0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (145 trang)

Quá trình hình thành và phát triển

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 68 -68 )

5. Bố cục của luận văn

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

Trƣờng Đại học Khoa học là một đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên tiền thân là Khoa Khoa học Tự nhiên, đƣợc thành lập năm 2002 theo Quyết định số 1286/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 28/ 03/ 2002 Bộ trƣởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đến tháng 11/ 2006, để phù hợp với sự mở rộng của quy mô và ngành đào tạo, Giám đốc ĐHTN đã ký Quyết định số 803/QĐ-TCCB đổi tên Khoa Khoa học Tự nhiên thành Khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội.

Tháng 12/ 2008, Thủ tƣớng Chính phủ đã ký Quyết định số 1901/QĐ – TTg ngày 23/ 12/ 2008 về việc thành lập trƣờng Đại học Khoa học trên cơ sở nâng cấp khoa Khoa học Tự nhiên và Xã hội thuộc ĐHTN.

Tên Tiếng Việt: Trƣờng Đại học Khoa học

Tên giao dịch quốc tế: University of Sciences

Địa chỉ: Phƣờng Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên.

Website:http://www.tnus.edu.vn

Trƣờng Đại học Khoa học có chức năng đào tạo, bồi dƣỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và khoa học xã hội ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Trƣờng là đơn vị sự nghiệp có thu, có tƣ cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vụ của trƣờng là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nƣớc. Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và đất nƣớc. Trƣờng thực hiện nhiệm vụ quản lý đào tạo, NCKH, tổ

chức cán bộ, cơ sở vật chất và các mặt công tác khác của trƣờng theo quy định của Nhà nƣớc, Bộ GD&ĐT và sự phân cấp của Đại học Thái Nguyên.

3.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường

Bộ máy Tổ chức của Nhà trƣờng thực hiện theo Điều lệ Trƣờng Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành gồm có:

- Ban giám hiệu: Hiệu trƣởng, Phó Hiệu trƣởng phụ trách đào tạo, phó hiệu trƣởng phụ trách giáo dục quốc phòng và an ninh, phó hiệu hiệu trƣởng phụ trách vật tƣ. - Các phòng chức năng: + Phòng Đào tạo + Phòng Tổ chức – Hành chính + Phòng Kế hoạch – Tài chính + Phòng Quản trị – Phục vụ

+ Phòng Công tác học sinh – Sinh viên

+ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lƣợng giáo dục + Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế + Phòng Thanh tra pháp chế

+ Trung tâm Công nghệ thông tin - Thƣ viện

- Các khoa, tổ chuyên môn: Hiện nhà trƣờng có 08 khoa và 1 bộ môn gồm: + Khoa Toán - Tin

+ Khoa Vật lý và Công nghệ + Khoa Hóa học

+ Khoa Khoa học sự sống + Khoa Văn – Xã hội + Khoa Luật và QLXH

+ Khoa khoa học Môi trƣờng và Trái đất + Khoa Khoa học Cơ bản

Các đơn vị trực thuộc các khoa, bộ môn: tổ bộ môn, phòng thí nghiệm, phòng thực hành.

Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức bộ máy trƣờng Đại học Khoa học - ĐHTN

Đảng ủy

Hội đồng khoa học Ban Giám hiệu Các tổ chức đoàn thể

Công đoàn

Đoàn thanh niên

Hội sinh viên

Hội cựu chiến binh Các phòng chức năng Các trung tâm

Các khoa, bộ môn Hành chính – Tổ chức Kế hoạch – Tài chính Đào tạo Khảo thí & ĐBLCDG Quản trị - Phục vụ Công tác HSSV Thanh tra Pháp chế

Khoa học công nghệ & HTQT

Công nghệ thông tin – Thƣ viện Khoa Toán - Tin

Khoa Vật lý & Công nghệ

Khoa Hóa học

Khoa Khoa học sự sống

Khoa Văn – Xã hội

Khoa Luật & QLXH

Khoa Khoa học MT & trái đất

Khoa Khoa học cơ bản

Bộ môn Lịch sử

Ngoại ngữ - Tin học

Tƣ vấn pháp luật Thái Nguyên

Tƣ vấn, Đào tạo và chuyển giao công nghệ

Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc

3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Nhà trường

- Chức năng: đào tạo, bồi dƣỡng, nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ.

