0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (108 trang)

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 28 -29 )

VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN

Trên cơ sở lý luận đã tích lũy, dựa vào cơ sở thực tế quản lý hoạt động giảng dạy và NCKH do CBQL trường ĐH SPKT TP.HCM đã triển khai, tham khảo các tài liệu quản lý (các báo cáo, các kế hoạch, các biên bản), chúng tơi đã tiến hành lập bộ phiếu trưng cầu ý kiến gồm 4 loại phiếu hỏi:

- 2 loại phiếu xin ý kiến của 129 CBQL và 258 GV về hoạt động quản lý;

- 2 loại phiếu hỏi khác dùng để trưng cầu ý kiến 258 GV và 1000 SV về việc thực hiện hoạt động quản lý.

Kết quả GV và SV trả lời 2 phiếu hỏi này chính là kết quả triển khai cơng tác quản lý của CBQL đối với hoạt động giảng dạy và NCKH của GV.

Phần phân tích thực trạng CBQL quản lý hoạt động giảng dạy và NCKH được chia làm 2 phần lớn:

- Phần 1: Quản lý hoạt động giảng dạy; - Phần 2: Quản lý hoạt động NCKH.

Trong mỗi phần quản lý hoạt động giảng dạy hoặc NCKH sẽ lần lượt đánh giá về: - Việc CBQL thực hiện cơng việc quản lý;

- Mức độ GV thực hiện cơng việc. Đây chính là kết quả quản lý của CBQL.

Phần đánh giá việc CBQL thực hiện cơng việc quản lý dựa trên số liệu của các bảng thống kê.

Mỗi bảng thống kê chứa đựng số liệu xử lý phần trả lời phiếu hỏi của các CBQL và GV, nĩ được sắp xếp theo cấu trúc:

- Các hàng: là trình tự thực hiện cơng việc quản lý (từ xây dựng quy trình, phổ biến, tổ chức, chỉđạo, điều khiển thực hiện đến kiểm tra đánh giá, xử lý kết quả, điều chỉnh);

- Các cột:

+ Cột điểm trung bình (TB);

là kết quả thu được khi xử lý số liệu các câu hỏi của CBQL tựđánh giá về hoạt động quản lý của mình và GV đánh giá về việc thực hiện cơng tác này.

+ Cột thứ hạng - cho biết cơng việc được đánh giá xếp hạng nào trong số các câu được hỏi trong nội dung đang nghiên cứu và cột cuối cùng thể hiện mức độ thực hiện cơng việc dựa theo điểm sốở cột điểm TB; cụ thể là: + Mức điểm TB>4 : Tốt (T); + Mức điểm TB từ 3.75 đến cận 4 : Khá (K); + Mức điểm TB từ 3.5 đến cận 3.75 : Trung bình (TB); + Mức điểm TB từ 3.0 đến cận 3.5 : Yếu (Y); + Mức điểm TB<3.0 : Kém (KE). + Ở cột cuối cùng là kết quả so sánh điểm đánh giá của CBQL và GV. Những câu khơng cĩ dấu ( * ) thể hiện GV đồng ý hoặc cĩ mức độ đánh giá giống CBQL về vấn đề được hỏi; những câu cĩ dấu ( * ) biểu hiện cĩ sự khác nhau cĩ ý nghĩa thống kê cần được lý giải. Như vậy phần phân tích của GV sẽ khơng phải lặp lại từng câu như phần đánh giá của CBQL.

Một phần của tài liệu QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP HCM (Trang 28 -29 )

×