0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Trình tự sắp xếp nội dung bài giảng của GV theo đúng giáo trình.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 46 -46 )

diễn đạt, …) rõ ràng ( cĩ âm điệu, đủ lớn để học sinh nghe, tốc độ vừa phải )

4,150 0,674 5

18 Trình tự sắp xếp nội dung bài giảng của GV theo đúng giáo trình. trình.

4,178 0,749 4

4,178 0,749 4

3,708 0,790 24

21 GV đưa kiến thức thực tế vào bài giảng. 4,051 0,825 8 22 Nội dung bài giảng của GV giúp SV giải quyết tốt những vấn 22 Nội dung bài giảng của GV giúp SV giải quyết tốt những vấn

đề tiếp theo trong thực hành và thực tế cơng tác sau này.

3,944 0,702 16

23 Bài giảng của GV trang bị cho SV tri thức, kỹ năng và thái độ. độ.

3,944 0,690 17

24 Thầy cơ cĩ khả năng bao quát và kiểm sốt lớp tốt. 4,007 0,746 11 25 GV cĩ nhiều biện pháp nhằm duy trì sự chú ý của SV trong 25 GV cĩ nhiều biện pháp nhằm duy trì sự chú ý của SV trong

suốt giờ lên lớp.

3,939 0,753 18

26 GV tìm hiểu những khĩ khăn trong học tập của SV. 3,545 0,775 27 27 GV lơi cuốn SV tham gia vào quá trình học tập trên lớp. 3,924 0,637 19 27 GV lơi cuốn SV tham gia vào quá trình học tập trên lớp. 3,924 0,637 19 28 GV khuyến khích SV đặt câu hỏi trên lớp. 4,087 0,729 7 29 GV khuyến khích SV trình bày ý kiến và nhận xét ý kiến của

bạn trong giờ học.

3,988 0,800 13

30 GV tạo niềm tin cho SV về khả năng học tập của mình. 3,964 0,711 15 31 GV chú trọng nuơi dưỡng lịng yêu nghề cho SV. 3,853 0,807 20 31 GV chú trọng nuơi dưỡng lịng yêu nghề cho SV. 3,853 0,807 20 32 GV tạo cơ hội để SV cĩ điều kiện phát huy tính sáng tạo. 3,992 0,781 12 33 GV tạo cơ hội để SV chủ động tham gia giải quyết những

tình huống cĩ vấn đề trong bài học.

3,968 0,791 14

34 GV đọc bài giảng cho SV chép. 1,924 1,014 32 35 GV hướng dẫn kỹ năng trình bày trước lớp cho SV. 3,440 0,901 28 35 GV hướng dẫn kỹ năng trình bày trước lớp cho SV. 3,440 0,901 28 36 GV hướng dẫn kỹ năng làm việc theo nhĩm cho SV. 3,567 0,957 26 37 GV hướng dẫn SV biết cách khai thác các nguồn tài liệu

khác nhau trong học tập.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 46 -46 )

×