0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

Nhĩm giải pháp về quản lý NCKH

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 72 -76 )

78 Số lần GV tham gia các hội thảo khoa học 5,226 5,134 79 Số giáo trình của GV đã biên soạn mới và biên soạn lại 4,198 8,

2.3.3 Nhĩm giải pháp về quản lý NCKH

* Nâng cao nhận thức về nhiệm vụ NCKH trong đổi mới giảng dạy ĐH

- Đẩy mạnh cơng tác quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ NCKH cho GV để 100% GV tham gia một trong các hoạt động NCKH và tất cả các tiến sỹ, thạc sỹ ít nhất chủ trì một đề tài NCKH trong một năm học.

- Chú trọng đúng mức việc khơi dậy niềm tự hào của các nhà khoa học: cập nhật lý lịch NCKH, cơng bố các đề tài đã nghiệm thu cĩ chất lượng tốt trên mạng và trên các bản tin khoa học chuyên ngành.

- Đăng ký sở hữu trí tuệ; khuyến khích GV phổ biến kết quả cơng trình đã nghiên cứu cho đồng nghiệp và SV tham khảo, học hỏi.

* Tổ chức cơng tác bồi dưỡng nâng cao kỹ năng NCKH dưới nhiều hình thức:

- Thực hiện trao đổi cán bộ giữa Trường với các viện nghiên cứu, nhà máy xí nghiệp, cơ sở sản xuất bằng hình thức: cử GV trẻ đến viện nghiên cứu làm cơng tác nghiên cứu và mời cán bộ nghiên cứu của viện về giảng dạy hoặc báo cáo chuyên đề tại trường.

- Bố trí mơn Phương pháp NCKH cho SV vào năm thứ hai (thay vì năm thứ tư), và đưa mơn học này vào chương trình ĐT của tất cả các ngành học trong Trường (kể cả những ngành khơng đào tạo sư phạm).

* Tăng tỷ lệ GV tham gia NCKH, tăng số cơng trình NCKH

- Đưa vào quy chế qui định GV bắt buộc phải tham gia NCKH (30% thời gian) và khơng áp dụng tính bù khối lượng giờ giảng thay cho nhiệm vụ NCKH.

- Đưa vào quy chế qui định GV trong thời gian tập sự bắt buộc phải bắt đầu tham gia các hoạt động NCKH để tăng cường hoạt động NCKH trong cán bộ trẻ

- Ban hành quy định xét thưởng thi đua, xét lên lương sớm, xét chức danh khoa học dựa trên cơ sở hồn thành nhiệm vụ NCKH.

- Thực hiện biện pháp chế tài khi GV khơng tham gia NCKH (phạt một phần tiền phúc lợi trong trường hợp GV khơng tham gia NCKH cả học kỳ và dùng số tiền này thưởng lại cho GV hồn thành vượt mức quy định).

- Tăng cường đội ngũ GV trẻ tham gia NCKH bằng cách lập nhĩm NCKH trong đĩ bắt buộc cĩ 3 thế hệ (chuyên gia đầu ngành hoặc CB đã cĩ kinh nghiệm nhiều trong nghiên cứu, CB từ các viện nghiên cứu, các xí nghiệp; cán bộ trẻ và SV).

- Năng lực nghiên cứu khoa học phải là tiêu chuẩn hàng đầu khi giữ sinh viên ở lại trường làm GV vì đối với giáo dục ĐH, đổi mới cơ bản, quan trọng nhất là đổi mới đội ngũ CBGD. Đây là khâu mở đầu cho tất cả các khâu (theo GS Vũ Minh Giang - nguồn internet).

- Tăng nhanh đội ngũ GV cĩ học hàm học vị cao.

- Tăng cường lực lượng hỗ trợ nghiên cứu từ SV, học viên cao học:

+ Thực hiện tuyển chọn SV được làm luận văn tốt nghiệp sau khi kết thúc năm thứ 3 và những SV này được và phải tham gia tập sự NCKH để làm quen với NCKH qua các hoạt động: giúp SV khố trước làm thí nghiệm; giúp thầy làm đề tài NCKH; tự làm luận văn tốt nghiệp.

+ Gắn kết việc thực hiện đè tài NCKH của GV Trường với đào tạo ĐH và SĐH.

