiết nghĩ, Nhà trƣờng nên bổ sung thêm các hình thức đánh giá khác nhƣ thảo luận, bài tập lớn, tiểu luận.

Mức độ cân đối giữa lý thuyết với thực hành, tự học, tự nghiên cứu của sinh viên của chƣơng trình đào tạo cũng không đƣợc đánh giá cao, phần đông các ý kiến chỉ đánh giá ở mức độ bình thƣờng. Hiện nay các tổ chức, doanh nghiệp đang đẩy mạnh áp dụng công nghệ hiện đại và phƣơng thức làm việc, nghiên cứu và sản xuất

tiên tiến. Vì vậy, các tổ chức, doanh nghiệp rất cần những lao động có chất lƣợng cao. Do đó, Nhà trƣờng phải đào tạo ra những sinh viên không chỉ giỏi lý thuyết mà còn phải giỏi thực hành, phải có những kỹ năng cần thiết nhƣ giao tiếp, tƣ duy, giải quyết vấn đề, làm việc nhóm,…Đặc biệt là những sinh viên là những ngƣời lao động sẽ trực tiếp làm việc khi đi làm tại các tổ chức, doanh nghiệp nên rất cần kỹ năng thực hành. Các kỹ năng này các em đƣợc rèn luyện khi còn ngồi trên ghế Nhà trƣờng. Vì vậy, chƣơng trình đào tạo phải đảm bảo cân đối giữa lý thuyết với thực hành, rèn luyện khả năng tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên. Làm đƣợc điều đó thì chƣơng trình đào tạo mới mang tính thực tiễn, sinh viên tốt nghiệp thuận lợi hơn trong tìm kiếm việc làm. Hiện nay, chƣơng trình đào tạo của Nhà trƣờng vẫn còn nặng về lý thuyết, nhẹ về thực hành. Trong phân phối thời lƣợng của các môn học, thời gian thực hành cho sinh viên còn ít, từ 10 – 30% số tiết của môn học, số giờ tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên hầu nhƣ không có. Để khác phục tình trạng này, Nhà trƣờng nên tăng thời lƣợng thực hành cho các môn học, quy định rõ hình thức thực hành (bài tập nhóm, tiểu luận, đồ án,…), giảm bớt thời gian học trên lớp, tăng thời gian tự học cho sinh viên.

Tính linh hoạt, mềm dẻo của chƣơng trình đào tạo còn thấp. Tính mềm dẻo của một chƣơng trình đào tạo thể hiện việc tạo điều kiện cho sinh viên chủ động lên kế hoạch học tập, tích lũy kiến thức theo năng lực đồng thời sinh viên có thể đi làm thêm mà không ảnh hƣởng đến thời gian học tâp của mình. Thực tế chƣơng trình đào tạo của Nhà trƣờng đƣợc thiết kế theo tín chỉ kế hoạch cố định kỳ học vì vậy, số lƣợng môn học, kế hoạch học tập đều đƣợc Nhà trƣờng thiết kế sẵn và sinh viên bắt buộc phải thực hiện theo. Sinh viên không thể chủ động lập kế hoạch và đăng ký học tập, tích lũy kiến thức theo điều kiện và năng lực của bản thân. Do đó có những sinh viên học giỏi vẫn phải mất 4 năm mới tốt nghiệp, ngƣợc lại có những sinh viên kém thì không theo kịp tiến độ, phải nợ môn. Một số sinh viên do điều kiện gia đình khó khăn, muốn đi làm thêm cũng khó bố trí thời gian học và làm. Vì vậy để tăng tính mềm dẻo cho chƣơng trình đào tạo thì Nhà trƣờng trong cần phải thiết kế chƣơng trình đào tạo theo học chế tín chỉ kế hoạch chủ động đến từng cá nhân sinh viên (không bố trí theo kỳ mà bố trí theo khả năng và trình độ của sinh viên, chỉ quy định tín chỉ tối thiểu theo năm học). Đây là phƣơng thức đào tạo có tính mềm dẻo cao.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 74 -74 )

Mục lục

×