0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Thực trạng về đội ngũ CBQL:

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 90 -93 )

Tổng số CBQL là 129 (chiếm tỷ lệ 23,57%). Số lượng đơng, đảm bảo đủđể bao quát quản lý tồn bộ cơng việc trong trường. Bảng 1.3 trên cho thấy:

- Về độ tuổi: CBQL tập trung ở độ tuổi trung niên. CBQL trẻ dưới 30 và lớn hơn 55 tuổi chiếm tỷ lệ thấp. Điều này phù hợp với qui luật chung vì CB trẻ mới ra trường đang tập trung làm quen với cơng việc và đi học nâng cao trình độ. CB lớn tuổi đang chuẩn bị về hưu, rút dần khỏi vị trí lãnh đạo trao quyền cho lớp trẻ.

- Về học vị: 70% đội ngũ lãnh đạo trường cĩ học vị tiến sỹ và thạc sỹ, điều này đã tạo sức mạnh về uy tín chuyên mơn trong điều hành cơng việc, gĩp phần tăng chất lượng cơng tác quản lý. Tuy nhiên, thực tế cịn 3 trưởng khoa chưa cĩ học vị tiến sỹ. Điều này khơng phù hợp theo qui định của Điều lệ trường ĐH [3, Điều 41].

- Về thâm niên cơng tác: số lượng trong các nhĩm tương đối đều, riêng nhĩm cĩ thâm niên trên 20 năm cao gấp hơn 2 lần những nhĩm khác. Điều này hợp qui luật chung và tăng tính uy tín của đội ngũ; Nhĩm cĩ thâm niên dưới 5 năm chiếm 53% chứng tỏ nhiệm kỳ vừa qua nhiều CB được đề cử vào các chức vụ lãnh đạo. Nhưng nhìn tồn bộ cĩ sự hụt hẫng về CBQL.

- VềĐT khoa học quản lý: chỉ cĩ 38% được qua bồi dưỡng, số cịn lại thực hiện cơng tác quản lý theo kinh nghiệm.

Tĩm lại: Đội ngũ CBQL cĩ chất lượng tốt, đa sốđược chọn lọc kỹ, trưởng thành qua thực tiễn cơng tác, tâm huyết, chấp nhận thử thách. Tuy vậy, họ cần được ĐT về nghiệp vụ quản lý một cách chính thức và nghiêm túc. Về cơng tác cán bộ: cần tiếp tục chú ý đến bồi dưỡng và đề bạt CB trẻ cĩ chuyên mơn giỏi dù thâm niên chưa cao; thực hiện đúng Điều lệ trường ĐH: các trưởng khoa cĩ học vị là tiến sỹ.

Bảng 1.4. Số liệu về đội ngũ Cán bộ quản lý (Tính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2006)

Tuổi đời Học vị Thâm niên cơng tác (năm) Thâm niên quản lý (năm) TS <30 31- 40 41-50 51-55 >55 Tiến Thạc ĐH Khác <5 5- <10 10-<20 >20 <5 5-<10 >10 Đã qua ĐT về quản lý Ban giám hiệu 4 4 2 2 1 3 1 3 4 Khoa 40 1 7 16 14 2 11 24 5 5 4 7 24 17 4 19 19 BM 60 5 26 16 11 2 5 36 18 1 7 18 13 22 43 7 10 12 Phịng 25 1 4 11 6 3 3 7 14 1 2 1 6 16 9 3 13 14 Tổng 129 7 37 43 35 7 21 69 37 2 14 23 27 65 69 15 45 49 Tỷ lệ(%) 5 29 33 27 5 17 53 29 2 11 18 21 50 53 12 35 38

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 90 -93 )

×