0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Xây dựng mối quan hệ với các tổ chức doanh nghiệp

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 122 -145 )

5. Bố cục của luận văn

4.2.7. Xây dựng mối quan hệ với các tổ chức doanh nghiệp

Một là, tiến hành hệ thống hóa các doanh nghiệp đóng trên địa bàn địa phƣơng, khảo sát nhu cầu tuyển dụng lao động hàng năm của các tổ chức, doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch đào tạo.

Hai là, tổ chức các buổi tham quan tại các tổ chức, doanh nghiệp để thiết lập mối liên hệ.

Ba là, tổ chức buổi nói chuyện giữa Nhà trƣờng với các tổ chức, doanh nghiệp để tìm hiểu những mong muốn của các tổ chức, doanh nghiệp về số lƣợng và chất lƣợng lao động. Thông qua đó sinh viên có định hƣớng trong học tập, Nhà trƣờng có cơ sở thực tiễn để rà soát, điều chỉnh chƣơng trình đào tạo đồng thời tạo đƣợc mối quan hệ giữa Nhà trƣờng với các tổ chức, doanh nghiệp.

Bốn là, thành lập trung tâm giới thiệu việc làm. Trung tâm này sẽ thu thập các thông tin về tuyển dụng của các tổ chức, doanh nghiệp; giới thiệu, tƣ vấn việc làm cho sinh viên.

Năm là, tổ chức đào tạo liên kết giữa Nhà trƣờng với các tổ chức, doanh nghiệp nhƣ đào tạo theo chuyên đề mà tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu, bồi dƣỡng chuyên môn, tay nghề cho lao động của tổ chức, doanh nghiệp.

KẾT LUẬN

Chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực là một vấn đề ngày càng đƣợc xã hội quan tâm. Nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực là một yêu cầu cấp thiết hiện nay đối với trƣờng Đại học Khoa học để khẳng định uy tín, thƣơng hiệu cho Nhà trƣờng.

Trong những năm qua, công tác đào tạo nguồn nhân lực của nhà trƣờng đã đạt đƣợc những kết quả đáng kể. Hệ thống cơ sở vật chất với đủ các thành phần đƣợc ổn định và phát triển. Năng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực đƣợc chú trọng, nhất là trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay trong tổng số sinh viên tốt nghiệp hàng năm của nhà trƣờng phần đa các em đã đƣợc lĩnh hội đủ các tri thức cần thiết cũng nhƣ phẩm chất chính trị làm hành trang bƣớc vào cuộc sống tự lập. Tuy nhiên, công tác đào tạo nguồn nhân lực của trƣờng cũng còn nhiều tồn tại cần giải quyết. Hệ thống trang thiết bị cũng nhƣ các điều kiện học tập trong hội nhập còn yếu và chƣa đƣợc phát huy; Đội ngũ giảng viên chƣa đảm bảo về cơ cấu và trình độ chuyên môn; Ngân sách cấp cho đào tạo nguồn nhân lực của nhà trƣờng còn hạn hẹp. Những bất cập trên là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến kết quả đào tạo chƣa đáp ứng đƣợc thực tế của xã hội trong điều kiện hội nhập ngày càng sâu rộng hiện nay.

Vì lý do đó, đề tài đã tập trung phân tích thực trạng đào tạo của Nhà trƣờng trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về các quan niệm chất lƣợng đào, các yếu tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực và tiêu chuẩn đánh giá chất lƣợng đào tạo. Trên có sở đó, tác giả đã đƣa ra bảy giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trƣờng. Với các giải pháp này, tác giả hy vọng góp phân nâng cao chất lƣợng đào tạo của Nhà trƣờng, đẩy mạnh uy tín và thƣơng hiệu của Nhà trƣờng cao hơn nữa.

Bản thân là một chuyên viên của Nhà trƣờng nên trong thời gian nghiên cứu vừa qua tác giả đã gặp đƣợc thuận lợi trong quá trình thu thập thông tin, số liệu phục vụ cho đề tài. Bên cạnh đó tác giả cũng gặp phải một số khó khăn về thời gian, điều kiện khách quan. Tuy nhiên, nhờ sự động viên của mọi ngƣời cùng với sự giúp đỡ của thầy giáo hƣớng dẫn, tác giả đã hoàn thành đƣợc mục tiêu nghiên cứu. Do thời gian và năng lực của bản thân có hạn nên luận văn còn nhiều thiếu sót, rất mong sự góp ý của thầy (cô) và bạn đọc để luận văn của tác giả đƣợc hoàn chỉnh hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tạ Thị Kiều An, Ngô Thị Ánh, Nguyễn Hoàng Kiệt, Đinh Phƣợng Vƣơng (2010), Quản lý chất lượng toàn diện, NXB thống kê, Hà Nội.