- Nhiệm vụ:

+ Đào tạo trình độ Đại học và sau đại học các ngành: Toán; Toán tin ứng dụng; Vật lý; Hóa học; Công nghệ Kỹ thuật Hóa; Hóa dƣợc; Sinh học; Công nghệ sinh học; Văn học, Báo chí; Việt Nam học; Quản tri dịch vụ du lịch và lữ hành; Lịch sử; Địa lý; Khoa học môi trƣờng; Thƣ viện và thiết bị trƣờng học; Công tác xã hội; Luật; Khoa học quản lý; Quản lý tài nguyên và môi trƣờng.

+ Nghiên cứu, triển khai khoa học công nghệ chuyên ngành Sinh học và Hóa dƣợc; các đề tài văn hóa- xã hội, luật và tài nguyên môi trƣờng. Thực hiện gắn đào tạo với việc làm nhằm nâng cao chất lƣợng đào tạo để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội;

+ Hợp tác, liên kết, liên thông về đào tạo với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và sản xuất để thực hiện đa dạng hoá các loại hình đào tạo, tổ chức đào tạo kết hợp với lao động sản xuất, dịch vụ gắn đào tạo và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm khai thác hiệu quả cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực trình độ đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Nhà trƣờng.

3.1.4. Quy mô và ngành nghề đào tạo

Hiện nay trƣờng có 6 loại hình đào tạo là:

a) Bậc Đại học chính quy hệ dài hạn

Đối với hệ Đại học chính quy hệ dài hạn, nhà trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 1000 - 1500 sinh viên. Hiện nay Nhà trƣờng có 7.125 sinh viên, gồm các chuyên ngành:

+ Toán + Toán tin ứng dụng + Vật lý + Hóa học + CN Kỹ thuật Hóa + Hóa dược + Sinh học + Công nghệ sinh học + Văn học + Báo chí + Việt Nam học + Địa lý

+ Lịch sử + Quản lý TNMT + Công tác xã hội + Luật + Khoa học quản lý + Khoa học môi trường

+ QT dịch vụ du lịch và lữ hành + Thư viện và thiết bị trường học

b) Bậc Đại học liên thông

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 500- 1.000 sinh viên. Hiện nay trƣờng có 1.715 học sinh gồm các chuyên ngành: Toán, Lịch sử, Thƣ viện và thiết bị trƣờng học.

c) Bậc Đại học hệ vừa học vừa làm

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 500- 1.000 sinh viên. Hiện nay trƣờng có 1.150 học viên gồm các chuyên ngành: Sinh học, Báo chí, Công tác xã hội, Luật.

d) Bậc đào tạo Thạc sỹ

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 300- 500 học viên. Hiện nay trƣờng có 800 học viên gồm các chuyên ngành: Toán, Sinh học, Hóa học.

e) Bậc đào tạo Tiến sỹ

Trƣờng tuyển sinh hàng năm khoảng 20- 40 học viên NCS. Hiện nay trƣờng có 35 học viên NCS gồm các chuyên ngành: Toán, sinh học.

f) Đào tạo liên kết

Liên kết với các tỉnh nhƣ: Sơn La, Lào Cai, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hòa Bình và các trƣờng đại học, các viện nghiên cứu nhƣ Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học Mỏ địa chất, khu công nghệ cao Láng Hòa lạc, viện Đại học mở, viện Toán học, viện Vật lý, viện Hóa học ...

3.2. Thực trạng chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực tại trƣờng Đại học khoa học- Đại học Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập quốc tế học- Đại học Thái Nguyên trong điều kiện hội nhập quốc tế

3.2.1. Đánh giá cơ sở vật chất kỹ thuật của Trường

Mặc dù có rất nhiều khó khăn vì mới đƣợc thành lập, nhƣng đƣợc sự quan tâm của Bộ Giáo Dục, Đại Học Thái Nguyên và tinh thần nỗ lực vƣợt khó của Cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trƣờng đã xây dựng đƣợc cơ sở vật chất tƣơng đối khang trang, môi trƣờng cảnh quan sƣ phạm, đáp ứng yêu cầu đào tạo cấp trên giao và đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của HS-SV, cụ thể nhƣ sau:

Nhà trƣờng hiện có cơ sở tại Phƣờng Tân Thịnh- Thành phố Thái Nguyên, với diện tích trên 10 ha, đang đƣợc tiếp tục hoàn thiện các khu thí nhiệm và khu thƣ viện, xây mới thêm 2 giảng đƣờng.

