0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Những đặc điểm của SV liên quan đến cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy và NCKH

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 94 -98 )

Chất lượng đầu vào của SV hệ chính quy qua các năm cho thấy SV phần lớn cĩ trình độ từ trung bình khá trở lên. Điểm chuẩn vào trường trung bình từ 16 đến 18 điểm (Xem bảng 1.6 dưới đây).

Điều này địi hỏi CBQL phải cĩ giải pháp trong cơng tác quản lý giảng dạy và NCKH để GV nắm vững đối tượng cĩ phương pháp giảng dạy nâng dần chất lượng và từng bước tập cho SV NCKH, tránh nĩng vội.

Cơ cấu SV đầu vào tập trung chủ yếu ở những vùng nơng thơn, nhiều em cĩ hồn cảnh khĩ khăn (3000/13000 SV hệ chính quy năm 2006 thuộc diện chính sách) vì thế nhiều em vừa đi học vừa đi làm. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tốt nghiệp đúng tiến độ (đợt 1), chỉ đạt khoảng 40% và tỷ lệ ra trường khĩa cao nhất đạt 85% (xem bảng 1.7 dưới đây).

Bảng 1.6. Phân tích điểm chuẩn tuyển sinh hệđại học chính quy Trường ĐH SPKT TP.HCM

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH NV1 TT Ngành ĐT TT Ngành ĐT

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ghi Ghi chú

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH NV1 TT Ngành ĐT TT Ngành ĐT

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ghi Ghi chú

Điện cơng nghiệp 19.5 12 15 16.5 18 15

Cơ khí Chế tạo máy 20.5 14 16 19 20 18 Kỹ thuật Cơng nghiệp 18.5 12 13 16 17 15

Cơ điện tử 21 15 16.5 20 17 19

Cơng nghệ tự động 20 14 15 18 18 16 Cơ tin kỹ thuật 18 12 13 16 17 15.5

Thiết kế máy 18 12 13 16 17 15

Cơ khí Động lực (Cơ khí ơ tơ)

17 12 13.5 17.5 18.5 16

Kỹ thuật Nhiệt – Điện lạnh 16.5 14 13.5 17.5 17 15 Kỹ thuật In 20 13 13.5 16 17 15 Cơng nghệ Thơng tin 22.5 15 16.5 19.5 18 17.5 Cơng nghệ Cắt may 20 13 15 16 17 15 Xây dựng Dân dụng

và Cơng nghiệp

12 16 20 19 19.5

Cơng nghệ Mơi trường 16 17 15 Cơng ngệ Điện tử -Viễn thơng 17 17 Cơng nghệ Kỹ thuật máy tính 17 Cơng nghệ Điện tự động 17 17

Quản lý cơng nghiệp 15

Cơng nghệ Thực phẩm 20 19 17.5 Kỹ thuật Nữ cơng 12.5 12 12 16 15 15

ĐIỂM CHUẨN TUYỂN SINH NV1 TT Ngành ĐT TT Ngành ĐT 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ghi chú Tiếng Anh (Anh văn kỹ thuật)

15

Điểm bình quân 19.5 13.5 14.9 17.8 16.9 16.4

(Nguồn do Phịng CTCT-QLSV cung cấp)

Số liệu của bảng 1.7 dưới đây cho thấy số SV ĐH hệ CQ tốt nghiệp đợt 1 thấp, ngồi lý do cơ cấu đầu vào cịn do:

- Sự sàng lọc trong quá trình học tập (Tỷ lệ buộc thơi học do học yếu và vi phạm kỷ luật 2,5%).

- SV chủ động kéo dài thời gian để phù hợp với sức học và điều kiện…do quy chế học theo tín chỉ quy định.

- Một số SV chưa quen, chưa tự giác và chủ động hồn tồn trong xây dựng chương trình, thời khố biểu học tập cá nhân vì thế khơng tốt nghiệp đúng tiến độ, thậm chí khơng tốt nghiệp (số này chiếm tỷ lệ 13%).

Như vậy, sự sàng lọc trong ĐT cao nhưng tỷ lệ SV ra trường vẫn tăng nhanh qua các năm. Điều này chứng tỏ chất lượng ĐT tăng; hơn nữa, Kết quả khảo sát của "Dự án GD ĐH", SV của trường khi tốt nghiệp cĩ việc làm ngay ( 93, 58%).

Bảng 1.7. Thống kê số SV hệ ĐH chính quy Trường ĐH SPKT TP.HCM tốt nghiệp giai đoạn 2001-2006

SV được cơng nhận TN SV khơng được cơng nhận TN

Đợt 1 Các đợt khác Tổng số Buộc thơi học Lý do khác Khĩa tuyển sinh Năm bắt đầu tốt nghiệp Số lượng đầu vào Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % Số lượng Tỷ lệ % 1996 2000 323 110 34,1 98 30,3 208 64,4 14 4,3 101 31,3 1997 2001 1280 464 36,3 380 29,7 844 65,9 48 3,8 388 30,3 1998 2002 1351 527 39,0 607 44,9 1134 83,9 0 0,0 217 16,1 1999 2003 1107 592 53,5 303 27,4 895 80,8 41 3,7 171 15,4 2000 2004 1992 980 49,2 714 35,8 1694 85,0 49 2,5 249 12,5 2001 2005 1549 827 53,4 cịn xét TN 2002 2006 1533 708 46,2 cịn xét TN

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 94 -98 )

×