2. Bộ giáo dục và đào tạo, Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng (Ban hành kèm theo quyết định 66/2007/ QĐ- BGDĐT ngày 01/11/2007), Hà Nội.

3. Bộ giáo dục và đào tạo, Đề án đổi mới giáo dục ĐH Việt Nam giai đoạn 2006- 2020

4. Cục thống kê tỉnh Thái Nguyên (2014), Niên giám thống kê năm 2014.

5. Nguyễn Quốc Cừ (2014), Quản lý chất lượng sản phẩm theo TQM & ISO- 9000, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

6. Nguyễn Trí Đức (2014), Giáo trình Giáo dục học nghề nghiệp, Viện nghiên cứu phát triển giáo dục, Hà Nội.

7. Bùi Minh Hiền (2014), Quản lý giáo dục, NXB ĐH Sƣ Phạm, Hà Nội.

8. Lê Hiếu Học (2013), Bài giảng quản lý chất lượng, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội 9. Nguyễn Phƣơng Nga (2012), Giáo dục đại học chất lượng và đánh giá, NXB ĐH

Quốc gia, Hà Nội.

10. Vũ Thị Ngọc Phùng (2013), Giáo trình Kinh tế phát triển, Trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Lao động và xã hội, Hà Nội.

11. Quyết định số 09/2005/QĐ - TTg ngày 11/5/2005 về việc phê duyệt đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 – 2010”, Chính phủ nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 11 tháng 5 năm 2005.

12. Sở lao động thƣơng binh xã hội tỉnh Thái Nguyên (2014), Báo cáo kết quả 3 năm (2009-2014) công tác giáo dục chuyên nghiệp và giải pháp trong thời gian tới.

13. Lê Văn Tâm (2000), Giáo trình quản trị doanh nghiệp, NXB thống kê, Hà Nội. 14. Huỳnh Quốc Thắng (2011), Đánh giá chất lượng đào tạo và hiệu quả quá trình

đào tạo tại trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn.

16. Trƣờng Đại học Nông lâm – ĐHTN, Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2015 - 2016.

17. Trƣờng Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh – ĐHTN, Chiến lược phát triển trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên đến năm 2020, hướng tới năm 2025.

18. Trƣờng Đại học Khoa học - ĐHTN. Báo cáo tổng kết năm học 2014-2015 và xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm 2015-2016.

19. Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên (2010), Đề án quy hoạch mạng lưới các cơ sở đào tạo tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2010-2015 và tầm nhìn đến 2020.

20. http://www.edu.net.vn 21. http://vanban.moet.gov.vn 22. http://diendan.edu.net

PHỤ LỤC 01

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ========================

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Dành cho giảng viên và cán bộ quản lý)

Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo trong nhà trƣờng, Xin thầy (cô) vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề trong bảng câu hỏi dƣới đây bằng cách đánh dấu” X” vào ô mà thầy (cô) cho là phù hợp hoặc điền vào chỗ “…”.

Các thông tin mà thầy (cô) cung cấp chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học,

Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy (cô). Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Thầy (cô) có thể cho biết một số thông tin về cá nhân:

Tuổi đời:………..

Giới tính: Nam Nữ

Đơn vị công tác:……….. Chức vụ:………..

Câu 2: Khả năng ngoại ngữ của thầy (cô) là:

Không biết ngoại ngữ Đọc, hiểu đƣợc các tài liệu chuyên môn Nghe, nói thành thạo Nghe, nói khó khăn

Câu 3: Khả năng tin học (sử dụng các phần mềm máy tính) phục vụ công tác giảng dạy của thầy (cô) là:

Rất tốt Tốt Tƣơng đốitốt Bình thƣờng Kém

Câu 4: Phương pháp giảng dạy mà thầy (cô) thường hay sử dụng trên lớp là:

Phƣơng pháp truyền thống Phƣơng pháp hiện đại

Câu 5: Thầy (cô) có hay sử dụng đa phương tiện trong dạy học không?

Câu 6: Ngoài giáo trình môn học, thầy (cô) có thường đọc các tài liệu tham khảo không?

Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Chƣa bao giờ

Câu 7: Từ khi trở thành giáo viên thầy (cô) đã từng tham gia nghiên cứu khoa học lần nào chưa?

Chƣa lần nào 1 lần trở lên

Câu 8: Để bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, thầy (cô) gặp phải khó khăn nào?

Tuổi tác

Hình thức bồi dƣỡng chuyên môn chƣa phù hợp Nhà trƣờng chƣa có chính sách hỗ trợ thỏa đáng

Thời gian tổ chức bồi dƣỡng chƣa phù hợp

Câu 9: Đánh giá của thầy (cô) về năng lực sư phạm của giáo viên?

TT Nội dung đánh giá Mức độ đánh giá

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Sử dụng đƣợc các phƣơng pháp dạy học 2 Hiểu đƣợc tâm lý của ngƣời học

3 Khả năng thu hút đƣợc ngƣời học

4 Khả năng tổ chức và điều kiển các hoạt động dạy học

Câu 10: Xin thầy (cô) cho biết ý kiến của mình về chương trình đào tạo của nhà trường

STT Nội dung đánh giá Mức độ Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém 1 Xác định rõ mục đích, vị trí từng môn học

2 Sự kế thừa giữa các môn học trong chƣơng trình đào tạo

3 Hình thức đánh giá SV phù hợp 4

Mức độ cân đối giữa lý thuyết với thực hành, tự học, tự nghiên cứu của SV

5 Tạo điều kiện để sinh viên liên thông 6 Tạo điều kiện cho sinh viên chủ động

lập kế hoạch và đăng ký học 7

Tạo điều kiện cho sinh viên tích lũy kiến thức theo năng lực và điều kiện của bản than

8 Tạo điều kiện cho sinh viên bố trí đƣợc thời gian học tập và làm thêm 9

Vai trò của nhà tuyển dụng, giáo viên giảng dạy trong xây dựng, chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo

Các ý kiến đóng góp khác (mà câu trên chƣa nêu) của thầy (cô) về chƣơng trình đào tạo?

……… ………

Câu 11: Ý kiến của thầy (cô) về công tác quản lý hoạt động giảng dạy của nhà trường?

STT Nội dung đánh giá Mức độ Tốt Tƣơng

đối tốt

Bình

thƣờng Kém

1 Lập kế hoạch đào tạo

2 Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo 3 Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực

hiện nội quy, quy chế của giáo viên 4 Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông

tin về hoạt động đào tạo

5 Dự giờ giảng của giáo viên, giảng viên

6 Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn

7 Thực hiện đánh giá giáo viên, giảng viên

8 Phân công giáo viên giảng dạy phù hợp với chuyên môn

Câu 12: Đánh giá của thầy (cô) về tình hình học tập trên lớp của sinh viên?

TT Nội dung đánh giá

Mức độ Thƣờng xuyên Không thƣờng xuyên Không bao giờ

1 Làm bài tập, đọc tài liệu trƣớc khi lên lớp 2 Chú ý nghe giảng và ghi chép bài

3 Trao đổi với giáo viên vấn đề chƣa hiểu 4 Tham gia học nhóm, thảo luận nhóm 5 Chấp hành quy chế kiểm tra, thi

PHỤ LỤC 02

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

========================

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

(Dành cho sinh viên)

Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo trong nhà trƣờng, là sinh viên của trƣờng, anh (chị) vui lòng cho biết ý kiến của mình về một số vấn đề trong bảng câu hỏi dƣới đây. (Anh (chị) hãy đánh dấu” X” vào ô mà anh (chị) cho là phù hợp).

Các thông tin mà anh (chị) cung cấp chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các anh (chị). Xin chân thành cảm ơn!

Câu 1: Anh (chị) có thể cho biết một số thông tin về cá nhân:

Tuổi đời:………..Ngành học:……….

Giới tính: Nam Nữ Câu 2: Lý do anh (chị) chọn ngành học mà mình đang học? ………

………

………

………

Câu 3: Kết quả xếp loại tốt nghiệp trung học phổ thông của anh (chị) là:

Giỏi Khá Trung bình

Câu 4: Ý kiến của anh (chị) về vấn đề an ninh trật tự ở khu vực Nhà trường và kí túc xá?

Rất tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém

Câu 5: Ý kiến nhận xét của anh (chị) về đội ngũ giáo viên của trường?

