0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

CBQL xử lý những GV khơng thực hiện tốt việc soạn bài và chuẩn bị các

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 34 -36 )

hiện tốt việc soạn bài và chuẩn bị các điều kiện cho việc lên lớp.

3,634 0,925 3,500 0,875 5 TB 1,284

Kết quả khảo sát bảng 2.3 cho thấy: CBQL làm khá tốt những cơng việc cơ bản của quản lý quá trình chuẩn bị lên lớp như:

- Phổ biến cho GV các qui định tham gia viết và sử dụng giáo trình chính, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo đối với từng mơn học.

- Quán triệt đến từng GV nội dung chương trình mơn học, đề cương chi tiết mơn học.

- Phổ biến cho GV các qui định về yêu cầu soạn bài trước khi lên lớp.

Việc "CBQL tổ chức thảo luận để thống nhất nội dung cơ bản của giáo án hoặc bài giảng giữa các GV cùng dạy một mơn học” được đánh giá là “khĩ làm”, nhưng cũng được CBQL tổ chức thực hiện ở mức trung bình.

Nhưng, kết quảđánh giá trong các câu 22,23, CBQL tự nhận “hiếm khi kiểm tra, ký duyệt lịch trình giảng dạy của GV”; hầu như khơng kiểm tra giáo án hoặc bài giảng”. Việc này trái với yêu cầu về quản lý cơng tác giảng dạy.

Việc “CBQL cĩ biện pháp khuyến khích GV sử dụng tài liệu bằng tiếng nước ngồi trong cơng tác chuyên mơn”, CBQL cũng tự nhận là “làm chưa tốt”. Đây là một trong những nguyên nhân khiến việc bồi dưỡng ngoại ngữ của GV chưa đạt được hiệu quả.

CBQL tựđánh giá là làm chưa tốt những cơng việc liên quan đến những đặc thù đổi mới phương pháp giảng dạy trong trường kỹ thuật và dạy học lấy người học làm trung tâm, như việc: Tạo điều kiện cho GV vận hành thử các phương tiện, thiết bị dạy học trước khi lên lớp; Tổ chức cho GV trao đổi về phương pháp giảng dạy & kỹ năng sử dụng các thiết bị mới; Kiểm tra việc GV chuẩn bị phương tiện phục vụ cho cơng tác giảng dạy (vật tư, thiết bị, giáo trình,…); Cung cấp danh sách SV để GV chuẩn bị bài và giảng dạy phù hợp với đối tượng.

Về phía GV, nhận định về hoạt động quản lý của CBQL đối với việc soạn bài và chuẩn bị bài lên lớp của GV ch cĩ sự khác biệt cĩ ý nghĩa thống kê so với đánh giá của CBQL ở các câu 16;19;22;23. Cả 4 câu này CBQL đều cho điểm thấp hơn GV.

Tĩm lại: Dù cịn cĩ ý kiến khác nhau, nhưng nhìn tổng thể, từ điểm số của GV và CBQL trong bảng 2.3 cho phép kết luận:

- CBQL đã làm tốt việc: phổ biến, quán triệt nhiệm vụ trong quản lý soạn bài và chuẩn bị giờ lên lớp.

- CBQL chưa tốt những việc: Chỉ đạo khâu kiểm tra giáo án, lịch trình; Dạy học theo phương pháp đặt và giải quyết vấn đề; Áp dụng cơng nghệ dạy học theo hướng đổi mới phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm; Khuyến khích GV sử dụng tài liệu bằng tiếng nước ngồi trong chuyên mơn.

* Đánh giá việc CBQL tổ chức quản lý cơng việc giảng dạy trên lớp của GV:

TB ĐLC TB ĐLC Th hạng

Xếp loại

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 34 -36 )

×