- Duy trì mối quan hệ tốt với doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp để xây dựng hướng đề tài trên cơ sở tìm cách tháo gỡ những khĩ khăn trong chuyên mơn cho họ; NCKH theo đơn đặt hàng đáp ứng những yêu cầu đổi mới, các cải tiến cơng nghệ và thiết bị của họ.

- Giao chỉ tiêu cho khoa, cá nhân tìm đề tài NCKH.

- Mua thơng tin từ các trung tâm cung cấp dữ liệu về các đề tài đã NCKH đưa lên trang web Trường phổ biến cho GV hoặc tổ chức trung tâm thơng tin NCKH riêng của Truờng.

- Tích cực tổ chức tìm đề tài NCKH qua việc thi ý tưởng NCKH.

- Về đề tài Khoa học Giáo dục, chú trọng nghiên cứu triển khai các giải pháp tốt trong GD và quản lý GD của các nước tiên tiến trên thế giới áp dụng trong điều kiện GD cụ thểở Việt Nam.

* Những giải pháp để cĩ đề tài lớn, cĩ giá trị khoa học cao:

- Cơng tác kế hoạch hố: Xây dựng kế hoạch NCKH trung hạn, dài hạn.

- Lập nhĩm NCKH để huy động tổng lực chất xám từ GV cĩ những chuyên ngành khác nhau hoặc cùng một chuyên ngành nhưng cĩ hướng chuyên sâu khác nhau để thực hiện đề tài lớn cĩ giá trị.

- Xố bỏ hình thức cấp kinh phí thực hiện đề tài theo bình quân chung. Nên cấp xét theo thực tế địi hỏi kinh phí của từng đề tài cụ thể. Như vậy mới khuyến khích GV cĩ ý tưởng khoa học được thử nghiệm nghiên cứu, đồng thời ngăn chặn được những GV sử dụng vốn nghiên cứu vào mục đích khác hoặc lãng phí.

- Kế thừa ý tưởng nghiên cứu của những đề tài trước.

- Phân cấp triệt để việc quản lý thực hiện nhiệm vụ NCKH cho khoa và bộ mơn quản lý để sử dụng cĩ hiệu quả trang thiết bị, phịng thí nghiệm.

* Tăng khả năng ứng dụng của đề tài NCKH vào thực tế:

- Khi xét duyệt đề tài, ưu tiên đề tài cĩ gí trị thực tế về cả kinh phí lẫn trang thiết bị tiến hành.

- Tiến tới chỉ xét duyệt và cấp kinh phí cho đề tài khi được cơ sở sản xuất và địa phương đặt hàng.

- Xây dựng phịng thí nghiệm mở để thử nghiệm những kết quả nghiên cứu và cung cấp kinh phí cho GV thử nghiệm.

- Cung cấp kinh phí và tổ chức đăng ký bản quyền kết quả NCKH của GV.

* Cải thiện khả năng viết báo cáo khoa học:

- Khuyến khích các GV cĩ đề tài NCKH cơng bố kết quả trên tạp chí khoa học bằng cách tăng tiền nhuận bút.

- Quy định các kết quả NCKH phải cơng bố.

* Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm

Tĩm lại: Trong cơng tác quản lý hoạt động giảng dạy và NCKH của GV Trường hiện nay, cần phối hợp các giải pháp quản lý chung và cả giải pháp riêng áp dụng cho từng hoạt động giảng dạy hoặc NCKH mới nhanh chĩng khắc phục được những tồn tại trong quản lý như: Số lượng GV thiếu, cán bộ đầu đàn mỏng, số GV cĩ học hàm học vị cao quá ít, số giờ giảng /GV cao, cịn GV chưa tham gia NCKH, số đề tài NCKH ít, đề tài cĩ nội dung về khoa học GD kỹ thuật - nghề nghiệp tỷ lệ thấp, khơng cĩ đề tài cấp nhà nước, cơng tác bồi dưỡng các kỹ năng tác nghiệp, ngoại ngữ chưa tốt, đổi mới phương pháp giảng dạy chưa đều khắp, chưa đi vào thực chất, áp dụng cơng nghệ dạy học và thực hiện giảng dạy lấy người học làm trung tâm cịn nhiều bất cập như: cung cấp thơng tin về SV cho GV soạn bài, sử dụng thơng tin phản hồi từ thi, kiểm tra chưa tốt, …

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 72 -76 )

×