Hiện nay, Trƣờng có 70 phòng học lý thuyết với diện tích hơn 6.000m2; hội trƣờng 500m2

với hơn 400 chỗ ngồi; phòng thí nghiệm, thực hành với tổng diện tích trên 2.300m2; thƣ viện với diện tích gần 500m2; ký túc xá sinh viên, khu làm việc của cán bộ công nhân viên gần 3.000m2

. Để phục vụ nhu cầu ăn uống và sinh hoạt hàng ngày của sinh viên và cán bộ giáo viên Nhà trƣờng đã xây dựng 01 nhà ăn tập thể sạch sẽ, thoáng mát và 01 trạm khai thác nƣớc ngầm. Ngoài ra Nhà trƣờng còn có mạng Internet giúp cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trao đổi thông tin.

Sau đây là thống kê về số lƣợng phòng học, thực hành, thí nghiệm của Nhà trƣờng: Bảng 3.1: Số lƣợng phòng học, thực hành, thí nghiệm năm 2014 STT Tên phòng Số lƣợng Tổng diện tích (m2 ) 1 Phòng học lý thuyết 70 6.405 2 Phòng thí nghiệm Sinh 01 50 3 Phòng thí nghiệm hóa dƣợc 01 60

4 Phòng thí nghiệm đất và tài nguyên 01 70

5 Phòng thực hành vật liệu vô cơ 01 50

6 Phòng vi tính 04 120

7 Phòng thực tập nghề nghiệp 01 70

(Nguồn:Phòng Quản trị - Phục vụ, Trường Đại học khoa học- ĐHTN) * Về trang thiết bị dạy và học:

Bên cạnh lý thuyết thì thực hành là yếu tố quan trọng không những giúp sinh viên củng cố đƣợc lý thuyết mà còn tạo điều kiện để họ làm quen với thực tế. Vì thế, Nhà trƣờng đã dành một phần kinh phí nhất định để mua sắm các thiết bị thực hành và thí nghiệm.

Hiện tại Nhà trƣờng đang có 228 máy vi tính phục vụ cho sinh viên thực hành các môn học có sử dụng các phần mền vi tính; cùng với các loại máy móc, thiết bị, mô hình phục vụ việc thí nghiệm, thực hành sinh, hóa, vật lý, môi trƣờng.

Dƣới đây là kết quả đánh giá về vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập (bảng 3. 2):

Qua bảng 3.2 dƣới đây, ta thấy:

- Về diện tích phòng học đƣợc giáo viên và sinh viên đánh giá cao (60% là tốt). Các phòng học lý thuyết đƣợc xây dựng tƣơng đối rộng rãi, thoáng mát, có phòng có thể chứa đƣợc trên 60 sinh viên. Hiện tại, diện tích các phòng học này phù hợp với số lƣợng sinh viên trên một lớp của Nhà trƣờng (60-70 sinh viên/lớp). Mặc dù phòng học lý thuyết có diện tích rộng rãi nhƣng do đƣợc thiết kế và xây dựng chƣa phù hợp nên hiện nay hệ thống đèn chiếu sáng, quạt, bảng ở một số phòng học đã cũ, thậm chí đã bị hƣ hỏng (qua khảo sát có 18 phòng học trong tổng số 70 phòng đã bị hƣ hỏng về hệ thống chiếu sáng, làm mát).

Bảng 3.2: Kết quả đánh giá về vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học

STT Nội dung đánh giá

Mức độ (%) Tốt Tƣơng đối tốt Bình thƣờng Kém 1 Diện tích các phòng học 60 20 15 5 2

Mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết bị dạy học lý thuyết (máy chiếu, màn chiếu, loa tăng âm,..)

8 11 52 29

3 Mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết

bị thực hành, thí nghiệm 20 26 34 20 4 Chất lƣợng của các trang thiết bị thực

hành, thí nghiệm. 24 28 38 10

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát)

- Về mức độ trang bị các phƣơng tiện và thiết bị phục vụ giảng dạy lý thuyết, có 29% đánh giá là kém. Hiện tại, tất cả các phòng học đều đƣợc trang bị máy chiếu, nhƣng qua khảo sát cho thấy nhiều máy chiếu đã hỏng đang chờ sửa chữa, chất lƣợng hình ảnh chƣa cao, hình ảnh còn mờ, sinh viên ngồi phía cuối lớp nhìn sẽ không rõ. Về thiết bị micro, âm thanh chƣa nhiều. Chỉ khi có lớp học các môn chung với số lƣợng sinh viên lớn, học tại phòng rộng mới đƣợc sử dụng. Tuy nhiên,

về các trang thiết bị phục vụ thí nghiệm và thực hành thì đƣợc đánh giá cao hơn. Nguyên nhân là do trong năm 2012 và 2013 Nhà trƣờng có đầu tƣ mua sắm thêm một số thiết bị phục vụ thực hành, thí nghiệm. Tuy nhiên do kinh phí có hạn nên vẫn chƣa mua sắm đƣợc đủ số lƣợng các thiết bị thực hành, hiện tƣợng chia thành nhiều ca thực hành vẫn xảy ra; khoa hóa, vật lý có phòng thực hành nhƣng việc đầu tƣ mua các thiết bị thực hành còn ít. Hiện nay phòng thực hành hóa mới chỉ đƣợc trang bị bàn ghế và bảng giống nhƣ các phòng học lý thuyết khác, còn phòng thực hành vật lý vẫn sử dụng chung với phòng thực hành sinh học.