ST

T Nội dung đánh giá

Mức độ

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Nhiệt tình giúp đỡ sinh viên khi chƣa hiểu bài 2 Phƣơng pháp giảng dạy, truyền đạt kiến thức

dễ hiểu, phù hợp với sinh viên

3 Tích cực đổi mới phƣơng pháp giảng dạy 4 Sự kết hợp lý thuyết với các bài tập thực

hành, bài tập tình huống, thí nghiệm

5 Thƣờng tạo điều kiện để sinh viên thảo luận, phát biểu trên lớp

Câu 6: Ý kiến nhận xét của anh (chị) về công tác quản lý học tập của Nhà trường đối với sinh viên?

STT Nội dung đánh giá Mức độ

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Kế hoạch đào tạo đƣợc thông báo kịp thời, đầy đủ

2 Thƣờng xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy, quy chế của sinh viên

3 Các yêu cầu, khúc mắc của sinh viên đƣợc giải quyết đúng hạn, đầy đủ, tận tình

4 Kết quả học tập đƣợc thông báo kịp thời 5 Các kỳ thi đƣợc tổ chức nghiêm túc, khách

quan, công bằng 6 Quản lý sĩ số trên lớp

7 Quản lý việc ra vào lớp của sinh viên

Các góp ý khác của anh (chị) để công tác quản lý học tập của Nhà trƣờng đối với sinh viên đƣợc tốt hơn:

……… ……… ………

PHỤ LỤC 03

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

========================

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT

Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo và hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của nhà trƣờng anh (chị) vui lòng trả lời các câu hỏi trong bảng câu hỏi dƣới đây bằng cách đánh dấu” X” vào ô mà anh (chị) cho là phù hợp). Các thông tin mà anh (chị) cung cấp chỉ dùng cho mục đích nghiên cứu khoa học. Rất mong được sự đóng góp ý kiến của các anh (chị). Xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến đánh giá của anh (chị) về vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học? STT Nội dung đánh giá

Mức độ

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Diện tích các phòng học 2

Mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết bị dạy học (máy chiếu, màn chiếu, loa tăng âm,..)

3 Mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết bị thực hành, thí nghiệm

4 Chất lƣợng của các trang thiết bị thực hành, thí nghiệm

Xin anh (chị) cho biết ý kiến về công tác thư viện?

STT Nội dung đánh giá

Mức độ Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờn g Kém 1 Diện tích thƣ viện 2 Các thức sắp xếp, bố trí tại thƣ viện 3 Mức độ đầy đủ của giáo trình, tài

liệu tham khảo

4 Chất lƣợng của giáo trình, tài liệu tham khảo

5 Thái độ phục vụ của cán bộ thƣ viện

Các ý kiến đóng góp khác (mà phần trên chƣa nêu) của anh (chị) để cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trƣờng đƣợc tốt hơn:

………

………

………

………

PHỤ LỤC 04

TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

========================

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN SINH VIÊN TỐT NGHIỆP

Để góp phần nâng cao chất lƣợng đào tạo của nhà trƣờng và có cơ sở để chỉnh sửa chƣơng trình đào tạo cho phù hợp với thị trƣờng lao động.

Xin anh (chị) cho biết ý kiến của mình bằng cách đánh dấu “X” vào các ô hoặc điền vào chỗ “….” trong mỗi câu hỏi sau. Xin chân thành cảm ơn!

Một số thông tin về người trả lời phiếu thăm dò:……… Họ và tên:………

Lớp:………Khóa:……….Ngành học:………. Từ khi tốt nghiệp đến nay anh (chị) đã có việc làm chưa?

Chưa có việc làm

Đã có việc làm trước 6 tháng Đã có việc làm sau 6 tháng

Nếu đã có việc làm, xin anh (chị) vui lòng trả lời tiếp các câu hỏi dưới đây:

Công việc mà anh (chị) làm có phù hợp (hoặc có liên quan) với chuyên ngành mà anh (chị) đƣợc đào tạo trong trƣờng không?

Có Không

Nếu không làm đúng chuyên ngành thì công việc hiện tại của anh (chị) là: ………..

Nếu làm đúng chuyên ngành, anh (chị) vui lòng trả lời tiếp các câu hỏi sau đây:

Công việc anh (chị) đang làm là do:

Tự mình xin đƣợc Ngƣời quen giúp đỡ

Anh (chị) đánh giá thế nào về kiến thức chuyên môn để đáp ứng yêu cầu của công việc?

Anh (chị) đánh giá thế nào về khả năng ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công việc của anh (chị)?

Tốt Khá Bình thƣờng Yếu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 122 -145 )

×