0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

GV chuẩn bị các thiết bị và vật tư thực tập trước khi giờ giảng bắt đầu.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 44 -45 )

bắt đầu.

3,375 1,107 3

- Đánh giá về việc “Bài giảng của GV địi hỏi sự nỗ lực học tập của SV” được SV xếp thứ bậc 1. Như vậy, theo SV, bài giảng của GV cĩ mức độ khĩ cao so với trình độ của SV nên SV phải cố gắng mới tiếp thu được; nhưng GV lại xếp ở thứ bậc 5 - theo GV thì: đơi khi nội dung bài giảng mới ở mức yêu cầu cao đối với SV. Điều này cho thấy GV chưa nắm thật tốt trình độ chung của SV.

- Việc GV khơng nắm rõ trình độ chung của SV trong lớp cịn thể hiện họ tự nhận làm việc này ở mức độ 7/8 (câu 5).

- Và việc: GV điều chỉnh nội dung và phương pháp sau khi nhận ý kiến phản hồi từ SV (Thứ bậc 6/8), GV ), GV sử dụng tài liệu bằng tiếng nước ngồi làm tài liệu tham khảo (Thứ bậc 8/8). Những điều này khẳng định GV làm chưa tốt, cần cải tiến.

Tĩm lại, kết quảđánh giá ở các bảng nêu trên cho thấycả SV và GV đều thống nhất đánh giá GV đã hồn thành tốt việc chuẩn bị lên lớp, trừ 3 việc:

- GV nắm trình độ chung của SV trong lớp chưa tốt;

- Sử dụng thơng tin phản hồi từ SV để điều chỉnh nội dung & phương pháp chưa thường xuyên;

- Trình độ ngoại ngữ của GV chưa cao.

CBQL phải cĩ biện pháp khuyến khích GV cải thiện tình trạng yếu kém này.

* Đánh giá mức độ thực hiện hoạt động giảng dạy của GV:

Bảng 2.9. GV tựđánh giá mức độ thực hiện hoạt động giảng dạy:

STT Nội dung TB ĐH ĐLTC Thứ bậc

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 44 -45 )

×