- Chất lƣợng của các thiết bị thực hành, thí nghiệm: Phần lớn ý kiến đánh giá ở mức độ trung bình. Một số máy móc thiết bị thực hành do đƣợc trang từ lâu nên đã cũ nhƣ máy tính, thiết bị thực hành sinh hóa, vật lý, hóa dƣợc…

* Về công tác thư viện

Hiện tại Nhà trƣờng mới chỉ có 01 thƣ viện với diện tích 457 m2

với hơn 1.000 đầu sách các loại.

Để đánh giá công tác thƣ viện của nhà trƣờng, tác giả đã khảo sát ý kiến của cán bộ giáo viên và HS-SV thu đƣợc kết quả nhƣ sau:

Bảng 3.3: Kết quả đánh giá về công tác thƣ viện của Trƣờng

STT Nội dung đánh giá Mức độ (%)

Tốt Tƣơng đối tốt thƣờng Bình Kém

1 Diện tích thƣ viện 4 15 36 45

2 Các thức sắp xếp, bố trí tại thƣ viện 20 23 27 30

3 Mức độ đầy đủ của giáo trình, tài liệu

tham khảo 6 10 44 40

4 Chất lƣợng của giáo trình, tài liệu

tham khảo 21 27 30 22

5 Thái độ phục vụ của cán bộ thƣ viện 78 13 6 3

(Nguồn: Tổng hợp kết quả khảo sát)

Kết quả đánh giá về công tác thƣ viện trong bảng 3.3 cho thấy:

- Diện tích thƣ viện Nhà trƣờng hiện nay chƣa đáp ứng đƣợc nhu cầu đến mƣợn và đọc tài liệu của giáo viên và sinh viên nên đƣợc đánh giá thấp. Trƣớc đây

thƣ viện có 03 phòng đọc nhƣng hiện nay đã chuyển 02 phòng thành phòng thực hành vi tính chỉ mở cửa khi có giờ thực hành, 01 phòng đọc còn lại chuyển thành kho chứa giáo trình của Nhà trƣờng.

- Cách thức bài trí, sắp xếp tại thƣ viện chƣa đƣợc khoa học nên cũng không đƣợc đánh giá cao. Tại thƣ viện, giáo trình và tài liệu tham khảo đƣợc đánh số nhƣng sắp xếp lẫn lộn nên mỗi khi muốn tìm mƣợn tài liệu phải mất nhiều thời gian mới tìm thấy.

- Thƣ viện hiện tại chƣa có nhiều tài liệu phục vụ cho giảng dạy và học tập, số lƣợng các tài liệu tham khảo rất ít vì vậy sinh viên nào phải “nhanh chân” mới mƣợn đƣợc. Theo tiêu chuẩn kiểm định chất lƣợng trƣờng ĐH, CĐ thì thƣ viện phải có 60- 105 số đầu sách cho một ngành đào tạo. Hiện nay, Nhà trƣờng có 20 chuyên ngành đào tạo thì với hơn 1.000 đầu sách ở thƣ viện chỉ đạt mức tối thiểu. Thƣ viện có máy tính nối mạng để sinh viên tìm kiếm tài liệu học tập trên các trang web nhƣng số lƣợng còn quá ít (02 máy tính) chƣa đủ để phục vụ nhƣ cầu của giáo viên và sinh viên. Chất lƣợng của các tài liệu có tại thƣ viện cũng không cao, chủ yếu là các tài liệu cũ đƣợc xuất bản trong khoảng từ năm 1998 – 2008, các tài liệu mới đƣợc cập nhật thiên về các ngành xã hội hơn.

Nhận xét chung về cơ sở vật chất của Nhà trường:

Điểm mạnh: Nhà trƣờng đã chú trọng đầu tƣ cơ sở vật chất phục vụ học tập, giảng dạy và sinh hoạt của đội ngũ giáo viên và sinh viên:

- Xây dựng đƣợc hệ thống phòng học, làm việc, nghỉ ngơi rộng rãi, thoáng mát cho giáo viên và sinh viên.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN (Trang 68 -68 )

×